Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 38, ст.351 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1241-XIV від 18.11.
99, ВВР, 1999, N 51, ст.458
N 3036-III від 07.02.20
02, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 429-IV від 16.01.200
3 )

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку;

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 2. Мета запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності

Метою запровадження на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.

Стаття 3. Запровадження на територіях пріоритетного розвитку
спеціального режиму інвестиційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях) виробництва, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Брянка, Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч, а також Антрацитівський, Кремінський та Краснодонський райони Луганської області. ( Частина друга статтті 3 в редакції Закону N 1241-XIV від 18.11.99 )

Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект кошторисною вартістю, еквівалентною не менше:

500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров'я;

700 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях будівництва та транспорту;

1 млн. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва і машинобудування.

Початком реалізації проекту є дата фактичного внесення інвестиції.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на територіях
пріоритетного розвитку

Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління територіями пріоритетного
розвитку

Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:

Комітет з питань територій пріоритетного розвитку;

органи місцевого самоврядування.

Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо
управління територіями пріоритетного розвитку

Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить:

укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку, у визначеному цим Законом порядку.

Стаття 7. Повноваження Комітету з питань територій
пріоритетного розвитку

Комітет з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Комітет) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області.

Комітет створюється Луганською обласною радою.

До повноважень Комітету належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на
територіях пріоритетного розвитку

На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.

Затвердження Комітетом інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Луганською обласною радою.

У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Комітет може внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Комітету про скасування виданого ним свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту.

Рішення про скасування свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 9. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування на територіях пріоритетного розвитку

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду України, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та плати за землю. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003 )

2. Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не

більше ніж на 5 років, від сплати ввізного мита суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України сировину, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту у порядку, встановленому цим Законом.

3. Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання для реалізації інвестиційного проекту у порядку, встановленому цим Законом.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту. ( Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3036-III від 07.02.2002 )

5. У разі нецільового використання, відчуження зазначених сировини, матеріалів, устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються у встановленому законом порядку.

6. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства, що реалізує у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.

7. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується у встановленому цим Законом порядку, сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

8. Звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду України та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на період до 2009 року новостворені, у тому числі у процесі реорганізації, підприємства, що реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти, в яких чисельність працівників, вивільнених внаслідок ліквідації, реорганізації гірничодобувних та інших підприємств, становить у звітному податковому періоді не менш як 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих. ( Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003 )

9. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.

10. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність по реалізації у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.

Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності у разі зміни
спеціального режиму інвестиційної діяльності

Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.

У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк визначити перелік галузей (підгалузей) виробництва, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,15 липня 1999 року
N 970-XIV