Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2002 р. N 1747
м.Київ

Про затвердження Правил охорони
магістральних трубопроводів

Відповідно до статті 19 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (192/96-ВР) та з метою забезпечення збереження і надійної роботи магістральних трубопроводів Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила охорони магістральних трубопроводів (додаються).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1747

Правила
охорони магістральних трубопроводів

1. Ці Правила встановлюють умови забезпечення охорони об'єктів магістральних трубопроводів від пошкоджень і руйнувань внаслідок несанкціонованого доступу, охорони довкілля, а також безпечної життєдіяльності населення на прилеглих до магістральних трубопроводів територіях.

2. Терміни, що вживаються у Правилах, мають таке значення:

охорона магістральних трубопроводів - комплекс організаційних, організаційно-технічних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу магістральних трубопроводів;

охоронна зона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту (далі охоронна зона) - земельна ділянка, прилегла до об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, обмежена умовними лініями з обох боків трубопроводу паралельно його осі (об'єкту), на якій обмежується провадження господарської діяльності;

підприємства магістрального трубопровідного транспорту - підприємства, які здійснюють експлуатацію об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

3. До складу об'єктів магістрального трубопровідного транспорту входять:

лінійна частина магістральних трубопроводів з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних і компресорних станцій, вузлами запуску і приймання очисних засобів, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується, конденсатозбірниками, пристроями для введення метанолу;

лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби телемеханіки магістральних трубопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних трубопроводів від корозії;

лінії електропередачі та споруди електропостачання і дистанційного управління арматурою та установками електрохімічного захисту магістральних трубопроводів;

протипожежні засоби, протиерозійні та захисні споруди магістральних трубопроводів, насосних, компресорних, наливних і газорозподільних станцій;

ємкості для зберігання і дегазації газового конденсату, нафти і нафтопродуктів, комори для аварійного випуску нафти, нафтопродуктів і конденсату;

ємкості для хімічних продуктів;

дороги, розміщені вздовж магістральних трубопроводів, вертолітні майданчики на трасі трубопроводу, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів;

головні та проміжні перекачувальні та наливні насосні станції, резервуарні парки, компресорні та газорозподільні станції, лінії електропередачі та споруди електропостачання зазначених об'єктів;

підземні сховища газу з усіма основними і допоміжними об'єктами (компресорними станціями, установками осушування газу, газозбірними пунктами, шлейфами газових свердловин, фондом свердловин), лініями електропередачі та спорудами електропостачання, лініями технологічного зв'язку, засобами телемеханіки та установками електрохімічного захисту від корозії;

наливні та зливні естакади та причали для нафти, нафтопродуктів, хімічних продуктів та інших речовин;

пункти підігрівання нафти і нафтопродуктів;

станції роздачі рідкого аміаку;

автомобільні газонаповнювальні компресорні станції;

системи оповіщення населення у разі настання аварійних ситуацій.

4. Для охорони об'єктів магістрального трубопровідного транспорту зважаючи на їх стратегічне значення та потенційну небезпеку здійснюються такі заходи:

установлення охоронних зон для діючих та тимчасово законсервованих об'єктів;

організація охорони об'єктів;

розроблення і впровадження автоматизованих систем виявлення несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу об'єктів;

безперешкодне здійснення підприємствами магістрального трубопровідного транспорту контролю за технічним станом та виконання планових і аварійно-відновних робіт в охоронних зонах;

установлення обмежень на розміщення в охоронних зонах будівель, споруд, комунікацій і на провадження господарської діяльності у цих зонах.

5. Охорона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту здійснюється спеціальними підрозділами охорони підприємств магістрального трубопровідного транспорту (далі - спеціальні підрозділи охорони) відповідно до переліку об'єктів, затвердженого керівником підприємства.

Охорона (у тому числі пожежна) найбільш важливих об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, включаючи лінійну частину, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, здійснюється також органами внутрішніх справ на договірних засадах.

6. Спеціальні підрозділи охорони діють відповідно до положення, що затверджується керівником підприємства магістрального трубопровідного транспорту, з урахуванням специфіки діяльності цього підприємства.

У положенні визначаються система та структура спеціальних підрозділів охорони, вид охорони, способи і методи її здійснення, організація несення служби, права та обов'язки особового складу, інженерно-технічні засоби, що використовуються для охорони, та норми матеріально-технічного забезпечення цих підрозділів.

Чисельність спеціальних підрозділів охорони визначається з урахуванням кількості та специфіки об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, що підлягають охороні, протяжності трубопроводів, особливостей місцевості та кліматичних умов.

Спеціальні підрозділи охорони утримуються за рахунок коштів підприємства магістрального трубопровідного транспорту.

