Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.06.2003 N 422

Про затвердження Методичних рекомендацій
по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
малими підприємствами

Відповідно до статей 6 і 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) і статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ), наказую:

Затвердити Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, що додаються.

Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.03 N 422

Методичні рекомендації
по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку малими підприємствами

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі - Методичні рекомендації) призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств, а також юридичними особами (крім бюджетних установ), що не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю (далі-малі підприємства).

2. Методичні рекомендації спрямовані на систематизацію в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і факти фінансово-господарської діяльності (господарські операції) малих підприємств для накопичення даних і складання фінансової звітності.

3. Регістри бухгалтерського обліку складаються щомісяця та підписуються головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

4. Формування даних для записів у регістрах бухгалтерського обліку здійснюється групуванням однакової за економічним змістом інформації первинних документів у допоміжних відомостях, аркушах-розшифровках та інших зведених документах.

Розріз (деталізація) інформації у регістрах бухгалтерського обліку може розширюватися.

5.Документування господарських операцій, складання і зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та виправлення в них помилок малі підприємства здійснюють відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. N 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. N 168/704.

Для виправлення помилки в регістрах бухгалтерського обліку за минулий період складається Бухгалтерська довідка, форма якої наведена у Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року N 356.

Первинні документи поточного місяця комплектуються до кожного регістру бухгалтерського обліку в хронологічному і систематичному (по відношенню до регістру) порядку, нумеруються і переплітаються (зшиваються) із зазначенням належності до регістру і періоду.

Господарські операції відображаються у регістрах бухгалтерського обліку в гривнях і копійках, а регістри, в яких систематизовані операції в іноземних валютах, - у відповідних вимірниках іноземної валюти.

6. Ведення регістрів бухгалтерського обліку та контирування документів первинного обліку здійснюються із застосуванням коду синтетичного рахунку.

Після контирування первинних документів їх дані включаються до регістрів бухгалтерського обліку із зазначенням на первинному документі номеру відповідного облікового регістра і порядкового номеру записів у ньому (номер рядка). За документами, дані яких відображені в регістрах бухгалтерського обліку загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який складається у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів до зазначеного регістру бухгалтерського обліку та додасться до зброшурованих документів.

7. Господарські операції відображаються в регістрах бухгалтерського обліку за той звітний період, в якому операції відбулися. Інформація про господарські операції з регістрів бухгалтерського обліку використовується для складання фінансової звітності, інвентаризаційної і аналітичної роботи.

8. Узагальнення інформації про господарські операції малі підприємства можуть здійснюватися за простою і спрощеною формою бухгалтерського обліку, регістри яких побудовані на застосуванні Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2001 року за N 389/5580.

II. Проста форма бухгалтерського обліку

9. Проста форма бухгалтерського обліку передбачає використання Журналу обліку господарських операцій (додаток 1), який рекомендується друкувати у форматі а2. Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документооборотом (кількістю господарських операцій), що здійснюють діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і послуг.

10. В Журналі обліку господарських операцій (далі - Журнал) записи здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів, відомостей нарахування заробітної плати і амортизації тощо з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.

За необхідності записи господарських операцій продовжуються у вкладних аркушах до Журналу (додаток 2).

11. Журнал ведеться щомісяця. Дані рядку "Сальдо на кінець місяця" з Журналу за попередній місяць переносяться у рядок "Сальдо на початок місяця" Журналу за звітний місяць за кожним рахунком бухгалтерського обліку.

12. У графі 3 "Зміст операції" у хронологічній послідовності позиційним способом відображаються господарські операції звітного місяця із зазначенням суми операції у графі 4 та одночасно у графах "Дебет" і "Кредит" двох рахунків бухгалтерського обліку відповідних видів активів, власного капіталу, зобов'язань, доходів і витрат.

13. Підсумкові дані у Журналі визначають підрахунком суми оборотів за дебетом і за кредитом усіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця (графи 5-46). Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі з графи 4 "Сума господарської операції" у рядку "Усього оборотів за місяць".

14. Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-м (додаток 5) підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з позначенням у графі 3 "Відомість 3-м".

III. Спрощена форма бухгалтерського обліку

15. Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інформації про господарські операції у таких регістрах бухгалтерського обліку:

Відомість 1-м (додаток 3)
Розділ I. Облік готівки і грошових документі
Розділ II (зворотна сторона). Облік грошових
коштів та їх еквівалентів
на 2 сторінках
формат А3

Відомість 2-м Облік запасів (додаток 4)
на 2 сторінках
формат А3
Відомість 3-м (додаток 5)
Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами
і кредиторами за податками й платежами,
довгострокових зобов'язань і доходів
майбутніх періодів
Розділ II (зворотна сторона). Облік
розрахунків з оплати праці
на 2 сторінках
формат А3
Відомість 4-м (додаток 6)
Розділ I. Облік необоротних активів
та амортизації (зносу)
Розділ II (зворотна сторона). Облік
капітальних і фінансових інвестицій
та інших необоротних активів
на 2 сторінках
формат А3Відомість 5-м (додаток 7)
Розділ I. Облік витрат
Розділ II. Облік витрат на виробництво
Розділ III. Облік доходів і фінансових
результатів
Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат
майбутніх періодів, забезпечень майбутніх
витрат і платежів
на 4 сторінках
формат А3

Оборотно-сальдова відомість (додаток 8)
на 1 сторінці
формат А3

16. Сума за будь-якою операцією відображається у відомості обліку за рахунком, що кредитується, у графі рахунку, що дебетується, та одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості обліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунку.

17. Залишки коштів за відомостями повинні бути співставленні з відповідними даними первинних та зведених документів, на підставі яких були зроблені записи (звіт касира, банківські виписки тощо).

18. У відомостях вказується місяць, за який вони складаються.

Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів
і грошових документів

19. Систематизація інформації про наявність і рух готівки, грошових коштів на рахунках у банках, еквівалентів грошових коштів грошових коштів у дорозі та грошових документів здійснюється у Відомості 1-м.

