Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.237 )

( В редакції Закону
N 3044-III від 07.02.20
02 )

Метою прийняття цього Закону є посилення соціального захисту неповнолітніх, забезпечення їм більш сприятливих стартових умов самостійного життя у суспільстві, розширення можливостей пенсійного забезпечення населення України та відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів стимулювання житлового будівництва.

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

активи фонду банківського управління - сукупність майна та майнових прав, сформована за рахунок коштів учасників фонду банківського управління, що об'єднані у єдиний майновий комплекс;

довірче управління коштами - юридичні й фактичні дії уповноваженого банку щодо розпорядження активами фонду банківського управління від свого імені, але в інтересах учасників фонду банківського управління. Довірче управління коштами передбачає об'єднання уповноваженим банком коштів учасників фонду банківського управління у єдиний майновий комплекс;

договір довірчого управління - цивільно-правова угода, за якою учасник фонду банківського управління передає уповноваженому банку кошти у довірче управління, а уповноважений банк об'єднує кошти учасників фонду банківського управління у єдиний майновий комплекс та здійснює управління цими коштами в інтересах учасника фонду банківського управління та за його рахунок;

договір про додаткові пенсійні виплати - цивільно-правова угода між учасником пенсійного фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника пенсійного фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління додаткові пенсійні виплати;

договір про цільові виплати з дитячого фонду банківського управління - цивільно-правова угода між представником учасника дитячого фонду банківського управління або учасником фонду банківського управління та уповноваженим банком, яка засвідчує право учасника дитячого фонду банківського управління на визначених договором умовах отримати з рахунка цього учасника фонду банківського управління цільові виплати та використати їх згідно з цим Законом;

додаткові пенсійні виплати - виплати, які здійснює уповноважений банк щомісяця учаснику пенсійного фонду банківського управління з його рахунка, згідно з умовами договору про додаткові пенсійні виплати;

додатковий спеціальний резерв страхування коштів пенсійного фонду банківського управління - грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою;

доход пенсійного фонду банківського управління пайового типу - доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління пайового типу, за винятком винагороди уповноваженого банку;

доход пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою - доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників пенсійного фонду банківського управління з фіксованою винагородою, за винятком винагороди уповноваженого банку, та кошти, спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління для виплати різниці між отриманими доходами за іпотечними сертифікатами та доходами, передбаченими умовами договорів довірчого управління;

доход дитячого фонду банківського управління - отримані доходи за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів учасників дитячого фонду банківського управління, за винятком винагороди уповноваженого банку;

доход учасника фонду банківського управління - доход пенсійного або дитячого фонду банківського управління, розподілений між учасниками відповідного фонду банківського управління;

кошти учасника фонду банківського управління - кошти, що знаходяться на рахунку учасника фонду банківського управління;

об'єднаний (консолідований) іпотечний борг - реформовані уповноваженим банком у неподільну суму, номіновані у національній валюті України та ОдІн зобов'язання боржників за кредитами, наданими на будівництво житла, яке споруджується холдинговою компанією "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) та фінансується уповноваженим банком;

ОдІн - індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку уповноважений банк визначає на підставі власної методики з урахуванням індексу інфляції, індексу цін виробників промислової продукції, індексу цін на будівельно-монтажні роботи та інших чинників на розсуд банку, які впливають на визначення вартості іпотечного зобов'язання;

оперативний резерв - кошти фонду банківського управління в уповноваженому банку, які останній використовує на поточні виплати учасникам фонду банківського управління. Порядок формування та використання оперативного резерву уповноважені банки визначають самостійно;

порушення умов договору довірчого управління - зняття коштів з рахунка учасника фонду банківського управління з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління;

Правила фонду банківського управління - система норм, затверджена уповноваженим банком, якої необхідно дотримуватись уповноваженому банку та учасникам фондів банківського управління для досягнення цілей, передбачених цим Законом;

представники учасника дитячого фонду банківського управління - представники учасника дитячого фонду банківського управління, що набули відповідних прав згідно з діючим законодавством;

рахунок учасника фонду банківського управління - рахунок, відкритий уповноваженим банком у системі обліку фонду банківського управління;

уповноважений банк - комерційний банк, з яким Київміськбуд уклав угоду про надання повноважень відповідно до цього Закону;

учасник фонду банківського управління - фізична особа, з якою уповноважений банк уклав угоду про довірче управління коштами;

Фонд банківського управління (далі - ФБУ) - грошові кошти учасників ФБУ, передані у довірче управління уповноваженому банку та об'єднані ним у єдиний майновий комплекс. ФБУ не є юридичною особою. Фонди банківського управління можуть бути пенсійні або дитячі;

цільові виплати з дитячого ФБУ - виплати, які здійснює уповноважений банк учаснику дитячого фонду банківського управління з його рахунка, відповідно до цього Закону та згідно з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ.