Спеціальні підрозділи охорони забезпечуються транспортними засобами, засобами зв'язку, візуального спостереження (у тому числі нічного), приладами для виявлення несанкціонованого доступу до трубопроводу, речовим майном відповідно до норм матеріально-технічного забезпечення, визначених у положенні, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони.

Порядок придбання, відпуску, перевезення, зберігання і застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони встановлюється законодавством.

Спеціальні підрозділи охорони комплектуються з числа осіб, які є громадянами України, досягли 21-річного віку і здатні за станом здоров'я, діловими і моральними якостями виконувати цю роботу. У разі коли характер роботи передбачає доступ працівників підрозділу охорони до інформації з обмеженим доступом, яка є власністю держави або підприємства і охороняється законом, таким працівникам оформляється необхідний допуск.

Забороняється покладання на працівників спеціального підрозділу охорони обов'язків, не передбачених положенням про зазначений підрозділ, за винятком випадків, коли їх виконання пов'язане з виникненням прямої загрози безпеці об'єкта охорони або негайним усуненням наслідків його пошкодження.

7. Для забезпечення безпечної експлуатації об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, зокрема об'єктів магістральних газопроводів I і II класу, магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, конденсатопроводів, магістрального трубопровідного транспорту, призначеного для транспортування рідкого аміаку та етилену, встановлюються охоронні зони згідно з додатками 1 - 4.

В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон можуть зменшуватися Держнаглядохоронпраці з урахуванням розташування існуючих споруд, рельєфу місцевості тощо на підставі обгрунтування, поданого власником забудови та погодженим з підприємством магістрального трубопровідного транспорту та відповідними органами державного нагляду і контролю.

8. Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон, не вилучаються у їх власників і користувачів (далі - землекористувачі), а використовуються з обмеженнями, передбаченими цими Правилами та в порядку, встановленому Земельним кодексом України ( 2768-14 ).

Матеріали виконавчої зйомки об'єктів магістрального трубопровідного транспорту передаються підприємством магістрального трубопровідного транспорту районним (міським) держадміністраціям для нанесення їх на районні карти землекористування.

9. Просіки для магістральних трубопроводів, які проходять через лісові масиви та інші багаторічні насадження, а також ділянки у лісових масивах і багаторічних насадженнях, на яких розміщено об'єкти магістрального трубопровідного транспорту, повинні утримуватись у стані пожежної безпеки підприємством магістрального трубопровідного транспорту.

Розчищення просік і ділянок проводиться підприємством магістрального трубопровідного транспорту. Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають лісові масиви та інші багаторічні насадження, можуть проводити розчищення просік і ділянок за письмовою згодою підприємства магістрального трубопровідного транспорту.

Рубка дерев в охоронних зонах проводиться відповідно до лісового законодавства.

10. На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов'язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться за погодженням з підприємством магістрального трубопровідного транспорту.

Підприємства магістрального трубопровідного транспорту можуть не дати згоди на тимчасове затоплення зрошуваних земель, розташованих у межах охоронних зон, у разі, коли необхідно проводити планові ремонтно-відновні, аварійні або інші роботи на магістральному трубопроводі, про що вони повинні письмово повідомити землекористувачів із зазначенням причин і терміну, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.

Землекористувачі мають право вимагати у підприємств магістрального трубопровідного транспорту в установленому законодавством порядку відшкодування збитків, завданих їм (у тому числі недоотримання сільськогосподарської продукції) внаслідок неможливості проведення відповідних меліоративних робіт або тимчасового затоплення земельних ділянок.

11. На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, забороняється:

споруджувати житлові, громадські та дачні будинки;

розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;

будувати гаражі та автостоянки, садові та дачно-садові споруди, автомобільні дороги I - V категорії та залізниці;

влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей;

кидати у річках і водоймах якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;

будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;

зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні та інші споруди, що захищають об'єкти магістрального трубопровідного транспорту від руйнування, а прилеглу територію і навколишню місцевість - від аварійного розливання продукту, який транспортується магістральним трубопроводом;

переміщувати та руйнувати знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, кранове обладнання, засоби технологічного зв'язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;

відчиняти люки, хвіртки і двері необслуговуваних підсилюючих пунктів кабельного зв'язку, загорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв'язку, енергозабезпечення і телемеханіки магістральних трубопроводів;

розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.

12. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, підривні гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через ріки, водойми та болота, торфорозробка та організація кар'єрів для добування корисних копалин проводяться лише за письмовою згодою підприємств магістрального трубопровідного транспорту та відповідних органів державного нагляду і контролю.

13. Підприємства та організації, які отримали письмову згоду на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, згідно з пунктом 12 цих Правил, зобов'язані виконувати їх з дотриманням умов, які забезпечують збереження цих об'єктів. Умови проведення зазначених робіт установлюються підприємствами магістрального трубопровідного транспорту.

