Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 липня 2002 р. N 1089
Київ

Про затвердження Державної програми
забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

На виконання пункту 1 розпорядження Президента України від 6 жовтня 1999 р. N 244 "Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції щороку під час формування показників проектів Державного бюджету і Державної програми економічного та соціального розвитку України враховувати за поданням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву потребу в асигнуваннях на виконання Програми виходячи з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів.

3. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом з Міністерством фінансів, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечувати здійснення видатків відповідно з державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів Програми.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти діяльності регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

вжити заходів до фінансування у повному обсязі передбачених місцевими бюджетами асигнувань на довгострокове пільгове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді у поточному році та у разі потреби під час коригування місцевих бюджетів внести відповідні пропозиції щодо їх збільшення;

щороку під час формування показників проектів місцевих бюджетів передбачати асигнування на виконання Програми;

провести роботу, спрямовану на додаткове залучення коштів місцевих бюджетів і матеріально-фінансових ресурсів підприємств та організацій, інших позабюджетних джерел для нарощування обсягів будівництва житла для молоді, передусім у трудонедостатніх та у тих, що занепадають, селах.

5. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щороку визначати завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан справ.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2002 р. N 1089

Державна програма
забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

Загальні положення

Ця Програма спрямована на створення додаткових умов для забезпечення житлом молоді, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Протягом 1998-2001 років на довготермінове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді з державного і місцевих бюджетів було спрямовано 156 млн. гривень, за рахунок яких збудовано понад 200 тис. квадратних метрів житла.

Таким чином, за цей період свої житлові умови поліпшили понад 3 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

В останні роки обсяги коштів, що виділяються з державного і місцевих бюджетів на фінансування молодіжного житлового кредитування, збільшуються. Так, у 2001 році ці показники відповідно становили 73,8 млн. та 19,7 млн. гривень, у 2002 році - 78,6 млн. та 20 млн. гривень.

Водночас тенденція до щорічного зменшення обсягів будівництва та введення в експлуатацію житла, що склалася у попереднє десятиріччя, призвела до загострення житлової проблеми. Приблизно третина населення України проживає у незадовільних житлових умовах.

За даними Держкомстату, з 2,5 млн. молодих сімей станом на 1 січня 2002 р. на квартирному обліку перебували 88,5 тисячі.

Розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед повинно сприяти покращенню демографічної ситуації, створити необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян, їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

Основними завданнями Програми є:

вжиття заходів до розширення обсягів будівництва житла для молоді, удосконалення системи пільг щодо забезпечення житлом молодих сімей, особливо багатодітних, сімей з інвалідами, інших соціально незахищених категорій;

створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян у поліпшенні житлових умов;

запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення;

створення відповідних умов для придбання і спорудження житла молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами у сільській місцевості, облаштування їх домашнього господарства;

подальший розвиток довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових позабюджетних джерел фінансування;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів, створення соціотехнополісів, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу молоді.

Основні напрями Програми

Основними напрямами Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, формування організаційних засад для забезпечення ефективного функціонування загальнодержавних та регіональних механізмів іпотечного кредитування;

створення ефективних фінансово-економічних механізмів залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій, в тому числі іноземних, інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

подальша співпраця із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в будівництві житла для молоді;

розвиток виробничої, соціальної бази, наявних потужностей будівельної індустрії молодіжних житлових комплексів;

удосконалення системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов для іпотечного кредитування житлового будівництва;

удосконалення системи обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Обсяги та джерела фінансування

Для забезпечення житлом молодих сімей, які перебували на квартирному обліку, за даними Держкомстату, станом на 1 січня 2002 р., потрібно близько 7 млрд. гривень.

Цією Програмою передбачається протягом 2002-2012 років інвестувати в будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молоді близько 5,8 млрд. гривень.

У період 2002-2005 років фінансування заходів Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з поетапним залученням додаткових позабюджетних джерел фінансування.

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету передбачається встановлювати законом про державний бюджет на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів - відповідними рішеннями місцевих рад згідно з прийнятими регіональними довгостроковими програмами забезпечення житлом молоді окремо на кожний наступний рік, з урахуванням попередніх результатів їх виконання та залученням додаткових позабюджетних джерел згідно із законодавством.

