Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2002 р. N 1518
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України у сфері
поводження з відходами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1518

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України у сфері поводження з відходами

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 656 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 701):

а) у тексті постанови слова "токсичних промислових відходів" виключити;

б) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

слова "Мінекобезпеки" та "Держнаглядохоронпраці" замінити відповідно словами "Мінекоресурсів" та "Мінпраці";

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Дозвіл на транспортування отруйних речовин як небезпечного вантажу видається Мінекоресурсів за наявності договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів".

2. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1181):

а) у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів";

б) у додатку 1 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".

3. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1182), слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".

4. У Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1183):

а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів";

б) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік, власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів, які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів";

в) пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:

"ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217);

дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території, виданий органом місцевого самоврядування";

г) у додатку 1 до Порядку слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "екологічної безпеки" та "Мінекобезпеки" замінити відповідно словами "Міністерство екології та природних ресурсів України", "екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів";

є) у додатку 2 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити відповідно словом "Мінекоресурсів".

5. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307):

а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів";

б) абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними";

в) у додатку до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):

а) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення";

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження";

б) пункт 42 Жовтого переліку відходів, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"42. Відпрацьовані нафтопродукти, А3020 Y8 АС030". не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші)