Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 783-XIV від 30.06.99
, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом
про Державний бюджет України на 2000 рік
N 2188-III від 21.12.2000
, ВВР, 2001, N 8, ст.37
N 2921-III від 10.01.2002
, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 34-IV від 04.07.20
02 )

( У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом
"Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом
N 2188-III від 21.12.2000 )

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності; ( Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

інтегральна мікросхема (IMC) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення;

топографія IMC - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними;

автор - фізична особа, творчою працею якої створено топографію IMC;

свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію Установою топографії IMC і засвідчує виключне право власності на цю топографію IMC;

Реєстр - Державний реєстр України топографій IMC;

зареєстрована топографія IMC - топографія IMC, відомості про яку занесено до Реєстру і на яку видано свідоцтво;

особа - фізична або юридична особа;

заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії IMC та видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію топографії IMC;

дата першого використання топографії IMC - дата, коли використання топографії IMC стало відомим у галузі мікроелектроніки;

роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III від 21.12.2000 )

заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок. (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III від 21.12.2000)

Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на
топографії IMC

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на топографії IMC, для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

видає свідоцтва на топографії IMC, здійснює їх державну реєстрацію;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про зареєстровану топографію IMC;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на топографії IMC у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;

приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України. ( Стаття 2 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

Стаття 3. Права іноземців та осіб без громадянства

1. Іноземці та особи без громадянства мають такі ж права, як і передбачені цим Законом права громадян України, за винятками тих, що встановлені міжнародними договорами України.

2. Іноземці та особи без громадянства, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності.

Розділ II
Надання прав на топографію IMC

Стаття 4. Умови надання правової охорони на топографію IMC

1. Держава здійснює правову охорону топографії IMC шляхом її реєстрації в Установі.

Особливості охорони прав на топографії IMC, віднесені до державної таємниці, визначаються окремим законодавством.

2. Цим Законом не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію IMC.

3. Виключне право на використання топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії IMC. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання топографії IMC за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки до Установи пройшло не більше ніж два роки.

Дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього Закону. За реєстрацію топографії IMC та видачу свідоцтва сплачується державне мито. ( Абзац другий пункту 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-III від 21.12.2000 )

4. Обсяг прав на топографію IMC визначається зображенням топографії IMC на матеріальному носії.

Стаття 5. Умови охороноздатності топографії IMC

1. Топографія IMC відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною.

2. Топографія IMC визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії IMC, має відмінності, що надають їй нові властивості, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати її першого використання.

Топографія IMC визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне.

3. Топографія, яка містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки до Установи або на дату першого використання топографії IMC, може бути визнана оригінальною тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам пункту 2 цієї статті.

4. На визнання топографії IMC оригінальною не впливає розкриття інформації про неї автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до Установи заявки на реєстрацію цієї топографії IMC не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання топографії IMC покладається на заінтересовану особу.

5. Не може бути визнана оригінальною та топографія IMC, заявка на реєстрацію якої подана до Установи пізніше ніж через два роки від дати її першого використання.

Розділ III
Право на реєстрацію топографії IMC

Стаття 6. Право автора

1. Право на реєстрацію топографії IMC має автор або його правонаступник.

2. Автори, які спільно створили топографію IMC, мають однакові права на реєстрацію топографії IMC, якщо інше не передбачено угодою між ними.

3. Автору топографії IMC належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Особам, які при створенні топографії IMC надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого вкладу у створення топографії IMC, право авторства не належить.

Стаття 7. Право роботодавця

1. Право на реєстрацію топографії IMC і усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії IMC або його правонаступник, якщо топографію IMC створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

2. Автор топографії IMC, створеної у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створену ним топографію IMC разом з матеріалами, що відображають топографію IMC досить ясно і повно.

Якщо роботодавець чи його правонаступник протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи чи не прийме рішення про збереження топографії як конфіденційної інформації, про що він зобов'язаний повідомити письмово автора, то право на реєстрацію топографії переходить до автора.

3. У разі коли роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії IMC чи на збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його правонаступник.

Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається не пізніше чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем повідомлення.

Спори щодо умов одержання автором від роботодавця винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

Стаття 8. Право першого заявника

Якщо до Установи надійшло дві чи більше заявок на одну і ту ж топографію IMC від різних заявників, то право на реєстрацію топографії належить тому заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено дату першого використання топографії IMC, то більш ранню дату першого використання, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Розділ IV
Порядок реєстрації топографії IMC

Стаття 9. Заявка на реєстрацію топографії IMC

1. Особа, яка бажає зареєструвати топографію IMC і має на це право, подає до Установи заявку на реєстрацію. Заявка на реєстрацію топографії IMC може бути подана двома і більше особами.