У період 2009-2012 років фінансування Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок позабюджетних джерел фінансування, а також бюджетних коштів, що передбачаються на компенсацію наданих молоді пільгових кредитів, коштів спеціальних фондів відповідних бюджетів, у тому числі акумульованих за рахунок повернених раніше наданих пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні обсяги фінансування Програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел подаються у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме розв'язанню житлових проблем молоді, поліпшенню демографічної ситуації, дасть змогу добудувати об'єкти незавершеного будівництва загальною площею понад 1,5 млн. квадратних метрів, а отже, забезпечити житлом більш як 20 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян. Крім того, за умови належного фінансування планується забезпечити квартирами та індивідуальними житловими будинками ще близько 50 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні показники забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2002-2012 роки подано у додатку 2 до Програми.

З метою досягнення відповідних показників передбачається здійснити такі заходи:

1. Розробити та затвердити в установленому порядку регіональні довгострокові програми забезпечення житлом молоді з урахуванням визначених Програмою завдань, з включенням до них конкретних заходів щодо розвитку молодіжного житлового кредитування, залучення для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді додаткових коштів місцевих бюджетів, пільгових банківських кредитів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації, Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву, Держкомсім'ямолодь.

2002 рік.

2. Вжити відповідних заходів до вдосконалення системи пільг для фінансування будівництва соціального житла для малозабезпечених категорій молодих сімей та одиноких молодих громадян, які мають право на його отримання.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінекономіки,
Державний комітет з будівництва та
архітектури, Мінфін,
Держкомсім'ямолодь, Державний
комітет з питань
житлово-комунального господарства, Мін'юст.

2003 рік.

3. Забезпечити виконання вимог Указу Президента України від 9 квітня 2002 р. N 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" стосовно передбачення у проектах Державного бюджету України починаючи з 2003 року істотного збільшення державних централізованих капітальних вкладень на будівництво житла для молодих учених.

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Державний
комітет з будівництва та
архітектури, Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву.

Постійно.

4. Вжити заходів до якнайповнішого задоволення потреб молодих сімей, які проживають або переселилися в трудонедостатні сільські населені пункти і зайняті у сільському господарстві, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній сфері, у житлі і господарських будівлях відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (400-12).

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Севастопольська
міська держадміністрації, Державний
фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву, Мінфін, Мінекономіки,
Мінагрополітики.

Постійно.

5. Сприяти розвитку індивідуального молодіжного житлового будівництва на селі шляхом надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, в тому числі на облаштування їх домашнього господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Севастопольська
міська держадміністрації, Державний
фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст, Мінагрополітики.

Постійно.

6. Розробити та подати пропозиції стосовно додаткових джерел фінансування для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та удосконалення механізму їх залучення і порядку використання.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін,
Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь.

Перше півріччя 2003 р.

7. Розглянути та у разі потреби подати пропозиції щодо порядку відшкодування за рахунок коштів державного бюджету комерційним банкам, небанківським фінансовим установам та кредитним спілкам різниці відсоткової ставки за надані кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст,
Антимонопольний комітет,
Національний банк (за згодою).

2003 рік.

8. Розробити та подати пропозиції щодо порядку залучення коштів страхових резервів страховиків і коштів підприємств, установ та організацій для молодіжного житлового кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст.

2003 рік.

9. Підготувати та подати пропозиції щодо економічного стимулювання банків, які виділяють кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Державний
комітет з будівництва та
архітектури, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст, Антимонопольний комітет,
Національний банк (за згодою).

2003 рік.

10. Розробити та забезпечити реалізацію спільного із Світовим банком проекту фінансування довготермінового житлового іпотечного кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді.

Мінекономіки, Державний фонд
сприяння молодіжному житловому
будівництву, Мінфін, Мін'юст.

2002-2003 роки.

11. Підготувати та подати пропозиції щодо порядку оформлення зобов'язань позичальників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у формі цінних паперів з метою залучення додаткових коштів на молодіжне житлове будівництво.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Державна
комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст.

2002-2003 роки.

12. Вжити заходів до поліпшення житлових умов студентських сімей, які проживають у гуртожитках, та забезпечення житлом молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

Держкомсім'ямолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, МОН, Державний
фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву.

Постійно.

13. Організувати проведення в установленому порядку державної грошово-речової лотереї з метою залучення додаткових ресурсів у молодіжне житлове кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін.

2003 рік.

14. Здійснити заходи для залучення згідно із законодавством іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, інших коштів, що надходять від міжнародних фінансових організацій, для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінекономіки,
Мінфін, Державний комітет з
будівництва та архітектури,
Держкомсім'ямолодь.

Постійно.

15. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму накопичення та використання заощаджень громадян як додаткового джерела фінансування молодіжного житлового будівництва.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін,
Держкомсім'ямолодь, Державний
комітет з будівництва та
архітектури, Мінекономіки, Мін'юст.

IV квартал 2003 р.

16. Вивчити питання щодо можливості та механізму залучення активів обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та недержавних пенсійних фондів на цільове адресне кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян та подати в установленому порядку відповідні пропозиції.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінпраці,
Мінекономіки, Мінфін,
Держкомсім'ямолодь, Державний
комітет з будівництва та
архітектури, Пенсійний фонд,
Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2002-2003 роки.

17. Подати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань державної підтримки забезпечення молоді житлом, у тому числі правовідносин у сфері довгострокового іпотечного кредитування будівництва житла, розширення функцій Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з метою забезпечення кредитування усіх категорій населення, з урахуванням позитивного досвіду Фонду у сфері пільгового кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву,
Держкомсім'ямолодь, Державний
комітет з будівництва та
архітектури, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст.

I квартал 2003 р.

18. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про житлове кредитування громадян України".

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

2002-2003 роки.

19. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження як експерименту механізму забезпечення житлом працівників підприємств космічної галузі та вивчення за його результатами можливості забезпечення житлом працівників інших пріоритетних галузей економіки (наукових, освітніх установ, охорони здоров'я тощо).

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, НКАУ,
Держкомсім'ямолодь, МОН, Мінфін,
Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст.

III квартал 2002 р.

20. Підготувати та подати пропозиції щодо визначення правового статусу і пріоритетних прав на забезпечення житлом молодих учених та молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

Держкомсім'ямолодь, МОН, Державний
фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст.

2002-2003 роки.

21. Подати пропозиції щодо встановлення порядку кредитування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян під заставу земельних ділянок.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Держкомзем,
Державний комітет з будівництва та
архітектури, Мін'юст.

2002-2003 роки.

22. Здійснити заходи для вдосконалення існуючої системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою посилення гарантій прав власників і володільців нерухомості.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін,
Мінекономіки, Державний комітет з
будівництва та архітектури,
Антимонопольний комітет, Мін'юст.

2002-2004 роки.

23. Переглянути та подати у разі потреби пропозиції щодо визначення критеріїв забезпечення житлом соціально незахищених верств населення, зокрема багатодітних молодих сімей, молодих сімей з дітьми-інвалідами, та розробити разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади нову систему обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства,
Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінпраці,
Державний комітет з будівництва та
архітектури, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, Мін'юст.

2002-2008 роки.

24. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму кредитування потреб молодих сімей та одиноких молодих громадян в облаштуванні житла, в тому числі домашнього господарства у сільській місцевості.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Мінфін,
Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь,
Мін'юст.

2003 рік.

25. Сприяти створенню інноваційних форм територіальної інтеграції, молодіжних житлових комплексів та соціотехнополісів з метою оптимального використання і нарощення інтелектуального та творчого потенціалу молоді в Україні, її соціального становлення і самореалізації.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2003-2012 роки.

26. Вивчити питання щодо проведення наукових досліджень з метою визначення додаткових умов і шляхів забезпечення молоді житлом та розвитку молодіжного житлового кредитування.

Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, МОН, Мінфін,
Мінекономіки.

2003 рік.

27. Створити єдину інформаційно-аналітичну систему для формування банку даних та оперативного обміну інформацією з питань забезпечення житлом молоді.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

2002-2003 роки.

Додаток 1
до Програми

Прогнозні обсяги
фінансування Державної програми забезпечення молоді
житлом на 2002-2012 роки за рахунок
бюджетних коштів та позабюджетних джерел

Джерело залучення
коштів
Розрахункові показники за роками, млн. гривень
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Державний бюджет 77 100 180 220 200 180 160 140 100 20 20
Місцеві бюджети 20 40 100 180 180 160 140 120 80 20 20
Разом 97 140 280 400 380 340 300 260 180 40 40
Використання
об'єктів
незавершеного
будівництва
10,606


10,69


12,85


13,25


12,05


7,53


4,2


Кошти Світового
банку
31,1
35,7
38,9
40,5
43,3
55,7
75,2
88,4
120,2
132,22

Страхові резерви
страховиків
2
3
4,2
5
5,3
10,6
15,9
16
16
16
17,6
Резерви пенсійних
фондів

2,1
3,2
3,6
5,3
5,9
6,5
6,8
7,5
9
9,9
Випуск та
реалізація
цінних
паперів0,11


0,42


1,5


5


6,4


40


90


120


150


165


Кошти комерційних
банків

28
29,5
30
32
34
36,8
37
40
45
49,5
Особисті кошти
позичальників
4,62
8,4
16,8
24
22,8
28
31
33
35
46
50,6
Кошти від
повернення
раніше наданих
кредитів
1,6


3,17


11,2


22,6


40,5


66,3


82,5


103,2


121,7


148,3


163,
13

Кошти житлових
заощаджень
громадян       
5  

        
8

16   

30     

55

60,5

Інші джерела 3,4 12,88 13,79 33 35,4 37,2 38 39,3 50 55

Разом 18,826 89,97 126,75 152,64 196,45 242,43 317,8 415,2 497,9 639,5 703,45
Усь-
ого

115,826

229,97

406,75

552,64

576,45

582,43

617,8

675,2

677,9

679,5

743,45

Додаток 2
до Програми

Прогнозні показники
забезпечення житлом молодих сімей та одиноких
молодих громадян на 2002-2012 роки

Регіон 2002 рік 2003 рік
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуатацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуатацію
житла,
тис. кв.
метрів
Автономна
Республіка
Крим
5,2504

4,4

10,4245

8,7

Область:        
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
-----------------
Усього
4,4629
3,8318
7,9025
7,883
2,9187
2,2658
3,2781
3,9903
4,7602
2,553
3,9064
7,5981
2,1573
6,1386
4,3513
3,4381
3,9497
2,1073
6,4633
2,6303
3,6855
3,2558
1,8654
2,1269
11,7074
1,3479

115,826
3,8
3,2
6,2
6,2
2,6
1,8
2,6
3,4
4
2,3
3,3
6,4
1,9
5,2
3,9
2,9
3,5
1,9
5,3
2,3
3,3
2,7
1,7
1,9
8,6
1

96,3
8,8609
7,608
15,6903
15,6515
5,7949
4,4987
6,5086
7,9226
9,4514
5,0689
7,756
15,0859
4,2833
12,1881
8,6393
6,8262
7,842
4,1841
12,8327
5,2223
7,3175
6,4644
3,7037
4,2228
23,2449
2,6763

229,97
7,6
6,4
12,3
12,3
5,2
3,5
5,1
6,8
8
4,5
6,5
12,7
3,7
10,2
7,8
5,8
6,9
3,8
10,5
4,6
6,6
5,5
3,3
3,8
17,1
1,9

191,1

Продовження таблиці

2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
18,438 15,5 25,0512 21 26,1305 21,9 26,4016 22,1
15,6724
13,4564
27,7515
27,683
10,2496
7,9568
11,5118
14,0128
16,7167
8,9655
13,7182
26,6826
7,5758
21,5571
15,2805
12,0736
13,8703
7,4004
22,6973
9,2368
12,9425
11,4336
6,5507
7,4689
41,1134
4,7335
13,5
11,4
21,7
21,8
9,1
6,3
9
12
14,1
8
11,6
22,5
6,5
18,1
13,9
10,3
12,2
6,8
18,5
8,1
11,7
9,6
5,8
6,7
30,2
3,4
21,2937
18,2829
37,7053
37,6122
13,9258
10,8107
15,6407
19,0388
22,7125
12,1811
18,6385
36,2529
10,2931
29,2891
20,7612
16,4041
18,8452
10,0547
30,8383
12,5498
17,5846
15,5346
8,9003
10,1478
55,8597
6,4313
18,3
15,5
29,5
29,6
12,4
8,5
12,2
16,4
19,2
10,8
15,7
30,5
8,8
24,6
18,8
14
16,6
9,2
25,2
11
15,9
13,1
7,9
9,1
41
4,6
22,2111
19,0706
39,3298
39,2327
14,5258
11,2765
16,3146
19,8591
23,6911
12,7059
19,4415
37,8148
10,7365
30,551
21,6556
17,1109
19,6571
10,4879
32,1669
13,0905
18,3422
16,2039
9,2838
10,585
58,2663
6,7084
19,1
16,2
30,8
30,8
12,9
8,9
12,7
17,1
20
11,3
16,4
31,9
9,2
25,6
19,6
14,6
17,3
9,6
26,3
11,5
16,5
13,7
8,2
9,5
42,7
4,8
22,4415
19,2684
39,7378
39,6396
14,6765
11,3935
16,4838
20,0651
23,9369
12,8378
19,6432
38,2071
10,8479
30,8679
21,8803
17,2884
19,861
10,5967
32,5006
13,2263
18,5325
16,372
9,3801
10,6949
58,8708
6,778
19,3
16,3
31,1
31,1
13,1
9
12,9
17,2
20,2
11,4
16,6
32,2
9,3
25,9
19,8
14,7
17,5
9,7
26,5
11,6
16,7
13,8
8,3
9,6
43,2
4,9
406,75 338,1 552,64 459,4 576,45 479,1 582,43 484,1

Продовження додатка 2

Продовження таблиці
Регіон 2008 рік 2009 рік
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
Автономна
Республіка
Крим
28,0049

23,5

30,6068

25,6

Область:        
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
-----------------
Усього
23,8044
20,4385
42,151
42,0469
15,5678
12,0854
17,4848
21,2836
25,3905
13,6174
20,8361
40,5274
11,5067
32,7425
23,2091
18,3383
21,0672
11,2403
34,4743
14,0295
19,658
17,3662
9,9497
11,3443
62,4459
7,1896

617,8
20,5
17,3
33
33
13,9
9,5
13,6
18,3
21,4
12,1
17,6
34,1
9,9
27,5
21
15,6
18,5
10,3
28,2
12,3
17,7
14,7
8,8
10,1
45,8
5,2

513,4
26,016
22,3375
46,0672
45,9535
17,0142
13,2082
19,1094
23,2611
27,7495
14,8826
22,772
44,2928
12,5758
35,7846
25,3654
20,0421
23,0245
12,2846
37,6773
15,333
21,4844
18,9797
10,8741
12,3983
68,2477
7,8576

675,2
22,4
18,9
36,1
36,1
15,1
10,4
14,9
20
23,4
13,2
19,2
37,3
10,8
30
23
17,1
20,3
11,3
30,8
13,4
19,4
16
9,7
11,1
50,1
5,7

561,3

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2002-2012
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
загальна
сума,
млн.
гривень
обсяг
введення
в експлуа-
тацію
житла,
тис. кв.
метрів
30,7292 25,7 30,8018 25,8 33,7006 28,2 265,5395 222,4
26,1201
22,4268
46,2514
46,1372
17,0822
13,261
19,1858
23,3541
27,8605
14,9421
22,8631
44,4699
12,6261
35,9277
25,4668
20,1222
23,1166
12,3337
37,828
15,3943
21,5703
19,0556
10,9176
12,4479
68,5207
7,889
22,5
19
36,2
36,3
15,2
10,4
15
20,1
23,5
13,3
19,3
37,5
10,8
30,2
23,1
17,1
20,3
11,3
30,9
13,5
19,5
16,1
9,7
11,1
50,3
5,7
26,1817
22,4797
46,3606
46,2461
17,1225
13,2923
19,2311
23,4092
27,9263
14,9773
22,917
44,5749
12,6559
36,0125
25,527
20,1697
23,1711
12,3628
37,9173
15,4306
21,6212
19,1006
10,9434
12,4773
68,6824
7,9076
22,5
19
36,3
36,3
15,2
10,5
15
20,1
23,6
13,3
19,3
37,6
10,9
30,2
23,1
17,2
20,4
11,3
31
13,5
19,5
16,1
9,7
11,2
50,4
5,7
28,6458
24,5954
50,7238
50,5985
18,734
14,5433
21,041
25,6124
30,5545
16,3869
25,0738
48,77
13,847
39,4017
27,9294
22,068
25,3519
13,5263
41,4858
16,8829
23,6561
20,8982
11,9733
13,6516
75,1463
8,6518
24,7
20,8
39,7
39,8
16,7
11,4
16,4
22
25,8
14,6
21,1
41,1
11,9
33,1
25,3
18,8
22,3
12,4
33,9
14,8
21,3
17,6
10,6
12,2
55,1
6,3
225,7106
193,7961
399,6712
398,6843
147,6119
114,5921
165,7895
201,8093
240,7501
129,1185
197,5658
384,2764
109,1053
310,4606
220,0658
173,8816
199,7566
106,579
326,8817
133,0264
186,3948
164,6645
94,3421
107,5658
592,1054
68,1711
194,2
164
312,9
313,3
131,4
90,2
129,4
173,4
203,2
114,8
166,6
323,8
93,7
260,6
199,3
148,1
175,8
97,6
267,1
116,6
168,1
138,8
83,7
96,3
434,5
49,2
677,9 563,6 679,5 564,7 743,45 618 5857,916 4869