Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 49, ст.431 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 245/94 від 15.11.94,
ВВР 1994, N 49, ст.432 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 16, ст.167) Верховна Рада України постановляє:

Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

2) попередження;

3) догана або сувора догана;

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання".

2. Статті 13, 40, 184, 214, 221 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 51, 121-127, частинами першою і другою статті 130, статтями 173, 174, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу".

"Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду

Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий комітет сільської, селищної Ради народних депутатів під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати, а суддя районного (міського) суду незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує мінімального розміру заробітної плати, суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов'язати своєю працею усунути її.

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства".

"Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей - тягне за собою попередження або накладення штрафу до 0,3 мінімального розміру заробітної плати.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу до 0,5 мінімального розміру заробітної плати.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від двох до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від трьох до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати".

"Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, сільських, селищних Рад народних депутатів вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (службових осіб).

Виконавчі комітети сільських, селищних Рад народних депутатів, судді районних (міських) судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання".

"Стаття 221. Районні (міські) суди (судді)

Судді районних (міських) судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 46-1, 51 - 51-2, частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130, статтями 145, 157, 160, 160-2, 160-4, 164-3, 173, 173-1, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, статтями 184 - 185-8, 186-2, 186-4, 186-5, 187 і 208-1 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років".

3. У частині другій статті 6 слова "Конституції СРСР і Конституції Української РСР" замінити словами "Конституції України", а слова "комісій у справах неповнолітніх" виключити.

4. У частинах другій і третій статті 21 слова і цифри "частиною третьою статті 184" виключити.

5. У статті 213: пункт 3 виключити; у пункті 4 виключити слово "народними"; у пункті 5 слова "законодавчими актами СРСР" замінити словами "цим Кодексом".

6. У статті 215: у частині першій слова "Української РСР" замінити словом "України"; частину другу виключити; у зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою, замінивши в ній слова "Союзу РСР і Української РСР" словом "України".

7. У статті 216: у частині першій слова "і комісії в справах неповнолітніх" виключити;

у частині другій слова "Союзу РСР і Української РСР" замінити словом "України".

8. У частині другій статті 217 слова "СРСР і постановами Ради Міністрів СРСР" замінити словами "України та постановами Кабінету Міністрів України".

9. Статтю 220 виключити.

10. У статті 222: у частині першій слова і цифри "частина друга статті 184" виключити;

у пункті 1 частини другої слова і цифри "частиною другою статті 184" виключити.

11. У частині першій статті 255: в абзаці дев'ятнадцятому пункту 1 слова і цифри "частина п'ята статті 184" виключити;

у пункті 3-4 слово і цифри "стаття 185-4" замінити словами і цифрами "частина четверта статті 184, стаття 185-4".

12. У статті 276: у частині четвертій слова "і комісіями в справах неповнолітніх" виключити;

у частині п'ятій слова "Союзу РСР і Української РСР" замінити словом "України".

13. У частині сьомій статті 283 слова "Союзу РСР і Української РСР" замінити словом "України".

14. Частину першу статті 284 після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

15. У частині першій статті 288: у пункті 1 слова "комісії в справах неповнолітніх" виключити, а слова "народний суд" замінити словом "суд";

у пунктах 2 і 3 слова "народний суд" замінити словом "суд".

16. Назву і частину першу статті 294 викласти в такій редакції:

"Стаття 294. Повноваження судді, начальника органу внутрішніх справ, голови вищестоящого суду і начальника вищестоящого органу внутрішніх справ щодо перегляду справи

Постанову судді у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 46-1, 51 51-2, частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130, статтями 145, 157, 160, 160-2, 160-4, 164-3, 173, 173-1, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, статтями 184 - 185-8, 186-2, 186-4, 186-5, 187 і 208-1 цього Кодексу, а також постанови у справах про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, можуть бути скасовані або змінені за протестом прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора - головою вищестоящого суду".

17. У статті 307: частину другу викласти у такій редакції: "У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють";

у частині третій слова "Ощадного банку СРСР" замінити словами "Ощадного банку України".

18. У пункті 1 статті 313 слова і цифри "частиною п'ятою статті 184" виключити.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 15 листопада 1994 року
N 244/94-ВР