Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 березня 2002 р. N 294
м.Київ

Про затвердження Положення
про дисципліну працівників
гірничих підприємств

На виконання статті 51 Гірничого закону України ( 1127-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 294

Положення
про дисципліну працівників гірничих підприємств

Загальна частина

1. Це Положення визначає особливості дисциплінарної відповідальності працівників гірничих підприємств за порушення гірничого законодавства.

Дія цього Положення поширюється на підприємства, діяльність яких підпадає під сферу дії статті 2 Гірничого закону України ( 1127-14 ).

Виконання робіт у шкідливих і небезпечних умовах потребує від власників або уповноважених ними органів та виконавців робіт високої організованості, суворого дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Дисципліна праці на роботах у шкідливих і небезпечних підземних умовах полягає в дотриманні всіма працівниками вимог законодавства про охорону праці, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать гірничі підприємства, наказів і розпоряджень власника або уповноваженого ним органу, приписів спеціально уповноважених органів державного нагляду, а також цього Положення.

3. Власник або уповноважений ним орган повинен організувати роботу на підприємстві на належному рівні, створити відповідні умови для підвищення продуктивності праці, забезпечити дотримання трудової та виробничої дисципліни, вимог законодавства про працю та нормативно-правових актів з охорони праці, відповідально ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

4. Працівник зобов'язаний:

1) своєчасно і в повному обсязі виконувати покладені на нього обов'язки, постійно підвищувати свою кваліфікацію;

2) знати і неухильно дотримуватись вимог правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт, правил технічної експлуатації, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, нормативно-правових актів з охорони праці, а також посадових інструкцій;

3) проходити навчання та перевірку знання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт.

Особи, які під час перевірки виявили недостатній рівень знань, не допускаються до робіт у шкідливих і небезпечних підземних умовах і переводяться за їх згодою, тимчасово, до наступної перевірки на інші виробничі дільниці з оплатою за виконувану роботу. У разі відмови від переведення власник або уповноважений ним орган має право відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати на період до повторної перевірки. Особи, які повторно не склали відповідного іспиту, можуть бути звільнені з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 );

4) суворо дотримуватись порядку табельного обліку спуску на підземні роботи і підйому (виходу) на поверхню;

5) до початку робіт проводити огляд робочого місця та обладнання і за наявності порушень вимог правил техніки безпеки не розпочинати виконання завдань, здійснити заходи щодо усунення порушень;

6) знаходитися на робочому місці у спеціальному одязі та користуватися засобами індивідуального захисту;

7) дбайливо ставитися до майна підприємства;

8) утримувати інших працівників від порушень трудової дисципліни та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт.

5. Посадові особи, які безпосередньо здійснюють керівництво гірничими роботами, зобов'язані:

1) знати гірниче законодавство, точно і своєчасно виконувати покладені на них посадові обов'язки, постійно підвищувати свою кваліфікацію;

2) знати і вимагати від працівників дотримання міжгалузевих та галузевих правил безпеки, єдиних правил безпеки при підривних роботах, інструкцій з ведення робіт, правил технічної експлуатації, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та вимог інших нормативних актів;

3) забезпечити суворе дотримання порядку табельного обліку спуску на підземні роботи і підйому (виходу) на поверхню;

4) у разі виникнення небезпечної ситуації, яка загрожує здоров'ю та життю працівників, негайно дати команду про припинення робіт і повідомити про це власника або уповноважений ним орган, а у разі виникнення аварії діяти суворо відповідно до плану ліквідації аварії;

5) чітко організувати роботу підлеглих, бути прикладом сумлінного виконання службових обов'язків, давати обгрунтовані і професійно грамотні вказівки працівникам та перевіряти якість і своєчасність їх виконання.

6. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1) організувати високоякісну, плідну роботу працівників, здійснивши всі необхідні для цього заходи (забезпечення дотримання вимог гірничого законодавства, законодавства про працю, охорону праці, правил безпеки та технічної експлуатації, вимог трудової дисципліни), заохочувати працівників до роботи шляхом поліпшення умов праці та задоволення їх соціальних потреб;

2) забезпечити виконання приписів спеціально уповноважених органів державного нагляду;

3) організувати систематичний огляд робочих місць та обладнання і вживати заходів до негайного усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт.

7. Кожен працівник гірничого підприємства зобов'язаний знати це Положення і чітко виконувати його вимоги.

Відповідальність за порушення
гірничого законодавства

8. За порушення, передбачені статтею 49 Гірничого закону України, працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності, крім визнаних судом кримінальним злочином випадків, коли працівники притягаються до кримінальної відповідальності відповідно до законів України.

9. До працівників гірничих підприємств, що допустили порушення гірничого законодавства, застосовуються такі види дисциплінарного стягнення, як догана та звільнення.

10. За кожен випадок порушення гірничого законодавства може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення, передбачене пунктом 9 цього Положення.

11. Дисциплінарне стягнення у формі звільнення може бути застосоване до працівників на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України (322-08 ).

12. Власник або уповноважений ним орган повинен забезпечити своєчасне виявлення і усунення причин, які призводять до порушень гірничого законодавства.

13. Дисциплінарне стягнення може накладати орган, якому надане право прийняття працівника на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду).

14. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний особисто до накладення стягнення всебічно та об'єктивно з'ясувати причини допущеного порушення гірничого законодавства, попередньо зажадавши від працівника їх письмового пояснення. У разі відмови надати пояснення складається акт за підписом не менш як трьох осіб. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

15. Вид дисциплінарного стягнення повинен відповідати ступеню провини і тяжкості допущеного порушення.

Визначаючи вид дисциплінарного стягнення, власник або уповноважений ним орган повинен брати до уваги тяжкість допущеного працівником порушення, розмір заподіяних збитків, обставини, за яких його допущено, та оцінку попередньої роботи працівника.

16. У разі застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган не повинен принижувати особисту гідність працівника.

17. У разі коли за порушення гірничого законодавства передбачена кримінальна відповідальність, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний передати матеріали до відповідних правоохоронних органів.

18. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення порушення не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у звя'зку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців з дня вчинення порушення.

До зазначених термінів не включається час провадження в кримінальній справі.

19. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення оформляється наказом та повідомляється працівнику під розписку.

20. Застосування дисциплінарного стягнення не звільняє працівника, який допустив порушення гірничого законодавства, від матеріальної відповідальності, передбаченої законодавством.

21. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення гірничого законодавства і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

22. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення провадиться власником або уповноваженим ним органом, який накладав стягнення.

Для зняття дисциплінарного стягнення, накладеного органом вищого рівня, власник або уповноважений ним орган порушує перед органом вищого рівня відповідне клопотання.

Зняття дисциплінарного стягнення провадиться наказом, про що повідомляється працівник.

23. Трудові спори з питань накладення дисциплінарних стягнень вирішуються в установленому законодавством порядку.

Заохочення за сумлінну працю

24. Працівники заохочуються за зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості роботи, суворе дотримання правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт, новаторство, виявлені ініціативу, самовідданість і винахідливість у роботі, дбайливе ставлення до майна підприємства, тривалу і бездоганну працю.

25. До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Рішення про заохочення, крім усної подяки, оголошується в наказі і заноситься до трудової книжки працівника.

26. Працівники можуть бути нагороджені державними, урядовими нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками в установленому законодавством порядку.

27. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.