Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 березня 2003 р. N 327
м.Київ

Про затвердження Порядку проведення
державної перевірки систем фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання та планів взаємодії у
разі вчинення актів ядерного тероризму

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. N 327

Порядок
проведення державної перевірки систем
фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання та планів взаємодії
у разі вчинення актів ядерного тероризму

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі - об'єкти) та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму.

Порядок є обов'язковим для юридичних та фізичних осіб, що здійснюють заходи з фізичного захисту об'єктів.

2. Державна перевірка систем фізичного захисту об'єктів та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму проводиться Держатомрегулювання. У разі потреби до проведення перевірки залучаються спеціалісти інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій.

3. Метою державної перевірки систем фізичного захисту об'єктів та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму є визначення відповідності стану фізичного захисту об'єктів вимогам законодавства.

Державні перевірки проводяться згідно з планами, затвердженими Держатомрегулювання, і можуть бути плановими (періодичними) та позаплановими, які у свою чергу можуть поділятися на комплексні, цільові, контрольні, а також у формі спільних навчань.

4. Планова (періодична) державна перевірка проводиться у строки, що встановлюються Держатомрегулювання, погоджені з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти.

Позапланова державна перевірка проводиться у будь-який строк на підставі обгрунтованого рішення Держатомрегулювання або за пропозицією центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об'єкт.

5. Під час проведення комплексної державної перевірки вивчається, перевіряється та оцінюється загальний стан систем фізичного захисту об'єкта.

Комплексна державна перевірка проводиться комісією, до складу якої включаються державні інспектори Держатомрегулювання, спеціалісти інших центральних органів виконавчої влади (за попередньою згодою).

6. Цільова державна перевірка проводиться з одного або декількох питань, що стосуються систем фізичного захисту об'єкта, як комісією, так і державними інспекторами Держатомрегулювання.

7. Контрольна державна перевірка, яка проводиться державними інспекторами Держатомрегулювання, передбачає визначення стану виконання на об'єктах вимог законодавства з їх фізичного захисту та усунення недоліків, виявлених у процесі попередньої перевірки.

8. Стан та готовність систем фізичного захисту об'єктів, рівень підготовки персоналу і плани взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму перевіряються під час спільних навчань. Держатомрегулювання узгоджує обсяги та строки навчань із центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти, та складає план спільних навчань.

План спільних навчань повинен містити:

тему, мету, завдання та опис виду навчань;

сценарій навчань (із зазначенням розкладу та етапів);

обмеження щодо втручання у роботу персоналу та технологічного обладнання об'єкта, які можуть негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки або призвести до порушення його нормального функціонування;

перелік центральних органів виконавчої влади, спеціалісти яких беруть участь у навчаннях;

перелік членів комісії, що присутні під час проведення навчань.

Перед початком спільних навчань до плану додається довідка про проведення інструктажу щодо ядерної та радіаційної безпеки і охорони праці як для учасників навчань, так і для членів комісії, а також доводяться до їх відома визначені в плані обмеження.

9. Під час проведення державної перевірки систем фізичного захисту об'єкта перевіряється:

1) наявність організаційно-технічної, проектної та іншої документації;

2) стан дотримання вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії, норм, правил і стандартів та умов ліцензій (дозволів) щодо забезпечення фізичного захисту;

3) здійснення таких організаційних та режимних заходів щодо дотримання:

порядку надання права допуску та контролю за допуском у зони обмеження доступу, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони, та місця з особливо важливими технічними елементами та основним обладнанням ядерної установки, а також місця, де безпосередньо знаходяться ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;

порядку забезпечення захищення інформації щодо фізичного захисту об'єктів, доступ до якої обмежується;

порядку виявлення і оцінки можливого протиправного проникнення в зони обмеження доступу, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони, та місця з особливо важливими технічними елементами та основним обладнанням ядерної установки, а Також місця, де безпосередньо знаходяться ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання;

порядку забезпечення охорони та оборони об'єктів;

4) стан інженерно-технічних засобів охорони та фізичних бар'єрів, їх відповідність визначеному рівню фізичного захисту;

5) стан систем зв'язку, оповіщення та їх відповідність визначеному рівню фізичного захисту;

6) рівень підготовки персоналу, який обслуговує інженерно-технічні засоби охорони;

7) організація та стан технічного обслуговування і ремонту інженерно-технічних засобів охорони;

8) наявність та повнота планів взаємодії підрозділів охорони і захисту внутрішніх військ МВС та персоналу атомних електростанцій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах та у разі вчинення актів ядерного тероризму.

10. Ознайомлення членів комісії з проектною, нормативною та іншою організаційно-технічною документацією, що стосується забезпечення фізичного захисту об'єктів, здійснюється в установленому порядку.

11. Склад комісії затверджується наказом Держатомрегулювання.

12. Органи виконавчої влади у десятиденний строк після отримання повідомлення про участь у державній перевірці систем фізичного захисту об'єкта подають Держатомрегулювання інформацію про своїх представників (із зазначенням форми допуску до відомостей, що містять державну таємницю, та категорії допуску до спецробіт). У разі потреби вносяться пропозиції щодо часу та порядку проведення перевірки.

13. У разі виявлення комісією порушень вимог щодо забезпечення фізичного захисту об'єкта голова комісії готує та видає керівнику об'єкта акт-припис, складений за формою згідно з додатком.

14. Під час проведення державної перевірки зазначаються також виявлені порушення з питань, які не включено до плану проведення перевірки, але які можуть негативно вплинути на стан фізичного захисту об'єктів.

15. Комісія має право:

1) безперешкодно (за наявності у членів комісії відповідного допуску) відвідувати в будь-який час підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (за винятком підрозділів внутрішніх військ МВС) з метою проведення державної перевірки систем фізичного захисту об'єктів. Перевірка підрозділів внутрішніх військ МВС проводиться в присутності представника внутрішніх військ МВС, який включається до складу комісії.

Підставою для допуску членів комісії до державної перевірки систем фізичного захисту об'єкта є наявність відповідного наказу Держатомрегулювання;

2) отримувати від керівника об'єкта необхідні для проведення державної перевірки систем його фізичного захисту пояснення, матеріали та інформацію з питань, визначених у плані проведення перевірки;

3) вносити Держатомрегулювання подання щодо застосування в установленому порядку адміністративного стягнення до керівника об'єкта за порушення вимог законодавства щодо забезпечення фізичного захисту об'єктів.

16. Керівник об'єкта зобов'язаний:

1) допускати членів комісії до державної перевірки систем фізичного захисту об'єкта відповідно до плану проведення державної перевірки за наявності відповідного допуску;

2) надавати комісії проектну, нормативну та іншу організаційно-технічну документацію, що стосується забезпечення фізичного захисту об'єкта в обсязі, необхідному для всебічного та об'єктивного аналізу, оцінки і прийняття рішення щодо стану систем фізичного захисту;

3) вживати дієвих заходів до усунення порушень, виявлених під час перевірки. Повідомлення про виконання заходів щодо усунення виявлених порушень надсилається до Держатомрегулювання у строки, встановлені в акті-приписі;

4) забезпечувати комісію у разі необхідності приміщеннями, обладнанням, приладами, засобами зв'язку та іншою оргтехнікою, автотранспортними засобами.

Додаток
до Порядку

Зразок

Акт-припис

 _________________________________________________(найменування населеного пункту)  "___"_______________ 200_ р.

Комісією, призначеною наказом __________________________________________________________________________________

(дата, номер, назва наказу)

у складі голови _________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членів комісії ___________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

проведена у період з "__"________ 200_ р. по "__"_________ 200_ р.

    ___________________________________________       перевірка               (вид перевірки)  __________________________________________________________
                                            (найменування об'єкта)

у присутності ___________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________________________________________________________________________________

представників об'єкта)

_______________________________________________________________________________________________________________

Під час перевірки встановлено (зазначити стан дотримання вимог законів, правил, норм, стандартів та умов ліцензії (дозволу) щодо систем фізичного захисту об'єкта, а також усунення порушень, зазначених в актах-приписах, номер та дату затвердження заходів і документів, дату видачі акта-припису; стан дотримання встановлених строків виконання заходів та приписів (перелічити факти невиконання заходів та зазначити його причини).

     ------------------------------------------------------------------
| |Посилання на статті,| |Відмітка
N |Стисла характеристика|пункти відповідних | Строк |про
п/п| порушення |нормативно-правових |виконання|виконання
| |актів | |
------------------------------------------------------------------

  Організація, здійснення та ефективність контролю
           за станом систем фізичного захисту керівництвом
об'єкта та експлуатуючої організації

          Наявність та ведення технічної документації

          Організація навчання, атестації та перевірки знань
             персоналу і порядку допуску його до спецробіт

          Виконання графіків та обсягів ремонту, технічного
             обслуговування інженерно-технічних
             засобів охорони та якість його проведення

Висновок (стисло визначити стан систем фізичного захисту об'єкта, перелічити посадових осіб, винних у виявлених порушеннях)

Голова комісії
____________________
            (підпис)
____________________________
         (ініціали та прізвище)
Члени комісії


_____________________
            (підпис)
_____________________
_____________________
____________________________
         (ініціали та прізвище)
____________________________
____________________________

З актом-приписом ознайомився та один примірник отримав:

 ______________________________________
(посада керівника об'єкта)
____________________
(підпис)
_______________________________
(ініціали та прізвище)