20. У розділі I Відомості 1-м здійснюються записи за операціями з готівкою і грошовими документами за дебетом і кредитом рахунку 30 "Каса".

У розділі II здійснюються записи за операціями на рахунках у банках, в дорозі, еквівалентів грошових коштів за дебетом і кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках".

У рядку 3 за необхідності до початку записів вказується об'єкт обліку (каса, грошові документи, поточний рахунок, акредитивний рахунок, інші рахунки, кошти в дорозі), а в графі 4 або 5 відповідне сальдо на початок місяця, щодо якого здійснюються записи про господарські операції з підсумовуванням місячних оборотів і визначенням сальдо на кінець місяця.

21. Записи у Відомості 1-м здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку.

Операції в іноземній валюті крім Відомості 1-м, що ведеться у грошовій одиниці України, відображаються в окремій Відомості 1-м у валюті здійснення операції. Відомість 1-м ведеться окремо для кожної іноземної валюти (із зазначенням назви іноземної валюти).

22. Сальдо відповідних рахунків бухгалтерського обліку у Відомості 1-м на кінець поточного місяця визначається додаванням до сальдо на початок місяця суми дебетових оборотів за місяць і вирахуванням суми кредитових оборотів за місяць. Сальдо звіряється з відповідними документами, що підтверджують останню господарську операцію місяця (звітами касира, виписками банку тощо).

Облік запасів

23. Систематизація інформації про наявність і рух сировини й матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива, тари й тарних матеріалів, будівельних матеріалів та матеріалів, переданих в переробку, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, інших матеріалів, тварин на вирощуванні і відгодівлі, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції і товарів, здійснюється у Відомості 2-м, записи до якої продовжуються у вкладних аркушах.

24. Відомість 2-м використовується для відображення оборотів за дебетом і кредитом рахунків 20 "Виробничі запаси" і 26 "Готова продукція". У графі 4 до початку записів зазначається код і назва відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські операції.

Записи у Відомості 2-м проводяться на підставі первинних документів та/або накопичувальних відомостей, звітів, аркушів-розшифровок, у яких узагальнюється надходження запасів та їх використання, і вибуття за звітний місяць.

25. Для ведення обліку запасів за центрами відповідальності у графі 4 записи здійснюються у розрізі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання запасів.

Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами,
за податками та оплати праці

26. Систематизація господарських операцій по розрахункам з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, з підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами, з учасниками, за податками й платежами, за відрахуванням на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, індивідуальне страхування і страхування майна, по розрахункам з оплати праці, доходів майбутніх періодів і резерву сумнівних боргів здійснюється у Відомості 3-м.

27. У Відомості 3-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

у розділі I - 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 69 "Доходи майбутніх періодів";

у розділі II - 66 "Розрахунки з оплати праці".

28. У розділі I Відомості 3-м записи групуються за зазначеними у ньому рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи.

Для заповнення граф 7 і 8 використовуються дані відомостей 1-м, 3-м, 4-м і 5-м.

29. Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку. Якщо первинні документи прикладені до інших регістрів як такі, що використані для записів в цих регістрах (наприклад, документи з погашення дебіторської заборгованості для ведення записів у Відомості 1-м), то відповідні суми господарських операцій заносяться до Відомості 3-м за даними відповідного регістру і використаних для ведення записів у ньому первинних документів.

30. Для обліку виданих та одержаних векселів, розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, з учасниками і підзвітними особами, з іншими дебіторами і кредиторами у графі 3 розділу I зазначається назва (прізвище) дебітора (кредитора).

При відображенні розрахунків з дебіторами і кредиторами у Відомості відводиться необхідна кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків за кожним дебітором і кредитором з продовженням записів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця визначається за кожним дебітором або кредитором розгорнуто і переноситься у графу 5 (з графи 21) і графу 6 (з графи 22) розділу I Відомості 3-м на наступний місяць.

31. Для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування у графі 3 розділу I вказуються види податків, платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і відрахувань щомісяця відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься у графи 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць.

Доходи майбутніх періодів відображаються у розділі I Відомості 3-м за видами доходів.

32. У розділі II Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. За кредитом рахунку 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. За дебетом рахунку відображаються усі вирахування із заробітної плати працівників (прибуткового податку, до Пенсійного фонду, до фондів страхування, сума виплачених авансів і заробітної плати, аліменти, утримання за виконавчими листами тощо).

33. Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються у графі 20, які переносяться за кожним працівником (позиційним способом) у графу 4 Відомість 3-м наступного місяця.

Неотримана у встановлений для виплати термін сума з оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгованість з поміткою "Депон." у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Облік необоротних активів, нарахованої амортизації,
капітальних і фінансових інвестицій
та інших необоротних активів

34. Для систематизації інформації про наявність, рух і знос необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), про капітальні і фінансові інвестиції та інші необоротні активи ведеться Відомість 4-м.

35. У Відомості 4-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

у розділі I - 10 "Основні засоби" і 13 "Знос необоротних активів";

у розділі II - 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції"', 18 "Інші необоротні активи", 35 "Поточні фінансові інвестиції",

36. Записи у розділі I Відомості 4-м ведуться на підставі первинних і зведених облікових документів (актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів списання, розрахунку амортизації тощо).

У графах 6-9 розділу I цієї Відомості відображаються дані про надходження необоротних матеріальних (крім капітальних інвестицій) і нематеріальних активів, для заповнення яких використовуються записи відомостей 4-м і 5-м.

У графах 10-15 розділу I цієї Відомості відображаються дані про вибуття необоротних матеріальних і нематеріальних активів (продаж, безоплатна передача, ліквідація), про уцінку та зменшення корисності цих об'єктів.

У графах 20-23 розділу I відображаються операції з нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки або зменшення їх корисності.

У графах 25-26 розділу I цієї Відомості відображається списання зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів внаслідок їх вибуття, зменшення зносу внаслідок уцінки та відновлення корисності цих активів, для заповнення яких використовуються дані відомостей 4-м і 5-м.

Залишок на кінець місяця на рахунку 10 "Основні засоби" (графа 18) визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 5) дебетового обороту за місяць (графа 9) і вирахуванням кредитового обороту за місяць (графа 16).

Залишок на кінець місяця за рахунком 13 (графа 27) визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 19) кредитового обороту за місяць (графа 24) і вирахуванням дебетового обороту за місяць (графа 26).

37. У розділі II Відомості 4-м ведеться бухгалтерський облік капітальних і фінансових інвестицій, інших необоротних активів. Записи у розділі II групуються за рахунками 14, 15, 18 і 35 шляхом вписування перед початком записів у графі 2 коду і назви відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи. Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться у розрізі видів, строків та об'єктів інвестування. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться в розрізі об'єктів інвестування і виду витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу, затрати на придбання, виготовлення і спорудження інших необоротних матеріальних активів) і витрат на придбання (створення) нематеріальних активів та об'єктів фінансової оренди.

38. Сума податкового кредиту, що визнана у зв'язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, будівельно-монтажних робіт та інших робіт капітального характеру у цій Відомості наводиться окремо від решти суми авансу.

Після одержання в рахунок авансу з необоротних активів і прийняття будівельно-монтажних та інших робіт капітального характеру сума податкового кредиту способом сторно відображається за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".

39. Сальдо на кінець поточного місяця відповідного рахунку у розділі II Відомості 4-м визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 3) дебетового обороту за місяць (графа 5) і вирахуванням кредитового обороту (графа 14).

Облік доходів, витрат, фінансових результатів,
власного капіталу, витрат майбутніх періодів,
забезпечень майбутніх витрат і платежів

40. Відомість 5-м призначена для систематизації інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу, про витрати операційної діяльності за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати), про витрати майбутніх періодів, про фінансові результати, про нерозподілені прибутки (непокриті збитки) та використання прибутку. В ній також систематизується інформація про власний (статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений, вилучений) капітал, створення і використання забезпечень майбутніх витрат і платежів.

41. У Відомості 5-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

у розділі I - 84 "Витрати операційної діяльності" і 85 "Інші затрати";

у розділі II - 23 "Виробництво";

у розділі III - 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 70 "Доходи", 79 "Фінансові результати";

у розділі IV - 39 "Витрати майбутніх періодів", 40 "Власний капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

42. У статтях рядків 1-6 за дебетом рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" розділу I на підставі первинних облікових документів (та/або аркушів-розшифровок) на витрачання (або передавання у місця витрачання) виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи відображаються витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, із здійсненням діяльності з виконання робіт, надання послуг і продажу товарів (графи 3-14).

Собівартість реалізованих виробничих запасів, товарів і іноземної валюти з кредиту рахунків обліку відповідних активів списується в дебет рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" (рядки 5.3-5.6), з якого списується в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

З кредиту рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" (графи 16-18 розділу I) витрати списуються в дебет рахунків:

23 "Виробництво" - малими підприємствами, які здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), в сумі витрат, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. N 318 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за N 27/4248, включаються до виробничої собівартості продукції;

79 "Фінансові результати" - в сумі інших операційних витрат (адміністративні, збутові).

Списання всієї суми витрат операційної діяльності малі підприємства, які здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), з кредиту рахунку 84 можуть проводити у кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".

Дані графи 15 розділу I Відомості 5-м в частині витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) переносяться до графи 16 розділу I і до графи 4 розділу II, а в частині інших операційних витрат до графи 17 розділу I і до графи 5 розділу III, або всі витрати операційної діяльності переносяться до графи 1 розділу I і графи 5 розділу III.

Витрати малого підприємства, яке здійснює торговельну діяльність, з кредиту рахунку 84 списуються у дебет рахунку 79 (графа 5 розділу III).

У графі 20 розділу I накопичуються дані за складовими елементів операційних витрат і статтями інших затрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць.

43. У рядках 7.1-7.4 розділу I відображаються сума визнаних витрат, що виникли внаслідок іншої, ніж операційна, діяльності (фінансові витрати, інші витрати), надзвичайних подій та податок на прибуток. Одночасно з відображенням вибуття незавершеного виробництва або готової продукції внаслідок надзвичайних подій або використання на капітальні інвестиції здійснюється на зазначену суму запис способом сторно за дебетом і кредитом рахунку 84 "Витрати операційної діяльності" у розрізі елементів операційних витрат (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).

44. У графах 4-7 розділу II Відомості 5-м відображаються витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами продукції, робіт, послуг (об'єктами витрат), за кредитом цього рахунку у графах 8-13 відображається їх списання (кредит рахунку 23).

З рахунку 23 "Виробництво" щомісяця малі підприємства, що здійснюють виробництво готової продукції, списують в дебет рахунку 26 "Готова продукція" (графа 8 розділу II) суму затрат, що відносяться до прийнятої готової продукції, або всю суму затрат на виробництво продукції без оцінки залишків незавершеного виробництва.

Малі підприємства, які здійснюють діяльність з виконання робіт і послуг, з кредиту рахунку 23 щомісяця відображають за дебетом рахунку 79 "Фінансові результати" - суму затрат, що відносяться до робіт і послуг, визнаних доходами, або всю суму затрат без оцінки залишків незавершеного виробництва.

Списання собівартості реалізованої готової продукції щомісяця з кредиту рахунку 26 "Готова продукція" (у Відомості 2-м) може здійснюватися в дебет рахунку 79 "Фінансові результати" на суму, що визначено з урахуванням вартості залишку нереалізованої готової продукції, або на всю суму без поділу на собівартість залишків готової продукції. При цьому у всіх випадках у Відомості 2-м забезпечується ведення кількісного обліку залишку, надходження і вибуття готової продукції за первинними документами на їх виготовлення і вибуття (реалізацію тощо).

