Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
N 285 від 14.12.2000

Затверджено
наказом Держбуду України
від 14 грудня 2000 р. N 285
і введено в дію з 1 січня
2001 року

(замість ДБН IV-16-96,
частина III)

( Норми втратили чинність з 01.01.2014 р. на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
N 374 від 08.08.20
13 )

Правила
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для
будівництва, що здійснюється на території України
ДБН Д.1.1-7-2000

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з будівництва та архітектури
N 7 від 10.07.200
2 )

Розділ 1
Загальні положення

1.1. Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування (далі "будівництво") і носять обов'язковий характер при визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт для будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.

1.2. Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.

1.3. Вартість проектно-вишукувальних робіт - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та накладних витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обгрунтованого кошторисного прибутку.

1.4. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт - це вартість, визначена на підставі діючих норм з урахуванням усереднених показників вартості складових цих робіт. Зазначена вартість відображається в главі 12 "Проектні та вишукувальні роботи" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

1.5. Правила передбачають визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт за двома методами:

а) на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів для будівництва об'єктів усіх галузей і підгалузей народного господарства України;

б) застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери.

Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт уточнюється претендентом на їх виконання під час переговорів або проведення конкурсів (тендерів).

Розділ 2
Калькуляційний метод визначення
кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

2.1. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт за цим методом визначається за кошторисами, які складаються за формою "2-П" (додаток Б), на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів.

2.2. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, залежно від їх виду, визначається з застосуванням цін таких збірників:

2.2.1. Вишукувальні роботи (інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні тощо) - Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 рік), доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 N 22);

2.2.2. Проектні роботи для будівництва, за винятком ремонту,

- Збірники цін на проектні роботи для будівництва (Москва, 1990 рік) у відповідності з "Загальними вказівками по застосуванню збірника цін на проектні роботи для будівництва" (2-е видання, доповнене, Москва, 1990 рік);

2.2.3. Проектні роботи для реставраційних робіт - Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91);

2.2.4. Проектно-вишукувальні роботи для ремонту - Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель та споруд (тимчасовий) (Москва, 1990 рік), Прейскурант ПЛ 16-1916-90 відпускних цін на технічну документацію по ліфтах (НВО "Ліфтмаш", 1990 рік).

2.2.5. Вартість розроблення проектно-конструкторської документації на виготовлення нестандартизованого устаткування для об'єктів будівництва обчислюється з використанням цін та норм "Цінника на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування" (Держбуд СРСР, видання 1987 року).

2.3. До розрахунків вартості проектно-вишукувальних робіт, обчисленої згідно з пунктом 2.2 цих Правил, застосовуються підвищувальні коефіцієнти та індекси, що надаються Держбудом (додатки 2, 3, 4).

2.4. Вартість проектно-вишукувальних робіт, не врахованих у збірниках цін, зазначених у пункті 2.2, обчислюється з використанням відомчих збірників цін, погоджених з Держбудом, або за кошторисом, складеним за формою "3-П" (додаток В).

2.5. Вартість проектно-вишукувальних робіт за кошторисом, складеним за формою "3-П", визначається як сума прямих витрат (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, спецпридбання для виконання проектно-вишукувальних робіт, витрати на відрядження, витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації, інші прямі витрати), загальновиробничих та адміністративних витрат згідно з Методичними рекомендаціями про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Держбуду від 29.03.2002 N 64. В кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт враховуються також кошторисний прибуток та податки, збори, обов'язкові платежі у відповідності з чинними нормативними та законодавчими документами.

При цьому по будівництву, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, показники кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, як правило, не повинні перевищувати показники, що надаються Держбудом. Зазначені показники враховують всі витрати, пов'язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість. ( Пункт 2.5 в редакції Наказу Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002 )

2.6. Якщо при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт складається декілька локальних кошторисів, загальна кошторисна вартість визначається за зведеним кошторисним розрахунком на проектно-вишукувальні роботи, що складається за формою, наведеною в додатку "А".

2.7. Збірниками цін на проектні роботи враховані витрати на проектування об'єктів з певним набором будівель, споруд, видів робіт. Якщо при проектуванні конкретної будови набір будівель, споруд, видів робіт відрізняється від наведених у цих збірниках, вартість проектування будови коригується з урахуванням діючих нормативних вимог та додаткових трудових витрат, які обчислюються у встановленому порядку.

2.8. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів у складних умовах визначається за відповідними збірниками цін із застосуванням до вартості окремих розділів проектних робіт, до розробки яких діючими нормативними документами встановлені особливі вимоги, додаткових підвищувальних коефіцієнтів, наведених у додатку 5.

2.9. Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) інвестицій будівництва та ескізного проекту визначається з урахуванням розподілу кошторисної вартості проектних робіт за стадіями проектування, які наведені в додатку

8. ( Пункт 2.9 в редакції Наказу Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002 )

Розділ 3
Метод визначення кошторисної вартості проектних робіт для
будівництва об'єктів житла і соціальної сфери із
застосуванням усереднених відсоткових показників вартості
проектних робіт до кошторисної вартості
будівельно-монтажних робіт

3.1. Цей метод встановлює правила визначення кошторисної вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери шляхом застосування до відповідної вартості будівельно-монтажних робіт усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт, що визначаються Держбудом (Додаток 1).

3.2. Базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є вартість будівельно-монтажних робіт за номенклатурою глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку, що визначається виконавцем проектно-вишукувальних робіт за даними вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників на функціональну одиницю виміру (1 кв.м загальної площі, 1 куб.м об'єму будівлі, 1 відвідування тощо).

3.2.1. При використанні даних об'єктів-аналогів розрахунок бази, до якої застосовуються нормативи, виконується за формою зведеного кошторисного розрахунку з використанням вартісних показників об'єкта-аналога в ринковому рівні цін по главах 1 - 9, графи 4, 5, які приводяться в рівень цін, що склався на момент виконання розрахунку.

3.2.2. Визначення бази, до якої застосовуються нормативи, при використанні вартісних укрупнених показників на функціональну одиницю виміру, здійснюється шляхом застосування до відповідних складових цих показників коефіцієнта 0,91.

3.3. Показник вартості проектних робіт приймається за додатком 1 в залежності від кошторисної вартості будівництва (графа 2) і категорії складності об'єктів будови (графа 3 - 7).

