Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 6/42/62/81 від 20.05.94
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 1994 р. за N 124/333

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Пенсійного фонду України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства інфраструктури України,
Міністерства соціальної політики України
N 53/495/261/239 від 25.04.20
13)

Про затвердження Порядку виплати пенсій
і грошової допомоги з Пенсійного фонду
України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку,
N 101/123/67 від 02.07.9
8 )

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1993 р. N 1015 "Про заходи прискорення розрахункових операцій, пов'язаних з виплатою пенсій, грошової допомоги і поштових переказів" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного фонду (додається).

2. Зареєструвати Порядок у Міністерстві юстиції України.

Голова правління Пенсійного фонду України В.П.Тентюк

Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук

Міністр зв'язку України О.П.Проживальський

Міністр соціального захисту населення України А.В.Єршов

Затверджено
наказом Пенсійного фонду,
Міністерства фінансів,
Міністерства зв'язку,
Міністерства соціального
захисту населення
від 20.05.94 N 6/42/62/81

Порядок
виплати пенсій і грошової допомоги з
Пенсійного фонду України

( Порядок втратив чинність, у частині, що стосується виплат,
які здійснюються через підприємства поштового зв'язку, на
підставі Наказу Держкомзв'язку N 101/123/67
від 02.07.98 )

1. Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1993 р. N 1015 "Про заходи прискорення розрахункових операцій, пов'язаних з виплатою пенсій, грошової допомоги і поштових переказів", якою передбачається перерахування коштів на виплату пенсій, грошової допомоги та інших виплат територіальними органами Пенсійного фонду через установи поштово-пенсійного банку на рахунки підприємств зв'язку або інших установ, що здійснюють їх доставку.

2. Виплата пенсій та грошової допомоги проводиться по відомостях, дорученнях, поштовими переказами через установи поштово-пенсійного банку, перерахуванням на рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги в установи поштово-пенсійного банку або Ощадного банку України за заявою одержувача.

3. Органи соціального захисту населення щомісячно складають:

при виплаті пенсій та допомоги по відомостях - відомості на виплату пенсій та допомоги в розрізі доставочних дільниць і реєстри-звіти в 3 примірниках, опис відомостей у 2 примірниках;

при виплаті пенсій та допомоги за дорученням - доручення, реєстри форми П-3 в 2 примірниках, машинограми про нарахування пенсій та допомоги в 2 примірниках;

при виплаті пенсій та допомоги поштовими переказами - поштові перекази, списки поштових переказів у 2 примірниках, описи списків поштових переказів у 3 примірниках;

при перерахуванні пенсій та допомоги на рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги в установи поштово-пенсійного банку або Ощадного банку - списки на перерахування пенсій та допомоги в 2 примірниках та описи списків в 3 примірниках.

Відомості та доручення на виплату пенсій та допомоги, реєстри-звіти, машинограми про нарахування пенсій та допомоги, реєстри форми-3, поштові перекази, списки поштових переказів, списки на перерахування пенсій та допомоги на рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги, усі форми описів підписуються керівником, головним бухгалтером органу соціального захисту населення, у виплатних центрах - начальником операційного відділу та провідним інспектором, завіряються печаткою. Вищезгадані документи не пізніше як за 4 дні до початку кожного періоду виплати подаються підприємствам зв'язку.

4. Підприємства зв'язку та інші установи, що здійснюють доставку пенсій та допомоги на підставі відомостей та доручень на виплату пенсій та допомоги, списків поштових переказів, списків на перерахування пенсій та допомоги на рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги з урахуванням сум фактично виплачених пенсій та допомоги за минулий період, фактичного стану розрахунків з органами Пенсійного фонду, складають заявку на кошти, необхідні для виплати пенсій та допомоги (додаток) на виплатний період і подають її відповідному органу Пенсійного фонду не пізніше як за 2 дні до початку виплатного періоду.

Відповідно до заявки підприємств зв'язку і графіків виплати пенсій та допомоги органи Пенсійного фонду перераховують кошти підприємствам зв'язку та іншим установам, що здійснюють їх доставку, на окремі рахунки, відкриті в установах поштово-пенсійного банку.

5. Підприємства зв'язку та інші установи, що здійснюють доставку пенсій та допомоги, забезпечують виплату пенсій та допомоги за графіками, що погоджуються з органами соціального захисту населення, органами Пенсійного фонду та установами поштово-пенсійного банку.

6. Звіти підприємств зв'язку та інших установ, що здійснюють доставку пенсій, про виплачені суми пенсій і допомоги складаються в трьох примірниках і разом з машинограмами "Облік руху доручень", реєстрами форми 10-А про виплачені суми пенсій за минулий і майбутній періоди та переліками неоплачених доручень або разом з відривними талонами до відомостей надсилаються (подаються) органам соціального захисту населення в установлені цими органами строки.

Органи соціального захисту населення перевіряють звіти та документи, що до них прикладаються та роблять на всіх трьох примірниках звіту напис "Звіт перевірено, належить до оплати _______ крб" (сума цифрами і прописом) і завіряють його підписами, керівника, головного бухгалтера органу соціального захисту населення, у виплатних центрах - начальника операційного відділу та провідного інспектора, печаткою.