За результатами інвентаризації вартість виявленого у виробничих приміщеннях (ділянках) малих підприємств залишку не підданих обробці (використанню) сировини й матеріалів, не закінчених обробкою сировини, матеріалів, деталей, не закінченої складанням і комплектуванням готової продукції (за прямими витратами) відображається за дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" і 23 "Виробництво" та кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" (Відомість 2-м і розділ II Відомості 5-м). Одночасно на вартість виявленого у виробничих приміщеннях (ділянках) не підданих обробці і використанню сировини і матеріалів способом сторно відображається зменшення оборотів за рахунком 84 "Витрати операційної діяльності" (графа 18 розділу I Відомості 5-м).

Малі підприємства, які собівартість реалізованої готової продукції списують без поділу на собівартість залишку готової продукції, оцінюють залишок готової продукції за справедливою вартістю за даними кількісного обліку руху готової продукції. Визначена вартість залишку готової продукції відображається за дебетом рахунку 26 (Відомість 2-м) і кредитом рахунку 79 (рядок 6 розділу III Відомості 5-м).

45. Розділ III Відомості 5-м призначено для систематизації інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій, про нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Записи у графах 11-15 цього розділу здійснюються: з кредиту рахунку 70 у рядках 1-5; з кредиту рахунку 79 - у рядку 6; з кредиту рахунку 44 - у рядку 7.

Для заповнення графи 5 розділу III використовуються дані:

Відомості 1-м (з кредиту рахунку 30), Відомості 3-м (з кредиту рахунків 37, 64, 68) і розділу III Відомості 5-м (з кредиту рахунку 79) - для рядків 1-4;

Відомості 2-м (з кредиту рахунку 26), розділу I Відомості 5-м (з кредиту рахунків 84 і 85), розділу II Відомості 5-м (з кредиту рахунку 23) і розділу III Відомості 5-м (з кредиту рахунків 44 і 70) - для рядку 6;

Відомості 3-м (з кредиту рахунку 68), розділу III Відомості 5-м (з кредиту рахунків 44 і 79) і розділу IV Відомості 5-м (з кредиту рахунку 40) - для рядку 7.

46. Систематизація інформації про витрати майбутніх періодів, про власний (статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений і вилучений) капітал, про забезпечення майбутніх витрат і платежів, про цільове фінансування і цільові надходження здійснюється у розділі IV Відомості 5-м. У графі 2 до початку записів зазначається код і назва відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські операції.

47. Систематизація даних про операції з цінностями, що не належать малому підприємству (отримані для зберігання, переробки, монтажу, продажу на умовах комісії, користування на умовах операційної оренди), з бланками суворого обліку, зі списання активів до з'ясування винних, із гарантіями і заставами ведеться у Відомості 8, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356.

48. Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотно-сальдової відомості, яка використовується для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку за кожним рахунком бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість складається щомісяця і використовується для записів даних за дебетом і кредитом кожного рахунку окремо. Оборотно-сальдова відомість заповнюється перенесенням кредитових оборотів із регістрів бухгалтерського обліку у дебет відповідних рахунків.

Дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості за кожним рахунком бухгалтерського обліку мають дорівнювати дебетовому обороту за відповідним рахунком бухгалтерського обліку у регістрі (відомості) бухгалтерського обліку. Загальна сума дебетових оборотів (сума даних рядків графи 29) Оборотно-сальдової відомості має дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів (сума даних за графами 4-28 рядку "Усього оборотів за кредитом рахунків") Оборотно-сальдової відомості.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток 1

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

Журнал
обліку господарських операцій

за ______________________ 20 ____ р.

------------------------------------------------------------------------
|Реєстрація |Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку
|операцій |
|----------------+------------------------------------------------------
|N |Да-|Зміст|Су-|10 |13 |15 |20 |23 |26 |
|з/|та |опера|ма |Основні |Знос |Капі- |Вироб- |Вироб- |Готова |
|п |і |ції | |засоби |необо- |тальні |ничі |ництво |продук- |
| |но-| | | |ротних |інвес- |запаси | |ція |
| |мер| | | |активів |тиції | | | |
| |до-| | | | | | | | |
| |ку-| | | | | | | | |
| |ме-| | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| |нта| | |де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|
| | | | |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 |15 | 16 |
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Усього|за | | | | | | | | | | | | | |
|оборо-|дебе-| | | | | | | | | | | | | |
|тів за|том | | | | | | | | | | | | | |
|місяць|-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| |за | | | | | | | | | | | | | |
| |кре- | | | | | | | | | | | | | |
| |дитом| | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Сальдо на | | | | | | | | | | | | | |
|початок | | | | | | | | | | | | | |
|місяця | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|Сальдо на | | | | | | | | | | | | | |
|кінець | | | | | | | | | | | | | |
|місяця | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|30 |31 |37 |40 |44 |64 |66 |68 |
|Каса |Рахунки |Розраху-|Власний |Нерозпо-|Розра- |Розраху-|Розраху-|
| |в банках|нки з |капітал |ділені |хунки |нки з |нки за |
| | |різними | |прибутки|за пода-|оплати |іншими |
| | |дебіто- | |(непок- |тками і |праці |операці-|
| | |рами | |риті |платежа-| |ями |
| | | | |збитки) |ми | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|
|бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
|17 | 18 |19 | 20 |21 | 22 |23 | 24 |25 | 26 |27 | 28 |29 | 30 |31 | 32 |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 ---------------------------------------------------------------
|
|
---------------------------------------------------------------|
|70 |79 |84 |85 |14, 18, 35, 39, 47, 55, 69|
|Доходи |Фінан- |Витрати |Інші |--------------------------|
| |сові |опера- |затрати | | | |
| |резуль- |ційної | | | | |
| |тати |діяль- | | | | |
| | |ності | | | | |
| | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|де-|кре-|
|бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |бет|дит |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
|33 | 34 |35 | 36 |37 | 38 |39 | 40 |41 | 42 |43 | 44 |45 | 46 |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер ______________
                                           (підпис)

Додаток 2

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

Вкладний аркуш

----------------------------------------------------------------------------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 |15 | 16 |17 |
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|--+---+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|Усього|за | | | | | | | | | | | | | | |
|оборо-|дебе-| | | | | | | | | | | | | | |
|тів за|том | | | | | | | | | | | | | | |
|арку- |-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
|шем |за | | | | | | | | | | | | | | |
| |кре- | | | | | | | | | | | | | | |
| |дитом| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------------------------------
| 18 |19 | 20 |21 | 22 |23 | 24 |25 | 26 |27 | 28 |29 | 30 |31 | 32 |33 | 34
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

-------------------------------------------------------
|35 | 36 |37 | 38 |39 | 40 |41 | 42 |43 | 44 |45 | 46 |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------

Додаток 3

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

_______________________________________

Підприємство

Відомість 1-м

за __________________________ 20___ р.

Розділ I. Облік готівки і грошових документів (рахунок 30)

---------------------------------------------------------------------------
|N |Дата | Зміст | В дебет рахунку з кредиту рахунку |
|з/|звіту|операції|-------------------------------------------------------+
|п |каси-| | 30 | 31 | 37 | 68 | 70 |14, 15, 18, 40,|Усього|
| |ра | |Каса|Рахун-|Розра-|Розра-|Доходи|47, 55, 66, 69,|за де-|
| | | | |ки в |хунки |хунки | | |бетом |
| | | | |банках|з різ-|за | |---------------| |
| | | | | |ними |іншими| | | | | | |
| | | | | |дебі- |опера-| | | | | | |
| | | | | |торами|ціями | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 13 |
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+--------------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
| |Усього |----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
---------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 ----------------------------------------------------------------------------
З кредиту рахунку в дебет рахунків |
---------------------------------------------------------------------------|
30 | 31 | 37 | 64 | 66 | 68 | 84 | 85 |14, 15, 35, 39,|Усього|
Каса|Рахун-|Розра-|Розра-|Розра-|Розра-|Витрати|Інші|40, 47, 55, 69,|за |
|ки в |хунки |хунки |хунки |хунки |опера- |зат-|70 |креди-|
|банках|з різ-|за |з |за |ційної |рати|---------------|том |
| |ними |подат-|оплати|іншими|діяль- | | | | | | |
| |дебі- |ками й|праці |опера-|ності | | | | | | |
| |торами|плате-| |ціями | | | | | | | |
| | |жами | | | | | | | | | |
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 |23 |24 |25 | 26 |
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----------------------------------------------------------------------------

продовження на зворотній стороні

Зворотня сторона
Відомості 1-м

Розділ II. Облік грошових коштів та їх еквівалентів (рахунок 31)

---------------------------------------------------------------------------
|N |Дата | Зміст | В дебет рахунку з кредиту рахунку |
|з/|випи-|операції|-------------------------------------------------------+
|п |ски | | 30 | 31 | 37 | 68 | 70 |14, 15, 18, 35,|Усього|
| |банку| |Каса|Рахун-|Розра-|Розра-|Доходи|40, 47, 55, 64,|за де-|
| | | | |ки в |хунки |хунки | |66, 69 |бетом |
| | | | |банках|з різ-|за | |---------------| |
| | | | | |ними |іншими| | | | | | |
| | | | | |дебі- |опера-| | | | | | |
| | | | | |торами|ціями | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 13 |
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+-----+--------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
|--+--------------+----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
| |Усього |----+------+------+------+------+---+---+---+---+------+
---------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 ----------------------------------------------------------------------------
З кредиту рахунку в дебет рахунків |
---------------------------------------------------------------------------|
30 | 31 | 37 | 64 | 66 | 68 | 84 | 85 |14, 15, 18, 35,|Усього|
Каса|Рахун-|Розра-|Розра-|Розра-|Розра-|Витрати|Інші|39, 40, 47, 55,|за |
|ки в |хунки |хунки |хунки |хунки |опера- |зат-|69 |креди-|
|банках|з різ-|за |з |за |ційної |рати|---------------|том |
| |ними |подат-|оплати|іншими|діяль- | | | | | | |
| |дебі- |ками й|праці |опера-|ності | | | | | | |
| |торами|плате-| |ціями | | | | | | | |
| | |жами | | | | | | | | | |
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 |23 |24 |25 | 26 |
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----+------+------+------+------+------+-------+----+---+---+---+---+------|
----------------------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер  __________
                                       (підпис)
"___" ___________ 20___ р.

Додаток 4

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

________________________

Підприємство

Відомість 2-м

за _____________________ 20___ р.

Облік запасів
За рахунками 20 і 26

----------------------------------------------------------------
|N |Номен- |Номер|Найме-|Оди-|Ціна |Сальдо на|Усього за |
|з/|клатур-|доку-|нуван-|ниця|(прид-|початок |дебетом |
|п |ний |менту|ня за-|ви- |бання,|місяця | |
| |номер | |пасів |міру|факти-|---------+----------------|
| | | | | |чна |Кіль-|Су-|Кіль-|Коре- |Су-|
| | | | | |собі- |кість|ма |кість|спон- |ма |
| | | | | |вар- | | | |дуючий| |
| | | | | |тість)| | | |раху- | |
| | | | | | | | | |нок | |
| | | | | | | | | | | |
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11|
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
----------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 -----------------------------------------------------------
З кредиту рахунку в дебет рахунків |Сальдо на|
------------------------------------------------|кінець |
26 |79 |84 |15, 20, 23, 39, 40,|Усього за|місяця |
Гото-|Фіна-|Вит- |47, 85 |кредитом | |
ва |нсові|рати |-------------------+---------+---------|
про- |резу-|опе- | | | | | |Кіль-|Су-|Кіль-|Су-|
дук- |льта-|рацій-| | | | | |кість|ма |кість|ма |
ція |ти |ної | | | | | | | | | |
| |діяль-| | | | | | | | | |
| |ності | | | | | | | | | |
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
12 | 13 | 14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20 |21 | 22 |23 |
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
-----------------------------------------------------------