3.4. Категорія складності будови, що проектується, встановлюється виконавцем проектних робіт разом з замовником в залежності від типу об'єктів будови на підставі Переліку об'єктів за категоріями складності, наведеного у додатку 6, виходячи з питомої ваги кожного об'єкта в складі будови.

3.5. Якщо категорія складності окремих об'єктів, що входять до складу будови, відрізняється, доцільно кошторисну вартість проектних робіт визначати окремо виходячи з вартісних показників та категорії складності конкретних об'єктів. Загальна кошторисна вартість проектних робіт визначається у зведеному кошторисному розрахунку проектно-вишукувальних робіт (додаток А) як підсумок такої вартості по окремих об'єктах.

У відповідності з цим пунктом визначається також вартість проектування зблокованих, вбудованих, вбудовано-прибудованих об'єктів іншого призначення.

3.6. У випадку, коли об'єкт, що проектується, в додатку 6 не наведений, то вибір категорії складності проводиться за даними додатка 7.

3.7. Вартість проектних робіт, що визначається на підставі додатка 1, відображає обсяг робіт по індивідуальному проектуванню нових об'єктів будівництва.

3.8. Кошторисна вартість проектних робіт на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, визначена за цим методом, збільшується шляхом застосування коефіцієнта, що встановлюється за погодженням із замовником виходячи з додаткових трудових витрат і не повинен перевищувати розміру 1,2.

3.9. При повторному або багаторазовому застосуванні проекту, що був розроблений раніше (прив'язка), залежно від обсягу перепроектування вартість проектних робіт обчислюється, виходячи з виконання цих робіт в одну стадію (робочий проект) та вартості об'єкта, у таких розмірах:

а) без перепроектування надземної частини будівлі - до 15%. В особливих обгрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо) - від 15 до 25%;

б) при перепроектуванні надземної частини будівлі зі зміною фасадів і переплануванням конструкцій будівлі, включаючи зміну довжини, секційності, а також конструкцій та інженерного устаткування, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень - до 50%.

3.10. Розподіл кошторисної вартості проектних робіт за стадіями проектування наведений в додатку 8.

Стадії проектування встановлюються інвестором (замовником) спільно з проектувальником в залежності від архітектурної, технічної і екологічної складності об'єкта, вимог місцевих органів містобудування та архітектури, вартості будівництва об'єкта.

3.11. Вартістю проектних робіт, визначеною за цим методом, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу). ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002 )

Розділ 4
Особливості визначення претендентом на
виконання проектно-вишукувальних робіт ціни своєї
пропозиції, узгодження договірних цін та розрахунків за
виконані роботи

4.1. Ціна пропозиції претендента на виконання робіт - ціна, за яку претендент згоден виконати проектно-вишукувальні роботи об'єкта замовлення.

4.2. Ціна пропозиції розраховується на підставі кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, яка обчислюється калькуляційним або нормативним методом у відповідності з розділами 2 та 3, з уточненням окремих складових, виходячи з структури витрат, що склалася в організації, та поточних цін на трудові і матеріальні ресурси.

4.3. При розрахунку ціни пропозиції за кошторисом (форма "3-П") обчислення здійснюється з урахуванням вільних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

По будівництву, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, вартість одного людино-дня, як правило, не повинна перевищувати показники, що надаються Держбудом.

4.4. Уточнення складових кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, обчислених калькуляційним або нормативним методами, провадиться з урахуванням таких особливостей:

4.4.1. Уточнення складових вартості робіт провадиться виходячи з їх повної номенклатури та відповідного обгрунтування.

4.4.2. Вартість матеріально-технічних ресурсів визначається з урахуванням нормативних витрат та вільних цін, що склалися в регіоні на такий вид продукції.

4.4.3. Заробітна плата обчислюється з урахуванням нормативних трудовитрат та рівня заробітної плати, що склався в будівельній галузі.

4.4.4. Кошти на відшкодування витрат на утримання будівель, з охорони, послуг зв'язку, амортизаційних відрахувань, решти статей витрат визначаються виходячи з обгрунтованих загальних витрат, потужності організації та частини витрат, що за розрахунком відноситься на конкретний об'єкт замовлення. При цьому враховуються також інші джерела покриття загальних витрат.

4.4.5. Кошти на прибуток обчислюються з урахуванням факторів, що впливають на його розмір. До таких факторів, зокрема, належать:

- вид будівництва та його технічна і технологічна складність;

- стадійність проектування;

- кон'юнктура ринку проектних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення.

По об'єктах замовлення, що здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, розмір прибутку, якщо він планується, як правило, приймається в межах кошторисного прибутку.

4.5. У складі ціни пропозиції за умовами, запропонованими замовником, претендент може враховувати кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням додаткових робіт проектної організації (збір вихідних даних, підготовка передпроектних матеріалів, погодження тощо). Вартість цих робіт доцільно визначати за кошторисом, складеним за формою "3-П".

4.6. До вартості проектно-вишукувальних робіт включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими кошторисної вартості проектування. Розмір цих відрахувань визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними законодавчими та нормативними документами.

4.7. Розгляд вартісних показників пропозицій претендентів на виконання робіт може відбутися як на переговорах між замовником і проектувальником, так і в процесі проведення конкурсів (тендерів).

4.7.1. Розгляд ціни пропозицій претендентів шляхом переговорів здійснюється по будовах, для яких згідно з чинним законодавством можна не провадити торги (тендери). Спільне рішення оформляється протоколом погодження договірної ціни, який є невід'ємною частиною контракту.

4.7.2. Ціна пропозиції претендента, визначеного виконавцем робіт, є договірною ціною проектно-вишукувальних робіт.

4.7.3. Розгляд ціни пропозицій претендентів на конкурсних торгах здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

4.8. Договірні ціни можуть встановлюватись твердими або динамічними.

4.9.1. Тверді - це договірні ціни, які є незмінними на весь період проектування і можуть уточнюватись тільки в таких випадках:

- замовник змінює архітектурно-планувальне завдання, що викликає зміну обсягів проектування та їх вартості;

- в процесі виконання робіт виявлені беззаперечні помилки, не встановлені на стадії складання ціни претендента;

- виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору (контракту).

4.9.2. Динамічні - це договірні ціни, які є відкритими і можуть уточнюватися протягом всього терміну проектування. При цьому маса прибутку, визначена на стадії узгодження договірної ціни, не уточнюється, за винятком випадків, наведених у п. 4.9.1.

Умови та терміни уточнення складових вартості проектно-вишукувальних робіт зазначаються у контракті. ( Пункт 4.9.2 в редакції Наказу Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002 )

4.10. Після узгодження договірної ціни складається контракт на виконання робіт. У контракті зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників: позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок та терміни уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; гарантії замовника та проектної організації тощо.

4.11. При уточненні у відповідності з умовами договору (контракту) вартості проектно-вишукувальних робіт складається до договору (контракту) додаткова угода.

4.12. Розбіжності, що виникають між замовником і проектною організацією в період формування договірних цін і взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються Держбудом України. Остаточне рішення приймається у встановленому законодавством порядку.

4.13. Відповідальність за обгрунтованість вартості проектно-вишукувальних робіт на стадії узгодження договірних цін та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт покладається на

Додаток А
Обов'язковий

Зведений кошторис N ______
на проектні і вишукувальні роботи

_____________________________________________________________
(найменування будівництва)
_____________________________________________________________
(найменування проектної організації - генерального
проектувальника)

______________________________________________________________
(найменування організації-замовника)

  ---------------------------------------------------------------------
| N |Стадії |Характеристика|Посилання|Повна вартість робіт, |
|п/п|проектування|об'єкта, що |на N | тис.грн. |
| |і перелік |проектується |кошторисі|-------------------------|
| |виконуваних | |в за |вишуку-|проектних|Всього |
| |робіт | |формами |вальних| | |
| | | |2-П, 3-П | | | |
|---+------------+--------------+---------+-------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+------------+--------------+---------+-------+---------+-------|
|---+------------+--------------+---------+-------+---------+-------|
|---+------------+--------------+---------+-------+---------+-------|
|---+------------+--------------+---------+-------+---------+-------|
---------------------------------------------------------------------

Всього за зведеним кошторисом _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(сума прописом)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

М.П.
"___"______________ 20__ р.
__________
    підпис
__________
    підпис

_____________
     прізвище
_____________
     прізвище

Додаток Б
Обов'язковий

Додаток до _____________________________________________________________________________

(договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)

___________________________ N ______ від "___"___________ 20__ р.

Замовлення N ___________

Кошторис N ________ на проектні (вишукувальні) роботи

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт ____________________________________________________________________________

Найменування проектної (вишукувальної) організації ______________________________________________

Найменування організації-замовника ___________________________________________________________

   ------------------------------------------------------------------
| N |Характеристика|N N частин, глав, |Розрахунок| Вартість,|
|п/п|підприємства, |таблиць, параграфів |вартості | грн. |
| |будівлі, |і пунктів, вказівок | | |
| |споруди або |до розділу або глави | | |
| |виду робіт |Збірника цін на | | |
| | |проектні та | | |
| | |вишукувальні роботи | | |
| | |для будівництва | | |
|---+--------------+-----------------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------------+-----------------------+----------+----------|
|---+--------------+-----------------------+----------+----------|
|---+--------------+-----------------------+----------+----------|
------------------------------------------------------------------

Всього за кошторисом ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

Директор

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.
"___"______________ 20__ р.
___________
підпис
___________
підпис
___________
підпис

_____________
прізвище
_____________
прізвище
_____________
прізвище

Додаток В
Обов'язковий

Додаток до ___________________________________________________________

(договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)
________________________ N ______ від "___"__________ 20__ р.

Замовлення N ___________

Кошторис N ________________
на виконання робіт

Найменування будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду робіт ____________________________

Найменування організації-виконавця ________________________________________________________

Найменування організації-замовника ________________________________________________________

   ------------------------------------------------------------------
| N | Перелік | Виконавці |Кількість|Основна |Всього |
|п/п| виконуваних |------------|люд.-днів|заробітна|заробітна |
| | робіт |кіль-|посада| |плата за |плата |
| | |кість| | |1 день, |виконавців|
| | | | | | грн. |робіт, |
| | | | | | | грн. |
|---+----------------+-----+------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------------+-----+------+---------+---------+----------|
|---+----------------+-----+------+---------+---------+----------|
|---+----------------+-----+------+---------+---------+----------|
|---+----------------+-----+------+---------+---------+----------|
------------------------------------------------------------------

1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн._______________________________

2. Відрахування на соціальні заходи, грн.________________________________________________________

3. Матеріальні витрати, грн. __________________________________________________________________

4. Інші прямі витрати, грн. ____________________________________________________________________

5. Загальновиробничі витрати, грн. ____________________________________________________________

6. Всього собівартість, грн. ___________________________________________________________________

7. Прибуток, грн. ___________________________________________________________________________

8. Відрядження виробничого персоналу, грн. ___________________________________________________

9. Адміністративні витрати, грн. ______________________________________________________________

10. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, грн._______________________________________________________________

11. Всього, грн. _____________________________________________________________________________

12. ПДВ, грн. _______________________________________________________________________________

Вартість роботи (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 12), грн. _____________________________

(сума прописом)

Вартість роботи (ряд.6 + ряд.7 + ряд.8), грн. _____________________________________________________

(сума прописом)

Директор

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.
"___"________________ 20__ р.
___________
підпис
___________
підпис
___________
підпис

_____________
прізвище
_____________
прізвище
_____________
прізвище

(Додаток В із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002)

Додаток 1
Довідковий

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт
при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і
комплексів житла і соціальної сфери на конкретних
ділянках

