Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанову ВР відмінено згідно Постанови ВР
N 130/94-ВР від 27.07.
94
( ВВР 1994, N 35, ст. 339 )
з дня введення в дію Регламенту Верховної Ради України
)

Про депутатські групи (фракції) у Верховній Раді України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 24/94-ВР від 26.05.
94, ВВР 1994, N 22, ст. 153)

Верховна Рада України постановляє:

Затвердити Положення про депутатські групи (фракції) у Верховній Раді України (додається).

Президія першої сесії Верховної Ради України

м.Київ, 13 травня 1994 року
N 11/94-ВР

Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 13 травня 1994 року N 11/94-ВР

Положення
про депутатські групи (фракції)
у Верховній Раді України

1. Формування депутатських груп (фракцій)

1.1. Народні депутати України можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної з них входить не менш як 25 депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, які сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку.

1.2. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. Принципи функціонування депутатської групи (фракції) не можуть порушувати імперативного характеру депутатського мандата.

1.3. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою (фракцією).

1.4. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова Верховної Ради України і його заступники не входять до складу жодної депутатської групи (фракції).

1.5. Депутатські групи (фракції) формуються на першій сесії Верховної Ради України нового скликання до розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради, утворення органів Верховної Ради. Якщо цього не відбулося, головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву в пленарних засіданнях на два робочих дні. Перед наступним пленарним засіданням Секретаріат Верховної Ради поширює серед депутатів інформаційні матеріали про депутатські групи (фракції), які відповідають вимогам цього Положення і були подані до Секретаріату Верховної Ради не пізніш як за шістнадцять годин до початку зазначеного пленарного засідання.

1.6. Реорганізація та формування нових депутатських груп (фракцій) може проводитися протягом повноважень Верховної Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Верховної Ради за винятком Президії Верховної Ради чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Верховною Радою щодо такого представництва.

2. Реєстрація депутатських груп (фракцій)

2.1. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрована у Секретаріаті Верховної Ради. Умовою її реєстрації є надходження до Секретаріату Верховної Ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) з зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію). Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об'єднує депутатів з декількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

2.2. Після реєстрації депутатської групи (фракції) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників. Інформаційні матеріали про депутатську групу (фракцію), зазначені в пунктах 2.1 і 5.2 після її реєстрації поширюються Секретаріатом Верховної Ради серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

2.3. Про зміни в складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник повідомляє письмово Голову Верховної Ради (чи Президію сесії); це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи (фракції), якщо депутата виключено з неї.

2.4. У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче від встановленої в пункті 1.1 кількості, вона після 15 днів оголошується Головою Верховної Ради (чи Президією сесії) розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи (фракції) не є підставою для перегляду персонального складу органів Верховної Ради, за винятком Президії Верховної Ради, представництво в якій втрачається до створення депутатської групи (фракції).

3. Права та порядок діяльності
депутатських груп (фракцій)

3.1. Депутатські групи (фракції) попередньо обговорюють кандидатури на посади Голови Верховної Ради і його заступників, голів комітетів і комісій Верховної Ради, а також персональний склад колегіальних органів Верховної Ради.

3.2. Депутатські групи (фракції) відповідно до цього Положення мають право на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в усіх органах Верховної Ради та офіційних парламентських делегаціях. Право висунення кандидатур на вакантні депутатські місця в органах Верховної Ради до визнання Верховною Радою повноважень відповідних новообраних депутатів належить депутатським групам (фракціям), яким ці місця належали раніше.

Постійні комісії Верховної Ради України формуються групами (фракціями) за принципом пропорційності, врахування фахової підготовки народних депутатів та домовленості між заінтересованими депутатськими групами (фракціями). (Доповнено згідно з Постановою ВР N 24/94-ВР від 26.05.94)

3.3. Кожна депутатська група (фракція) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях Верховної Ради та її органів.

3.4. Депутатська група (фракція), з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів на засіданнях Верховної Ради та її органів.

3.5. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені народу України, Верховної Ради України.

3.6. Депутати і депутатські групи (фракції) можуть вільно співробітничати між собою шляхом створення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не користуються правами, передбаченими цим Положенням.

3.7. Депутатські групи (фракції) проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи (фракції) може бути проведене закрите засідання.

3.8. Уповноважений представник депутатської групи (фракції) може в письмовій формі доручити виконання закріплених за ним Регламентом Верховної Ради України функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи (фракції).

3.9. Зареєстровані депутатські групи (фракції) та їх члени мають й інші

права, передбачені Конституцією України, Законом "Про статус народного депутата України", Регламентом Верховної Ради України, Законом про комітети і комісії Верховної Ради України.

4. Погоджувальна рада депутатських груп (фракцій)

4.1. Уповноважені представники депутатських груп і фракцій (від кожної по одному) утворюють Погоджувальну раду депутатських груп (фракцій), яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. В разі необхідності Погоджувальна рада вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи Верховної Ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі Верховної Ради та її органів.

4.2. Погоджувальна рада депутатських груп (фракцій) збирається на засідання за своєю ініціативою або за пропозицією Голови Верховної Ради, його заступників, Президії сесії, обраного Верховною Радою головуючого для окремого засідання. Засідання Погоджувальної ради проводяться лише відкрито і гласно. Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання. На засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол, примірник якого передається до Секретаріату Верховної Ради. Пропозиції Погоджувальної ради, внесення яких передбачається Регламентом Верховної Ради, підписуються уповноваженими представниками всіх депутатських груп (фракцій).

4.3. Члени Погоджувальної ради обов'язково запрошуються на засідання Президії Верховної Ради і їм завчасно надаються намічені для розгляду відповідні документи та інші матеріали.

5. Забезпечення діяльності депутатських груп (фракцій)

5.1. Голова Верховної Ради забезпечує зареєстровані депутатські групи (фракції) приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також закріплює за ними адміністративно-технічний персонал, який користується їх довірою, для подання допомоги у здійсненні депутатськими групами (фракціями) передбачених законами і цим Положенням функцій у Верховній Раді України.

5.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи (фракції) Секретаріат Верховної Ради поширює серед народних депутатів України підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи (фракції).