Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про виконавче провадження"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2001 р., N 11, ст. 54, N 44, ст. 226; 2002 р., N 14, ст. 96, N 30, ст. 202) такі зміни:

1. У частині третій статті 2 після слів "Інші органи" доповнити словом "установи", а слова "цим Законом" замінити словом "законом".

2. У статті 3:

пункт 3 виключити;

у пункті 6 слово "арбітражних" замінити словом "господарських";

пункти 16 і 17 викласти у такій редакції:

"16) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій, накладення штрафу;

17) рішення інших органів державної влади або недержавних органів у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на Державну виконавчу службу".

3. Абзац восьмий частини третьої статті 5 після слів "за роз'ясненням рішення" доповнити словами "з заявою про видачу дубліката виконавчого документа", а після слів "клопотання про" доповнити словами "встановлення чи".

4. У статті 9:

у частині першій після слів "іншими органами" доповнити словом "установами";

у частині другій після слова "Органи" доповнити словом "установи".

5. Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:

"У разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, в якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив".

6. У частині третій статті 12 після слів "державний виконавець" доповнити словами "своєю постановою".

7. Частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:

"Експерт або спеціаліст має право на винагороду за надані ним послуги. Розмір винагороди за послуги експерта або спеціаліста визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Ця винагорода та інші витрати на проведення експертизи належать до витрат, пов'язаних із провадженням виконавчих дій".

8. У статті 15:

у частині першій після слів "надає строк для його запрошення" доповнити словами "який не може перевищувати 10 днів";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Розмір винагороди за послуги перекладача визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".

9. Статтю 17 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Питання про відвід, самовідвід начальника відділу Державної виконавчої служби або всіх державних виконавців відділу Державної виконавчої служби вирішується наказом керівника відповідного органу вищого рівня. Наказ про задоволення чи відмову в задоволенні відводу, самовідводу начальника відділу Державної виконавчої служби або всіх державних виконавців відділу Державної виконавчої служби може бути оскаржений у 10-денний строк до Міністерства юстиції України або до суду".

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою і сьомою.

10. У статті 18:

в абзаці першому після слів "виконавче провадження" доповнити словами "на підставі виконавчого документа";

в пункті 1 слова "на підставі виконавчого документа" виключити.

11. Доповнити статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1 Виконавчі документи

Виконавчими документами є:

1) виконавчі листи, що видаються судами на підставі:

рішень, вироків, ухвал, постанов судів;

рішень іноземних судів і арбітражів, якщо вони визнані й допущені на території України у встановленому законом порядку;

2) ухвали, постанови судів у випадках, передбачених законом;

3) накази господарських судів;

4) ухвали, постанови господарських судів у випадках, передбачених законом;

5) виконавчі написи нотаріусів;

6) рішення Конституційного Суду України у випадках, передбачених законом;

7) рішення третейських судів відповідно до законів України;

8) посвідчення комісій по трудових спорах;

9) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

10) рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

11) рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законом випадках;

12) платіжні вимоги, акцептовані платником;

13) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;

14) рішення інших органів державної влади або недержавних органів у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на Державну виконавчу службу".

12. Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Право вибору місця виконання між кількома відділами Державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу".

13. У статті 21:

у частині першій:

у пункті 1 після слова "інші" доповнити словом "судові";

у пункті 2 слово "арбітражних" замінити словом "господарських";

у пункті 2 частини другої слово "арбітражних" замінити словом "господарських".

14. У частині першій статті 25 слова "з дня надходження виконавчого документа" замінити словами "з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження".

15. У пункті 2 частини першої статті 26 слово і цифру "статті 3" замінити словом і цифрами "статті 18-1".

16. У статті 27:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Відкладення відкриття виконавчого провадження";

у частині першій слова "та повідомляє заявника" виключити.

17. У частині третій статті 29 після слів "мирову угоду" доповнити словами "про закінчення виконавчого провадження".

18. У статті 30:

частину третю виключити;

у частині четвертій слова "повністю або частково" виключити.