   ------------------------------------------------------------------
N |Вартість | Усереднені відсоткові показники вартості
п/п|будівництва| проектних робіт у відсотках за категорі-
|за главами | ями складності об'єктів
|1-9 (без |
|вартості |
|устаткуван-|
|ня) тис.грн|
| |--------------------------------------------------
| | Категорії складності об'єктів
| |--------------------------------------------------
| | I | II | III | IV | V
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
1 |До 20,0 | 2,98 | 3,50 | 4,18 | 4,79 | 5,37
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
2 |20 - 100 |2,98-2,89|3,50-3,47|4,18-4,07|4,79-4,66|5,37-5,21
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
3 |100 - 250 |2,89-2,80|3,47-3,37|4,07-3,93|4,66-4,50|5,21-5,04
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
4 |250 - 300 |2,80-2,74|3,37-3,31|3,93-3,86|4,50-4,42|5,04-4,96
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
5 |300 - 450 |2,74-2,58|3,31-3,11|3,86-3,64|4,42-4,17|4,96-4,67
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
6 |450 - 750 |2,58-2,46|3,11-2,97|3,64-3,47|4,17-3,97|4,67-4,45
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
7 |750 - 1000 |2,46-2,35|2,97-2,82|3,47-3,31|3,97-3,78|4,45-4,23
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
8 |1000 - 2000|2,35-2,23|2,82-2,68|3,31-3,14|3,78-3,61|4,23-4,03
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
9 |2000 - 3000|2,23-2,15|2,68-2,59|3,14-3,03|3,61-3,46|4,03-3,88
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
10 |3000 - 4000|2,15-1,75|2,59-2,11|3,03-2,46|3,46-2,82|3,88-3,16
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
11 |4000 - 5000|1,75-1,63|2,11-1,96|2,46-2,29|2,82-2,62|3,16-2,94
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
12 |5000 - 6000|1,63-1,53|1,96-1,86|2,29-2,17|2,62-2,49|2,94-2,78
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
13 |6000 - 7000|1,53-1,43|1,86-1,74|2,17-2,03|2,49-2,31|2,78-2,60
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
14 |7000 - 8000|1,43-1,36|1,74-1,64|2,03-1,90|2,31-2,18|2,60-2,44
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
15 |8000 - 9000|1,36-1,30|1,64-1,56|1,90-1,83|2,18-2,09|2,44-2,34
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
16 |9000-10000 |1,30-1,25|1,56-1,51|1,83-1,77|2,09-2,03|2,34-2,27
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
17 |10000-12000|1,25-1,15|1,51-1,38|1,77-1,62|2,03-1,87|2,27-2,10
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
18 |12000-14000|1,15-1,11|1,38-1,34|1,62-1,58|1,87-1,78|2,10-2,00
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
19 |14000-16000|1,11-1,06|1,34-1,29|1,58-1,50|1,78-1,72|2,00-1,88
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
20 |16000-18000|1,06-1,02|1,29-1,22|1,50-1,42|1,72-1,66|1,88-1,86
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
21 |18000-20000|1,02-0,97|1,22-1,17|1,42-1,36|1,66-1,58|1,86-1,76
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
22 |20000-22000|0,97-0,95|1,17-1,14|1,36-1,33|1,58-1,53|1,76-1,65
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
23 |22000-24000|0,95-0,91|1,14-1,10|1,33-1,29|1,53-1,46|1,65-1,63
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
24 |24000-26000|0,91-0,89|1,10-1,07|1,29-1,25|1,46-1,42|1,63-1,59
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
25 |26000-28000|0,89-0,87|1,07-1,05|1,25-1,22|1,42-1,39|1,59-1,57
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
26 |28000-30000|0,87-0,85|1,05-1,03|1,22-1,20|1,39-1,37|1,57-1,55
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
27 |30000-32000|0,85-0,84|1,03-1,01|1,20-1,19|1,37-1,36|1,55-1,53
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
28 |32000-34000|0,84-0,83|1,01-1,00|1,19-1,17|1,36-1,34|1,53-1,50
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
29 |34000-36000|0,83-0,82|1,00-0,98|1,17-1,16|1,34-1,32|1,50-1,48
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
30 |36000-38000|0,82-0,81|0,98-0,97|1,16-1,14|1,32-1,31|1,48-1,47
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
31 |38000-40000|0,81-0,80|0,97-0,96|1,14-1,13|1,31-1,29|1,47-1,46
---+-----------+---------+---------+---------+---------+----------
32 |Понад 40000| 0,80 | 0,96 | 1,13 | 1,29 | 1,46
------------------------------------------------------------------

(Додаток 1 в редакції Наказу Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002 )

Додаток 2
Довідковий

Перелік
діючих збірників цін та розміри поправочних коефіцієнтів
на проектно-вишукувальні роботи для будівництва

   -------------------------------------------------------------------
|NN | Найменування розділів Збірника цін |Поправочний|
|розділів| |коефіцієнт |
|Збірника| | |
|цін | | |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Вишукувальні роботи |
|-----------------------------------------------------------------|
| |Збірник цін на вишукувальні роботи для | |
| |капітального будівництва (Москва, 1982 р.) | 1,21* |
|-----------------------------------------------------------------|
| Проектні роботи |
|-----------------------------------------------------------------|
| |Збірник цін на проектні роботи для | |
| |будівництва (Москва, 1990 р.) | |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 1. |Електроенергетика | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 2. |Нафтова промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 3. |Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість| 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 4. |Газова промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 5. |Вугільна промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 6. |Чорна металургія | 1,0 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 7. |Кольорова металургія | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 8. |Гірничорудна промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 9. |Хімічна промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 10. |Виробництво мінеральних добрив | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 11. |Енергетичне машинобудування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 12. |Важке та транспортне машинобудування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 13. |Електротехнічна промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 14. |Хімічне та нафтове машинобудування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 15. |Верстатобудівна та інструментальна | |
| |промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 16. |Промисловість по виробництву продукції | |
| |загальномашинобудівного застосування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 17. |Приладобудування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 18. |Автомобільна та підшипникова промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 19. |Тракторне та сільськогосподарське | |
| |машинобудування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 20. |Машинобудування для тваринництва | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 21. |Будівельне, шляхове та комунальне | |
| |машинобудування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 23. |Ремонтні підприємства | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 24. |Заводи по ремонту рухомого складу, стрілкові| |
| |та електротехнічні | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 25. |Заводи будівельних конструкцій | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 26. |Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова | |
| |промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 27. |Промисловість будівельних матеріалів | 1,19 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 28. |Легка та текстильна промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 29. |Рибна промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 30. |Медична та мікробіологічна промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 31. |Підприємства агропромислового комплексу | 1,19 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 32. |Мукомольно-круп'яна та комбікормова | |
| |промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 33. |Лісове господарство | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 34. |Водогосподарське будівництво | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 35. |Морські портові споруди | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 36. |Будинки та споруди повітряного транспорту | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 37. |Зв'язок | 1,19 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 38. |Залізниці та автомобільні шляхи. Мости, | |
| |тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 39. |Житлові та цивільні будинки | 1,19 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 40. |Районне планування. Планування та забудова | |
| |населених пунктів | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 41. |Об'єкти улаштування геології | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 42. |Підприємства торгівлі та громадського | |
| |харчування | 1,19 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 43. |Підприємства матеріально-технічного | |
| |постачання та збуту | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 44. |Установи охорони здоров'я | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 45. |Вищі учбові заклади | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 46. |Театрально-видовищні підприємства | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 47. |Об'єкти кінематографії | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 48. |Поліграфічна промисловість | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 49. |Водопостачання і каналізація | 1,00 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 50. |Підприємства транспорту, зберігання | |
| |нафтопродуктів і автозаправочні станції | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 51. |Науково-дослідні установи | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 52. |Фізкультурно-спортивні споруди | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 53. |Торф'яна промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 54. |Річковий транспорт | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 55. |Підприємства автомобільного транспорту | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 56. |Комунальне господарство | 1,19 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 57. |Підприємства побутового обслуговування | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 58. |Місцева промисловість | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 59. |Захисні споруди цивільної оборони | 1,07 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 60. |Автоматичні установки пожежогасіння, | |
| |пожежної та охоронної сигналізації | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 61. |Газоочисні та пилоуловлювальні споруди | 1,00 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 62. |Промислові печі, сушила, димові та | |
| |вентиляційні труби, конструкції теплової | |
| |ізоляції та антикорозійного захисту | 1,00 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 63. |Заглиблені споруди та конструкції, | |
| |будівельне водозниження і дренаж | 1,01 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 64. |Газообладнання та газопостачання промислових| |
| |підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє | |
| |освітлення | 1,00 |
|--------+--------------------------------------------+-----------|
| 65. |Міські інженерні споруди та комунікації | 1,19 |
| |Збірник цін на проектні роботи для | |
| |капітального ремонту будинків та споруд | 1,19 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Науково-проектні роботи |
|-----------------------------------------------------------------|
| |Тимчасовий збірник цін на науково-проектні | |
| |роботи по нерухомих пам'ятках історії та | |
| |культури Української РСР (ТЗЦНПР-91) | 1,25 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Проектно-конструкторська документація |
|-----------------------------------------------------------------|
| |Цінник на розробку проектними організаціями | |
| |Держбуду СРСР конструкторської документації | |
| |для виготовлення нестандартизованого | |
| |устаткування | 1,25 |
-------------------------------------------------------------------