продовження на зворотній стороні

Зворотня сторона
Відомості 2-м

----------------------------------------------------------------
|N |Номен- |Номер|Найме-|Оди-|Ціна |Сальдо на|Усього за |
|з/|клатур-|доку-|нуван-|ниця|(прид-|початок |дебетом |
|п |ний |мента|ня за-|ви- |бання,|місяця | |
| |номер | |пасів |міру|факти-|---------+----------------|
| | | | | |чна |Кіль-|Су-|Кіль-|Коре- |Су-|
| | | | | |собі- |кість|ма |кість|спон- |ма |
| | | | | |вар- | | | |дуючий| |
| | | | | |тість)| | | |раху- | |
| | | | | | | | | |нок | |
| | | | | | | | | | | |
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11|
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
|--+-------+-----+------+----+------+-----+---+-----+------+---+
----------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------
|З кредиту рахунку в дебет рахунків |Сальдо на|
|------------------------------------------------|кінець |
|26 |79 |84 |15, 20, 23, 39, 40,|Усього за|місяця |
|Гото-|Фіна-|Вит- |47, 85 |кредитом | |
|ва |нсові|рати |-------------------+---------+---------|
|про- |резу-|опе- | | | | | |Кіль-|Су-|Кіль-|Су-|
|дук- |льта-|рацій-| | | | | |кість|ма |кість|ма |
|ція |ти |ної | | | | | | | | | |
| | |діяль-| | | | | | | | | |
| | |ності | | | | | | | | | |
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
| 12 | 13 | 14 |15 |16 |17 |18 |19 | 20 |21 | 22 |23 |
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
|-----+-----+------+---+---+---+---+---+-----+---+-----+---|
------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер ______________
                                          (підпис)
"___" ___________ 20___ р.

Додаток 5

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

________________________________

Підприємство

Відомість 3-м

за _____________ 20___ р.

Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами,
за податками і платежами, облік довгострокових зобов'язань
і доходів майбутніх періодів
За рахунками 37, 55, 64, 68 і 69

----------------------------------------------------------------------------
|N |Но-|Показ-|Сальдо на |Усього за|З кредиту рахунку в дебет рахунків
|за-|мер|ники |початок |дебетом |-----------------------------------
|пи-|до-| |місяця | |Да-|20 |26 |30 |31 |37 |
|су |ку-| |--------------+---------|та |Вироб-|Гото-|Ка-|Рахун-|Роз- |
| |ме-| |Дата |Де-|Кре-|Коре-|Су-| |ничі |ва |са |ки в |рахун-|
| |нту| |вини-|бет|дит |спон-|ма | |запаси|про- | |банках|ки з |
| | | |кнен-| | |дую- | | | |дук- | | |різни-|
| | | |ня | | |чий | | | |ція | | |ми де-|
| | | |забо-| | |раху-| | | | | | |біто- |
| | | |рго- | | |нок | | | | | | |рами |
| | | |вано-| | | | | | | | | | |
| | | |сті | | | | | | | | | | |
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 |
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
|---+---+------+-----+---+----+-----+---+---+------+-----+---+------+------+
| | |Усього| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 -------------------------------------
|Сальдо |
---------------------------|на |
84 |14, 15, 18, 35,|Усьо-|кінець |
Вит- |39, 40, 44, 47,|го за|місяця |
рати |55, 64, 66, 68,|кре- | |
опе- |70, 85 |дитом| |
раці-|---------------| |--------|
йної | | | | | |Де-|Кре-|
дія- | | | | | |бет|дит |
льно-| | | | | | | |
сті | | | | | | | |
| | | | | | | |
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
15 |16 |17 |18 |19 | 20 |21 | 22 |
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
-----+---+---+---+---+-----+---+----|
| | | | | | | |
-------------------------------------

продовження на зворотній стороні

Зворотня сторона
Відомості 3-м

Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці (рахунок 66)

-----------------------------------------------------
|N |Пріз-|По-|Зали-|З кредиту разхунку 66 |
|з/|вище,|са-|шок |в дебет рахунків |
|п |ім'я,|да |неви-|--------------------------------+
| |по | |пла- |47 |84 |85 |15, 30,|Разом |
| |бать-| |ченої|Забез-|Вит- |Інші|31, 39,|за |
| |кові | |заро-|печен-|рати |зат-|64, 66 |кре- |
| | | |біт- |ня |опе- |рати|-------|дитом |
| | | |ної |май- |раці-| | | |рахун-|
| | | |плати|бутніх|йної | | | |ку |
| | | |на |вит- |дія- | | | | |
| | | |поча-|рат і |льно-| | | | |
| | | |ток |плате-|сті | | | | |
| | | |міся-|жів | | | | | |
| | | |ця | | | | | | |
| | | |(кре-| | | | | | |
| | | |дит) | | | | | | |
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+-----+---+-----+------+-----+----+---+---+------+
|--+---------+-----+------+-----+----+---+---+------+
| |Усього | | | | | | | |
-----------------------------------------------------

Продовження таблиці

 ------------------------------------------------------------
В дебет рахунку 66 з кредиту рахунків |
|
-----------------------------------------------------------|
30 Каса |64 |66 |68 |70 |31, 37,|Разом|Залишок |
-----------|Роз- |Роз- |Роз- |До-| 40, |за |невипла-|
Вида-|Спла-|рахун-|рахун-|рахун-|хо-|-------|дебе-|ченої |
но |чена |ки за |ки з |ки за |ди | | |том |заробіт-|
аванс|забо-|подат-|оплати|іншими| | | |ра- |ної |
|рго- |ками й|праці |опера-| | | |хун- |плати на|
|вані-|плате-| |ціями | | | |ку |кінець |
|сть |жами | | | | | | |місяця |
| | | | | | | | |(кредит)|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 |17 |18 | 19 | 20 |
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
-----+-----+------+------+------+---+---+---+-----+--------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер _____________
                                        (підпис)
"___" ___________ 20___ р.