19. У статті 31:

у частині другій слова "і лише за погодженням із начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби" виключити;

у частині третій слова "з дозволу начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби і" виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні або у нічний час здійснюється на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби".

20. У статті 33:

у назві після слів "розстрочка виконання" доповнити словами "встановлення чи";

у частині першій після слів "розстрочку виконання, а також про" доповнити словами "встановлення чи";

у частині другій після слів "розстрочку виконання" доповнити словами "встановлення чи".

21. У статті 34:

у пункті 8 слово "арбітражним" замінити словом "господарським", а після слова "боржника" доповнити словами "крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника), а також за ухвалою господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство боржника, за виконавчими документами про стягнення заробітної плати, аліментів, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян";

доповнити пунктами 10 та 11 такого змісту:

"10) внесення апеляційного чи касаційного подання прокурора на рішення суду;

11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статті 11 цього Закону";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті, зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису".

22. У статті 35:

пункт 1 після слів "підлягає виконанню" доповнити словами "про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання";

доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:

"8) призначення експертизи;

9) надання сторонам строку для запрошення перекладача".

23. У статті 36:

у частині другій:

у абзаці третьому слово і цифру "і 7" замінити цифрами і словом "7, 8 і 9";

у абзаці четвертому слово і цифру "і 8" замінити цифрами і словом "8, 10 і 11", а слово і цифру "пунктом 5" замінити словом і цифрами "пунктами 1, 5";

у частині п'ятій після слова "зобов'язаний" доповнити словами "своєю постановою".

24. Статті 37 та 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Закінчення виконавчого провадження

Виконавче провадження підлягає закінченню у випадках:

1) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;

2) затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження;

3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;

4) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа;

5) письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, або знищення речі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі;

6) закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення;

7) передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи, в тому числі внаслідок визнання боржника банкрутом;

8) фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом;

9) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;

10) направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу Державної виконавчої служби;

11) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 76 цього Закону.

Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ.

Постанова про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк.

Стаття 38. Наслідки закінчення виконавчого провадження

У разі закінчення виконавчого провадження (крім направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу Державної виконавчої служби) припиняється чинність арешту майна боржника, скасовуються інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв'язку з закінченням виконавчого провадження. Закінчене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом".

25. Статтю 39 виключити.

26. У статті 40:

частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) якщо в результаті вжитих державним виконавцем заходів неможливо з'ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання боржника - фізичної особи (за винятком виконавчих документів, зазначених у частині першій статті 42 цього Закону)";

у частині другій цифри "2-4" замінити цифрами "2-5";

у частині п'ятій цифри "2-4" замінити цифрами "2-5".

27. Статті 41 і 43 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Відновлення виконавчого провадження

Якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачеві визнана судом незаконною чи скасована начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби, виконавче провадження підлягає відновленню у 3-денний строк з дня отримання ухвали суду, постанови начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби.

За наявності обставин, передбачених частиною сьомою статті 80 цього Закону, виконавче провадження підлягає відновленню у 3-денний строк з дня надходження до державного виконавця відповідної заяви стягувача.

Про відновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, копія якої не пізніше наступного дня надсилається до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ";

"Стаття 43. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій, в другу чергу компенсуються витрати Державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, після чого сплачується виконавчий збір, накладений на боржника у процесі виконання рішення.

Грошова сума, що залишилася, використовується для задоволення вимог стягувача та на сплату штрафу. Сума, що залишилася після розподілу, повертається боржникові".

28. У статті 44:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги про стягнення з вартості заставленого майна".

У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;

у частині третій слово "першу" замінити словом "другу", а слова "та забезпечені заставою вимоги про стягнення вартості заставленого майна" виключити;

у частинах четвертій, п'ятій, шостій слова "другу", "третю", "четверту" замінити відповідно словами "третю", "четверту", "п'яту";

у частині четвертій після слів "пов'язані з трудовими правовідносинами" доповнити словами "вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування";

частину п'яту доповнити словами "(крім вимог щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування)";

у частині шостій слова "в порядку надходження виконавчих документів" виключити.

