Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 березня 1998 р. N 241
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 565 від 26.04.20
02 )

Про проведення експерименту
з утворення прийомних сімей в Запорізькій області
та затвердження Положення про прийомну сім'ю

З метою створення нової форми родинного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення найбільш повного захисту їх інтересів Кабінет Міністрів України постановляє:

Провести експеримент з утворення прийомних сімей в Запорізькій області.

Затвердити Положення про прийомну сім'ю (додається).

В інших областях, містах Києві, Севастополі та Автономній Республіці Крим Положення про прийомну сім'ю буде введено в дію рішенням Кабінету Міністрів України після узагальнення результатів проведеного експерименту.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 1998 р. N 241

Положення
про прийомну сім'ю

Загальна частина

1. Прийомна сім'я є формою родинного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Метою утворення прийомної сім'ї є влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ї для формування у родинному колі повноцінних особистостей.

2. Прийомна сім'я - це сім'я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Загальна кількість дітей у такій сім'ї, враховуючи рідних і прийомних, як правило, не повинна перевищувати 5 осіб.

Прийомна сім'я бере дітей на власну житлову площу за наявності відповідних житлово-побутових умов (виходячи із санітарних норм у даній місцевості).

Діти виховуються в прийомній сім'ї до 18 років, а у разі навчання у вищому навчальному закладі - до його закінчення.

3. Для дітей, взятих на виховання та спільне проживання у прийомну сім'ю, зберігаються пільги, встановлені державою для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Порядок утворення і діяльності прийомної сім'ї

4. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі її створення) ради або районною, районною у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією за поданням письмового висновку відповідних місцевих органів у справах сім'ї та молоді на підставі заяв подружжя (далі - прийомні батьки), яке виявило бажання взяти в сім'ю дітей (далі - прийомні діти).

5. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається Угода про передачу дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у прийомну сім'ю, яка визначає права та обов'язки обох сторін (додається).

Дія Угоди припиняється органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, на його вимогу або на вимогу прийомних батьків.

На вимогу органу, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, дія Угоди за наявності згоди прийомних батьків припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання та виховання дитини, повернення дитини (дітей) батькам (опікунам) чи їх усиновлення та з інших поважних причин.

На вимогу прийомних батьків дія Угоди припиняється у разі виникнення обставин, за яких утримання дітей та виконання виховних функцій стало неможливим (важка хвороба, зміна сімейного стану, відсутність взаєморозуміння з дитиною, конфліктні відносини між дітьми) та з інших поважних причин.

У разі порушення і невиконання умов Угоди кожна із сторін має право звернутися до суду.

У разі припинення дії Угоди прийомні батьки за поданням місцевих органів у справах сім'ї та молоді відсторонюються органами опіки і піклування від виховання дітей, а діти влаштовуються до іншої прийомної сім'ї або до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. У разі вибуття всіх прийомних дітей із сім'ї за віком або з інших причин і небажання прийомних батьків поповнювати сім'ю вона втрачає статус прийомної за рішенням органу, яким вона була утворена.

7. Органи опіки і піклування разом з місцевими органами у справах сім'ї та молоді надають допомогу прийомній сім'ї у підборі дітей та оформленні необхідних документів, а також здійснюють контроль за умовами життя та виховання прийомних дітей.

8. Місцеві органи у справах сім'ї та молоді, органи освіти сприяють утворенню прийомних сімей, надають їм методичну допомогу у вихованні дітей, проводять семінари, консультації для прийомних батьків з психолого-педагогічних та інших питань.

Влаштування дітей до прийомної сім'ї

9. Рішення про направлення дитини до прийомної сім'ї приймається виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі її створення) ради або районною, районною у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією.

10. Не рекомендується направляти до прийомної сім'ї дітей з глибокими органічними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, що не піддаються медичній корекції.

Діти, які досягли десятирічного віку, направляються до прийомної сім'ї тільки за їх згодою.

11. На кожну дитину, направлену до прийомної сім'ї, органи опіки і піклування, заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передають прийомним батькам:

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку про стан здоров'я або витяг з історії розвитку дитини чи історії новонародженого;

довідку про стан здоров'я матері під час пологів (у разі направлення дитини з пологового будинку);

документ про освіту (для дітей шкільного віку);

документи про батьків дитини або осіб, які їх замінюють (копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість займатися вихованням своїх дітей);

довідку про наявність і місцезнаходження братів, сестер та близьких родичів дитини;

опис майна та житла, яке належить дитині, його місцезнаходження, відомості про осіб, які відповідають за його збереження;

документи про наявність та закріплення за дитиною жилої площі;

пенсійну книжку дитини, якщо їй призначена пенсія;

копію ухвали суду про стягнення аліментів на користь дитини;

документи, що підтверджують право дитини на державну допомогу.