Стаття 2. Основні завдання експерименту

До 1 січня 2006 року на базі Київміськбуду проводиться економічний експеримент щодо посилення соціального захисту неповнолітніх, забезпечення їм більш сприятливих стартових умов самостійного життя у суспільстві, створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення, стимулювання розвитку житлового будівництва та розширення можливостей запровадження інших програм соціального забезпечення населення України із залученням коштів фізичних і юридичних осіб у довірче управління уповноважених банків з наступним їх спрямуванням на придбання іпотечних сертифікатів.

Уповноважені банки можуть залучати кошти у довірче управління за іншими соціальними програмами, започаткованими за погодженням з Київміськбудом. Кошти, залучені за цільовими програмами уповноваженого банку можуть спрямовуватися ним лише на придбання іпотечних сертифікатів.

Порядок залучення коштів у довірче управління, їх цільового використання, обліку та звітності за такими програмами визначається у Положенні про залучення коштів у довірче управління, яке затверджується уповноваженим банком.

Стаття 3. Організація довірчого управління фондами
банківського управління

Уповноважений банк може одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ.

Кошти ФБУ спрямовуються уповноваженими банками виключно на придбання іпотечних сертифікатів та формування оперативного резерву.

Уповноважений банк, укладаючи договори на придбання іпотечних сертифікатів, діє від свого імені та в інтересах учасників ФБУ.

Пенсійні ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та пайового типу.

Пенсійні ФБУ з фіксованою винагородою створюються за рахунок коштів, залучених уповноваженими банками за договорами пенсійних вкладів, укладеними до набрання чинності цим Законом.

Пенсійні ФБУ пайового типу створюються з коштів, які знаходяться у довірчому управлінні уповноважених банків на підставі договорів, укладених після набрання чинності цим Законом.

Уповноважений банк на письмову вимогу учасника ФБУ може здійснювати переведення коштів учасника ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює, крім переведення коштів учасників ФБУ у пенсійний фонд з фіксованою винагородою. Переведення коштів з рахунка одного учасника ФБУ на рахунок іншого учасника ФБУ заборонено. Порядок переведення коштів учасників ФБУ встановлюється Правилами ФБУ.

Стаття 4. Заходи щодо захисту коштів учасників фондів
банківського управління від знецінення,
втрат та інших ризиків

Протягом усього терміну довірчого управління коштами, залученими уповноваженими банками у ФБУ, запроваджується така система заходів щодо захисту коштів від знецінення, втрат та інших ризиків:

Кошти ФБУ обліковуються уповноваженим банком окремо від результатів його господарської діяльності. Уповноважений банк відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок довірчого управління.

Договори довірчого управління між учасником ФБУ і уповноваженим банком укладаються у національній валюті України.

Облік коштів пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою здійснюється у національній валюті України та в ОдІн.

Додаткові пенсійні виплати учасникам пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою розраховуються в ОдІн та виплачуються у національній валюті України.

Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів, номінованих у національній валюті або в ОдІн, забезпечених об'єднаним (консолідованим) іпотечним боргом, які мають зберігатися у зберігача на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку з відповідною відміткою.

Доход пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою розподіляється між учасниками пенсійного ФБУ згідно з зобов'язаннями уповноваженого банку щодо нарахування процентів та відповідно до Правил ФБУ.

Якщо доходу за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, не вистачає на виплату доходів за договорами, які були укладені до набрання чинності цим Законом, різниця сплачується уповноваженими банками за рахунок коштів додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного ФБУ.

Доход пенсійного ФБУ пайового типу розподіляється між учасниками пенсійного ФБУ пайового типу відповідно до Правил ФБУ.

Доход дитячого ФБУ розподіляється між учасниками дитячого ФБУ відповідно до Правил ФБУ.

Управління коштами ФБУ та виплата цільових і додаткових пенсійних виплат здійснюється лише уповноваженими банками.

Для гарантування зобов'язань перед учасниками пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою в уповноважених банках створюється додатковий спеціальний резерв страхування коштів пенсійного ФБУ.

Страхування учасників ФБУ та законних представників учасника дитячого ФБУ на випадок повної втрати працездатності та смерті запроваджується страховими компаніями, з якими уповноважений банк уклав угоду, з подальшим перерахуванням страхової виплати на рахунок учасника ФБУ.

У разі зміни уповноваженого банку сукупність активів та зобов'язань, що становлять ФБУ, передається до іншого уповноваженого банку.

У разі визнання уповноваженого банку банкрутом, активи ФБУ не включаються до ліквідаційної маси уповноваженого банку.

Учасники ФБУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями Київміськбуду та уповноважених банків перед третіми особами. Зобов'язання Київміськбуду і уповноважених банків не можуть задовольнятися за рахунок коштів ФБУ.

