Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2002 р. N 567
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1399 від 04.09.2003)

Про затвердження Порядку зарахування
та використання коштів, що підлягають
перерахуванню Пенсійним фондом
будинкам-інтернатам (пансіонатам)

Відповідно до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам), що додається.

2. Міністерству праці та соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

подання в місячний термін адміністраціями будинків-інтернатів (пансіонатів) органам Пенсійного фонду списків пенсіонерів, які подали особисті письмові заяви про перерахування цим установам різниці між сумою призначеної їм пенсії і сумою пенсії, яка виплачується їм та непрацездатним членам їх сімей відповідно до частини першої статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 );

здійснення контролю за своєчасністю, повнотою зарахувань та цільовим використанням коштів, перерахованих будинкам-інтернатам (пансіонатам).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 567

Порядок
зарахування та використання коштів, що
підлягають перерахуванню Пенсійним фондом
будинкам-інтернатам (пансіонатам)

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам) відповідно до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12).

2. Адміністрація будинку-інтернату (пансіонату) надсилає в установленому порядку в триденний термін після зарахування пенсіонера на проживання до цієї установи відповідне повідомлення до органів Пенсійного фонду.

До повідомлення додається особиста письмова заява пенсіонера про перерахування будинку-інтернату (пансіонату) різниці між сумою призначеної пенсіонеру пенсії і сумою пенсії, яка виплачується йому та непрацездатним членам його сім'ї відповідно до частини першої статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).

У разі недієздатності пенсіонера заяву подає його опікун або піклувальник. Якщо недієздатному пенсіонеру не призначено опікуна чи піклувальника, заява про перерахування зазначеної частини пенсії подається адміністрацією будинку-інтернату (пансіонату) за погодженням з органами опіки та піклування.

3. Після одержання повідомлення про зарахування пенсіонера на проживання до будинку-інтернату (пансіонату) і відповідних письмових заяв органи Пенсійного фонду в п'ятиденний термін оформляють розпорядження з визначенням суми, яку належить виплачувати пенсіонеру та непрацездатним членам його сім'ї, які перебувають на його утриманні згідно із частиною першою статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), та суми, яку належить перераховувати до будинку-інтернату (пансіонату) згідно з частиною другою цієї статті.

Органи Пенсійного фонду на підставі зазначеного розпорядження роблять відповідний запис в особовому рахунку пенсіонера та до 20 числа місяця, за який проводиться виплата пенсії, перераховують кошти будинку-інтернату (пансіонату). Перерахування здійснюється платіжними дорученнями, до яких додається список за формою згідно з додатком.

У разі зміни розміру пенсії (перерахунок у зв'язку з підвищенням заробітної плати, прийняттям рішення Кабінету Міністрів України про збільшення розміру пенсій тощо) проводиться перерахунок сум пенсій, які належить виплачувати пенсіонеру та перераховувати будинку-інтернату (пансіонату).

4. У разі відрахування пенсіонера з будинку-інтернату (пансіонату), його перебування на канікулах, на лікуванні тощо адміністрація цієї установи в триденний термін повідомляє про це органи Пенсійного фонду, які оформляють розпорядження про припинення (призупинення) перерахування частини пенсії будинку-інтернату (пансіонату) та подальшу виплату пенсії пенсіонеру в установленому порядку.

5. Адміністрація будинку-інтернату (пансіонату) відкриває у відділеннях Державного казначейства або банків, що здійснюють їх фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів на виконання окремих доручень згідно з частиною другою статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), про що повідомляє органи Пенсійного фонду.

6. Спрямування і використання коштів, що надходять до будинку-інтернату (пансіонату) відповідно до цього Порядку, здійснюється згідно з бюджетним законодавством за спеціальним фондом кошторису будинку-інтернату (пансіонату).

Зазначені кошти використовуються на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інших видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (згідно з кодами економічної класифікації 1130 і 2110) лише для поліпшення умов проживання престарілих та інвалідів у будинку-інтернаті (пансіонаті).

7. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зарахованих до будинку-інтернату (пансіонату) на платній основі.

Зразок
Додаток
до Порядку

Список

N _____________________________________________________ від ___________________________________________________ 200_ р.

сум пенсій, перерахованих на користь ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________(найменування будинку-інтернату (пансіонату), його адреса та

________________________________________________________________________________________________________________________
розрахунковий рахунок)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________(найменування банківської установи)

МФО _________________________________________________________________ Код _____________________________________________

за ______________________________ 200_ р. по _______________________________________________________________________ району

     ------------------------------------------------------------------
N | Прізвище, ім'я та | Номер особового | Сума
п\п | по батькові пенсіонера | рахунка (пенсійного | перерахування
| | посвідчення) |
----+------------------------+---------------------+--------------
----+------------------------+---------------------+--------------
-----------------------------+---------------------+--------------
|Разом |

Керівник ____________________________________________________________________________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
МП

Головний бухгалтер ____________________________________________________________________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Перераховано___________________________________________________________________________________________________________(назва органу Пенсійного фонду)

платіжним дорученням N ______________________ від _______________________________________________________________________

Відповідальна особа ____________________________________________________________________________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)