Додаток 6

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

___________________________

Підприємство

Відомість 4-м

за ________________ 20___ р.

Розділ I. Облік необоротних актівів і зносу (рахунки 10 і 13)

--------------------------------------------------------------------------
|Рахунок 10 "Основні засоби"
|-------------------------------------------------------------------------
|N |Об'єкт|Місце|Залишок |За дебетом |З кредиту рахунку 10 в дебет
|з/|основ-|вико-|на |рахунку 10 |
|п |них |рис- |початок | |
| |засо- |тан- |місяця | |
| |бів |ня, |----------+-----------------+----------------------------
| |(нема-|прі- |Кі-|Сума |Да-|Кі-|Коре-|Су-|Дата,|Кі-|10 |13 |40
| |тері- |звище|ль-|(пер- |та,|ль-|спон-|ма |номер|ль-|Осно-|Знос |Влас-
| |альних|від- |кі-|вісна |но-|кі-|дую- | |доку-|кі-|вні |необо-|ний
| |акти- |пові-|сть|(пере-|мер|сть|чий | |мен- |сть|засо-|ротних|капі-
| |вів), |даль-| |оціне-|до-| |раху-| |та, | |би |акти- |тал
| |корот-|ної | |на) |ку-| |нок | |при- | | |вів |
| |ка |особи| |ваті- |ме-| | | |чина | | | |
| |харак-| | |сть) /|нта| | | |вибу-| | | |
| |терис-| | |у тому| | | | |ття | | | |
| |тика | | |числі | | | | | | | | |
| |об'єк-| | |сума | | | | | | | | |
| |та | | |перео-| | | | | | | | |
| | | | |цінки | | | | | | | | |
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
|--+------+-----+---+------+---+---+-----+---+-----+---+-----+------+-----
| |Усього| | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 -----------------------------------------------------------------------
|Рахунок 13 "Знос необоротних активів" |
-----------------------+----------------------------------------------|
рахунків |Залишок |Зали-|З кредиту рахунку 13 |Дебет |Залишок|
|на |шок |в дебет рахунків 10, |рахунку |на |
|кінець |на |13, 39, 84, 85 |13 |кінець |
|місяця |поча-| | |місяця |
------------+----------|ток |----------------------+---------+-------|
|85 |Усього|Кі-|Сума |міся-| | | | |Усього|Коре-|Су-| |
|Інші|за |ль-|(пер- |ця | | | | |за |спон-|ма | |
|зат-|креди-|кі-|вісна | | | | | |креди-|дую- | | |
|рати|том |сть|(пере-| | | | | |том |чий | | |
| | | |оціне-| | | | | | |раху-| | |
| | | |на) | | | | | | |нок | | |
| | | |ваті- | | | | | | | | | |
| | | |сть) /| | | | | | | | | |
| | | |у тому| | | | | | | | | |
| | | |числі | | | | | | | | | |
| | | |сума | | | | | | | | | |
| | | |перео-| | | | | | | | | |
| | | |цінки | | | | | | | | | |
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
| 15 | 16 |17 | 18 | 19 |20 |21 |22 |23 | 24 | 25 |26 | 27 |
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
+----+------+---+------+-----+---+---+---+---+------+-----+---+-------|
| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

продовження на зворотній стороні

Зворотня сторона
Відомості 4-м

Розділ II. Облік капітальних і фінансовихінвестицій
та інших необоротних активів
За рахунками 14, 15, 18 і 35

-----------------------------------------------------------------------------
|N |Зміст |Саль-|За дебетом|З кредиту рахунку в дебет рахунків|Усьго|Сальдо|
|за-| |до на|рахунку |----------------------------------|за |на |
|пи-| |поча-|----------|10 |14, 15, 18, 30, 31, 37, |кре- |кінець|
|су | |ток |Коре-|Сума|Осно-|40, 47, 55, 64, 68 |ди- |місяця|
| | |міся-|спон-| |вні |----------------------------|том | |
| | |ця |дую- | |засо-| | | | | | |85 | | |
| | | |чий | |би | | | | | | |Інші| | |
| | | |раху-| | | | | | | | |вит-| | |
| | | |нок | | | | | | | | |рати| | |
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13 | 14 | 15 |
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
|---+------+-----+-----+----+-----+---+---+---+---+---+---+----+-----+------|
| |Усього| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер ______________
                                           (підпис)
"___" ___________ 20___ р.

Додаток 7

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

_________________________________

Підприємство

Відомість 5-м

за _____________ 20___ р.

Розділ I. Облік витрат (рахунки 84, 85)