____________

* До таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи застосовуєть наведених у додатку 3. До таблиць Збірника цін на вишукувальн додатку 3, застосовується коефіцієнт 1,5.

Додаток 3
Довідковий

Перелік
таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи, до яких
застосовується коефіцієнт 1,5

   ------------------------------------------------------------------
| NN таблиць Збірника цін |
|----------------------------------------------------------------|
| Польові роботи |Камеральні роботи |
|---------------------------------------------+------------------|
|9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 39 - 42, 47, | 39 - 41, 51, 52,|
|64, 77, 94, 100 - 103, 105, 108, 109, 111, | 58, 61 |
|114, 124-130, 132, 133, 154-158, 161-164, | |
|169, 182, 184, 186, 190, 192, 196-220, | |
|222-249, 256, 282, 286, 314, 316, 341, 343, | |
|355, 365, 403-406, 408-410, 416-420 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Додаток 3 до Збірника цін |
|----------------------------------------------------------------|
|12 і 17 - 21 | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
Довідковий

Індекси визначення та показники кошторисної вартості
проектно-вишукувальних робіт

   ------------------------------------------------------------------
N | Види робіт |Індекси | Показник кошторисної
п/п| | | вартості в розрахунку
| | | на 1 люд.-день, грн.
---+------------------------------+--------+----------------------
1 |Проектні роботи | 1,80 | 82,0
---+------------------------------+--------+----------------------
2 |Вишукувальні роботи | |
|(крім інженерно-геодезичних): | |
| | |
|польові | 2,61 | 137,0
|камеральні | 1,80 | 82,0
---+------------------------------+--------+----------------------
3 |Інженерно-геодезичні роботи | 2,06 | 108,0
------------------------------------------------------------------

(Додаток 4 в редакції Наказу Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002)

Додаток 5
Довідковий

Перелік
факторів, що ускладнюють проектування

----------------------------------------------------------------------------
| Найменування факторів |Підвищувальні коефіцієнти |
| |до вартості |
| |проектних робіт |
| |--------------------------|
| | на стадії|на стадії |
| | "проект" |"робоча |
| | |документація"і|
| | |"робоч.проект"|
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 1. Водонасичені, біогенні, такі, що набухають, | | |
| такі, що нерівномірно просідають, засолені, | | |
| насипні, такі, що просідають, грунти 1 типу,| | |
| підтоплені території | 1,05 | 1,15 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 2. Такі, що просідають, грунти 2 типу | 1,1 | 1,2 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 3. Підроблювані території з пологим заляганням | | |
| пластів | 1,1 | 1,2 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 4. Підроблювані території з пластами крутого | | |
| падіння (уступи) | 1,15 | 1,3 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 5. Карстонебезпечні території | 1,15 | 1,3 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 6. Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів | 1,05 | 1,2 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 7. Сейсмічні впливи інтенсивністю 8 балів | 1,1 | 1,4 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 8. Сейсмічні впливи інтенсивністю 9 балів | 1,15 | 1,5 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 9. Вібрації та шумові впливи | 1,1 | 1,25 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
|10. Зсувні та зсувонебезпечні грунти | 1,1 | 1,25 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
|11. Особливі архітектурні та містобудівні вимоги| 1,15 | 1,30 |
|------------------------------------------------+-----------+--------------|
|12. Експериментальне будівництво | 1,5 | 1,60 |
-----------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
Довідковий

Перелік
об'єктів житлово-цивільного призначення за категоріями
складності

 ---------------------------------------------------------------------------
| | Типи будинків, споруд, об'єктів |Категорія|
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | 1. Житлові будинки, готелі | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|1.1 |Господарські і допоміжні будівлі при житлових будинках,| |
| |садові (літні) будиночки; вахтові житлові будинки та | |
| |гуртожитки | I |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|1.2 |1-3-поверхові садибні житлові будинки; 1-3 - | |
| |поверхові будинки блокованого типу з квартирами в | |
| |різних рівнях; будинки котеджного типу для | |
| |індивідуальних забудовників | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|1.3 |2-4 (5)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; | |
| |2-4-поверхові гуртожитки та притулки | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|1.4 |5-9 (10)-поверхові гуртожитки; 3-5-поверхові | |
| |житлові будинки з квартирами для інвалідів; 6-9 (10)-| |
| |поверхові житлові багатоквартирні будинки; готелі | |
| |III - IV розряду | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|1.5 |Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки | |
| |всіх типів і гуртожитки, у т. ч. з приміщеннями | |
| |громадського призначення у перших поверхах; | |
| |багатоповерхові (більше 9 поверхів) житлові будинки | |
| |всіх типів з вбудованими гаражами; готелі I - II | |
| |розряду | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|1.6 |Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) | |
| |комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою | |
| |та приміщеннями громадського призначення; готелі | |
| |вищого розряду | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | 2. Громадські будинки | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1 |Будинки для освіти, виховання і підготовки кадрів | |
| | Дитячі дошкільні заклади | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.1 |Приміщення тимчасового перебування дітей | |
| |(філії ясел-садків) | I |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.2 |Сімейні дитячі ясла-садки | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.3 |Ясла, садки і ясла-садки загального типу | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.4 |Спеціалізовані дошкільні заклади | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.5 |Будинки дитини | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.6 |Центри дошкільного виховання | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.7 |Дитячі установи оздоровчого типу | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи- | |
| | інтернати, міжшкільні учбово-виробничі комбінати | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.8 |Загальноосвітні школи: початкові, основні | |
| |(неповні середні, середні) | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.9 |Спеціалізовані школи: школи-інтернати, школи для | |
| |дітей з недоліками у розвитку | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.10 |Дитячі будинки | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.11 |Спеціалізовані школи: ліцеї, гімназії, коледжі | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.12 |Міжшкільні, учбово-виробничі комбінати | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Позашкільні установи | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.13 |Будинки і палаци учнів і підлітків | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.14 |Школи і студії мистецтв (художні, музичні, | |
| |хореографічні) | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.15 |Будинки юних техніків і натуралістів | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.16 |Дитячо-юнацькі клуби | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Професійно-технічні училища і учбові заклади для | |
| |підготовки і перепідготовки кадрів | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.17 |Технікуми, училища та інші середні спеціальні | |
| |учбові заклади | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.18 |Професійно-технічні училища | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Вищі учбові заклади | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.19 |Центри і інститути перепідготовки і підвищення | |
| |кваліфікації | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.20 |Вузи (факультети) | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.21 |Університети | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.1.22 |Академії суспільних наук, військові, технічні, | |
| |духовні та інші | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2 |Будинки для науково-дослідних установ, проектних і | |
| |громадських організацій і управління | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Будинки органів управління | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.1 |Селищні і сільські ради, а також будинки органів | |
| |господарського управління, розміщені у селищах і | |
| |сільських населених пунктах | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.2 |Виконкоми районних рад та їх відділи і управління | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.3 |Управління облдержадміністрації, прокуратур, | |
| |управління галузями народного господарства, управління | |
| |кооперативними організаціями | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.4 |Виконкоми міських рад та їх відділи і управління | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.5 |Судові і юридичні установи і прокуратури | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.6 |Державні управління України (крім прокуратур) | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Будинки кредитування, страхування і комерційного | |
| | призначення | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.7 |Будинки страхових компаній, концернів, асоціацій, | |
| |консорціумів, центри зайнятості | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.8 |Банки, ощадбанки | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.9 |Біржі, бізнес-центри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Будинки громадських організацій, науково-дослідних | |
| |і проектних установ і інформаційних центрів | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.10 |Будинки проектних і конструкторських організацій | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.11 |Будинки громадських організацій | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.12 |Будинки інформаційних центрів | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.13 |Будинки архівів | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.2.14 |Будинки науково-дослідних організацій | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3 |Будинки і споруди для закладів охорони здоров'я і | |
| |відпочинку | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.1 |Молочні дитячі кухні, пункти розподілу | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.2 |Аптеки | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.3 |Диспансери, профілакторії, амбулаторії | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.4 |Будинки швидкої допомоги, санепідемстанції, станції | |
| |переливання крові | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Лікувально-профілактичні заклади | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.5 |Лікарні, госпіталі та пологові будинки | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.6 |Поліклініки | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.7 |Оздоровчі табори для учнів та підлітків | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.8 |Туристичні бази | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.9 |Санаторії, санаторії-профілакторії | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.3.10 |Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водолікарні | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.4 |Будинки соцзабезпечення | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.4.1 |Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.4.2 |Територіальні центри обслуговування | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.4.3 |Спеціалізовані центри медичної, соціальної і | |
| |професіональної реабілітації | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5 |Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і | |
| |спортивного призначення | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.1 |Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оздоровчі | |
| |споруди | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.2 |Спортивні зали | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.3 |Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвільні комплекси | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.4 |Закриті катки з штучним льодом | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.5 |Плавальні басейни | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Спеціалізовані спортивні споруди | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.6 |Споруди для кульової стрільби і стрільби з лука | I |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.7 |Споруди для зимових видів спорту | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.5.8 |Споруди для водних видів спорту | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6 |Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.1 |Бібліотеки | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.2 |Танцзали, дискотеки, зали ігрових автоматів, казино | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.3 |Клубні будинки, будинки і палаци культури, центри | |
| |дозвілля, будинки вчителя, лікаря, вчених, художника, | |
