Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2002 р. N 1301/268
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України,
Національного банку України
N 1187 від 19 грудня 2012
р.)

Про затвердження Положення про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статті 8 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 січня 1999 р. N 70 "Питання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 4, ст. 133).

Прем'єр-міністр України Голова А.КІНАХ

Національного банку України В.СТЕЛЬМАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 30 серпня 2002 р. N 1301/268

Положення
про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку.

Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

Місцезнаходження Фонду - м. Київ.

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ), іншими актами законодавства та діє на підставі цього Положення.

4. Основними завданнями Фонду є:

забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом відшкодування за рахунок його коштів вкладів, включаючи відсотки, у разі настання недоступності вкладів (далі відшкодування втрат);

здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вкладникам сум відшкодування втрат;

забезпечення надходження та акумуляції сум зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування втрат;

забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках Фонду.

5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) відшкодовує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду втрати у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 );

2) проводить перевірку:

правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування зборів банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі із залученням з цією метою незалежних експертів за рахунок його коштів;

3) бере участь у перевірках, які проводяться Національним банком, з питань, що належать до компетенції Фонду;

4) порушує перед Національним банком питання про застосування до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходів впливу у разі порушення ними норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 );

5) застосовує безпосередньо до банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду заходи впливу, передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 );

6) забезпечує використання власних коштів за їх цільовим призначенням;

7) одержує від Національного банку інформацію, необхідну для виконання Фондом функцій, що передбачені Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та цим Положенням (далі - функції Фонду);

8) визначає обов'язкові форми звітності для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

9) публікує в офіційних засобах масової інформації:

двічі на рік станом на 1 січня і 1 липня звіт про свою діяльність, реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після зазначених термінів;

інформацію про зміни в реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру;

відповідно до законодавства річний звіт, достовірність даних якого повинна бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою;

10) подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінетові Міністрів України і Національному банку до 1 липня року, що настає за звітним;

11) встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду у визначеному ним порядку обов'язкові стандарти - вимоги щодо їх членства у Фонді;

12) залучає в порядку, передбаченому Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ), кредити від Кабінету Міністрів України у грошовій формі або державними цінними паперами, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів у грошовій формі;

13) набуває право кредитора стосовно банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів;

14) одержує від ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій із забезпечення відшкодування втрат;

15) забезпечує виконання вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної від Національного банку, банку учасника (тимчасового учасника) Фонду та ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.

6. Кошти Фонду формуються за рахунок:

сум початкових зборів з банків - учасників Фонду;

сум регулярних і спеціальних зборів з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

внесених Національним банком коштів у розмірі 20 млн. гривень;

доходів, одержаних від інвестування його коштів в державні цінні папери;

кредитів, залучених від Кабінету Міністрів України, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів;

сум пені, сплачуваної банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування зборів до Фонду;

доходів від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку.

7. Фонд є єдиним розпорядником коштів, що акумулюються у процесі його діяльності.

Кошти Фонду не включаються до державного бюджету.

Кошти Фонду використовуються тільки за цільовим призначенням - для відшкодування втрат, інвестування в державні цінні папери, вкладення на депозитні рахунки Національного банку, забезпечення виконання функцій Фонду.

8. Функції Фонду виконуються за рахунок його коштів, передбачених у річному кошторисі витрат, який затверджується адміністративною радою.

Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою і погодженого з Мінфіном та Національним банком.

Фонд несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, за винятком того, на яке не може бути накладено стягнення відповідно до законодавства.

9. Фонд видає нормативно-правові акти з питань, що належать до його повноважень, які є обов'язковими для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду.

Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень і правил, які затверджуються адміністративною радою і підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

10. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

11. Адміністративна рада діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 роківю.

Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу по два представники Кабінету Міністрів України і Національного банку, одного представника Асоціації українських банків.

Очолює адміністративну раду голова, який щороку обирається адміністративною радою з числа її членів.

Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління або акціонерами будь-якого банку.

Термін повноважень члена адміністративної ради становить чотири роки і може бути продовжений на наступний термін, але не більше ніж на два періоди.

У разі закінчення терміну повноважень члена адміністративної ради відповідний орган, зазначений в абзаці другому цього пункту, делегує протягом місяця до складу адміністративної ради нового представника або приймає рішення про продовження терміну повноважень члена адміністративної ради з урахуванням положень абзацу п'ятого цього пункту.

Повноваження члена адміністративної ради припиняються за рішенням органу, що його делегував, у разі:

подання членом адміністративної ради письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

закінчення терміну його повноважень;

його смерті або на підставі рішення суду про оголошення його померлим чи визнання безвісно відсутнім.

Повноваження члена адміністративної ради може бути достроково припинено також з ініціативи органу, що делегував його до складу адміністративної ради, в разі прийняття відповідного рішення.

Орган, що делегував до складу адміністративної ради представника, повноваження якого припинено відповідно до абзаців сьомого - тринадцятого цього пункту, делегує нового представника у місячний термін після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень попереднього представника.

12. Адміністративна рада координує роботу Фонду, пов'язану із захистом інтересів вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за його діяльністю, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань та функцій.