14. Працівники підприємства магістрального трубопровідного транспорту під час виконання службових обов'язків мають право:

проїжджати автомобільним транспортом і спеціальною технікою на об'єкти магістрального трубопровідного транспорту для їх обслуговування, проведення ремонтних та аварійних робіт згідно із схемою під'їздів, погодженою із землекористувачами та місцевими органами виконавчої влади;

копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в межах охоронних зон, для перевірки якості ізоляції об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, стану засобів електрохімічного захисту від корозії та проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об'єктів магістрального трубопровідного транспорту з попереднім (не менше ніж за три дні до початку робіт) повідомленням про це землекористувачів;

здійснювати рубку дерев у разі аварій на магістральних трубопроводах, які проходять через лісові масиви, з подальшим оформленням у встановленому порядку документів на рубку та очищення місць від її залишків.

У разі коли об'єкти магістрального трубопровідного транспорту розміщені на території спеціальних об'єктів, установами та організаціями, до сфери управління яких вони належать, працівникам, які обслуговують ці трубопроводи, видається перепустка для проведення оглядів і ремонтних робіт у будь-який час доби.

15. Землекористувачі не мають права перешкоджати працівникам підприємств магістрального трубопровідного транспорту здійснювати контроль за технічним станом об'єктів магістрального трубопровідного транспорту та виконувати ремонтні і аварійновідновні роботи. Землекористувачі та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані сприяти працівникам зазначених підприємств під час виконання ними цих робіт.

16. Для виконання планових робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів магістрального трубопровідного транспорту і облаштування переїздів через територію, на якій вони розміщені, підприємствам магістрального трубопровідного транспорту повинні надаватися у тимчасове користування у встановленому порядку земельні ділянки у розмірі, передбаченому чинними нормами відведення земель для будівництва об'єктів магістрального трубопровідного транспорту. Проектна документація на виконання зазначених робіт підлягає погодженню у встановленому законодавством порядку.

Виконання ремонтних робіт на об'єктах магістрального трубопровідного транспорту, розміщених у межах рибогосподарських водойм, повинно погоджуватись з місцевими органами рибоохорони, за винятком робіт, необхідність виконання яких викликана аварійною ситуацією на об'єктах магістрального трубопровідного транспорту.

17. Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об'єктів магістрального трубопровідного транспорту або вихід (витікання) продукту з нього, зобов'язані негайно повідомити про це підприємство магістрального трубопровідного транспорту або місцевий орган виконавчої влади, або органи внутрішніх справ.

18. Підприємства магістрального трубопровідного транспорту після закінчення планових або аварійних ремонтно-відновних робіт зобов'язані відшкодувати землекористувачам збитки, завдані внаслідок виконання зазначених робіт, та привести земельні ділянки, на яких вони проводилися, у стан, придатний для подальшого використання за призначенням.

Порядок визначення розміру збитків та їх відшкодування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

19. У разі умисного пошкодження об'єктів магістрального трубопровідного транспорту фізичними чи юридичними особами збитки, завдані землекористувачам і підприємствам магістрального трубопровідного транспорту, відшкодовуються згідно із законодавством.

20. Підприємства магістрального трубопровідного транспорту і відповідні органи державного нагляду і контролю відповідно до їх компетенції мають право зупиняти роботи, які виконуються на території охоронних зон з порушенням цих Правил.

21. У разі коли територія охоронної зони збігається із смугою відведення залізниць, охоронними зонами ліній електропередачі, ліній зв'язку та інших об'єктів, роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та експлуатацією цих об'єктів, на суміжних ділянках проводяться згідно із законодавством.

У разі коли територія охоронної зони збігається із смугою відведення автомобільних доріг, проектна документація та виконання робіт на суміжних ділянках погоджується:

автомобільних доріг загального користування державного значення - з Укравтодором, Головним управлінням Державтоінспекції МВС;

інших автомобільних доріг загального користування відповідно до регіонів - із службою автомобільних доріг Автономної Республіки Крим, областей і м. Севастополя, управлінням Державтоінспекції Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінням Державтоінспекції управлінь МВС України в областях і м. Севастополі.

22. Місцеві органи виконавчої влади, а також органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції сприяють підприємствам магістрального трубопровідного транспорту в забезпеченні виконання вимог цих Правил та у роботі із збереження об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків.

