Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 травня 2002 р. N 648
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1041 від 14 листопада 2012
р.)

Про затвердження Положення про технічний
паспорт земельної ділянки, яка виставляється
на земельні торги

Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги (додається).

2. Державному комітетові по земельних ресурсах розробити і затвердити в місячний термін інструкцію про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2002 р. N 648

Положення
про технічний паспорт земельної ділянки,
яка виставляється на земельні торги

1. Це Положення встановлює механізм складання технічного паспорта земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, визначеної для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) суб'єктам підприємницької діяльності під забудову (далі технічний паспорт).

2. Технічний паспорт складається згідно з додатком місцевим державним органом земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель.

3. Видатки, пов'язані із складанням технічного паспорта на земельну ділянку, а також технічної документації, що додається до паспорта, провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

4. У технічному паспорті відображаються відомості про:

а) розмір земельної ділянки;

б) місце розташування (адреса);

в) належність до державної або комунальної власності;

г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;

є) природний і господарський стан земельної ділянки;

д) цільове призначення земельної ділянки.

5. Технічна документація складається з чотирьох книг:

книга 1: 1) кадастровий план земельної ділянки; 2) акт погодження суміжних меж; 3) копії інших документів, використаних для складання технічного паспорта;

книга 2: 1) експертні висновки та розрахунки; 2) відомості про обчислення площ та абриси прив'язки межових знаків до пунктів геодезичної мережі; 3) журнали геодезичних вимірювань; 4) каталоги координат поворотних точок зовнішньої межі тощо;

книга 3: 1) проект відведення земельної ділянки; 2) технічний звіт про перенесення меж земельної ділянки в натуру;

книга 4 - звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

6. Для складання технічного паспорта використовуються дані державного земельного кадастру, матеріали землевпорядної та містобудівної документації, результати інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, дані державного реєстру земель, звіту про експертну грошову оцінку, інших документів.

7. Технічний паспорт складається відповідно до інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затвердженої Держкомземом.

8. Технічний паспорт є офіційним документом, що використовується організатором торгів для підготовки повідомлення про кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.

Додаток
до Положення про технічний паспорт
земельної ділянки, яка виставляється на
земельні торги

_________________________________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

________________________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

Технічний паспорт
земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги,
та її місце розташування
________________________________________________________________
(назва населеного пункту, району)

200_ рік

I. Відомості про розмір земельної ділянки

1. Площа земельної ділянки _________________________________________________ гектарів

(кв. метрів)

2. Конфігурація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис меж земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної ділянки, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, визначені на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження суміжних

меж ___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

II. Відомості про місце розташування земельної ділянки

1. Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:

а) відстань:

від межі населеного пункту _____________________________________________________________________________________________

від центру населеного пункту ____________________________________________________________________________________________

б) наявні шляхи сполучення ______________________________________________________________________________________________

в) плановані шляхи сполучення ___________________________________________________________________________________________

г) розташування земельної ділянки відносно приміської зони

_______________________________________________________________________________________________________________________

є) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і об'єктів природно-заповідного фонду,

історико-культурних та оздоровчих об'єктів __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної

ділянки території ________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки)

е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх використання:

водопостачання ________________________________________________________________________________________________________

каналізації _____________________________________________________________________________________________________________

енергозабезпечення _____________________________________________________________________________________________________

2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:

а) адреса земельної ділянки _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність населення ___________________________________________________________

в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста __________________________________________________________

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення ______________________________________________________________

є) розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей населеного пункту __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть використовуватися для транспортування сировини та готової продукції __________________________________________________________________________________________________________________

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного пункту ________________________________________________

(сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча,

______________________________________________________________________________________________________________________

заповідна територія, регулювання забудови, історичного ландшафту,

_______________________________________________________________________________________________________________________

охоронні зони території, об'єкти природно-заповідного фонду,

_______________________________________________________________________________________________________________________

санітарно-захисні зони промислових об'єктів, водоохоронні зони)

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення допустимого рівня шуму __________________________________________

(специфічне промислове

_______________________________________________________________________________________________________________________

виробництво, залізниця, автомагістраль, аеропорт тощо)

III. Відомості про належність земельної ділянки до державної
чи комунальної власності

1. Статус земельної ділянки _______________________________________________________________________________________________

2. Найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про

відчуження відповідних земель ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Відомості про право власності на земельну ділянку __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Дані про державну реєстрацію:

а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

б) земельних сервітутів __________________________________________________________________________________________________

5. Наявність погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземній юридичній особі _________________________

IV. Відомості про грошову оцінку земельної ділянки та її
стартову ціну

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки __________________________________________ гривень

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки __________________________________________________________ гривень

3. Стартова ціна ____________________________________ гривень

V. Відомості про природний і господарський стан земельної
ділянки

1. Фактичне використання земельної ділянки _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Ступінь техногенного забруднення _______________________________________________________________________________________

3. Інженерно-геологічні умови:

а) несуча спроможність грунтів ____________________________________________________________________________________________

б) глибина залягання грунтових вод _______________________________________________________________________________________

в) періодичність затоплення поверхневими водами __________________________________________________________________________

г) заболоченість території ________________________________________________________________________________________________

є) прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви, карст, сель тощо) ______________________________________________________________

д) наявність територій на земельній ділянці, порушених гірськими виробками ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки:

а) водоводів _________________________________________________________________________________________________________

б) дощової каналізації __________________________________________________________________________________________________

в) побутової каналізації ________________________________________________________________________________________________

г) промислової каналізації ______________________________________________________________________________________________

є) локальних очисних споруд ___________________________________________________________________________________________

д) дренажної системи __________________________________________________________________________________________________

е) газопроводу ________________________________________________________________________________________________________

є) тепломережі ________________________________________________________________________________________________________

ж) електромережі ______________________________________________________________________________________________________

з) телефонної мережі ___________________________________________________________________________________________________

VI. Відомості про цільове призначення земельної ділянки

Категорія земель ________________________________________________________________________________________________________

Установлене цільове призначення земельної ділянки _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ та можливість

зміни цільового призначення і дозволеного функціонального використання земельної ділянки _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Технічний паспорт земельної ділянки:

Склав    
___________________
(посада)
__________________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)
___ __________ 200__ р.  
Перевірив    
___________________
(посада)
__________________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)
___ __________ 200__ р.  
Затверджую    
___________________
(посада)
__________________
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)
___ __________ 200__ р.  

МП