Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2003 р. N 510
Київ

Про забезпечення сертифікації зернових складів
на відповідність послуг із зберігання зерна та
продуктів його переробки, запровадження
складських документів на зерно

На виконання Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (37-15) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції за поданням Міністерства аграрної політики надавати органам сертифікації повноваження щодо проведення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

2. Доповнити графу "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції технічного регулювання" позиції "Мінагрополітики" переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521), словами "послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки".

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам;

форму договору складського зберігання.

4. Міністерству аграрної політики:

вжити заходів до практичного запровадження складських документів на зерно та до 31 грудня 2004 р. забезпечити сертифікацію зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки; b

надати до 1 червня 2003 р. Державному агенту із забезпечення заставних закупок зерна необхідну кількість бланків простих та подвійних складських свідоцтв для здійснення ним заставних і прямих закупок зерна в поточному році.

5. Установити, що зернові склади видають в установленому порядку:

з 1 липня 2003 р. прості та подвійні складські свідоцтва на зерно під час здійснення заставних і прямих закупок зерна в поточному році Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна (без наявності сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки);

до 31 грудня 2004 р. складські квитанції на зерно, а також подвійні та прості складські свідоцтва (за наявності зазначеного сертифіката).

Починаючи з 1 січня 2005 р. зернові склади, що не мають сертифіката відповідності, позбавляються права приймати на зберігання зерно та продукти його переробки.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра аграрної політики.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2003 р. N 510

Порядок
випуску бланків складських документів на зерно,
їх передачі та продажу зерновим складам

1. Підставою для видачі складських документів на зерно (далі складські документи) є прийняття зерна зерновим складом на зберігання.

2. Бланки, а також копії складських документів, виданих зерновими складами, зберігаються на складі.

Інформація про складські документи вноситься до реєстру складських документів на зерно (далі - реєстр) у порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України.

3. Поклажодавець має право на отримання інформації про складські документи, видані йому зерновим складом.

4. Поклажодавець сплачує вартість бланків складських документів, що йому видаються. За згодою сторін вартість цих бланків може бути включена до загальної суми вартості послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються зерновим складом.

5. Бланки складських документів можуть заповнюватися ручкою та з використанням комп'ютера.

6. Бланки складських документів є бланками суворої звітності, виготовлення, отримання, доставка, облік, зберігання, видача, списання яких проводяться згідно із законодавством.

7. Кожний примірник бланків складських документів повинен мати номер і серію. Номер складається із шести цифр, а серія - з двох літер.

На бланках подвійного складського свідоцтва (частини А і Б) номер і серія повинні бути ідентичними.

8. Бланки складських документів (як і кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва) виготовляються в двох примірниках на спеціальному захищеному та високоякісному папері - оригінал і копія, які мають різні кольори.

9. Передача, продаж бланків складських документів зерновому складу здійснюється за його письмовим замовленням, до якого додається копія документа (сертифіката), що підтверджує право складу на видачу цих документів.

10. Для проведення заставних та прямих закупок зерна Державним агентом із забезпечення заставних закупок зерна у поточному та наступному роках Мінагрополітики здійснює передачу бланків простих та подвійних складських свідоцтв на зерно для зернових складів через Державного агента із забезпечення заставних закупок зерна за його письмовим замовленням.

11. Мінагрополітики видає бланки складських документів протягом трьох днів після реєстрації замовлення.

12. Підставою для передачі замовлених бланків складських документів зерновим складам є документ, що підтверджує здійснення оплати замовлення.

13. У складських документах повинні бути заповнені всі передбачені реквізити.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, зазначаються відомості про найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи, номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу.

Інші записи у складських документах, не передбачені діючим законодавством та цим Порядком, не допускаються.

14. Бланк подвійного складського свідоцтва складається з двох частин складського свідоцтва (частина А) та заставного свідоцтва - варанта (частина Б) , які можуть бути відокремлені один від одного.

15. Бланк подвійного складського свідоцтва розміщується на аркуші паперу формату АЗ (додаток 1).

16. У кожній з двох частин бланків подвійного складського свідоцтва на зерно повинні бути однаково зазначені:

1) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром;

2) дата видачі свідоцтва:

3) найменування та місцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) посилання на договір складського зберігання зерна;

6) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна;

7) вказівка про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

8) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або застереження, що зерно прийняте на зберігання до запитання згідно із сертифікатом на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданим зерновому складу;

9) розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг за зберігання;

10) дані про отриманий кредит (подаються в разі відокремлення заставного свідоцтва), а саме - розмір та умови кредиту, строк платежу, річну ставку (відсотків), дату індосаменту, найменування індосата (юридична або фізична особа), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу, підпис і місце для печатки;

11) назва страхової компанії, що застрахувала зерно.

Бланки скріплюються підписом уповноваженої особи та печаткою зернового складу.

17. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні містити всі реквізити, передбачені його формою, в тому числі підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина), скріплений печаткою юридичної особи (нотаріусом). Строк видачі кредиту не повинен перевищувати строку зберігання зерна.

18. На зворотному боці бланка складського і заставного свідоцтва міститься передавальний напис (індосамент), необхідний у разі передачі його іншій особі.

19. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

20. Бланк простого складського свідоцтва розміщується на аркуші паперу формату А4 (додаток 2).

21. На лицьовому боці бланка простого складського свідоцтва зазначаються такі відомості:

1 ) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром;

2) дата видачі свідоцтва;

3) найменування та місцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) посилання на договір складського зберігання зерна;

6) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна;

7) вказівка про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

8) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або застереження, що зерно прийняте на зберігання до запитання, згідно із сертифікатом на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданим зерновому складу;

9) розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг із зберігання;

10) дані про отриманий кредит (подаються у разі застосування правил, встановлених для заставного свідоцтва), а саме - розмір та умови кредиту, строк платежу, річну ставку (відсотки), дату індосаменту, найменування індосата (юридична або фізична особа), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу, підпис і місце для печатки;

11 ) назва страхової компанії, що застрахувала зерно.

Бланк скріплюється підписом уповноваженої особи та печаткою зернового складу.

22. На зворотному боці бланка простого складського свідоцтва може міститися передавальний напис (індосамент).

23. Бланк складської квитанції розміщується на аркуші паперу формату А5 (додаток 3).

24. Бланк складської квитанції повинен містити такі дані:

1) найменування зернового складу;

2) дату видачі квитанції;

3) серію та номер квитанції;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) номер і дату накладної;

6) вказівку про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

7) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно;

8) якісні характеристики зерна з посиланням на документ, що їх засвідчує.

Бланк скріплюється підписом уповноваженої особи та печаткою зернового складу.

25. Знищення бланків складських документів проводиться у порядку, визначеному Мінагрополітики.

26. Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (індосаментами).

27. Просте складське свідоцтво передається шляхом вручення його новому володільцеві.

Вручення простого складського свідоцтва, не обтяженого заставою, здійснюється шляхом підписання акта приймання-передачі простого складського свідоцтва.

28. Застава зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом передачі заставодавцю цього свідоцтва за передавальним написом (індосаментом).

На вимогу боржника зерновим складом може видаватися дублікат простого складського свідоцтва з поміткою про заставу.

Дублікат простого складського свідоцтва є ксерокопією простого складського свідоцтва і скріплюється підписом уповноваженого працівника зернового складу та його печаткою з лицьового і зворотного боку.

Запис про видачу дубліката простого складського свідоцтва вноситься до реєстру.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, застосовуються правила, встановлені для заставного свідоцтва, а до дубліката простого складського свідоцтва - правила, встановлені для складських свідоцтв.

29. Тільки неперервний ряд заповнених передавальних написів (індосаментів) є доказом переходу прав за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами) до зазначеного останнім у передавальних написах (індосаментах) індосата - особи, що прийняла права вимоги і зобов'язання за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами).

30. Передавальний напис (індосамент) на складському або заставному свідоцтві виконується українською мовою і повинен містити найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи та місцезнаходження (місце проживання), що стали новими володільцями складського або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (фізичної особи), скріплений печаткою юридичної особи або нотаріусом.

Закреслений індосамент вважається ненаписаним. Індосамент повинен бути нічим не обумовленим. Будь-яке обмеження його умов вважається ненаписаним.

Індосамент, що передбачає право на отримання частини зерна, зазначеного в складському свідоцтві, або передачу права на отримання частини боргу за заставним свідоцтвом, є недійсним.

Не допускається включення до тексту індосаменту будь-яких застережень, приписок, доповнень. У разі здійснення чергового індосаменту не допускається внесення змін до тексту попередніх, а також до тексту самого складського або заставного свідоцтва.

31. Передавальний напис (індосамент) є дійсним, якщо всі його реквізити заповнено з дотриманням вимог цього Порядку. У разі коли подвійне складське свідоцтво передається новому володільцеві без передачі зерна в заставу, у місцях індосаменту, позначених як дані, що заповнюються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва при передачі зерна в заставу, ставиться прочерк - дві паралельні лінії (якщо заповнення здійснюється за допомогою технічних засобів) або дві лінії, близькі до паралельних (якщо заповнення здійснюється вручну).

32. У разі коли у подвійному складському свідоцтві заставне свідоцтво (частина Б) не відділяється від складського (частина А) , передавальний напис (індосамент) робиться тільки на складському свідоцтві (частина А).

33. Будь-які операції із заставним свідоцтвом вважаються недійсними, якщо під час відокремлення заставного свідоцтва від складського не було зроблено запис про зобов'язання за заставним свідоцтвом на обох частинах подвійного складського свідоцтва.

34. У разі коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) передавальні написи не вміщаються, додається алонж.

Алонж - прикріплений до подвійного складського свідоцтва (його частин) додатковий аркуш паперу, на якому здійснюються передавальні написи (індосаменти) у разі, коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) вони не вміщуються. Передавальний напис (індосамент) на алонжі робиться вручну упоперек з'єднання подвійного складського свідоцтва (його частин) та додаткового аркуша так, щоб його початок був на подвійному складському свідоцтві (його частині), а кінець - на алонжі.

35. Передавальні написи (індосаменти), виконані з порушенням вимог цього Порядку, не можуть служити доказом переходу прав за простим або подвійним складським документом.

36. Керівники зернових складів несуть відповідальність за організацію збереження, використання та обліку бланків складських документів.

37. Зернові склади не можуть передавати бланки складських документів іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

38. У разі втрати складського документа про це негайно у письмовій формі повідомляється зерновий склад.

Дублікат простого або подвійного складського свідоцтва у такому разі не видається.

Визнання прав щодо втраченого простого або подвійного складського свідоцтва на зерно здійснюється у судовому порядку.

У разі втрати складської квитанції зерновий склад за письмовим зверненням поклажодавця видає новий бланк складської квитанції на основі копії, що залишається на зерновому складі.

39. Зерновий склад може замінити зіпсований або пошкоджений складський документ за погодженням із заінтересованими сторонами.

При цьому зерновий склад видає складський документ з тими ж реквізитами (відомостями) і записами, які містилися в пошкодженому складському документі.

40. У разі допущення помилок при заповненні бланка складського документа зерновий склад погашає цей бланк та його копії із здійсненням напису "погашено".

41. У разі коли замість пошкодженого складського документа або заміни одного складського документа на інший видається або замінюється складський документ, зерновий склад погашає бланк пошкодженого складського документа та його копії із здійсненням напису "погашено".

42. Після видачі зерна володільцям складських документів зерновий склад погашає прийняті складські документи із здійсненням напису "погашено".

43. Погашені складські документи до повторного обігу не вводяться і виключаються з реєстру складських документів.

44. Погашені складські документи, в тому числі копії та дублікати, а також документи, що підтверджують сплату суми боргу за заставним свідоцтвом, письмові звернення володільців складських документів зберігаються зерновим складом не менше ніж протягом трьох років після закінчення строку зберігання зерна.

45. Знищення складських документів, у тому числі їх копій та дублікатів, відбувається не раніше ніж через три роки після закінчення строку зберігання зерна.

46. Бланки складських документів можуть бути знищені у разі:

невідповідності їх зразка встановленим вимогам;

неможливості їх подальшого використання через пошкодження;

припинення діяльності зернового складу.

Додаток 1
до порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі та
продажу зерновим складам

Подвійне складське свідоцтво на зерно
Складське свідоцтво (частина А)

Подвійне складське свідоцтво на зерно
Заставне свідоцтво (частина Б)

Додаток 2
до порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі та
продажу зерновим складам

Просте складське свідоцтво на зерно
на пред'явника

Додаток 3
до порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі та
продажу зерновим складам

Складська квитанція на зерно N _____________

Зразок

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2003 р. N 510

Договір N
складського зберігання зерна

м. _________________ "____" _______________ 200__ р.

______________________________________________________________________________________________________________________

(юридична особа)

(далі - зерновий склад) в особі ___________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________________________________________

(статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію)

______________________________________________________________________________________________________________________,

з одного боку, та ________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я по батькові фізичної особи)

______________________________________________________________________________________________________________________

(далі - поклажодавець), в особі ____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________________________________________,

що діє на підставі _______________________________________________________________________________________________________

(статут, положення, номер свідоцтва про

______________________________________________________________________________________________________________________

державну реєстрацію - для юридичної особи, паспортні дані (серія,

______________________________________________________________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий) - для фізичної особи)

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Поклажодавець зобов'язаний передати зерно, а зерновий склад зобов'язаний прийняти його на зберігання на умовах, визначених цим договором.

Вимоги до якості зерна

2. Якість зерна повинна відповідати державним стандартам та підтверджуватися посвідченням, яке видається зерновим складом. Поклажодавець або зерновий склад має право вимагати проведення перевірки його якості. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки якості зерна, несе сторона, що її зажадала.

3. У разі виникнення спорів щодо якості зерна поклажодавець має право провести незалежну перевірку якості зерна.

4. У разі невідповідності якісних показників зерна нормам стандартів зерновий склад здійснює за згодою поклажодавця та за його рахунок доробку зерна до відповідних показників якості.

Обов'язки сторін

5. Зерновий склад приймає від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює відпуск його поклажодавцю.

Зерновий склад приймає зерно за заліковою вагою, але не вище фізичної, та визначає його якість.

6. Зерновий склад надає поклажодавцю додаткові послуги із зберігання зерна для уникнення псування і втрати його якості.

7. Зерновий склад видає поклажодавцю складські документи на зерно не пізніше ніж наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання.

У разі видачі простого або подвійного складського свідоцтва зерновий склад повинен здійснити страхування зерна від ризиків випадкової загибелі, пошкодження та втрат.

8. У разі коли строк погашення кредиту, зазначеного у заставному свідоцтві, закінчився, зерновий склад зобов'язаний продати зерно в порядку, встановленому законодавством, за письмовою вимогою володільця заставного свідоцтва.

9. Поклажодавець здійснює доставку зерна зерновому складу за свій рахунок.

10. Поклажодавець зобов'язаний своєчасно розраховуватися за надані йому послуги з приймання, зберігання, відвантаження та надання додаткових послуг, пов'язаних із зберіганням зерна.

11. Після закінчення строку зберігання зерна поклажодавець зобов'язаний забрати зерно у зернового складу.

Взаєморозрахунки сторін

12. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі (в гривнях) з урахуванням податку на додану вартість.

13. Тарифи на послуги зернового складу:

     ------------------------------------------------------------------
Вид послуг |Тариф на послуги, гривень
|--------------------------
| Найменування зерна
------------------------------------------------------------------

Приймання (за 1 тонну фізичної ваги)

Зберігання (за 1 тонну на місяць)

Відвантаження (за 1 тонну)

Додаткові послуги

14. Поклажодавець сплачує вартість послуг, пов'язаних із зберіганням зерна, за ___________________________________________________.
 

(строк)

15. Відвантаження зерна проводиться після повного відшкодування витрат зернового складу.

16. Зерновий склад залишає за собою право змінювати розрахунки за надані послуги у разі зміни цін на енергетичні, матеріальні та інші ресурси У такому разі зерновий склад попереджає поклажодавця про зміни не пізніше ніж за ______ днів до підвищення тарифів і надає документально підтверджене обгрунтування змін у витратах.

Право на розпорядження зерном

17. Зерновий склад _____________________________________________________________________ розпоряджатися зерном поклажодавця

(має право, не має права)

18. У разі коли зерновий склад має право розпоряджатися зерном поклажодавця (або його частиною), застосовуються правила про позику. У цьому разі зерновий склад сплачує поклажодавцю за користування зерном ________ відсотків за кожний місяць виходячи з ринкових цін. Строк повернення права розпоряджатися зерном поклажодавцю встановлюється до "___" ____________ 200__ року.

Відповідальність сторін

19. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом.

20. У разі невиконання пунктів 10 і 14 цього договору поклажодавець виплачує зерновому складу пеню в розмірі ____ відсотків суми прострочення платежу за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

21. Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва без заставного свідоцтва та не вніс суми боргу за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за внесення всієї суми згідно із свідоцтвом.

22. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок збігу обставин непереборної сили (форс-мажор).

Строк зберігання

23. Строк зберігання зерна - ______________.

24. Зберігання зерна понад строк, встановлений цим договором можливе тільки за взаємною домовленістю сторін.

25. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця зерна про закінчення його строку і визначити строк витребування зерна.

26. У разі коли поклажодавець у запропонований зерновим складом строк не забрав зерно, зерновий склад має право продати його на конкурсних засадах за ринковими цінами. Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю за вирахуванням сум, належних зерновому складу, в тому числі пов'язаних з його продажем.

Інші умови

27. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.

28. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

29. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін.

30. Договір може бути змінений або його дію припинено згідно із законодавством.

                                                           Юридичні адреси та реквізити сторін
      Зерновий склад _________________________

      _______________________________________

     _______________________________________

     _______________________________________

    _______________________________________

          (підпис)                        (ініціали та прізвище)
 
                     
                                 МП
Поклажодавець_____________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

                 (підпис)          (ініціали та прізвище)


                                     МП

Примітка. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.