23. Юридичні та фізичні особи за порушення цих Правил несуть відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1
до Правил охорони
магістральних трубопроводів

Охоронні зони
об'єктів магістральних газопроводів I і II класу

|-----------------------------------------------------------------------------|
| Показник | Умовний діаметр з газопроводу, міліметрів |
| |----------------------------------------------------------------|
| | газопровід I класу | газопровід |
| | | II класу |
| |-------------------------------------------------+--------------|
| |до 300 |від 301|від 601|від 801|від 1001|від 1201|до 300 |більш |
| |включно|до 600 |до 800 |до 1000|до 1200 |до 1400 |включно|як 300|
|-----------------------------------------------------------------------------|

|Ширина охо-    100     150     200     250      300      350      75     125 |
|ронної зони |
|з обох боків |
|від осі, |
|метрів |

|Розмір охо-    500     500     700     700       700     700      500    500 |
|ронної зони |
|для компре- |
|сорних стан- |
|цій (від |
|огорожі), |
|метрів |

|Розмір охо-    150     175     200     250       300     350      100    125 |
|ронної зони |
|для газороз- |
|подільних |
|станцій |
|(від огоро- |
|жі), метрів |

|Розмір охо-    150     175     200     250       300     350       100    125|
|ронної зони |
|для газо- |
|збірних |
|пунктів |
|(від огоро- |
|жі), метрів |

|Розмір охо-  100(для усіх тіпів автомобільних газонаповнювальних компресорних|
|ронної зони     станцій) |
|для автомо- |
|більних га- |
|зонаповню- |
|вальних |
|компресор- |
|них станцій |
|із Рр=20 |
|МПа (від |
|горожі), |
|метрів |

|Розмір охо-    300 - до житлових будівель |
|ронної зони    500 - до громадських і промислових будівель і споруд |
|для сверд- |
|ловин під- |
|емних схо- |
|вищ газу |
|від гирла |
|свердлови- |
|ни), метрів |
------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Правил охорони магістральних
трубопроводів

Охоронні зони
об'єктів магістральних нафтопроводів,
нафтопродуктопроводів і конденсатопроводів

      ------------------------------------------------------------------|
Показник | Умовний діаметр нафтопроводу, нафтопродуктопроводу |
| і конденсатопроводу, міліметрів |
|--------------------------------------------------------|
| клас нафтопроводу, | категорія насосної |
| нафтопродуктопроводу, | перекачувальної |
| конденсатопроводу | станції |
|--------------------------------+-----------------------|
| IV | III | II | I | III | II | I |
|-------+-------+-------+--------+--------+-------+------|
|до 300 |від 301|від 501|від 1001| | | |
|включно|до 50 |до 1000|до 1400 | | | |
------------------------------------------------------------------|

   Ширина       75     100     150      200        -       -      - |
      охоронної |
      зони з |
      обох бо- |
      ків від |
      осі, |
      метрів |

      Розмір        _       _       _               100     150    200 |
      охоронної |
      зони на- |
      сосних пе- |
      рекачу- |
      вальних |
      станцій |
      (від ого- |
      рожі), |
      метрів |
--------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Правил охорони магістральних
трубопроводів

Охоронні зони
об'єктів магістрального трубопровідного транспорту,
призначеного для транспортування рідкого аміаку

      ---------------------------------------------------|
Показник | Умовний діаметр аміакопроводу, |
| міліметрів |
---------------------------------------------------|

                  до 500 включно і Рр < 10 МПа |

      Ширина охоронної                            1000 |
      зони з обох боків |
      від осі, метрів |

      Розмір охоронної                          1000 |
      зони від перека- |
      чувальних насос- |
      них станцій (від |
      огорожі), метрів |
----------------------------------------------------

Додаток 4
до Правил охорони магістральних
трубопроводів

Охоронні зони
об'єктів магістрального трубопровідного транспорту,
призначеного для транспортування етилену

      ------------------------------------------------------------------|
Середній схил | Ширина охоронної зони залежно від умовного |
місцевості у | діаметра етиленопроводу, метрів |
напрямку стоку,| |
відсотків | |
|--------------------------------------------------|
| умовний діамет |умовний діаметр |умовний діаметр|
|до 150 міліметрів| від 151 до 300 | більш як 300 |
| включно | міліметрів | міліметрів |
| | включно | |
------------------------------------------------------------------|

  До 1                    150              200             300 |

   Від 1 до 5              300              400             600 |

   Від 5 до 10             400              550             800 |

   Більш як 10             600              800            1000 |
-------------------------------------------------------------------

_______________

Примітки:

1. На багатониткових лінійних частинах об'єктів магістрального трубопровідного транспорту розміри охоронної зони, наведені у додатках 1, 2 і 3, визначаються від осі крайніх магістральних трубопроводів.

2. Розміри охоронної зони ліній електропередач та споруд технологічного зв'язку об'єктів магістрального трубопровідного транспорту встановлені Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. N 135,
та Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 209
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28).