Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 червня 1999 р. N 1117
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 16 від 06.01.2005)

Про затвердження Положення про наглядову раду Моторного (транспортного) страхового бюро

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 871 від 04.06.2003
)

З метою забезпечення проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про наглядову раду Моторного (транспортного) страхового бюро (додається).

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити участь своїх представників у роботі наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1999 р. N 1117

Положення
про наглядову раду Моторного (транспортного)
страхового бюро

1. Наглядова рада Моторного (транспортного) страхового бюро (далі наглядова рада) створюється з метою забезпечення проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, здійснення контролю за діяльністю Моторного (транспортного) страхового бюро (далі - Бюро).

2. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Наглядова рада:

здійснює контроль за виконанням Бюро своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

заслуховує звіти посадових осіб Бюро;

вносить загальним зборам членів Бюро пропозиції з питань удосконалення діяльності Бюро;

вирішує у разі потреби питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Бюро;

приймає рішення про тимчасове призначення нового складу виконавчого органу Бюро у разі, коли виконавчий орган Бюро не може виконувати покладені на нього функції, до прийняття відповідного рішення загальними зборами членів Бюро;

забезпечує взаємодію Бюро з центральними органами виконавчої влади, іншими органами і установами під час проведення цього страхування згідно із законодавством України;

подає на розгляд Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції про вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; (Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 04.06.2003 )

скликає у разі потреби збори членів Бюро з питань вдосконалення його діяльності.

4. Пропозиції наглядової ради з питань обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є обов'язковими для розгляду міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність виконавчого органу Бюро.

6. Наглядову раду очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради, забезпечує підготовку та ведення її засідань, визначає перелік осіб, які не є членами наглядової ради, але можуть бути присутніми на її засіданні. Голова наглядової ради має заступника, який обирається з членів наглядової ради.

У разі відсутності голови наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 04.06.2003 )

7. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються головою наглядової ради, як правило, шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання.

8. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів наглядової ради.

9. Члени наглядової ради беруть участь у роботі ради, мають право вносити на її розгляд пропозиції з питань обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і організовують підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях.

Якщо член наглядової ради не має змоги брати участь у засіданні ради у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, службовим відрядженням чи з інших поважних причин, він може надати повноваження своєму представнику з обов'язковим повідомленням про це голову наглядової ради.

10. У разі вибуття страховика-члена наглядової ради з її складу до закінчення терміну повноважень загальні збори членів Бюро повинні обрати нового члена наглядової ради на решту терміну повноважень.

У разі вибуття члена наглядової ради - представника заінтересованого міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади відповідне рішення приймає керівник цього міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.

11. У разі внесення до порядку денного засідання наглядової ради питання про виконання окремих функцій виконавчим органом Бюро на засіданні має бути присутній його керівник або особа, що виконує його обов'язки. Виконавчий орган Бюро зобов'язаний забезпечити членів наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного.

12. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина загальної кількості членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

13. Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який веде секретар наглядової ради і підписує голова наглядової ради, а у разі його відсутності - заступник голови, та секретар наглядової ради.

Члени наглядової ради, незгодні з рішенням наглядової ради, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу і оголошується разом з рішенням наглядової ради.

14. Рішення наглядової ради є обов'язковими для виконання виконавчим органом Бюро. У разі невиконання виконавчим органом Бюро зазначених рішень наглядова рада може скликати загальні збори членів Бюро з питання про відповідальність виконавчого органу Бюро.

15. Організаційне, матеріально-технічне та транспортне забезпечення діяльності наглядової ради здійснюється за власний рахунок Бюро і відображається окремим рядком у кошторисі виконавчого органу Бюро.