Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 вересня 1998 р. N 1482
Київ

Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 887 від 24.05.
99
N 290 від 13.03.20
02 )

Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України (254к/96-ВР) і Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (147/98-ВР) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності і Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 678 "Про порядок передачі державного майна" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 377).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1998 р. N 1482

( Положення втратило чинність в частині передачі
акцій (часток, паїв), що належать державі у
статутних фондах господарських товариств на
підставі Постанови КМ N 887 від 24.05.99 )

Положення
про порядок передачі об'єктів права державної власності

1. Це Положення визначає порядок безоплатної передачі об'єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади. Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

2. Об'єктами передачі згідно з цим Положенням є:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства), крім об'єктів, визначених підпунктом "д" цього пункту. Структурний підрозділ підприємства може бути об'єктом передачі після виділення його в установленому порядку в цілісний майновий комплекс на підставі розподільного балансу;

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) на підставі складання в установленому порядку розподільного балансу за умови обов'язкового наступного укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення, угоди про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території);

в) акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (крім передачі акцій державним органам приватизації засновниками відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації);

г) державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;

д) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію;

е) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого).

3. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.

4. Передача об'єктів права державної власності здійснюється за рішенням:

а) Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених підпунктами "а" і "в" пункту 2 цього Положення;

б) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктом "б" пункту 2 цього Положення; ( Підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

в) засновника господарського товариства та органу, уповноваженого управляти державним майном, який приймає майно, за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктом "г" пункту 2 цього Положення;

г) органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій та Фонду державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктами "д" та "е" пункту 2 цього Положення. ( Підпункт "г" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

Передача об'єктів права державної власності від одного підприємства іншому, що належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, здійснюється на підставі рішення цього органу або самоврядної організації.

5. Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджуються ініціатором передачі з:

відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, або самоврядною організацією;

Антимонопольним комітетом - шляхом отримання дозволу на зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції; ( Пункт 5 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

підприємством - у разі передачі закріпленого за ним майна;

трудовим колективом підприємства - у разі передачі об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства. Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників).

У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують передачу об'єктів, спільним рішенням цих сторін може створюватися тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим органом.

6. Якщо передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції, погоджені відповідно до вимог пункту 5 цього Положення, подаються ініціатором такої передачі до Мінекономіки.

У пропозиціях зазначається:

найменування підприємства, його юридична адреса, найменування органу, який здійснює повноваження з управління зазначеним державним майном, стан приватизації (корпоратизації) підприємства; ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств, - дані про уповноважену особу (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса - для юридичної особи), що здійснює управління зазначеними акціями, частками, паями, дата укладення та термін дії договору на управління цими акціями, частками, паями.

До пропозицій додаються: ( Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію; ( Пункт 6 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату; ( Пункт 6 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

бізнес-план або економічне обгрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання державного майна, що є об'єктом передачі. ( Пункт 6 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін: ( Пункт 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

а) повідомляє про це ініціатора передачі; ( Пункт 6 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

б) відмовляє в передачі, якщо: ( Пункт 6 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно; ( Пункт 6 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій заставі; ( Пункт 6 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету. ( Пункт 6 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

Мінекономіки на підставі узгоджених пропозицій, внесених із дотриманням вимог цього Положення, готує і у місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Держкомстатом проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

7. Якщо передача здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, пропозиції щодо передачі (крім випадків передачі майна у зв'язку з прийняттям або скасуванням рішення про приватизацію) погоджуються відповідно до пункту 5 цього Положення, а також з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

У пропозиціях зазначаються: назва майна, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства.

( Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

8. Передача об'єктів права державної власності здійснюється комісією з питань передачі об'єктів, до складу якої входять:

представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, місцевого органу виконавчої влади, фінансового органу, підприємства, представницького органу трудового колективу підприємства в особі профспілкового комітету (або іншого органу, який представляє інтереси трудового колективу) і трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі підприємств та нерухомого майна;

представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, державного органу приватизації і уповноважена особа, яка здійснює в установленому порядку управління акціями (частками, паями), що належать державі у майні господарського товариства, - у разі передачі цих акцій (часток, паїв);

представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, підприємства і його трудового колективу - у разі передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань передачі об'єктів додатково включаються представники орендодавця і орендаря.

9. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають державне майно.

Комісію очолює:

заступник керівника органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України;

керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.

Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у триденний термін з дня прийняття рішення про передачу об'єктів повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.

Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані у п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому участь представників від сторін, що приймають і передають об'єкт, обов'язкова.

Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.

10. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затвердженого цією постановою. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію. Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

До акта приймання-передачі підприємства додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту підприємства (положення) і свідоцтва про його державну реєстрацію;

контракт з керівником підприємства;

договір оренди цілісного майнового комплексу;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень;

бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.

До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств, додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного майнового комплексу і на останню звітну дату;

сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства (документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства) або акції;

договір з уповноваженою особою, що здійснює управління державними акціями (частками, паями) у майні господарських товариств.

До акта приймання-передачі об'єктів, визначених підпунктами "б", "г" і "е" пункту 2 цього Положення, додаються:

виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об'єкта передачі;

проектно-кошторисна документація - у разі передачі об'єктів незавершеного будівництва;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень.

11. Органи, до сфери управління яких передано державне майно, визначене у підпункті "а" пункту 2 цього Положення, зобов'язані у двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи і Мінекономіки, а у разі передачі нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна у цей же термін закріпити своїм наказом зазначене майно за відповідним підприємством (організацією) на праві повного господарського відання (оперативного управління). ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

12. У разі передачі об'єктів, визначених підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у п'ятиденний термін після прийняття рішення про приватизацію державного майна підприємства повідомляє про це відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, а також місцевий орган виконавчої влади.

Орган, уповноважений управляти державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про передачу майна підприємства у зв'язку з прийняттям рішення про його приватизацію в управління державному органу приватизації та повідомляє орган приватизації про кандидатури до складу комісії з питань передачі об'єкта.

Державний орган приватизації у п'ятиденний термін затверджує склад комісії з питань передачі об'єкта і призначає свого представника головою комісії. До складу комісії включаються представники органу, уповноваженого управляти державним майном, підприємства і органу приватизації.

Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про приватизацію.

До акта приймання-передачі майна державного підприємства у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

контракт з керівником підприємства;

бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття;

перелік майна, яке згідно із законодавством не включається до статутного фонду об'єкта приватизації;

інші документи за визначенням комісії з питань передачі об'єкта.

Державний орган приватизації, який прийняв в управління майно підприємства, разом з органом, уповноваженим управляти майном, який передав зазначене майно, зобов'язані в місячний термін після реєстрації статуту відкритого акціонерного товариства визначити порядок подальшого ефективного використання державного майна, яке не увійшло до статутного фонду господарського товариства.

13. У разі скасування державним органом приватизації рішення про приватизацію цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, визначених підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у тижневий термін повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади та відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління цим майном, та делегує кандидатуру до складу комісії з питань передачі об'єкта.

Орган, уповноважений управляти державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про прийняття майна підприємства до сфери свого управління, утворює комісію з питань передачі об'єкта і призначає голову комісії.

Передача майна здійснюється у місячний термін з дня скасування рішення про приватизацію.

До акта приймання-передачі зазначених об'єктів додаються документи, визначені абзацами шостим - десятим пункту 12 цього Положення. ( Положення доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1998 р. N 1482

Порядок
подання та розгляду пропозицій щодо передачі
об'єктів з комунальної у державну власність та утворення
і роботи комісії з питань передачі об'єктів
у державну власність

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду

пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність, а також утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ).

2. Ініціатива щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність може виходити від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), органів місцевого самоврядування. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

3. Передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням:

сільських, селищних, міських рад - щодо об'єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;

районних, обласних рад - щодо об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.

Передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється за наявності згоди на передачу:

а) Кабінету Міністрів України щодо:

цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства). Згода на передачу структурних підрозділів дається після їх виділення в установленому порядку в цілісні майнові комплекси на підставі розподільного балансу;

нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об'єктів незавершеного будівництва, а також нежитлових приміщень після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) на підставі складання в установленому порядку розподільного балансу за умови обов'язкового наступного укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення, угоди про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території);

акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

б) органів, уповноважених управляти державним майном, - щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого майна).

4. Ініціатор передачі об'єктів з комунальної у державну власність погоджує пропозиції щодо їх передачі з:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим або відповідною обласною державною адміністрацією та відповідним органом місцевого самоврядування; ( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

органом, уповноваженим управляти державним майном, або самоврядною організацією, яким передається майно;

орендодавцями - у разі передачі орендованого майна;

трудовим колективом підприємства - у разі передачі майна, закріпленого за цим підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства. Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників).

У разі подання пропозиції щодо передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства згода на таку передачу надається загальними зборами (конференцією представників) трудового колективу підприємства, з якого виділяється структурний підрозділ.

У разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, згода трудового колективу підприємства не надається.

У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами ініціатори передачі додають до пропозицій, оформлених відповідно до вимог пунктів 5 і 6 цього Порядку, акти оцінки вартості об'єктів, затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом місцевого самоврядування. ( Пункт 4 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують передачу об'єкта, спільним рішенням цих сторін за участю ініціатора передачі може створюватися тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим органом.

5. Якщо передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об'єктів, погоджені відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку, подаються ініціатором цієї передачі до Мінекономіки.

У пропозиціях зазначається:

у разі передачі підприємства - його найменування, юридична адреса, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації) підприємства;

у разі передачі закріпленого за підприємством майна - назва майна, його місцезнаходження, найменування підприємства-балансоутримувача, його місцезнаходження, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства;

у разі передачі акцій (паїв, часток), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, - дані про уповноважену особу, що здійснює управління зазначеними акціями, частками, паями (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса - для юридичної особи), дата укладення та термін дії договору на управління цими акціями, частками, паями.

До пропозицій додаються: ( Абзац шостий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

у разі передачі підприємства - нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію; ( Абзац сьомий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату; ( Пункт 5 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

бізнес-план або економічне обгрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об'єктом передачі, та відповідності функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на орган, до сфери управління якого пропонується передати майно; ( Пункт 5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

у разі передачі закріпленого за підприємством майна фінансово-економічне обгрунтування (з відповідними розрахунками) необхідності, доцільності та очікуваних наслідків такої передачі; ( Пункт 5 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності в майні господарських товариств, - нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію; ( Пункт 5 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній календарний рік та на останню звітну дату; ( Пункт 5 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

економічне обгрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного управління акціями (частками, паями), що є об'єктом передачі, та відповідності функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на орган, до сфери управління якого пропонується його передати. ( Пункт 5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки в місячний термін: ( Пункт 5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

а) повідомляє про це ініціатора передачі; ( Пункт 5 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

б) відмовляє в передачі, якщо: ( Пункт 5 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно; ( Пункт 5 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій заставі; ( Пункт 5 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету. ( Пункт 5 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

Мінекономіки на підставі пропозицій, внесених з дотриманням вимог цього Порядку, готує і у місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Держкомстатом проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України. ( Пункт 5 доповнено абзацом двадцятим згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

6. Якщо передача здійснюється за згодою органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, пропозиції щодо передачі погоджуються ініціатором такої передачі відповідно до пункту 4 цього Порядку, а також з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

У пропозиціях зазначається: назва майна, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства. До пропозицій додається фінансово-економічне обгрунтування доцільності проведення такої передачі (з відповідними розрахунками та зазначенням очікуваних наслідків). ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 290 від 13.03.2002 )

( Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 290 від 13.03.2002 )

7. Передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється комісією з питань передачі об'єктів, до складу якої входять:

представники виконавчого органу відповідної ради, місцевого органу виконавчої влади та органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, яким передається об'єкт, а також фінансового органу, підприємства, трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі підприємств та нерухомого майна;

представники виконавчого органу відповідної ради, органу, уповноваженого управляти державним майном, до сфери управління якого передається об'єкт, органу приватизації і уповноважена особа, яка здійснює в установленому порядку управління акціями (частками, паями), що належать суб'єкту права комунальної власності у майні господарського товариства, - у разі передачі акцій (часток, паїв) цього господарського товариства;

представники виконавчого органу відповідної ради та органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, яким передається об'єкт, а також підприємства, трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань передачі об'єктів включаються також представники орендодавця і орендаря.

До роботи комісії можуть залучатися експерти, радники з правом дорадчого голосу.

8. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають об'єкти.

Комісію очолює:

заступник керівника органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів у державну власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України;

керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів у державну власність здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.

Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у триденний термін з дня отримання рішення про передачу об'єктів з комунальної у державну власність повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.

Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані в п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому участь представників від сторін, що приймають і передають об'єкт, обов'язкова.

Голова комісії організовує роботу з передачі об'єкта у державну власність таким чином, щоб завершити приймання-передачу в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.

