Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2002 р. N 565
Київ

Про затвердження Положення
про прийомну сім'ю

З метою розширення практики утворення прийомних сімей як нової форми сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визнати позитивними результати експерименту з утворення прийомних сімей в Автономній Республіці Крим, Запорізькій, Львівській, Харківській областях та у м. Києві і забезпечити розширення цієї практики в усіх регіонах.

2. Затвердити Положення про прийомну сім'ю (додається).

3. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді здійснювати координацію і методичне забезпечення функціонування прийомних сімей.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати всебічну допомогу в утворенні та функціонуванні прийомних сімей.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 241 "Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей в Запорізькій області та затвердження Положення про прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 341);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. N 1713 "Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей у деяких регіонах України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 38, ст. 1903).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 565

Положення
про прийомну сім'ю

Загальна частина

1. Метою утворення прийомної сім'ї є забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування їх у сім'ї на виховання та спільне проживання.

2. Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Прийомні батьки - особи, які перебувають у шлюбі і взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім'ї.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації - до його закінчення.

3. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарногігієнічних та побутових умов.

4. За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Утворення прийомної сім'ї

5. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) на підставі заяви подружжя, яке виявило бажання утворити прийомну сім'ю, та за поданням відповідного висновку відділу у справах сім'ї та молоді районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад (далі - місцеві відділи у справах сім'ї та молоді) про можливість утворення прийомної сім'ї.

Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, несе відповідальність за її функціонування відповідно до законодавства.

6. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається угода про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання (далі - угода) за формою згідно з додатком.

Дія угоди припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, за згодою сторін та з інших причин, передбачених угодою.

У разі припинення дії угоди сім'я позбавляється статусу прийомної, а подальше влаштування дітей визначається органом опіки та піклування.

7. Контроль за виконанням угоди, а також за умовами проживання, виховання прийомних дітей здійснюють місцеві відділи у справах сім'ї та молоді і органи опіки та піклування районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад.

8. Місцеві відділи у справах сім'ї та молоді, відділи освіти, охорони здоров'я (головні лікарі центральних районних лікарень), праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, адміністрація закладів, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надають допомогу кандидатам у прийомні батьки в підборі дітей та налагодженні контактів з ними.

9. Місцеві відділи у справах сім'ї та молоді із залученням спеціалістів Державного інституту проблем сім'ї та молоді періодично, але не рідше ніж раз на два роки, організовують навчання для прийомних батьків з метою підвищення їх виховного потенціалу.

Влаштування дітей до прийомної сім'ї

10. На кожну дитину, яка передається до прийомної сім'ї, органи опіки та піклування зобов'язані надати прийомним батькам такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку про стан здоров'я або витяг з історії розвитку дитини;

довідка (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;

документи про батьків або осіб, які їх замінюють (копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;

опис належного дитині майна, житлової площі та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;

пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

У разі коли деякі із зазначених документів на дітей, які вже влаштовані в прийомну сім'ю, відсутні, органи опіки та піклування зобов'язані вжити відповідних заходів і надати їх прийомним батькам протягом трьох місяців. Керівники закладів, з яких передаються діти, і органи опіки та піклування несуть відповідальність за достовірність поданих у документах відомостей.

11. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на їх особові рахунки, відкриті в установах банку. Прийомні батьки мають право використовувати ці кошти за погодженням з органами опіки та піклування тільки для спеціального лікування (операція на серці, трансплантація тощо), придбання спеціальних інструментів для розвитку талантів дитини, спеціальних допоміжних засобів для дитини з вадами фізичного розвитку.

12. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

1З. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками.

Прийомні батьки, їх права та обов'язки

14. Прийомними батьками можуть бути особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:

не пройшла курс підготовки кандидатів у прийомні батьки;

визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

позбавлена батьківських прав;

колишній опікун (піклувальник, усиновитель), позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законодавством.

15. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому порядку мають пройти навчання, організоване місцевими відділами у справах сім'ї та молоді із залученням спеціалістів Державного інституту проблем сім'ї та молоді, за програмою, затвердженою Державним комітетом у справах сім'ї та молоді.

16. Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім'ю, такі документи:

заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї;

копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

довідка про склад сім'ї (форма N 3);

копія свідоцтва про шлюб;

довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї;

довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки;

письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально.

Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

17. Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Матеріальне забезпечення
прийомної сім'ї

18. Фінансування прийомної сім'ї на утримання прийомних дітей здійснюється за рахунок видатків з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення.

Прийомній сім'ї щомісяця виділяються кошти на харчування прийомних дітей, придбання для них одягу, взуття, м'якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо відповідно до норм, визначених законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для господарського обслуговування приміщення, оплати тепло-, електро- і водопостачання, побутових послуг і послуг зв'язку виділяються кошти за нормами і тарифами, що діють у відповідній місцевості, пропорційно кількості прийомних дітей.

19. Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім'ї.

20. Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

21. Контроль за належним використанням бюджетних коштів прийомною сім'єю здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

22. На час навчання прийомних дітей у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з відповідного місцевого бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім'ї.

23. Місцеві відділи у справах сім'ї та молоді за участю громадських організацій, професійних спілок щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах.

Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санаторнокурортного лікування, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв.

24. Інші питання матеріального та фінансового забезпечення прийомної сім'ї вирішуються органом, який прийняв рішення про її утворення.

25. Прийомній сім'ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.

Зразок

Додаток
до Положення про прийомну сім'ю

Угода
про влаштування дітей на виховання
та спільне проживання до прийомної сім'ї

__________________________________________________________________________________________________________ " " 200 р. N
(населений пункт)

_______________________________________________________________________________________________________________________(повне найменування органу, який прийняв рішення

_______________________________________________________________________________________________________________________
про утворення прийомної сім'ї)

в особі _________________________________________________________________________________________________________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

і громадяни _____________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт, серія, номер,

_______________________________________________________________________________________________________________________
коли і ким виданий)

які проживають __________________________________________________________________________________________________________(адреса)

уклали цю угоду про те, що ________________________________________________________________________________________________(повне найменування органу,

_______________________________________________________________________________________________________________________
який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї)

передає, а прийомні батьки ________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)
приймають на виховання та спільне проживання дітей

_______________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Прийомні батьки зобов'язуються:

1) створювати належні умови для всебічного розвитку дітей,одержання ними освіти, підготовки до самостійного життя та праці;

2) захищати права та інтереси дітей:

3) забезпечувати проходження двічі на рік медичного огляду прийомних дітей у медичних закладах за місцем проживання;

4) співпрацювати із соціальним працівником центру соціальних служб для молоді;

5) повідомляти місцевий відділ у справах сім'ї та молоді і орган опіки та піклування про виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання і навчання прийомних дітей;

6) ____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Прийомні батьки несуть відповідальність за прийомних дітей відповідно до законодавства.

3. _____________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування органу, який прийняв рішення

______________________________________________________________________________________________________________________
про утворення прийомної сім'ї)

зобов'язується:

1) у межах обсягів видатків, передбачених у відповідному місцевому бюджеті на утримання прийомних сімей, перераховувати щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним, на особовий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку, кошти на харчування прийомних дітей, придбання для них одягу, взуття, лікарських засобів, м'якого інвентаря, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок, на оплату господарського обслуговування приміщення, оплату тепло-, електро- і водопостачання, побутових послуг та послуг зв'язку;

2) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав дітей, та несе відповідальність за функціонування прийомної сім'ї відповідно до законодавства.

4. За згодою сторін ця угода може бути доповнена іншими зобов'язаннями.

5. Дію цієї угоди може бути припинено за згодою сторін.

6. У разі порушення і невиконання умов цієї угоди кожна із сторін має право звернутися до суду.

7. Угода укладається в трьох примірниках - по одному для кожної сторони та місцевого відділу у справах сім'ї та молоді. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Ця угода набирає чинності з дня її підписання.

_____________________________ _________________________________________________________________________________________(повне найменування органу, (прізвище, ім'я, по батькові

_____________________________ _________________________________________________________________________________________
який прийняв рішення про прийомних батьків)

_____________________________ _________________________________________________________________________________________
утворення прийомної сім'ї)

_____________________________ __________________________________________________________________________________________(адреса) (місце проживання)

_____________________________ __________________________________________________________________________________________(розрахунковий рахунок)

_____________________________ __________________________________________________________________________________________(прізвище, посада керівника органу) (підпис)

_____________________________ __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ ______________________________(підпис) (підпис)

МП