| |архітектора, композитора та інші, планетарії | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.4 |Будинки творчості (письменників, композиторів, | |
| |художників, архітекторів) | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.5 |Музеї і виставочні зали | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.6 |Концертні зали | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.7 |Філармонії | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.8 |Кінотеатри і відеоцентри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.9 |Театри | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.6.10 |Цирки | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7 |Будинки для підприємств торгівлі, громадського | |
| |харчування, побутового обслуговування | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Підприємства роздрібної торгівлі | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.1 |Спеціалізовані магазини (продовольчі і непродовольчі) | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.2 |Універсальні магазини: універмаги, універсами, | |
| |магазини "Дитячий світ" | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.3 |Будинки торгівлі (будинки подарунків, будинки радіо, | |
| |будинки взуття та інші) | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Ринки | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.4 |Відкриті ринки | I |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.5 |Криті ринки, павільйони | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Підприємства громадського харчування | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.6 |Бари (винні, молочні, фруктові) | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.7 |Їдальні (загального типу, дієтичні) | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.8 |Кафе загального типу і спеціалізовані (вареничні, | |
| |сосисочні, шашличні, бульйонні, кулішні, піццерії | |
| |тощо) | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.9 |Ресторани | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.10 |Комплексні підприємства громадського харчування | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Підприємства побутового обслуговування (пов'язані з | |
| |безпосереднім обслуговуванням населення) | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.11 |Комплексні приймальні пункти побутового | |
| |обслуговування | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.12 |Перукарні | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.13 |Спеціалізовані ательє і майстерні, приймальні | |
| |пункти хімчистки і пральні тощо | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.14 |Будинки побуту | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.15 |Будинки мод, будинки краси | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.7.16 |Пральні | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8 |Будинки комунального господарства (крім виробничих, | |
| |складських і транспортних будинків і споруд) | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Будинки для громадських обрядів | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8.1 |ЗАГСи | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8.2 |Ритуальні бюро | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8.3 |Житлово-експлуатаційні контори і об'єднання | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8.4 |Громадські туалети | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8.5 |Мотелі, кемпінги | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.8.6 |Лазні, лазні з оздоровчими комплексами | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9 |Будинки транспорту (безпосереднього обслуговування | |
| |населення) і зв'язку | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Вокзали усіх видів транспорту | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.1 |Залізничні вокзали | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.2 |Автовокзали | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.3 |Річкові вокзали | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.4 |Білетні каси | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.5 |Вокзали аеропортів | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.6 |Морські вокзали | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| | Телерадіоцентри, зв'язок, трансагентства | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.7 |Контори обслуговування населення, трансагентства | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.8 |Підприємства зв'язку | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.9 |Відділення зв'язку | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.10 |Поштамти та вузли зв'язку | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.9.11 |Радіоцентри, телецентри, телеграф, центри | |
| |супутникового зв'язку | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.10 |Культові споруди | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.10.1 |Монастирі | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.10.2 |Молільні будинки | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.10.3 |Семінарії і духовні училища | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.10.4 |Храми (церкви, собори, синагоги, мечеті тощо) | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11 |Багатофункціональні будинки і комплекси, які | |
| |включають у себе приміщення різного призначення | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.1 |Адміністративно-ділові центри | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.2 |Громадські центри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.3 |Торговельні центри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.4 |Комерційні центри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.5 |Культурно-освітні центри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.6 |Розважально-дозвільні центри | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.11.7 |Спортивні центри | V |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.12 |Окремі об'єкти благоустрою, озеленення, площинні | |
| |споруди | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.12.1 |Посадка вітро- і шумозахисних смуг, улаштування | |
| |велосипедних, саночних і пішохідних трас (теренкурів) | |
| |без обладнання і технічного оснащення | I |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Благоустрій і озеленення територій сільських населених | |
| |місць і ділянок сільськогосподарських, промислових і | |
| |комунальних будинків при простих вимогах до | |
| |благоустрою, улаштування спортивних майданчиків без | |
| |трибун і огорож, а також теренкурів із стандартним | |
| |обладнанням і технічним оснащенням | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.12.2 |Благоустрій і озеленення міських транспортних | |
| |магістралей, ділянок житлових і громадських будинків, | |
| |дачних територій, заводських територій, кладовищ - при | |
| |середніх вимогах до благоустрою, улаштування | |
| |майданчиків для відпочинку, спорту і ігор, кемпінгів і | |
| |наметних містечок із стандартним обладнанням і | |
| |технічним оснащенням | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.12.3 |Благоустрій і озеленення приватних будинків, | |
| |громадських будинків міського (районного) значення, | |
| |меморіальних кладовищ (пантеонів), пішохідних зон, | |
| |пляжів, міських парків, бульварів, скверів, | |
| |набережних, улаштування декоративних басейнів, зелених | |
| |театрів, відкритих стадіонів, майданчиків для | |
| |відпочинку та ігор з використанням нестандартного | |
| |обладнання і технічного оснащення | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.12.4 |Благоустрій і озеленення великих громадських будинків | |
| |з особливо високими вимогами до благоустрою, а також | |
| |територій історичних, ботанічних і зоологічних садів, | |
| |екологічних заповідників, етнографічних | |
| |музеїв-заповідників, улаштування терасних садів і | |
| |садів на покрівлях, складних пляжних і паркових | |
| |споруд, басейнів для плескання, плавальних басейнів, | |
| |відкритих виставочних площадок з нестандартним | |
| |обладнанням і складним технічним оснащенням | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.13 |Проектування інтер'єрів (як окремих об'єктів) | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.13.1 |Приміщення майстерень, літніх торгових павільйонів, | |
| |допоміжних приміщень, громадських будинків | II |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.13.2 |Приміщення житлових і громадських будинків із | |
| |стандартними меблями і обладнанням: бюро, магазинів, | |
| |їдалень, шкіл, спортивних залів, лікарень, пансіонатів | |
| |III - IV розряду тощо | III |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.13.3 |Приміщення громадських будинків при високому рівні | |
| |вимог до оздоблення, меблів і обладнання бібліотеки, | |
| |ресторани, готелі, банки, виставочні павільйони, | |
| |офіси, фірмові магазини, міські адміністративні | |
| |установи, кінотеатри, багатофункціональні театральні, | |
| |культурні, релігійні і спортивні будинки і споруди | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.13.4 |Приміщення громадських будинків із складним технічним | |
| |оснащенням, індивідуальними меблями і обладнанням: | |
| |урядові будинки, театри, концертні зали, музеї, | |
| |атрибутні будинки, храми, студії радіо і телебачення | |
| |тощо | IV |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
|2.14 |Об'єкти метрополітену | |
|-------+-------------------------------------------------------+---------|
| |Категорії складності об'єкта визначається згідно |з |
| |категоріями складності проектування цих об'єкті|, |
| |наведеними у розділі 38 Збірника цін на проектні робо|и |
| |для будівництва | |
---------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
Довідковий