Комісія з питань передачі об'єктів визначає технічний стан об'єкта передачі та на підставі обстеження, а у разі потреби і висновків експерта, встановлює відповідність його фізичного зносу даним бухгалтерського обліку. Якщо об'єкт передачі відповідно до висновків комісії визнано таким, що потребує ремонту, орган, який створив комісію, приймає рішення про джерела фінансування і термін виконання робіт, у тому числі із залученням в установленому порядку коштів підприємства, установи чи організації, яка передає цей об'єкт.

9. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою та членами комісії і затверджується органом, який утворив комісію.

Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

До акта приймання-передачі підприємства додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту підприємства (положення) і свідоцтва про його державну реєстрацію;

контракт з керівником підприємства;

договір оренди цілісного майнового комплексу;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень;

бухгалтерський баланс (кошторис доходів і витрат), складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.

До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного майнового комплексу і на останню звітну дату;

сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства (документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства);

договір з уповноваженою особою, яка здійснює управління акціями (частками, паями), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств.

До акта приймання-передачі нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна додаються:

виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об'єкта передачі;

проектно-кошторисна документація - у разі передачі об'єктів незавершеного будівництва;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень.

10. Об'єкти соціальної сфери передаються разом з майном підприємств, які їх обслуговували, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою, зовнішніми мережами електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлями, призначеними для їх обслуговування (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо) в частині, що визначається комісією з питань передачі об'єктів, яка здійснює передачу.

11. Органи, до сфери управління яких передано майно, в двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі зобов'язані повідомити про таку передачу органи державної статистики та державної податкової служби, фінансові органи, а стосовно об'єктів, передача яких провадилася за згодою Кабінету Міністрів України, також Мінекономіки та своїм наказом закріпити нерухоме та окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством (організацією) на праві повного господарського відання (оперативного управління).

Додаток
до Порядку подання та розгляду пропозицій
щодо передачі об'єктів з комунальної у державну
власність та утворення і роботи комісії з питань
передачі об'єктів у державну власність

АКТ
приймання-передачі

Комісія, створена відповідно до ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(назва документа, на підставі якого створена комісія)

у складі _________________________________________________________________________________________________________________(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

"_____"____________ 19 ___ р. провела обстеження об'єкта передачі за адресою:

_________________________________________________________________,

який належить_________________________________________________________________________________________________________,
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

і передається ___________________________________________________________________________________________________________.
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія встановила:

1. До складу об'єкта передачі входять: _______________________________________________________________________________________(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Загальні відомості:

рік введення в експлуатацію _____________________________________________________________________________

група капітальності _____________________________________________________________________________________

будівельний об'єм (загальний) ____________________________________________________________________________куб. м

площа забудови (загальна) ________________________________________________________________________________кв. м

площа земельної ділянки __________________________________________________________________________________га

корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення ________________________________________________кв. м

корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення ______________________________________________кв. м

загальна площа житлового будинку _________________________________________________________________________кв. м,

кількість квартир _________________________________________________________________________________________

3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:

водопроводи з довжиною мереж ___________________________________________________________________________ пог. м

каналізація з довжиною мереж _____________________________________________________________________________пог. м

центральне опалення з довжиною мереж ____________________________________________________________________пог. м

у тому числі:

від власної котельні з довжиною мереж ______________________________________________________________________ пог. м

від групової котельні з довжиною мереж _____________________________________________________________________ пог. м

від ТЕЦ з довжиною мереж ________________________________________________________________________________ пог. м

найбільше теплове навантаження: на опалення ________________________________________________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання __________________________________________________________________________________ Г/кал

на вентиляцію____________________________________________________________________________________________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж ________________________________________________________________________ пог. м

газопостачання з довжиною мереж___________________________________________________________________________ пог. м

стаціонарні електроплити___________________________________________________________________________________ штук

телефонізація з довжиною мереж ____________________________________________________________________________ пог. м

радіофікація з довжиною мереж ______________________________________________________________________________ пог. м

4. Вартість основних фондів:

відновна вартість _____________________________________ тис. грн.

залишкова вартість ____________________________________ тис. грн.

5. Результати огляду та випробувань _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

6. Пропозиції комісії ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

7. Разом з об'єктом передається технічна документація: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

8. До акта приймання-передачі додається:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________

2______________________________________________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії __________________________________

Члени комісії ___________________________________

_______________________________________________

"___"_____________ 199 __ р.