Зазначені документи передаються прийомним батькам не пізніш як у двотижневий термін після влаштування дитини у прийомну сім'ю.

Органи опіки і піклування, адміністрації закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності деяких із зазначених документів, зобов'язані вжити відповідних заходів і надати їх прийомним батькам не пізніш як протягом шести місяців з дня влаштування дитини в сім'ю. Вони несуть відповідальність за достовірність поданих документів згідно із законодавством.

12. За прийомними дітьми зберігається право на раніше призначені аліменти, пенсію, допомогу та інші соціальні виплати, які до досягнення дитиною повноліття перераховуються на її особистий рахунок в установленому порядку. Прийомні батьки не мають права використовувати зазначені кошти.

13. Протягом часу проживання дітей у прийомній сім'ї за ними зберігається право на житло і майно, яке вони мали раніше.

Органи опіки і піклування забезпечують збереження житла та майна за місцем його знаходження та здійснюють контроль за його використанням.

14. Прийомна дитина має право підтримувати особисті контакти з рідними батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить інтересам дитини, її нормальному розвиткові та вихованню.

Форми такого спілкування визначають органи опіки і піклування в кожному конкретному випадку окремо за погодженням з прийомними батьками.

15. Після досягнення прийомними дітьми вісімнадцятирічного віку вони забезпечуються житловою площею відповідно до законодавства, якщо їм не може бути повернуто житлове приміщення, яке вони мали право займати раніше, або якщо вони такого приміщення не мали.

Прийомні діти, які досягли вісімнадцятирічного віку, до надання їм житлової площі можуть за згодою прийомних батьків проживати у прийомній сім'ї.

Прийомні батьки, їх права і обов'язки

16. Підбір прийомних батьків здійснюється місцевими органами у справах сім'ї та молоді.

Прийомними батьками можуть бути повнолітні дієздатні особи, за винятком осіб, позбавлених батьківських прав, інвалідів I і II групи, а також осіб пенсійного віку на час прийняття рішення про створення прийомної сім'ї.

Кандидатури прийомних батьків розглядаються експертною комісією, створеною при органі опіки і піклування, і затверджуються рішенням виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі її створення) ради або районної, районної у містах Києві та Севастополі міської державної адміністрації.

Кандидати в прийомні батьки подають такі документи: довідку про стан здоров'я; довідку з місця проживання про житлово-побутові умови; характеристику з місця роботи (за її наявності); довідку про доходи; згоду повнолітніх членів сім'ї у письмовій формі.

17. Прийомні батьки мають право на підбір дітей у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за погодженням з адміністрацією цих закладів.

18. Прийомні батьки зобов'язані виховувати дітей, піклуватися про їх здоров'я, духовний, моральний та фізичний розвиток, створювати необхідні умови для одержання ними освіти, готувати їх до самостійного життя.

Прийомні батьки несуть перед суспільством відповідальність за дітей, яких вони взяли на виховання, відповідно до законодавства.

19. Прийомні батьки є законними представниками своїх вихованців і захищають їхні інтереси в усіх установах та організаціях, у тому числі судових, без спеціальних на те повноважень і не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дітей.

20. Прийомні батьки не вправі перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню дитини до батьків у разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини.

Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї

21. Фінансування прийомної сім'ї здійснюється з місцевого бюджету органами у справах сім'ї та молоді.

22. Прийомній сім'ї щомісячно виділяються кошти на харчування прийомних дітей, виходячи з натуральних норм, придбання для них одягу, взуття, м'якого інвентаря, медикаментів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок, інвентаря та обладнання, на культурно-масову роботу за нормами, встановленими для вихованців закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на оплату комунальних послуг за нормами і тарифами, що діють у даній місцевості, пропорційно кількості прийомних дітей.

23. На час перебування дітей у прийомній сім'ї оформляється тимчасова прописка на житлову площу прийомних батьків.

