Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Угода
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про стратегічне співробітництво в газовій галузі

07.10.2002

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі - Сторони, бажаючи сприяти довгостроковому взаємовигідному співробітництву в газовій галузі,

керуючись Заявою Президента України та Президента Російської Федерації про стратегічне співробітництво в газовій сфері від 9 червня 2002 року, грунтуючись на положеннях Договору між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998-2007 роки від 27 лютого 1998 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в розвитку паливно-енергетичних комплексів від 7 вересня 1994 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України від 22 грудня 2000 року, а також Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу територією України від 4 жовтня 2001 року,

з метою подальшого розвитку системи магістральних газопроводів України, а також здійснення безперебійного транзиту природного газу в європейські країни територією України,

домовилось про таке:

Стаття 1

Предметом цієї Угоди є формування основних напрямів стратегічного співробітництва в газовій галузі з метою створення сприятливих умов для розвитку торгово-економічних відносин і взаємних інвестицій.

Стаття 2

Сторони налаштовані розвивати довгострокове взаємовигідне співробітництво в таких напрямах:

- розробка спільного балансу і забезпечення транзиту природного газу на період дії цієї Угоди;

- будівництво, реконструкція та експлуатація газопроводів, підземних сховищ газу та інших об'єктів інфраструктури газового комплексу, надання сервісних послуг;

- розробка спільних проектів транспортування газу територіями держав Сторін до закордонних ринків, в тому числі із залученням компаній третіх країн;

- підготовка і застосування нормативно-технічних документів, які регламентують функціонування газотранспортних систем;

- сприяння в розробці проектів щодо освоєння газових родовищ на території обох країн.

Стаття 3

Сторони домовились створити на взаємовигідних умовах міжнародний консорціум у формі господарського товариства (далі - Консорціум), до сфери діяльності якого належать:

- транспортування газу та забезпечення надійності, безпеки і стабільності функціонування газотранспортної системи України, збільшення обсягів транзиту природного газу територією України;

- створення нових конкурентоспроможних газотранспортних потужностей на території України;

- економічно обгрунтоване використання та експлуатація магістральних потужностей газотранспортної системи і підземних сховищ газу України;

- залучення необхідних інвестиційних ресурсів для модернізації та розвитку газотранспортної системи України.

Стаття 4

Уповноваженими організаціями зі створення Консорціуму призначаються:

з Української Сторони - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",

з Російської Сторони - Відкрите акціонерне товариство "Газпром".

Сторони доручають уповноваженим організаціям укласти договір про дії щодо створення Консорціуму.

Стаття 5

Консорціум створюється на паритетних засадах. Порядок формування та розмір статутного капіталу Консорціуму визначаються в установчих документах.

Учасники Консорціуму спільно на основі консенсусу визначать умови участі в Консорціумі європейських газових компаній.

Стаття 6

Уповноважені організації при створенні Консорціуму передбачать участь представників Сторін в органах управління Консорціуму.

Стаття 7

Консорціум буде створюватися, реєструватися та діяти відповідно до законодавства України.

Головний офіс Консорціуму та його органи управління будуть розташовуватися у м. Києві (Україна).

Стаття 8

Сторони відповідно до законодавства своїх держав здійснюють підтримку діяльності Консорціуму.

Стаття 9

Кожна Сторона надає іншій Стороні наявну в неї інформацію щодо всіх питань, пов'язаних з розвитком співробітництва у газовій галузі, за умов, що її надання не суперечить законодавству держави Сторони, яка надає таку інформацію.

Сторони своєчасно обмінюватимуться відповідними нормативно-правовими актами, які стосуються діяльності, що здійснюється в рамках цієї Угоди.

Надання конфіденційної інформації щодо діяльності Консорціуму третім Сторонам здійснюється лише за взаємною згодою Сторін.

Стаття 10

Спори між Сторонами щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 11

Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін, які випливають із інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 12

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені доповнення або зміни, які оформляються окремими міжурядовими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 13

Координацію виконання цієї Угоди здійснюють: з Української Сторони Міністерство палива та енергетики України;

з Російської Сторони - Міністерство енергетики Російської Федерації.

Стаття 14

Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та діятиме протягом 30 років. Вона автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не менш ніж за два роки до закінчення чергового п'ятирічного періоду не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Вчинено у м. Кишиневі, 7 жовтня 2002 року, в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації