Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 березня 2003 р. N 412
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1132 від 15 грудня 2010
р.)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 490

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 "Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2003 р. N 412

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 490

1. Назву та текст постанови після слів "дотації вирівнювання" доповнити словами "додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ".

2. У Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 після слів "дотації вирівнювання" доповнити словами "додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ";

2) доповнити Порядок пунктами 4-1, 10-1 і 11-1 такого змісту:

"4-1. У разі виконання показників розпису державного бюджету за відповідний період перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам не припиняється до моменту виконання річного обсягу. При цьому коригування показників розпису державного бюджету не здійснюється";

"10-1. Перерахування коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, у поточному місяці припиняється у разі, коли фактичні надходження цих платежів наростаючим підсумком з початку року дорівнюють одній дванадцятій річного обсягу, встановленого законом про державний бюджет на відповідний рік, помноженій на кількість місяців з початку року, включаючи поточний місяць";

"11-1. Перерахування коштів до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського бюджетів здійснюється органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень відповідних фінансових органів щодекади рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом державного бюджету на відповідний рік, за рахунок надходжень доходів загального фонду цих місцевих бюджетів.

У разі коли зазначеними місцевими бюджетами не забезпечується перерахування належних платежів за декаду та наростаючим підсумком з початку року, суми недоодержаних коштів перераховуються державному бюджету відповідними органами Державного казначейства за рахунок доходів загального фонду цих місцевих бюджетів з першого робочого дня декади, що настає за звітною. При цьому кошти до державного бюджету за останню декаду грудня перераховуються до 25 числа";

3) пункт 9 після слів "за рахунок" доповнити словом "фактичних", а після слів "щоденних відрахувань" - словами "та іншими нормами";

4) пункт 11 викласти у такій редакції :

"11. У разі коли місцевими бюджетами, з яких перераховуються кошти до державного бюджету, в поточному місяці забезпечується фактичне виконання доходів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, у розмірі, який дорівнює не менше ніж одній дванадцятій річного обсягу цих доходів, урахованого Мінфіном під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, помноженій на кількість місяців з початку року, включаючи поточний місяць, і не забезпечується перерахування відповідних обсягів коштів до державного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, суми недоодержаних коштів перераховуються державному бюджету відповідними органами Державного казначейства за рахунок доходів загального фонду цих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, з 1 числа місяця, що настає за звітним. При цьому суми недоодержаних коштів за грудень перераховуються до державного бюджету починаючи з 15 грудня поточного бюджетного періоду до дня закриття рахунків, установленого згідно з частиною першою статті 57 Бюджетного кодексу України" ( 2542-14 );

5) пункт 13 та перше речення пункту 15 після слів "за рахунок" доповнити словом "фактичних";

6) доповнити Порядок розділами такого змісту:

"Перерахування додаткової дотації з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ

32. Перерахування сум додаткової дотації з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ здійснюється Державним казначейством один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Щомісячні суми додаткової дотації перераховуються на відповідні аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та областях, пропорційно обсягам додаткової дотації, передбаченої у державному бюджеті для цих бюджетів.

33. Обсяги додаткової дотації до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів установлюються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради про бюджет.

34. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне фінансове управління обласної держадміністрації протягом двох операційних днів після отримання коштів додаткової дотації надають органам Державного казначейства платіжні доручення щодо перерахування цих коштів на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районних бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства, пропорційно затвердженим обсягам зазначеної дотації, передбаченим для цих місцевих бюджетів у рішенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради про бюджет.

Органи Державного казначейства протягом операційного дня після отримання відповідних платіжних доручень перераховують кошти додаткової дотації на зазначені рахунки.

Перерахування додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ з районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів бюджетам районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань)

35. Додаткова дотація на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ з районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) бюджетів перераховується органами Державного казначейства бюджетам районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань) в обсягах, установлених для цих бюджетів у рішеннях міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) та районних рад про бюджет.

36. Перерахування сум додаткової дотації здійснюється на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду бюджетів районів у містах, міст районного значення, сіл, селищ (або їх об'єднань), відкриті у відповідних органах Державного казначейства, на підставі платіжних доручень районних та міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) фінансових управлінь.

Органи Державного казначейства протягом операційного дня після отримання відповідних платіжних доручень перераховують кошти додаткової дотації на зазначені рахунки".