Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148) такі зміни:

1. У статті 1:

1) абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;

розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законодавством України, а також установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів";

2) абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, що забезпечують діяльність цих органів;

учасник процедури закупівлі (далі - учасник) суб'єкт господарювання фізична особа, що проживає на території України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію";

3) в абзаці тринадцятому слова "процедурою закупівлі" замінити словами "тендерною документацією";

4) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного постачальника), встановленими цим Законом";

5) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"договір про закупівлю - письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату";

6) в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому слова "у готівкових коштах" виключити;

7) доповнити абзацом такого змісту:

"переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована".

2. У статті 2:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 2 тисячам євро, а робіт - 100 тисячам євро";

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

водо-, тепло- та енергопостачання;

водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

поштові послуги;

послуги електрозв'язку (за винятком мобільного);

телекомунікаційні послуги щодо ретрансляції радіо- та телесигналів;

послуги щодо перевезення залізничним транспортом".

3. У статті 3:

1) абзаци шостий, сьомий частини другої викласти в такій редакції:

"підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них";

2) частину третю:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

доповнити абзацом такого змісту:

"форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій".

4. У статті 6:

1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни";

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Замовник застосовує преференційну поправку до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами громадських організацій інвалідів та пенітенціарної системи, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі, якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються";

3) частину четверту виключити.

5. У частині першій статті 7 слова "За погодженням з уповноваженим органом" виключити.

6. Частини першу та другу статті 8 викласти в такій редакції:

"1. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у "Віснику державних закупівель", що видається уповноваженим органом, в інших друкованих засобах масової інформації, визначених замовником, у відповідних міжнародних виданнях згідно з частиною третьою цієї статті.

2. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у "Віснику державних закупівель", крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника".

7. У частині третій статті 8 та частині першій статті 10 слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації учасників".

8. Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Особливості застосування деяких процедур
закупівлі

1. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.

2. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.

Застосування процедури закупівлі в одного постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тисячам євро для товарів і послуг та 100 тисячам євро для робіт.

Курс євро фіксується на день відправлення для публікації оголошення про проведення торгів або на день відправлення запрошень до участі в торгах (запрошення - у разі застосування процедури закупівлі в одного постачальника).

3. Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення торгів (тендера)".

9. У частині другій статті 15 слова "процедури попередньої кваліфікації" замінити словами "попередньої кваліфікації учасників".

10. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Попередня кваліфікація учасників

1. Замовник має право здійснити попередню кваліфікацію учасників.

2. Інформація про здійснення попередньої кваліфікації учасників публікується замовниками згідно з положеннями частин першої та третьої статті 8 цього Закону не пізніш як за 30 календарних днів до надання запрошень до участі в процедурі торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів із зазначенням причин скорочення у звіті про результати здійснення процедури закупівлі.

3. В інформації про здійснення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються:

найменування та адреса замовника;

вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

визначення вимог, яким повинен відповідати учасник;

місце та остаточний строк подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;

інша необхідна інформація, що обгрунтовано вимагається замовником.

4. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту надає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації учасників:

інструкції щодо підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;

стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;

інформацію про документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності поставленим вимогам;

інформацію про прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення попередньої кваліфікації учасників.

5. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі закупівлі виключно на підставі їх відповідності умовам, зазначеним у частинах третій та четвертій цієї статті.

6. Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного учасника, що брав у ній участь, про результати її здійснення.

7. До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, які пройшли відбір за результатами здійснення попередньої кваліфікації учасників".

11. У статті 17:

1) у частині першій:

а) в абзацах третьому та дев'ятому слова "у процедурі попередньої кваліфікації" та "процедури попередньої кваліфікації" замінити відповідно словами "у попередній кваліфікації учасників" та "попередньої кваліфікації учасників";

б) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі у "Віснику державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного постачальника та дата повідомлення учасникам про результат проведеної процедури";

в) в абзаці тринадцятому слова "кваліфікацію виконавців" замінити словами "кваліфікацію учасників", а слова "у процедурі попередньої кваліфікації", "процедури попередньої кваліфікації виконавців" замінити відповідно словами "у попередній кваліфікації учасників", "попередньої кваліфікації учасників";

г) доповнити абзацом такого змісту:

"дата акцепту тендерної пропозиції";

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, тендерний комітет не повинен розкривати".