2. За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу. Довіреною особою заявника не може бути працівник Установи і його експертного органу.

3. Заявка на реєстрацію топографії IMC повинна задовольняти вимогу єдиності - стосуватися тільки однієї топографії IMC.

4. Заявка на реєстрацію складається українською мовою і повинна містити:

заяву про реєстрацію топографії IMC;

матеріали, що ідентифікують топографію IMC.

5. З метою ідентифікації топографії IMC, яка не використовувалася до дати подання заявки, Установі подаються в одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо топографії.

6. З метою ідентифікації топографії IMC, яка використовувалася до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки IMC, що включають дану топографію, в такому вигляді, в якому її введено в обіг. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли топографію IMC вперше було використано, а матеріали - основні технічні характеристики зразка IMC.

7. Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію IMC, містять інформацію про будь-який шар топографії IMC або його частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що ідентифікують топографію IMC, в закодованій формі.

8. Подані заявником матеріали, що ідентифікують топографію IMC, і зразки IMC, що включають дану топографію, зберігаються Установою шість років після закінчення дії реєстрації. По закінченні цього терміну ідентифікаційні матеріали та зразки IMC повертаються власнику права на його вимогу, а за відсутності такої вимоги - знищуються.

9. У заяві про реєстрацію топографії IMC необхідно вказати заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також автора (авторів).

Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено, на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво.

Автор має право вимагати, щоб його не згадували як автора в публікації Установи.

10. Інші вимоги до документів заявки визначаються Установою.

11. Документ про сплату збору за реєстрацію топографії IMC повинен надійти до Установи разом із заявкою на реєстрацію топографії IMC або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Стаття 10. Дата подання заявки на реєстрацію топографії IMC

1. Датою подання заявки на реєстрацію топографії IMC є дата одержання Установою правильно оформленої заявки.

2. Заявка вважається оформленою правильно, якщо вона відповідає вимогам пунктів 4-6 статті 9 цього Закону. Якщо заявка не відповідає цим вимогам, то Установа повідомляє про це заявника.

Для внесення змін до матеріалів заявки надається три місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки визначається дата одержання Установою виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Стаття 11. Експертиза заявки на реєстрацію топографії IMC

1. Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону і встановлених на його основі правил.

Під час проведення експертизи заклад експертизи надсилає заявнику повідомлення, запити та висновки. При цьому висновки закладу експертизи набувають статусу рішення Установи після їх затвердження Установою.

2. Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC заклад експертизи в тримісячний строк проводить експертизу заявки за формальними ознаками, під час якої:

визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність вимогам статті 9 цього Закону;

документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC перевіряється на відповідність установленим вимогам.

Якщо в результаті експертизи за формальними ознаками встановлено, що:

об'єкт, який заявляється, не належить до об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону;

заявка відповідає вимогам статті 9 цього Закону;

документ про сплату державного мита за реєстрацію топографії IMC відповідає встановленим вимогам, то Установа приймає рішення про реєстрацію заявленої топографії IMC, про що повідомляється заявнику.

3. Якщо заявка не відповідає вимогам статті 9 цього Закону або документ про сплату державного мита - встановленим вимогам, то про це повідомляється заявнику.

Для внесення змін до матеріалів заявки надається три місяці від дати відправлення заявнику повідомлення. Якщо за цей строк не будуть усунуті невідповідності і заявник не подасть мотивованого клопотання про його продовження, заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.

У разі вчасного одержання закладом експертизи виправлених (змінених) матеріалів строк проведення експертизи заявки за формальними ознаками продовжується на три місяці від дати одержання закладом експертизи цих матеріалів.

4. Якщо під час проведення експертизи заявки за формальними ознаками буде встановлено, що заявлений об'єкт не належить до об'єктів, що охороняються, заклад експертизи повідомляє про це заявника, заявка при цьому вважається відхиленою.

5. При відмові в реєстрації топографії IMC (відхиленні заявки) надані заявником матеріали, що ідентифікують топографію IMC, і зразки IMC, що включають дану топографію, зберігаються протягом року від дати винесення рішення про відмову в реєстрації. Після цього строку на вимогу заявника ці матеріали повертаються заявнику, а при відсутності такої вимоги вони знищуються.

6. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів за спільним клопотанням осіб, які фактично є авторами даної топографії, але в заявці авторами не зазначені, до відповідних документів у встановленому порядку вносяться зміни. ( Стаття 11 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

Стаття 12. Реєстрація топографії IMC

Після прийняття рішення про реєстрацію заявленої топографії IMC Установа вносить відповідний запис до Реєстру.