29. У статті 45:

у частині другій:

в абзаці першому після слів "До витрат на" доповнити словами "організацію та";

у пункті 6 слово "виконавчі" виключити;

доповнити статтю частиною третьою такого замісту:

"Про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби. Постанова про стягнення з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, може бути оскаржена сторонами до суду у 10-денний строк".

30. У частині першій статті 46 слова "двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а слова "п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

31. Перше речення частини шостої статті 50 доповнити словами "та стягнення виконавчого збору".

32. У статті 51:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Порядок звернення стягнення на майно боржника при

обчисленні боргу у гривнях або іноземній валюті";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та інше майно боржника при обчисленні боргу в іноземній валюті здійснюється в порядку, передбаченому цією статтею".

33. Частину другу статті 52 виключити.

34. У частині п'ятій статті 55 слова "Гроші, в тому числі іноземна валюта" виключити.

35. У статті 57:

частину першу після слова "виконавцем" доповнити словами "якщо вартість майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", а після слів "регульованими цінами" доповнити словами "а також у разі оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Для проведення оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських, річкових суден та майна, вартість якого перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, державний виконавець залучає оцінювача, який здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14).

У зв'язку з цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:

"Державний виконавець про оцінку арештованого майна повідомляє сторони, які мають право оскаржити оцінку майна до суду в 10-денний строк з дня отримання повідомлення".

36. У частині другій статті 60:

слово "закриття" замінити словом "закінчення";

доповнити реченням такого змісту: "При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає".

37. Статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та комісійних засадах.

Порядок реалізації майна, зазначеного в частині п'ятій статті 55 цього Закону, визначається Національним банком України, а іншого майна - Кабінетом Міністрів України.

Якщо передане торговельним організаціям майно не буде продано протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці. Державний виконавець переоцінює майно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі коли в місячний строк після переоцінки майно не буде продано, державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому вирішити питання щодо залишення за собою непроданого майна.

Якщо стягувач у 5-денний строк письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.

Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов'язаний у 5-денний строк з дня повідомлення державного виконавця про виявлення бажання залишити за собою непродане майно, внести на депозитний рахунок відділу Державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.

Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець складає акт, який є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.

Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. У разі коли від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій, штрафу, подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або подовжиться його строк".

38. У частині третій статті 64 останнє речення виключити.

39. Статтю 66 викласти в такій редакції:

"Стаття 66. Підготовка та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна

Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги, яка становить вісімдесят відсотків його оціночної вартості.

До заявки додаються:

1) копія виконавчого документа;

2) копія акта арешту майна;

3) документи, що характеризують об'єкт нерухомості;

4) копії документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном;

5) копія рішення про відведення земельної ділянки.

Акт про проведення прилюдних торгів затверджується начальником відповідного відділу Державної виконавчої служби і є підставою для видачі відповідним органом свідоцтва про право власності.

Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.

Порядок проведення прилюдних торгів з продажу арештованого державними виконавцями нерухомого майна боржників визначається Міністерством юстиції України".

40. У статті 67 слова "одного мінімального розміру" замінити словами "двох мінімальних розмірів".

41. У частині сьомій статті 74 слова "та надходженням відрахованих" замінити словом "утриманих".

42. У назві та тексті статті 75 слова "покарання у вигляді" замінити словом "стягнення".

43. У частині сьомій статті 79 останнє речення виключити.

44. У статті 80:

у частині п'ятій після слова "стягувача" доповнити словами "до нього застосовуються штрафні санкції, передбачені статтею 87 цього Закону, та";

у частині сьомій слова "штрафні санкції, передбачені цим Законом" замінити словами "подвійні штрафні санкції, передбачені статтею 87 цього Закону".

45. Статтю 85 доповнити словами "а на дії (бездіяльність) начальника відділу Державної виконавчої служби - до суду".

46. У статті 87:

назву статті доповнити словами "та рішення про поновлення на роботі";

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, та рішення про поновлення на роботі державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника фізичну особу в розмірі від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на боржника - юридичну особу - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призначає новий строк для виконання".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

III. До приведення законів, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 327-IV