Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 березня 1995 р. N 227
Київ

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 871 від 04.06.20
03 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, що додається.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 227

Порядок та умови
обов'язкового державного страхування посадових
осіб інспекцій державногоархітектурно-будівельного
контролю

1. Обов'язкове державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (далі - обов'язкове страхування) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Обов'язковому державному страхуванню підлягають посадові особи начальники, їх заступники, начальники відділів, головні інспектори, провідні інспектори та інспектори Державної архітектурно-будівельної інспекції та інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст обласного підпорядкування (далі - застраховані).

3. Страхові платежі сплачуються Державним комітетом у справах містобудування і архітектури, органами містобудування і архітектури Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів, міськвиконкомів (міст обласного підпорядкування) райвиконкомів, Рад народних депутатів до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25 відсотка фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати та надбавки застрахованих у минулому місяці. Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум за цим видом страхування повинен вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами страхування. Витрати страховика на здійснення страхування не повинні перевищувати 6 відсотків страхових платежів.

Проведення обов'язкового страхування здійснюється страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг і визначений за погодженням з страхувальником. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 від 04.06.2003 )

4. Страхові платежі, не використані в поточному році на виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються страхувальником.

5. Страховик виплачує страхові суми у разі:

а) загибелі або смерті застрахованого під час виконання службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав;

б) втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва чи захворювання, що сталися під час виконання службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, при встановленні інвалідності I групи - п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою, II групи - чотирирічного грошового утримання за останньою посадою, III групи - трирічного грошового утримання за останньою посадою;

в) ушкодження здоров'я застрахованого внаслідок травми (поранення, контузії) чи захворювання, що сталися під час виконання службових обов'язків, без встановлення інвалідності - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається у відсотках суми дворічного грошового утримання застрахованого на день настання страхового випадку, але не може бути меншим ніж сума утримання за шість місяців.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту, страхова сума розраховується у такому порядку: визначений розмір грошового утримання застрахованого ділиться на мінімальний розмір заробітної плати на день настання страхового випадку, а одержана частка множиться на мінімальний розмір заробітної плати на день подання заяви про виплату страхової суми.

У разі настання страхового випадку виплата страхових сум, провадиться з відрахуванням раніше виплачених сум за цей страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат за іншими видами страхування і виплат, здійснюваних у порядку відшкодування збитків.

6. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхового випадку.

7. Виплата страхової суми провадиться в семиденний термін з дня одержання страховиком усіх необхідних документів від застрахованого або його спадкоємців.

У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю із зазначенням причин відмови.

Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку.

8. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 5 цього Порядку та умов, виплата страхової суми провадиться страховиком шляхом її перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку за місцем проживання або видачі чека чи поштового переказу за рахунок страхувальника.

9. Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки і піклування.

10. Страхові суми не виплачуються:

а) якщо страховий випадок настав у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

б) якщо страховий випадок є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних ушкоджень;

в) якщо стосовно страхового випадку страховику подано свідомо неправдиві відомості.

11. У разі загибелі або смерті застрахованого інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, де працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для одержання свідоцтва про право на спадщину.

12. Для вирішення питання про виплату страхової суми у разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 5 цього Порядку та умов, застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідного страхувальника та подають страховику заяву за встановленою формою (додаток N 2), а також пред'являють документ, що засвідчує особу.

Із заявою про виплату страхової суми подаються такі документи:

у разі загибелі або смерті застрахованого - копія свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину;

у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.

13. Страхувальник зобов'язаний за запитами страховика надавати документи про обставини настання страхового випадку, необхідні для вирішення питання про виплату страхової суми.

Штамп
інспекції державного
архітектурно-
будівельного контролю
Додаток N 1
до Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових
осіб інспекцій державного архітектурно-
будівельного контролю

Довідка

Видана про те, що ______________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

був застрахований за обов'язковим державним страхуванням посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого (померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 227.

Довідка видана для подання нотаріусу.

Голова Держкоммістобудування
(керівник органу містобудування і архітектури)


М. П.
інспекції державного
архітектурно-
будівельного контролю
" ___" ____________199 __ р.
________________
        (підпис)
Додаток N 2
до Порядку та умов обов'язкового державного
страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю

Керівнику страхової організації ____________________________________________________________________________________________

(району, міста)

від ____________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання)

Заява
на виплату страхової суми

Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що ________________________________________(вказується страховий випадок)

Раніше одержував (не одержував) страхову суму_________________________________________________________ у зв'язку з цією подією.

(розмір страхової суми)

До заяви додаю такі документи:

1.

2.

3.

 "___" ____________199__ р. Підпис заявника

Відмітка Держкоммістобудування, органу містобудування і архітектури

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

працював з "___" ______199 р. по "___"_______199 р. в органах державного архітектурно-будівельного

контролю __________________________________________ (вказується посада, яку він займав на день страхового випадку)

М. П.
інспекції державно
архітектурно-будівельного
контролю
"___" _________199__ р.
Голова Держкоммістобудування
го (керівник органу
містобудування
і архітектури)
___________________
           (підпис)