Реєстрація топографії IMC здійснюється під відповідальність заявника за її охороноздатність.

Стаття 13. Публікація відомостей про реєстрацію

1. Про реєстрацію топографії IMC Установа публікує відомості у офіційному бюлетені Установи.

2. Після опублікування офіційних відомостей про зареєстровану топографію IMC будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у порядку, що визначається Установою.

3. У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних помилок заявник має право звернутися до Установи з клопотанням про їх виправлення.

Стаття 14. Видача свідоцтва

1. Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після реєстрації топографії IMC.

Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення - першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників.

2. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються Установою. Текст у свідоцтві наводиться українською мовою.

3. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Установа вносить виправлення очевидних помилок та публікує офіційні відомості про такі виправлення.

Стаття 15. Оскарження рішення стосовно заявки

Заявник може оскаржити в установленому порядку будь-яке рішення Установи стосовно заявки до Апеляційної палати протягом трьох місяців від дати одержання рішення Установи. ( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-III від 21.12.2000 )

Оскарження заявником рішення Установи має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців від дати його надходження.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається заявнику. ( Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2188-III від 21.12.2000 )

До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести протест на це рішення, який має бути розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. ( Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 2188-III від 21.12.2000 )

Рішення Апеляційної палати заявник може оскаржити у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.

Оскарження рішення Установи після трьох місяців від дати його одержання може бути здійснене тільки в судовому порядку.

Розділ V
Права та обов'язки, що випливають
з реєстрації топографії IMC

Стаття 16. Права, що випливають з реєстрації топографії IMC

1. Права, що випливають із реєстрації топографії IMC, діють від дати внесення відомостей про топографію IMC до Реєстру.

2. Реєстрація топографії IMC надає власнику зареєстрованої топографії IMC виключне право використовувати топографію IMC на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованих топографій IMC.

3. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії IMC право:

забороняти іншим особам використовувати топографію IMC без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з статтею 17 цього Закону порушенням прав власника зареєстрованої топографії IMC;

передавати на підставі договору право власності на топографію IMC будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої топографії IMC;

видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії IMC на підставі ліцензійного договору.

Під використанням топографії IMC слід розуміти: копіювання топографії IMC; виготовлення IMC із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC; ввезення таких IMC та виробів, що їх містять, на митну територію України;

пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг IMC, виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі IMC. (Абзац десятий пункту 3 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 34-IV від 04.07.2002 )

IMC визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію IMC оригінальною.

4. Взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії IMC, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію IMC може використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії IMC та передавати право власності на зареєстровану топографію IMC будь-якій іншій особі без згоди решти власників.

5. Договір про передачу права власності на топографію IMC і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Передача права власності на топографію IMC та надання ліцензії на використання топографії IMC вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори. ( Пункт 5 статті 16 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

6. Права, що випливають із реєстрації топографії IMC, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права автора топографії IMC.

7. Власник прав на зареєстровану топографію IMC або його правонаступник має право сповіщати про реєстрацію топографії IMC шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, виділеною літерою "Т" із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання топографії IMC та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

Стаття 17. Дії, які не визнаються порушенням прав на
зареєстровану топографію IMC

1. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, використання зареєстрованої топографії IMC:

уконструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що зареєстрована топографія IMC використовується лише для потреб зазначеного засобу;

без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

2. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в обіг IMC, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі IMC, якщо вони придбані законним шляхом.

IMC із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі IMC, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в обіг власником прав на дану зареєстровану топографію IMC чи за його дозволом.

3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, використання IMC будь-якою особою, що придбала IMC і при цьому не знала і не могла знати, що ця IMC або виріб, що її містить, були виготовлені і введені в обіг з порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC. Проте після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання IMC або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати розв'язуються у судовому порядку.

4. Будь-яка особа, яка добросовісно використовувала топографію IMC до дати подання заявником до Установи заявки на реєстрацію топографії IMC чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право попереднього користування цією топографією IMC.

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлену топографію IMC чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Стаття 18. Обов'язки власника прав на зареєстровану
топографію IMC

1. Власник прав на зареєстровану топографію IMC повинен добросовісно користуватися виключним правом, що надається реєстрацією.

2. Якщо зареєстрована топографія IMC не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії IMC було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію IMC, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію IMC від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії IMC.

3. Якщо власник прав на зареєстровану топографію IMC не доведе, що факт невикористання зареєстрованої топографії IMC зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованої топографії IMC з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав.

