Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1801/2005 від 19.12.20
05
)

Про Положення про Державний комітет України
з питань житлово-комунального господарства

1. Затвердити Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 серпня 2002 року
N 723/2002

Затверджено
Указом Президента України
від 19 серпня 2002 року N 723/2002

Положення
про Державний комітет України з питань
житлово-комунального господарства

1. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Держжитлокомунгосп України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Держжитлокомунгосп України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держжитлокомунгосп України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держжитлокомунгоспу України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту (далі житлово-комунальне господарство);

регулювання діяльності у сфері централізованого водовідведення та водо-, теплопостачання;

здійснення управління у сфері житлово-комунального господарства, питної води та питного водопостачання, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання з питань житлово-комунального господарства.

4. Держжитлокомунгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері житлово-комунального господарства;

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) організовує в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію державних та регіональних програм у сфері житловоко-мунального господарства;

4) забезпечує відповідно до законодавства реформування житлово-комунального господарства;

5) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності регіональних госпрозрахункових підрозділів технічної інспекції міського електротранспорту, а також бюро технічної інвентаризації (крім питань реєстрації прав власності на нерухоме майно);

6) регулює діяльність у сфері централізованого водовідведення та водо-, теплопостачання;

7) погоджує в установленому порядку пропозиції щодо переліків об'єктів реконструкції та будівництва житлово-комунального господарства, які фінансуються за рахунок коштів державних централізованих капітальних вкладень, інших видатків державного бюджету;

8) бере участь у розробленні інженерно-технічної документації з питань реконструкції та експлуатації протизсувних та інших споруд інженерного захисту, реалізації заходів щодо інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвиткові, у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

9) затверджує в установленому порядку методики визначення нормативів споживання житлово-комунальних послуг, витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальному господарстві, вартості утримання та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства;

10) визначає в межах своєї компетенції порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

11) бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на демонополізацію в сфері житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню конкурентних засад у сфері надання житлово-комунальних послуг;

12) організовує і виконує в межах своїх повноважень роботи із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у житлово-комунальному господарстві;

13) здійснює нормативно-методичне забезпечення з питань ритуального обслуговування населення, поводження з побутовими відходами, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва;

14) здійснює реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів;

15) організовує провадження науково-технічної діяльності, сприяє використанню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері житлово-комунального господарства;

16) здійснює заходи щодо розроблення і впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання, засобів обліку і регулювання споживання води та теплової енергії на об'єктах житлово-комунального господарства;

17) здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своїх повноважень укладає міжнародні договори України;

18) вживає в установленому законодавством порядку заходів до залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги, необхідної для сталого функціонування житлово-комунального господарства;

19) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

20) здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників сфери житлово-комунального господарства;

21) розробляє та затверджує в установленому порядку кваліфікаційні характеристики професій працівників житлово-комунального господарства, проводить організаційно-методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань охорони праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

22) погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

23) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Держжитлокомунгоспу України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

24) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством;

25) розробляє в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування, організовує бухгалтерський облік на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

26) здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

27) здійснює в установленому порядку видавничу діяльність;

28) виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

5. Держжитлокомунгосп України має право:

залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України.

6. Держжитлокомунгосп України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держжитлокомунгосп України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держжитлокомунгосп України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держжитлокомунгоспу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держжитлокомунгоспу України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

8. Держжитлокомунгосп України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держжитлокомунгоспом України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держжитлокомунгоспу України.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держжитлокомунгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держжитлокомунгоспу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держжитлокомунгоспі України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою та інших керівних працівників Держжитлокомунгоспу України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держжитлокомунгоспу України, а також громадських організацій.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держжитлокомунгоспу України.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку житлово-комунального господарства, а також обговорення найважливіших програм та інших питань у Держжитлокомунгоспі України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує Голова Держжитлокомунгоспу України.

11. Гранична чисельність працівників Держжитлокомунгоспу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру та положення про структурні підрозділи Держжитлокомунгоспу України затверджує його Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків Держжитлокомунгоспу України затверджує його Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

12. Держжитлокомунгосп України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК