Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2003 р. N 200
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 43 від 28 січня 2009
р.)

Про затвердження типових положень про
територіальні органи земельних ресурсів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про обласне головне управління земельних ресурсів;

Типове положення про Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів;

Типове положення про міське (міст обласного та районного значення) управління (відділ) земельних ресурсів;

Типове положення про районний відділ земельних ресурсів.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 930 "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 441).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 200

Типове положення
про обласне головне управління земельних ресурсів

1. Обласне головне управління земельних ресурсів (далі - головне управління) є територіальним органом Держкомзему і йому підзвітне та підконтрольне.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, а також положенням про головне управління.

3. Діяльність головного управління координується головою обласної держадміністрації в межах його повноважень у сфері регулювання земельних відносин, визначених законодавством.

4. Основними завданнями головного управління є:

участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

організація та ведення державного земельного кадастру відповідно до законодавства;

організація і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок.

5. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику та вносить Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

2) здійснює керівництво і контролює діяльність міських (міст обласного і районного значення) управлінь (відділів) та районних відділів земельних ресурсів;

3) готує матеріали та вносить на розгляд обласної держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо:

справляння плати за землю;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад;

організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

вирішення інших питань відповідно до законодавства;

4) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додержанням вимог земельного законодавства, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

5) бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок;

6) створює умови для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель області;

7) вносить Держкомзему пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів та продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

8) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;

9) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель та земельних ділянок, подає Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

10) видає юридичним та фізичним особам довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

11) вносить Держкомзему пропозиції щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд;

12) організовує розроблення, видачу і збереження бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;

13) здійснює у складі державного земельного кадастру державну реєстрацію земельних ділянок та вносить до нього відомості щодо об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках;

14) організовує виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію планів земельно-господарського устрою;

15) здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організовує виконання заходів щодо відтворення і підвищення родючості грунтів;

16) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

17) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних, протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

18) створює базу даних з питань використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, реєстрації земельних ділянок та надає інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

19) використовує в установленому порядку бюджетні кошти, а також інші кошти, не заборонені законодавством, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також організовує у цій сфері наукові дослідження та здійснює науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;

20) проводить у межах своїх повноважень державну експертизу програм, проектів та їх техніко-економічних обгрунтувань у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

21) вносить Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

22) забезпечує проведення топографо-геодезичних, картографічних, обстежувальних та вишукувальних робіт, необхідних для використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

23) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

24) визначає стартову ціну земельних ділянок державної та комунальної власності, що призначаються для продажу;

25) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів, що надходять відповідно до законодавства у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

26) здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов проведення землевпорядних та землеоціночних робіт і подає Держкомзему пропозиції щодо анулювання ліцензій на певні види господарської діяльності;

27) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю міських (міст обласного та районного значення) управлінь (відділів) земельних ресурсів та районних відділів земельних ресурсів, забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, збереження майна, раціональне використання товарно-матеріальних цінностей;

28) реалізує в межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

29) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

30) забезпечує реалізацію та здійснює контроль за додержанням вимог законодавства з питань державної таємниці територіальними органами земельних ресурсів;

31) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

32) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення і приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень;

33) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про скасування актів місцевих держадміністрацій, органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до відповідальності;

34) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Головне управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) надавати в установленому законодавством порядку послуги на платній основі;

3) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Головне управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

8. Головне управління:

здійснює свої повноваження безпосередньо та через міські (міст обласного і районного значення) управління (відділи) та районні відділи земельних ресурсів;

видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему.

Начальник головного управління одночасно є головним державним інспектором з використання і охорони земель області.

Начальник головного управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держкомзему.

Заступники начальника головного управління одночасно є заступниками головного державного інспектора з використання і охорони земель області.

10. Начальник головного управління:

здійснює керівництво діяльністю головного управління, несе персональну відповідальність перед Головою Держкомзему за виконання покладених на управління завдань і функцій;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника головного управління, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління та керівників структурних підрозділів;

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників головного управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису головного управління;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про головне управління.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в управлінні утворюється колегія у складі начальника головного управління (голова колегії), його заступників (за посадою) та інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему, а також представники громадських організацій (за їх згодою) з правом дорадчого голосу.

Склад колегії затверджується Головою Держкомзему за поданням начальника головного управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами головного управління.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання і охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в головному управлінні може утворюватися науково-технічна рада з числа учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад ради та положення про неї затверджує начальник головного управління.

13. Головне управління утримується за рахунок державного бюджету.

14. Граничну чисельність працівників головного управління в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, затверджує Голова Держкомзему.

15. Структуру головного управління затверджує його начальник за погодженням з Головою Держкомзему.

Штатний розпис і кошторис головного управління, положення про управління затверджує Голова Держкомзему.

16. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 200

Типове положення
про Київське та Севастопольське міське
головне управління земельних ресурсів

1. Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів (далі - головне управління) є територіальним органом Держкомзему і йому підзвітне та підконтрольне.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, а також положенням про головне управління.

3. Діяльність головного управління координується головою міської держадміністрації в межах його повноважень у сфері регулювання земельних відносин, визначених законодавством.

4. Основними завданнями головного управління є:

участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

організація та ведення державного земельного кадастру відповідно до законодавства;

організація і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок.

5. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику та вносить Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

2) готує матеріали та вносить на розгляд місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо:

справляння плати за землю;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад;

організації землеустрою та моніторингу земель;

вирішення інших питань відповідно до законодавства;

3) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додержанням вимог земельного законодавства, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

4) бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок;

5) створює умови для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста;

6) вносить Держкомзему пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;

8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок, вносить Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

9) видає юридичним та фізичним особам довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

10) вносить Держкомзему пропозиції щодо розроблення землевпорядної та іншої документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд;

11) організовує розроблення, видачу і збереження бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;

12) здійснює у складі державного земельного кадастру державну реєстрацію земельних ділянок та вносить до нього відомості щодо об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках;

13) організовує виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою;

14) здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організовує виконання заходів щодо відтворення і підвищення родючості грунтів;

15) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

16) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних, протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

17) створює базу даних з питань використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, реєстрації земельних ділянок та надає інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

18) використовує в установленому порядку бюджетні кошти, а також інші кошти, не заборонені законодавством, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також організовує у цій сфері наукові дослідження і здійснює науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;

19) проводить у межах своїх повноважень державну експертизу програм, проектів та їх техніко-економічних обгрунтувань у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

20) вносить Держкомзему пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

21) забезпечує проведення топографо-геодезичних, картографічних, обстежувальних та вишукувальних робіт, необхідних для використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

22) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

23) визначає стартову ціну земельних ділянок державної та комунальної власності, що призначаються для продажу;

24) здійснює в межах своїх повноважень контроль за використанням коштів, що надходять відповідно до законодавства у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

25) здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов проведення землевпорядних та землеоціночних робіт і подає Держкомзему пропозиції щодо анулювання ліцензій на певні види господарської діяльності;

26) забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, збереження майна, використання товарно-матеріальних цінностей;

27) реалізує в межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

28) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

29) забезпечує реалізацію та здійснює контроль за додержанням вимог законодавства з питань державної таємниці територіальними органами земельних ресурсів;

30) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

31) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення і приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень;

32) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про скасування актів місцевих держадміністрацій, органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до відповідальності;

33) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Головне управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) надавати в установленому законодавством порядку послуги на платній основі;

3) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Головне управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

8. Головне управління видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему.

Начальник головного управління одночасно є головним державним інспектором з використання і охорони земель міста.

Начальник головного управління має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держкомзему.

Заступники начальника управління одночасно є заступниками головного державного інспектора з використання і охорони земель міста.

10. Начальник головного управління:

здійснює керівництво діяльністю головного управління, несе персональну відповідальність перед Головою Держкомзему за виконання покладених на головне управління завдань і функцій;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника головного управління, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників головного управління;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління та керівників структурних підрозділів;

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного управління, вживає заходів до його поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників головного управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису головного управління;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про головне управління.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в головному управлінні утворюється колегія у складі начальника головного управління (голова колегії), його заступників (за посадою) та інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему, а також представники громадських організацій (за їх згодою) з правом дорадчого голосу.

Склад колегії затверджується Головою Держкомзему за поданням начальника головного управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами головного управління.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання і охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в головному управлінні може утворюватися науково-технічна рада з числа учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад ради та положення про неї затверджує начальник головного управління.

13. Головне управління утримується за рахунок державного бюджету.

14. Граничну чисельність працівників головного управління в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, затверджує Голова Держкомзему.

15. Структуру головного управління затверджує його начальник за погодженням з Головою Держкомзему.

Штатний розпис і кошторис головного управління, положення про управління затверджує Голова Держкомзему.

16. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 200

Типове положення
про міське (міст обласного та районного значення)
управління (відділ) земельних ресурсів

1. Міське (міст обласного та районного значення) управління (відділ) земельних ресурсів (далі - управління (відділ) є територіальним органом Держкомзему і підзвітне та підконтрольне Держкомзему і відповідно Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів.

2. Управління (відділ) у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласного головного управління земельних ресурсів, районного відділу земельних ресурсів, а також положенням про управління (відділ).

3. Діяльність міського управління (відділу) координується виконавчим органом міської ради в межах його повноважень у сфері регулювання земельних відносин, визначених законодавством.

4. Основними завданнями управління (відділу) є:

реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

організація та ведення державного земельного кадастру відповідно до законодавства;

організація і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок.

5. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику та вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, підвищення родючості грунтів, ведення державного земельного кадастру;

2) готує матеріали та вносить на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції щодо:

справляння плати за землю;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад;

організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

вирішення інших питань відповідно до законодавства;

3) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додержанням вимог земельного законодавства, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

4) бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок;

5) створює умови для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста;

6) вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів та продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель міста;

8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

9) видає юридичним та фізичним особам довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

10) вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів пропозиції щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд;

11) організовує розроблення, видачу і збереження бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;

12) здійснює у складі державного земельного кадастру державну реєстрацію земельних ділянок та вносить до нього відомості щодо об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках;

13) організовує виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою;

14) здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організовує виконання заходів щодо відтворення і підвищення родючості грунтів;

15) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва та вносить місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

16) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних, протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

17) створює базу даних з питань використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках та надає інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

18) використовує в установленому порядку бюджетні кошти, а також інші кошти, не заборонені законодавством, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також організовує у цій сфері наукові дослідження та здійснює науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;

19) вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

20) забезпечує проведення топографо-геодезичних, картографічних, обстежувальних та вишукувальних робіт, необхідних для використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

21) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

22) визначає стартову ціну земельної ділянки державної та комунальної власності, що призначається для продажу;

23) здійснює в межах своїх повноважень контроль за використанням коштів, що надходять відповідно до законодавства у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

24) здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов проведення землевпорядних та землеоціночних робіт і подає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів, районному відділу земельних ресурсів пропозиції щодо анулювання ліцензій на певні види господарської діяльності;

25) забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, збереження майна, раціональне використання товарно-матеріальних цінностей;

26) реалізує в межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

27) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

28) забезпечує додержання законодавства з питань державної таємниці;

29) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

30) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення і приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень;

31) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про скасування актів місцевих держадміністрацій, органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до відповідальності;

32) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Управління (відділ) має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) надавати в установленому порядку послуги на платній основі;

3) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління (відділ) в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

8. Управління (відділ) видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Міське (міст обласного значення) управління (відділ) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему за поданням голови Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальника обласного головного управління земельних ресурсів.

Міський (міст районного значення) відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником обласного головного управління земельних ресурсів за поданням начальника районного відділу земельних ресурсів.

Начальник управління (відділу) одночасно є головним державним інспектором з використання і охорони земель міста.

Начальник міського (міст обласного значення) управління (відділу) може мати заступників, яких за його поданням призначає і звільняє з посади голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальник обласного головного управління земельних ресурсів.

Заступники начальника міського (міст обласного значення) управління (відділу) одночасно є заступниками головного державного інспектора з використання і охорони земель міста.

10. Начальник управління (відділу):

здійснює керівництво діяльністю управління (відділу), несе персональну відповідальність перед головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником обласного головного управління земельних ресурсів за виконання покладених на управління (відділ) завдань і виконання своїх функцій;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління (відділу), затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління (відділу);

визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління (відділу) та керівників структурних підрозділів;

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління (відділу), вживає заходів до його поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників міського (міст обласного значення) управління (відділу);

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису міського (міст обласного значення) управління (відділу);

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про управління (відділ).

11. Управління (відділ) утримується за рахунок державного бюджету.

12. Граничну чисельність працівників управління (відділу) в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, затверджує голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальник обласного головного управління земельних ресурсів.

13. Структуру управління (відділу) затверджує його начальник за погодженням з головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником обласного головного управління земельних ресурсів.

Штатний розпис і кошторис управління (відділу), положення про управління (відділ) затверджує голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальник обласного головного управління земельних ресурсів.

14. Управління (відділ) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 200

Типове положення
про районний відділ земельних ресурсів

1. Районний відділ земельних ресурсів (далі - відділ) є територіальним органом Держкомзему і підзвітний та підконтрольний Держкомзему і відповідно Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласного головного управління земельних ресурсів, а також положенням про відділ.

3. Діяльність районного відділу земельних ресурсів координується головою районної держадміністрації в межах його повноважень у сфері регулювання земельних відносин, визначених законодавством.

4. Основними завданнями відділу є:

реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель;

організація та ведення державного земельного кадастру відповідно до законодавства;

організація і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

участь у розробленні і виконанні загальнодержавних та регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує державну політику та вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин, розпорядження землями державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

2) готує матеріали та вносить на розгляд місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо:

справляння плати за землю;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад;

організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;

вирішення інших питань відповідно до законодавства;

3) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додержанням вимог земельного законодавства, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

4) бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, приватизації земельних ділянок;

5) створює умови для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель району;

6) вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів та продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

7) здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;

8) забезпечує через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

9) видає юридичним та фізичним особам довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

10) вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд;

11) організовує розроблення, видачу і збереження бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою;

12) здійснює у складі державного земельного кадастру державну реєстрацію земельних ділянок та вносить до нього відомості щодо об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках;

13) організовує виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію планів земельно-господарського устрою;

14) здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організовує виконання заходів щодо відтворення і підвищення родючості грунтів;

15) бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

16) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних, протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

17) створює базу даних з питань використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, реєстрації земельних ділянок та надає інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

18) використовує в установленому порядку бюджетні кошти, а також інші кошти, не заборонені законодавством, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також організовує у цій сфері наукові дослідження і здійснює науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;

19) вносить Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

20) забезпечує проведення топографо-геодезичних, картографічних, обстежувальних та вишукувальних робот, необхідних для використання і охорони земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

21) бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

22) визначає стартову ціну земельних ділянок державної та комунальної власності, що призначаються для продажу;

23) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів, що надходять відповідно до законодавства у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

24) здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов проведення землевпорядних та землеоціночних робіт і подає Республіканському комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласному головному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо анулювання ліцензій на певні види господарської діяльності;

25) забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, збереження майна, раціональне використання товарно-матеріальних цінностей;

26) реалізує в межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

27) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

28) забезпечує додержання вимог законодавства з питань державної таємниці;

29) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

30) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення і приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень;

31) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про скасування актів місцевих держадміністрацій, органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до відповідальності;

32) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) надавати в установленому законодавством порядку послуги на платній основі;

3) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

8. Відділ видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему за поданням голови Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальника обласного головного управління земельних ресурсів.

Начальник відділу одночасно є головним державним інспектором з використання і охорони земель району.

Начальник відділу може мати заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальник обласного головного управління земельних ресурсів.

Заступники начальника відділу одночасно є заступниками головного державного інспектора з використання і охорони земель району.

10. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником обласного головного управління земельних ресурсів за виконання покладених на відділ завдань і функцій;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника відділу, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника відділу та керівників структурних підрозділів;

забезпечує в межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ.

11. Відділ утримується за рахунок державного бюджету.

12. Граничну чисельність працівників відділу в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України, затверджує голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальник обласного головного управління земельних ресурсів.

13. Структуру відділу затверджує його начальник за погодженням з головою Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальником обласного головного управління земельних ресурсів.

Штатний розпис і кошторис відділу, положення про відділ затверджує голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальник обласного головного управління земельних ресурсів.

14. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.