13. Адміністративна рада:

1) затверджує свій регламент, кошторис витрат Фонду, організаційну структуру Фонду, порядок відшкодування Фондом втрат, а також стандарти і нормативно-правові акти Фонду;

2) призначає на посаду директора-розпорядника і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення з посади;

3) затверджує положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;

4) погоджує форми і розмір оплати праці працівників Фонду;

5) здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;

6) розглядає і затверджує звіти виконавчої дирекції про результати діяльності Фонду за кожне півріччя;

7) вносить Національному банку пропозиції щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

8) приймає за погодженням з Національним банком рішення щодо встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

9) приймає рішення про залучення кредитів від Кабінету Міністрів України, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів і про затвердження терміну інвестування коштів Фонду в державні цінні папери або вкладення на депозитні рахунки Національного банку;

10) щороку визначає аудиторську фірму, яка проводитиме аудит Фонду;

11 ) призначає в разі потреби позачергову аудиторську перевірку Фонду і визначає для цього аудиторську фірму;

12) визначає банки - агенти, через які здійснюється виплата Фондом гарантованої суми відшкодування втрат;

13) приймає рішення щодо участі Фонду у міжнародних організаціях;

14) затверджує порядок придбання Фондом товарів, робіт і послуг;

15) приймає рішення про збільшення розміру відшкодування втрат за рахунок коштів Фонду, переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду, виключення банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду та з інших питань, що належать до її компетенції.

14. Рішення адміністративної ради приймається простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох ЇЇ членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.

В окремих випадках, що визначаються регламентом, рішення адміністративної ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів ради.

Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

15. Порядок роботи адміністративної ради визначається її регламентом.

Адміністративна рада проводить чергові засідання не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання можуть проводитися за ініціативою голови адміністративної ради або на вимогу не менше ніж трьох її членів чи на вимогу виконавчої дирекції Фонду.

16. Голова адміністративної ради:

головує на її засіданнях;

підписує протоколи засідань;

розподіляє обов'язки між її членами;

приймає рішення з питань діяльності Фонду, крім тих, що належать виключно до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції.

17. Питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.

Виконавчу дирекцію очолює директор-розпорядник Фонду.

Директор-розпорядник Фонду та члени виконавчої дирекції призначаються на посаду та звільняються з посади адміністративною радою.

Директором-розпорядником Фонду та членами виконавчої дирекції можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.

18. Виконавча дирекція:

1) приймає рішення про відшкодування втрат;

2) виконує всі процедури, пов'язані з відшкодуванням втрат;

3) складає кошторис витрат Фонду та подає його на затвердження адміністративної ради;

4) подає на затвердження адміністративної ради звіти про результати діяльності Фонду за кожне півріччя;

5) розробляє та подає на затвердження адміністративної ради Фонду стандарти і нормативно-правові акти Фонду;

6) має право вимагати скликання позачергового засідання адміністративної ради;

7) розглядає звернення до Фонду вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду стосовно відшкодування втрат за рахунок його коштів;

8) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, що залучаються від вкладників банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

9) має право проводити перевірку діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду з питань, що належать до повноважень Фонду. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік, позапланові за рішенням адміністративної ради щодо переведення банку - учасника до категорії тимчасових учасників Фонду;

10) встановлює за погодженням з Національним банком форми звітності та порядок й подання до Фонду банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

11) одержує від Національного банку інформацію про прийняті ним рішення щодо застосування заходів впливу до окремих банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду відповідно до законодавства;

12) аналізує інформацію про фінансовий стан банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;

13) інформує Національний банк про результати проведених у межах ії повноважень перевірок діяльності банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та в разі виявлення допущених банками порушень норм Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) вносить пропозиції про застосування Національним банком до таких банків заходів впливу;

14) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери або зберігає

їх на депозитних рахунках Національного банку згідно із законодавством;

15) веде реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та вносить до нього відповідні зміни;

16) подає на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо:

встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;

збільшення розміру відшкодування втрат за рахунок коштів Фонду, залучення Фондом кредитів від Кабінету Міністрів України, Національного банку, інших банків та іноземних кредиторів;

переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;

виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;

щорічного визначення аудиторської фірми, яка проводитиме аудит Фонду; визначення відібраних на основі поточного моніторингу банків

- агентів, через які здійснюватиметься виплата Фондом гарантованої суми відшкодування втрат;

участі Фонду у міжнародних організаціях;

17) приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.

19. Директор - розпорядник Фонду:

керує поточною діяльністю Фонду;

діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з державними органами, банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;

головує на засіданнях виконавчої дирекції;

підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;

розподіляє обов'язки між членами виконавчої дирекції;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду (крім членів виконавчої дирекції) відповідно до законодавства про працю;

приймає рішення з усіх питань діяльності Фонду, крім тих, що належать до компетенції адміністративної ради, її голови, а також виконавчої дирекції;

несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;

бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.

20. Фонду забороняється провадити діяльність, не передбачену Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ).

21. Ліквідація Фонду проводиться в установленому законом порядку.

Кошти Фонду, що залишилися після його ліквідації, перераховуються до державного бюджету.