Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2002 р. N 1958
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів Украї
ни
N 901 від 26 серпня 2009
р.)

Про утворення Державної інспекції з контролю
за використанням і охороною земель

На виконання Указу Президента України від 19 серпня 2002 р. N 720 "Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити в складі Державного комітету по земельних ресурсах Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1958

Положення
про Державну інспекцію з контролю
за використанням і охороною земель

1. Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель (Держземінспекція) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Держкомзему і йому підпорядковується.

2. Держземінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Земельним кодексом ( 2768-14 ) та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.

3. Основними завданнями Держземінспекції є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері земельних відносин;

організація та здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

4. Держземінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) організує і здійснює державний контроль за:

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами земельного законодавства;

дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням законодавства у процесі укладання цивільно-правових угод, надання у користування, передачі у власність, вилучення (викупу) земельних ділянок;

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель;

виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, недопущення заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану земель;

своєчасним поверненням тимчасово зайнятих земельних ділянок у стані, придатному для використання за призначенням;

зніманням, збереженням і використанням родючого шару грунту під час проведення робіт, пов'язаних з порушенням земель, своєчасним і якісним проведенням рекультивації земель;

збереженням та експлуатацією протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних насаджень і межових знаків;

дотриманням порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної і землевпорядної документації;

2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення порушень земельного законодавства;

3) видає спеціальні дозволи власникам землі та землекористувачам на зняття і перенесення єрунтового покриву земельних ділянок;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державного контролю за використанням та охороною земель;

5) подає пропозиції Держкомзему щодо анулювання ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

6) бере у разі потреби участь у роботі комісій з приймання меліорованих, рекультивованих та інших земель, а також у визначенні земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва та у вирішенні інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земель;

7) звертається до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з клопотанням про:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання і охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин і торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням земельного законодавства, що може призвести до знищення, забруднення, псування родючого шару єрунту, розвитку ерозії чи інших процесів, які знижують продуктивність земель;

припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об'єктів, що ведуться з порушенням вимог земельного законодавства, до повного усунення виявлених порушень;

8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам землі, землекористувачам з питань використання і охорони земель;

9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

10) взаємодіє з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

11) розробляє узгоджені з державними органами по земельних ресурсах плани заходів та організовує роботу своїх територіальних органів, громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень;

12) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Держземінспекція має право:

відвідувати підприємства, установи, організації для перевірки стану земельних ділянок та відповідних документів щодо їх використання;

давати у межах своєї компетенції обов'язкові для виконання власниками землі і землекористувачами вказівки (приписи) з питань використання і охорони земель;

складати акти перевірок або протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення у сфері використання і охорони земель, а також подавати в установленому порядку матеріали перевірок до відповідних органів для притягнення винних осіб до відповідальності;

передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

проводити у випадках, встановлених законодавством, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання правопорушенням у сфері земельних відносин;

вносити в установленому порядку на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування клопотання щодо припинення користування земельною ділянкою;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

подавати до Держкомзему, його територіальних органів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель;

за дорученням Держкомзему бути замовником під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету;

використовувати за погодженням з органами МВС спеціальні транспортні засоби, з кольорографічним забарвленням та написом з емблемою;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Державні інспектори під час виконання своїх службових обов'язків мають право на носіння форменого одягу установленого зразка, яким забезпечуються за рахунок власних коштів.

6. Держземінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Держземінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомзему.

Начальник Держземінспекції за посадою є заступником Головного державного інспектора України з контролю за використанням і охороною земель та членом колегії Держкомзему.

8. Начальник Держземінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Держземінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Головою Держкомзему за виконання покладених на Інспекцію завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції (крім своїх заступників);

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Держземінспекції та керівників її структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції, крім заступників начальника Держземінспекції;

підписує видані в межах компетенції Держземінспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держземінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Начальник Держземінспекції має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомзему, погодженим з начальником Держземінспекції.

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник Держземінспекції.

Заступники начальника та начальники відділів Держземінспекції

є одночасно старшими державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель, головні та провідні спеціалісти - державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель.

10. Держземінспекція має територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за використанням і охороною земель.

Призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється начальником Держземінспекції.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держземінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Інспекції може утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держземінспекції;

Персональний склад колегії затверджується Головою Держкомзему.

Рішення колегії втілюються в життя наказами Держземінспекції.

12. Граничну чисельність працівників Держземінспекції в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням начальника Держземінспекції затверджує Голова Держкомзему.

13. Структуру Держземінспекції затверджує її начальник за погодженням з Головою Держкомзему.

Штатний розпис і кошторис Держземінспекції затверджує її начальник за погодженням з Головою Держкомзему і Мінфіном.

14. Держземінспекція утримується за рахунок державного бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Держкомзему.

15. Держземінспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.