Таблиця визначення категорії складності об'єктів залежно
від їх архітектурної та технічної характеристики

   ------------------------------------------------------------------
| Характеристика об'єктів |Категорія |
| |складності |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Архітектурно і технічно нескладні | I |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Архітектурно нескладні, але технічно складні | II |
|або технічно нескладні, але архітектурно | |
|складні | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Архітектурно і технічно складні | III |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Архітектурно складні, але технічно особливо | IV |
|складні або технічно складні, але архітектурно | |
|особливо складні | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Архітектурно і технічно особливо складні | V |
------------------------------------------------------------------

Додаток 8
Довідковий

Таблиця
питомої ваги вартості проектних робіт, що здійснюються по
окремих стадіях проектування

   ------------------------------------------------------------------
| Стадії проектування |Питома вага кошторисної вартості |
| |проектних робіт, що здійснюються по |
| |окремих стадіях проектування, у |
| |загальній відповідній вартості в |
| |залежності від кількості стадій |
| | (у відсотках) |
| |-------------------------------------|
| |при 3 стадіях|при 2 стадіях |
| |проектування |проектування |
| | |-----------------------|
| | |ТЕО |проект та РД|
| | |інвестицій| |
| | |(ЕП) та РД| |
|--------------------------+-------------+----------+------------|
|1. ТЕО інвестицій (ЕП) | 20 - 25 | 25 | 0 |
|Проект | 30 - 35 | 0 | 40 |
|Робоча документація (РД) | 50 - 40 | 75 | 60 |
|Всього | 100 | 100 | 100 |
|--------------------------+-------------------------------------|
| |при 2 стадіях | в 1 стадію |
| |проектування | проектування |
|2. ТЕО інвестицій (ЕП) | 20 - 25 | - |
|Робочий проект | 80 - 75 | 100 |
|Всього | 100 | 100 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 9
Довідковий

Перелік
відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні
та конструкторські роботи, що діють на території України,
та індекси визначення кошторисної вартості за цими збірниками
станом на 01.07.2002

  ------------------------------------------------------------------
N п/п|Найменування збірника|Ким затверджено|Індекс для визначення
| | |вартості ПВР за
| | |відомчими збірниками
-----+---------------------+---------------+----------------------
1 | 2 | 3 | 4
-----+---------------------+---------------+----------------------
1 |Ценник на разработку |Міністерством | 1,72
|конструкторской |металургії СРСР|
|документации |1991 р. |
|нестандартизированого| |
|оборудования | |
|индивидуального | |
|изготовления для | |
|черной и цветной | |
|металлургии | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
2 |Цінник "На |Наказом |польові - 1,58
|производство полевых |Держбуду |камеральні - 1,64
|и камеральных работ |України |
|по наблюдениям |від 09.03.2000 |
|методом регистрации |N 46 |
|естественного | |
|импульсного | |
|электромагнитного | |
|поля земли при | |
|изучении опасных | |
|геологических | |
|процессов" | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
3 |Цінник "На |Наказом |польові - 1,58
|производство полевых |Держбуду |камеральні - 1,64
|и камеральных работ |України |
|по наблюдениям |від 09.03.2000 |
|газо-эманационным |N 46 |
|методом при изучении | |
|опасных геологических| |
|процессов" | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
4 |Сборник нормативов |Мінмонтажспец- | 1,80
|затрат труда и |будом СРСР, |
|стоимости разработки |1990 р. |
|проектов производства| |
|монтажных и | |
|специальных | |
|строительных работ и | |
|другой проектной | |
|документации | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
5 |Ведомственный |Держбудом РРФСР| 1,80
|сборник цен на |23.05.90 |
|разработку схем | |
|газоснабжения | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
6 |Положение об |Наказом | 0,71
|определении |Держбуду |
|стоимости работ и |України |
|услуг, выполняемых |від 29.01.92 |
|при осуществлении |N 5 |
|функций | |
|территориальных | |
|проектных организаций| |
|в промышленном | |
|строительстве на | |
|территории Украины | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
7 |Ценник на разработку |Мінелектротех- | 1,80
|технической |прилад СРСР, |
|документации |1991 р. |
|на АСУ ТП | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
8 |Прейскурант на |Протоколом Міні| 1,80
|розробку проектів |стрества енерге|
|виробництва робіт при|тики та електри|
|спорудженні об'єктів |фікації СРСР ві|
|ТЕС |21.03.88 N 107 |
| |(Москва,1988 р.|
-----+---------------------+---------------+----------------------
9 |Прейскурант на |Протоколом Мін-| 1,80
|розробку проектів |атоменерго СРСР|
|виробництва робіт при|та Міненерго |
|спорудженні об'єктів |СРСР від |
|АЕС з реакторами |06.07.88 N 194 |
|ВВЕР-1000 |(Донецьк, 1988)|
-----+---------------------+---------------+----------------------
10 |Прейскурант на |Видавництво | 1,80
|розробку ПВР по |"Москва", |
|монтажу |1985 р. |
|теплоенергетичного | |
|обладнання ТЕС. | |
|Розділ 9 | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
11 |Прейскурант на |Видавництво | 1,80
|розробку робочих |"Москва", |
|креслень |1987 р. |
|пилогазоповітро- | |
|проводів котлів ТЕС | |
|і котелень. Розділ 12| |
-----+---------------------+---------------+----------------------
12 |Ценник на проектные |Погоджено | 1,80
|работы для |Держбудом |
|строительства. |СРСР та введено|
|Раздел 13а. |в дію з |
|Машиностроительная |01.05.89 |
|промышленность | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
13 |Сборник цен на |Погоджено | 1,80
|проектные работы |Держбудом |
|для строительства |СРСР та введено|
|предприятий, зданий и|в дію з |
|сооружений |01.05.89 |
|министерства | |
|радиопромышленности | |
|СССР. СЦ-29-89 | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
14 |Сборник цен на |Погоджено | 1,80
|проектные работы |Держбудом |
|для строительства. |СРСР та введено|
|Отраслевой раздел - |в дію з |
|авиационная |01.05.89 |
|промышленность | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
15 |Сборник цен на |Затверджено | 1,80
|проектные и |МШС СРСР |
|обследовательские |23.08.89 |
|работы для | |
|капитального ремонта | |
|искусственных | |
|сооружений | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
16 |Сборник цен на |Затверджено | проектні - 1,80
|проектные и |МШС СРСР | вишукувальні - 2,06
|изыскательские |03.11.87 |
|работы для |N ЦПЗУР-20 |
|капитального ремонта | |
|пути | |
-----+---------------------+---------------+----------------------
17 |Збірник цін і |Видавництво | 1,80
|нормативів на |"Донецьк", |
|проектні розробки |1991 р. |
|проектів організації | |
|будівництва. | |
|СЦН ОТС-91 | |
------------------------------------------------------------------

(Правила доповнено Додатком 9 згідно з Наказом Держбудівництва та архітектури N 7 від 10.07.2002 )