ФБУ вважається припиненим з моменту виконання усіх зобов'язань за договорами довірчого управління.

Стаття 5. Оподаткування доходів учасників фондів банківського
управління та уповноважених банків

У період дії ФБУ:

кошти, внесені фізичними особами на власні рахунки учасників ФБУ або на рахунки інших учасників ФБУ, та юридичними особами (з урахуванням положень абзацу третього цієї статті) на рахунки учасників ФБУ, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу осіб, що внесли кошти, та осіб, на чию користь здійснені такі внески. На ці кошти не нараховуються збори на обов'язкове пенсійне та обов'язкове соціальне страхування;

кошти, внесені юридичними особами на рахунки учасників ФБУ, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період;

доходи, нараховані та отримані учасниками ФБУ відповідно до цього Закону, не включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню;

цільові виплати та додаткові пенсійні виплати учасникам ФБУ згідно з договорами про цільові виплати та про додаткові пенсійні виплати не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 7 цього Закону;

внески, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного ФБУ, включаються до складу валових витрат таких банків.

Винагорода уповноваженого банку за управління ФБУ не оподатковується податком на додану вартість.

Стаття 6. Умови виплат учасникам фондів банківського
управління

При досягненні учасниками пенсійного ФБУ пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок або при повній втраті працездатності учасники пенсійного ФБУ мають право на додаткові пенсійні виплати.

Установлення факту втрати працездатності здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Додаткові пенсійні виплати виплачуються уповноваженими банками за рахунок коштів учасників пенсійного ФБУ на підставі договорів про додаткові пенсійні виплати.

Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними.

При досягненні учасниками дитячого ФБУ 14 років учасники дитячого ФБУ мають право на цільові виплати, які уповноважений банк спрямовує на оплату навчання.

При досягненні учасниками дитячого ФБУ повноліття - 18 років учасники дитячого ФБУ мають право на цільові виплати, які уповноважений банк спрямовує на придбання, інвестування будівництва та оренду житла.

Цільові виплати сплачуються уповноваженими банками за рахунок коштів учасників дитячого ФБУ на підставі договорів про цільові виплати.

Цільові виплати можуть бути одноразові або періодичні.

У разі смерті учасника ФБУ кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються спадкоємцями в порядку, визначеному законом.

Стаття 7. Особливості оподаткування у разі порушення
умов Правил фондів банківського управління

Кошти, зняті з рахунка учасника ФБУ з порушенням умов, викладених у Правилах ФБУ, за винятком доходу учасника ФБУ, оподатковуються згідно з законодавством.

Вилучення коштів із дитячого ФБУ з порушенням умов, викладених у Правилах ФБУ, до досягнення учасником дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки чи піклування.

У разі звернення учасника ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунка учасника ФБУ на порушення умов, викладених у Правилах ФБУ, уповноважені банки повідомляють про це органи державної податкової служби України за місцем проживання учасника ФБУ. За поданням органу державної податкової служби України з такого учасника ФБУ утримується сума несплаченого податку і перераховується до бюджету.

Стаття 8. Перехідні положення

1. У разі, коли наступне спеціальне законодавство України змінює умови, зазначені у цьому Законі, до коштів) залучених за такими договорами на вимогу уповноваженого банку застосовується спеціальне законодавство, що діяло на день укладання таких договорів.

2. Щодо договорів пенсійних вкладів діє Закон України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) в редакції від 20 квітня 2000 року.

3. Уповноважені банки до випуску в обіг іпотечних сертифікатів мають право спрямовувати кошти, залучені у ФБУ, на придбання цінних паперів, випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, збудованої Київміськбудом, з подальшою обов'язковою конвертацією таких цінних паперів в іпотечні сертифікати.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. З метою сприяння розвитку галузі містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю й вартістю житла, своєчасністю його спорудження) забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу Київміськбуду щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати.

Установити, що на правовідносини, які виникають у зв'язку із створенням і діяльністю Будівельної палати міста Києва, поширюються положення статей 1 і 2, частини першої, абзаців першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого частини другої статті 3, статті 4, частини першої статті 5, статей 6, 8-10, абзаців першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого частини першої, частини третьої статті 11, статті 12 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ).

Державна реєстрація Будівельної палати міста Києва провадиться Міністерством юстиції України.

4. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

для проведення моніторингу експерименту утворити наглядову раду;

проаналізувати за підсумками 2000-2005 років хід проведення експерименту та розглянути питання щодо доцільності його поширення в інших регіонах шляхом прийняття відповідного закону.

5. Державній податковій адміністрації України визначити в місячний термін механізм обліку наданих відповідно до цього Закону пільг з оподаткування фізичним та юридичним особам за кожний звітний (податковий) період з наростаючим підсумком.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1674-III