12. Частини першу і четверту статті 18 викласти в такій редакції:

"1. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, запрошені замовником шляхом публікації оголошення відповідно до положень статей 8 та 16 цього Закону, якщо проводилася попередня кваліфікація учасників";

"4. Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох".

13. У статті 19:

1) у частині першій:

абзац перший після слів "відкритих торгів" доповнити словами "та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю";

доповнити абзацом такого змісту:

"умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв'язку для отримання додаткової інформації";

2) частину другу виключити;

3) у частині третій слова і цифри "до 15 календарних днів" замінити словами і цифрами "до 21 календарного дня (до 15 календарних днів - у разі проведення процедури торгів з обмеженою участю)".

14. У статті 20:

1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Замовник надсилає або надає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про надання необхідних документів у разі відкритих і двоступеневих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю. Якщо замовником вимагалася плата за надання тендерної документації, тендерна документація надається після внесення такої плати.

2. У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із запрошенням до участі у торгах";

2) частину п'яту виключити.

15. У частині четвертій статті 22 слова "не більшим" замінити словами "не меншим".

16. Статтю 23 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

17. Частину першу статті 25 доповнити словами "згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації. Замовник повертає виконавцю забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі".

18. У статті 26:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації";

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його тендерної пропозиції";

3) друге речення частини третьої викласти в такій редакції: "Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол згідно з установленою уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит";

4) частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:

"5. Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням частини шостої цієї статті.

6. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, під час процедури оцінки за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення.

7. Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на основі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.

Такими критеріями оцінки можуть бути:

найнижча ціна;

строк поставки (виконання);

якість та функціональні характеристики, екологічна чистота;

післяпродажне обслуговування;

умови розрахунків;

експлуатаційні витрати;

передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються виконавцем.

Загальний строк здійснення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій";

5) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків";

6) частину одинадцяту доповнити словами "або судом".

19. У статті 28:

1) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не відбулися, у разі";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Про прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник повідомляє шляхом публікування оголошення у "Віснику державних закупівель" із зазначенням причин протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення".

20. Частини першу - третю статті 29 викласти в такій редакції:

"1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки.

2. Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту.

3. Протягом семи календарних днів після укладення договору замовник надсилає для публікації у "Віснику державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю згідно з формою, встановленою уповноваженим органом".

21. У статті 32:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує суми, еквівалентної 20 тисячам євро";

2) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Замовник укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну".

22. У частині другій статті 33:

1) в абзаці третьому слова "(з технічних причин)" замінити словами "(у тому числі з технічних причин)";

2) в абзаці четвертому слова "обладнання", "наявним обладнанням" замінити словами "товарів", "наявними товарами";

3) абзаци восьмий і дев'ятий виключити;

4) абзац десятий доповнити словами "у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій".

23. Текст статті 34 викласти в такій редакції:

"1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі.

2. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 1540-06 ).

3. Укладений договір вважається недійсним, якщо:

замовник не дотримався вимог частин другої і третьої статті 29 цього Закону;

договір було укладено в період зупинення процедури закупівлі в разі подання скарги замовнику або уповноваженому органу.

Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного постачальника.

4. Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу на його вимогу".

24. Статтю 35 виключити.

25. У статті 37:

1) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі";

2) у частинах третій - п'ятій слова "календарних днів" замінити словами "робочих днів";

3) в абзаці другому частини сьомої, у частинах дев'ятій і десятій слова "або арбітражного суду", "чи арбітражного суду" виключити.

26. У тексті Закону слова "виконавець", "виконавці" у всіх відмінках замінити словами "учасник", "учасники" у відповідних відмінках.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінетові Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 січня 2003 року
N 434-IV