При виявленні помилок у звітності і незаконних виплат, орган соціального захисту населення письмово повідомляє підприємству зв'язку або іншому органу, що здійснює доставку пенсій та допомоги, та органу Пенсійного фонду про виявлені помилки і суми, не прийняті до відшкодування.

Перший примірник звіту, до якого додається довідка про виплачені суми пенсій та допомоги в розрізі видів пенсій та допомоги, передбачених звітом форми 2-А, надсилається відповідному органу Пенсійного фонду, другий підприємству зв'язку або іншому органу, що здійснює доставку пенсій та допомоги, третій - залишається органу соціального захисту населення.

7. Після прийняття для оплати поштових переказів підприємство зв'язку в списках поштових переказів робить відповідні відмітки, і завіряє їх підписом начальника підприємства зв'язку і штемпелем, з яких перший примірник залишає в себе. Другий примірник списків поштових переказів та описів до них підприємство зв'язку надсилає органу соціального захисту населення, а третій примірник описів - органу Пенсійного фонду.

Дані про невиплачені з різних причин поштові перекази повідомляються підприємством зв'язку органам соціального захисту населення офіційною довідкою у 2 примірниках, що звіряється керівником підприємства зв'язку, головним бухгалтером та печаткою. До довідки додаються відривні талони неоплачених поштових переказів. Після перевірки один примірник довідки з розбивкою по видах пенсій та допомоги орган соціального захисту населення надсилає відповідному органу Пенсійного фонду.

8. Підприємства зв'язку на підставі списків органів соціального захисту населення не пізніше 18 числа поточного місяця перераховують пенсії та допомогу на рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги з установи поштово-пенсійного та Ощадного банків.

Поштово-пенсійний та Ощадний банки після зарахування коштів на рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги підтверджують проведення цієї операції підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою на списках та описах. Другий примірник списків і описів надсилається органу захисту населення, а третій примірник описів - органу Пенсійного фонду.

Акт звірки розрахунків з вказаними банками не складається, оскільки перерахування коштів проводиться під фактично нараховані суми пенсій, які повністю зараховуються на вклади.

9. Невиплачені підприємствами зв'язку з тих чи інших причин суми пенсій та допомоги повертаються на рахунки органів Пенсійного фонду або за їх згодою зараховуються в рахунок наступного фінансування.

До 7 числа місяця наступного за звітним місяцем, органи Пенсійного фонду та підприємства зв'язку або інші органи, що здійснюють доставку пенсій, складають акт звірки розрахунків по виплаті пенсій та допомоги.

10. Органи соціального захисту населення щомісячно в установлені строки подають Пенсійному фонду звіт про виплату пенсій та допомоги за формою 2-а.

11. Органи Пенсійного фонду здійснюють контроль за правильним витрачанням коштів, перерахованих підприємствами зв'язку та іншим установам, що здійснюють доставку пенсій.

12. При здійсненні операцій по виконанню цього Порядку органи соціального захисту населення, підприємства зв'язку, інші установи, що здійснюють доставку пенсій, органи Пенсійного фонду застосовують діючі форми документації та звітності за винятком заявки на потребу в коштах.

13. При переході на виплату пенсій відповідно до Порядку фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги Міністерство соціального захисту населення, Міністерство зв'язку, Пенсійний фонд у двомісячний термін в установленому порядку вносять зміни до діючих інструкцій по бухгалтерському обліку і звітності.

14. Порядок фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги вводиться в дію в міру готовності відділень поштово-пенсійного банку до виконання функцій, обумовлених цим Порядком, але не раніше ніж через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Додаток
до Порядку виплати пенсій і
грошової допомоги з Пенсійного
фонду України

Заявка
______________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства зв'язку або іншого органу, що здійснює доставку пенсій)

______________________________________________________________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду)

на кошти, необхідні для виплати пенсій та допомоги
у ______________ місяці 199 ___ року

------------------------------------------------------------------------------
|NN| | Потреба на поточний м-ць в млн.крб. |
| | |-------------------------------------------------------
| | | Всього | фінансу-|авансу-|Залишок невико-| Підлягає |
| | Види виплат | | вання за|вання |ристаних коштів| фінансу- |
| | | | боргова-|однора-|за попередньою | ванню |
| | | | ності за|зових |заявкою | |
| | | | минулий |виплат | | |
| | | | місяць | | | |
|--+------------------+---------+---------+-------|---------------+----------|
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------------------

1. Трудові та соціальні пенсії

2. Пенсії та допомоги військовослужбовцям строкової служби та їх сім'ям

3. Допомога по догляду за дитиною до 3 років в т.ч. 1,3 року

4. Додаткові грошові виплати пенсіонерам у зв'язку з підвищенням роздрібних цін

5. Цільова грошова допомога громадянам з мінімальними доходами

6. Пенсії з Чорнобильського фонду

7. _______________________________

8 ________________________________

Поштові видатки
Всього:
Керівник підприємства

Головний бухгалтер

М.П. "____"_________ 199__ р.


______________
(підпис)
______________
(підпис)

Заявку перевірено, дозволяється профінансувати _____________________________________________________________________________
(Сума цифрами та прописом, тис.крб.)

Начальник міського (районного)
відділення Пенсійного фонду
_______________
       (підпис)
"___"___________ 199__ р.