Стаття 19. Використання зареєстрованої топографії IMC без
дозволу власника прав на неї

1. Виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії IMC без згоди її власника, але з виплатою йому відповідної компенсації.

2. Спори щодо умов надання дозволу і виплати компенсації та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

Розділ VI
Визнання реєстрації топографії IMC недійсною

Стаття 20. Визнання реєстрації топографії IMC недійсною

1. Реєстрація топографії IMC може бути визнана у судовому порядку недійсною у разі:

а) невідповідності зареєстрованої топографії IMC умовам охороноздатності, визначеним статтею 5 цього Закону;

б) порушення вимог пункту 2 статті 24 цього Закону.

2. З метою визнання реєстрації топографії IMC недійсною будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи зареєстрованої топографії IMC на відповідність умовам охороноздатності. За подання клопотання сплачується збір.

3. При визнанні реєстрації топографії IMC недійсною Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

4. Реєстрація топографії IMC, визнана недійсною, вважається такою, що не набрала чинності, від дати реєстрації топографії IMC. ( Стаття 20 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

Розділ VII
Захист прав

Стаття 21. Порушення прав власника зареєстрованої
топографії IMC

1. Порушенням прав власника зареєстрованої топографії IMC, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, вважається будь-яке посягання на його права, передбачені статтею 16 цього Закону.

На вимогу власника прав на зареєстровану топографію IMC таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику прав заподіяні збитки. Спори між власником прав на топографію IMC і порушником цих прав щодо розміру компенсації та порядку її виплати розв'язуються у судовому порядку.

2. Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованої топографії IMC може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

3. Суд може винести рішення про знищення або відчуження всіх IMC, щодо яких встановлено, що вони виготовлені з порушенням прав на зареєстровану топографію IMC. Це стосується також фотошаблонів шарів топографії, технічної документації, іншої інформації на матеріальному носії та засобів, необхідних для виготовлення саме цієї IMC.

4. Особи, які мають право на зареєстровану топографію IMC, можуть вимагати:

відшкодування збитків, заподіяних їм внаслідок такого порушення, включаючи втрачену вигоду та моральну шкоду;

вилучення та спрямування на їх користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті такого порушення, замість відшкодування збитків;

виплати компенсації, яка визначається судом, замість відшкодування збитків чи стягнення прибутків;

знищення або відчуження всіх IMC, виготовлених з порушенням прав на зареєстровану топографію IMC, а також фотошаблонів шарів топографії, технічної документації, іншої інформації на матеріальному носії щодо цієї топографії та засобів, необхідних для виготовлення саме цієї IMC.

5. Крім відшкодування збитків і стягнення прибутків, за порушення прав, що надаються реєстрацією, суд накладає штраф у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів спрямовується до відповідних бюджетів у встановленому законодавством порядку.

Стаття 22. Спори, що розв'язуються у судовому порядку

1. Спори щодо застосування цього Закону розв'язуються судами у порядку, встановленому законодавством України.

2. Суд відповідно до його компетенції розглядає спори про: авторство на топографію IMC; встановлення власника прав на зареєстровану топографію IMC; порушення майнових прав власника свідоцтва на зареєстровану топографію IMC; укладання та виконання ліцензійних договорів; винагороду автору; компенсації.

Суд розглядає також інші спори, пов'язані з охороною прав, що надаються цим Законом.

Розділ VIII
Заключні (прикінцеві) положення

Стаття 23. Державне мито і збори

Розмір та порядок сплати державного мита за реєстрацію топографій IMC визначаються законодавством.

Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію топографій IMC, зараховуються до Державного бюджету України.

Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом. ( Частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III від 10.01.2002 )

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності. ( Стаття 23 в редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000 )

Стаття 24. Охорона прав на топографії IMC в іноземних
державах

1. Автор топографії IMC чи його правонаступник, роботодавець автора чи його правонаступник мають право на реєстрацію топографії IMC в іноземних державах. Охорона в іноземних державах прав на розроблені в Україні топографії IMC здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та законодавства іноземних держав.

2. До подання заявки на одержання охорони прав на топографію IMC в орган іноземної держави, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити його про наміри здійснити таку охорону.

3. Витрати, пов'язані з одержанням охорони прав на топографію IMC в іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа.

Стаття 25. Державне стимулювання створення та використання
топографій IMC

Держава стимулює створення і використання топографій IMC, встановлює авторам і особам, які їх використовують, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає інші пільги відповідно до законодавства України.

Стаття 26. Введення в дію цього Закону

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 листопада 1997 року
N 621/97-ВР