24. Прийомні батьки можуть влаштовувати дітей у дошкільні заклади на загальних підставах, а також направляти їх на відпочинок і оздоровлення у дитячі оздоровчі заклади безкоштовно.

Місцеві органи виконавчої влади за участю громадських організацій, професійних спілок щорічно організовують літній відпочинок та оздоровлення дітей з прийомних сімей.

25. Прийомні діти відвідують державні і комунальні середні та позашкільні навчальні заклади безоплатно.

26. Органи у справах сім'ї та молоді разом з органами освіти здійснюють контроль за діяльністю прийомних сімей щодо виховання та утримання дітей.

27. Прийомній сім'ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, фізичними особами, благодійними фондами.

Додаток
до Положення про прийомну сім'ю

Угода
про передачу дитини (дітей) на виховання
та спільне проживання у прийомну сім'ю

____________________________________________________________________________________________ "___" ________ 199 рік
(населений пункт)
N __________

______________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування органу, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї)

в особі _________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

і громадяни ____________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

які проживають ________________________________________________________________________________________________________
(адреса)

______________________________________________________________________________________________________________________
уклали цю Угоду про те, що

______________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування органу, який приймає рішення про утворення прийомної сім'ї)
передає, а прийомні батьки

_______________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

приймають на виховання до прийомної сім'ї дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування

_______________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дітей, N, серія свідоцтва про народження, коли і ким видане)

1. Прийомні батьки беруть на себе зобов'язання:

1. Оформити на прийомних дітей тимчасову прописку на свою житлову площу на термін перебування дитини у сім'ї.

2. Створювати належні умови для всебічного розвитку дітей, одержання ними освіти, підготовки до самостійного життя та праці.

3. Піклуватися про їх здоров'я, фізичний, психічний, духовний та моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці.

4. Захищати права та інтереси дітей.

5. Забезпечувати систематичний огляд прийомних дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації.

6. Забезпечувати одержання освіти у встановлених законом доступних для дітей формах. Стежити за навчанням дітей, підтримувати зв'язки з вчителями та вихователями навчальних закладів.

7. Повідомляти органи у справах сім'ї та молоді про виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей.

Прийомні батьки несуть перед суспільством відповідальність за дітей, яких вони взяли на виховання, відповідно до законодавства.

2. ____________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування органу, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї)

бере на себе зобов'язання:

1. Перераховувати щомісячно, не пізніше 20 числа попереднього місяця, на рахунок одного з прийомних батьків в установах банків

грошові суми у розмірі _______ гривень на харчування прийомних дітей, виходячи з натуральних норм, та на придбання для них одягу,

взуття, медикаментів, м'якого інвентаря, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок, інвентаря та обладнання, на

культурно-масову роботу за нормами, встановленими для вихованців закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перераховувати щомісячно, не пізніше 20 числа попереднього місяця, на рахунок одного з прийомних батьків в установах банків

грошові суми у розмірі _____ гривень на оплату комунальних послуг за нормами і тарифами, що діють у даній місцевості, пропорційно

кількості прийомних дітей.

2. За згодою сторін Угода може бути доповнена іншими взаємними зобов'язаннями.

3. У разі порушення і невиконання умов Угоди кожна із сторін має право звернутися до суду.

4. Ця Угода набирає чинності з дня її підписання.

5. Дію угоди може бути припинено на вимогу обох сторін або будь-якої із сторін, а саме:

на вимогу прийомних батьків - у разі виникнення поважних причин, за яких виконання виховних функцій стало неможливим (важка

хвороба, зміна сімейного стану, відсутність взаєморозуміння з дитиною, конфліктні відносини між дітьми) та з інших поважних

причин;

на вимогу органу, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, за наявності згоди прийомних батьків - у разі

виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання та виховання дитини, повернення дитини (дітей) батькам (опікунам) чи

їх усиновлення та з інших поважних причин.

6. Угода укладається в трьох примірниках (по одному для кожної із сторін і один для відповідного місцевого органу у

справах сім'ї та молоді). Всі примірники мають однакову юридичну силу.

Прийомні батьки
___________________________ ___________________________________________________________________________________________
(повне найменування органу,який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї)

___________________________ _______________________________________________________________________________________
(розрахунковий рахунок, (прізвище)адреса)

___________________________ _______________________________________________________________________________________
(прізвище, посада) (підпис)

___________________________________________________________________________________________________________________
(підпис)

М.П.