----------------------------------------------------------------------------
|N |Показники |В дебет рахунків 84, 85 з кредиту рахунків
|з/п| |---------------------------------------------------------
| | |13 |20 |37 |64 |66 |68 |10, 14, 15,
| | |Знос |Вироб-|Розра-|Розра-|Розра-|Розра- |18, 23, 26,
| | |необо-|ничі |хунки |хунки |хунки |хунки |30, 31, 35,
| | |ротних|запаси|з різ-|за |з |за |39, 47, 55, 84
| | |акти- |------|ними |подат-|оплати|іншими |--------------
| | |вів | | |дебі- |ками й|праці |опера- | | | | |
| | | | | |торами|плате-| |ціями | | | | |
| | | | | | |жами | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+------+--+---+------+------+------+-------+--+--+--+--+--
| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14
|---+-------------+------+--+---+----------------------------+--+--+--+--+--
|1 |Матеріальні | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | |
|1.1|Витрати | | | | | | | | |
| |сировини й | | | | | | | | |
| |матеріалів | | | | | | | | |
| | | |--+---+------- --------+--+--+--+--+--
|1.2|Витрати | | | | | | | | | | |
| |палива й | | | | | | | | | | |
| |енергії | | | | | | | | | | |
| | | |--+---+------- --------+--+--+--+--+--
|1.3|Витрати | | | | | | | | |
| |будівельних | | | | | | | | |
| |матеріалів | | | | | | | | |
| | | |--+---| |--+--+--+--+--
|1.4|Витрати | | | | | | | | |
| |напівфабрика-| | | | | | | | |
| |тів | | | | | | | | |
| | | |--+---+------- |--+--+--+--+--
|1.5|Інші | | | | | | | | | |
| |матеріальні | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | |
| | | |--+---+------| |--+--+--+--+--
|1.6| | | | | | | | | | |
| |-------------| |--+---+------| --------+--+--+--+--+--
|1.7|Усього | | | | | | | | | | |
|---+-------------| --------------- -------+-------+--+--+--+--+--
|2 |Витрати на | | | | | | | |
| |оплату праці | | | | | | | |
|2.1|Виплати за | | | | | | | |
| |окладами й | | | | | | | |
| |тарифами | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|2.2|Премії та | | | | | | | |
| |заохочення | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|2.3|Компенсаційні| | | | | | | |
| |виплати | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|2.4|Оплата | | | | | | | |
| |відпусток | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|2.5|Інші витрати | | | | | | | |
| |на оплату | | | | | | | |
| |праці | | | | | | | |
| |-------------| |------| |--+--+--+--+--
|2.6|Усього | | | | | | | |
|---+-------------| -------+------- |--+--+--+--+--
|3 |Відрахування | | | | | | | |
| |на соціальні | | | | | | | |
| |заходи | | | | | | | |
|3.1|Відрахування | | | | | | | |
| |на пенсійне | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|3.2|Відрахування | | | | | | | |
| |на соціальне | | | | | | | |
| |страхування | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|3.3|Страхування | | | | | | | |
| |на випадок | | | | | | | |
| |безробіття | | | | | | | |
| | | |------| |--+--+--+--+--
|3.4|Відрахування | | | | | | | |
| |на індивіду- | | | | | | | |
| |альне страху-| | | | | | | |
| |вання | | | | | | | |
| |-------------| |------| |--+--+--+--+--
|3.5|Усього | | | | | | | |
|---+-------------+------- -------- |--+--+--+--+--
|4 |Амортизація | | | | | | |
|4.1|Амортизація | | | | | | |
| |основних | | | | | | |
| |засобів | | | | | | |
| | |------| |--+--+--+--+--
|4.2|Амортизація | | | | | | |
| |інших необо- | | | | | | |
| |ротних мате- | | | | | | |
| |ріальних | | | | | | |
| |активів | | | | | | |
| | |------| |--+--+--+--+--
|4.3|Амортизація | | | | | | |
| |нематеріаль- | | | | | | |
| |них актиів | | | | | | |
| |-------------+------| |--+--+--+--+--
|4.4|Усього | | | | | | |
|---+-------------+------- --------------- --------+--+--+--+--+--
|5 |Інші опера- | | | | | | | | | |
| |ційні витрати| | | | | | | | | |
|5.1|Витрати на | | | | | | | | | |
| |відрядження | | | | | | | | | |
| | | |------+------| |-------+--+--+--+--+--
|5.2|Витрати на | | | | | | | | | |
| |послуги | | | | | | | | | |
| |зв'язку | | | | | | | | | |
| | | |------+------| |-------+--+--+--+--+--
|5.3| | | | | | | | | | |
| | | |------+------| |-------+--+--+--+--+--
|5.4| | | | | | | | | | |
| | | |------+------| |-------+--+--+--+--+--
|5.5| | | | | | | | | | |
| | | |------+------| |-------+--+--+--+--+--
|5.6| | | | | | | | | | |
| |-------------| |------+------| |-------+--+--+--+--+--
|5.7|Усього | | | | | | | | | |
|---+-------------+-------------+------+------+------+-------+--+--+--+--+--
|6 |Усього за | | | | | | | | | | | |
| |рахунком 84 | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+--------------------+------+-----------------------------
|7 |Інші затрати | | |
|7.1|Податок на | | |
| |прибуток | | |
| | |--------------------+------+-----------------------------
|7.2|Надзвичайні | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | |
| | |------+--+---+------+------+------+-------+--+--+--+--+--
|7.3|Фінансові | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | |
| |-------------+------+--+---+------+------+------+-------+--+--+--+--+--
|7.4|Інші витрати | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+------+--+---+------+------+------+-------+--+--+--+--+--
|8 |Разом за | | | | | | | | | | | |
| |рахунком 85 | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

------------------------------------------
|Усього|З кредиту рахунку |З кре-|Усього|
|за |84 в дебет рахунків|диту |витрат|
|дебе- |-------------------|рахун-|з |
|том |23 |79 |84 |ку 85 |почат-|
| |Виро-|Фінан- |Вит- |в де- |ку |
| |ниц- |сові |рати |бет |року |
| |тво |резуль-|опе- |рахун-| |
| | |тати |раці-|ку 79 | |
| | | |йної | | |
| | | |дія- | | |
| | | |льно-| | |
| | | |сті | | |
+------+-----+-------+-----+------+------|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+------+--------------------------+------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
+------+-------------------- |------|
| | | |( )| | |
+------+-------------------- |------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------+-------------------- | |
| | | |( )| | |
+------+-------------------- |------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------+-------------------- |------|
| | | |( )| | |
+------+-------------------- |------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------+-------------------- |------|
| | | |( )| | |
+------+-------------------- |------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
+------| |------|
| | | |
+------| |------|
| | | |
+------| |------|
| | | |
+------+-------------------- |------|
| | | |( )| | |
+------+-----+-------+-----| |------|
| | | | | | |
| | | |( )| | |
+------+--------------------------+------|
| | | |
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
| | | |
+------| |------|
| | | |
+------| -------+------|
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------

Сторінка 2
Відомості 5-м

Розділ II. Облік витрат на виробництво (рахунок 23)

------------------------------------------------------
|N |Вид |Залишок |В дебет рахунку 23
|з/|продукції,|незавер-|з кредиту рахунків
|п |робіт, |шеного |------------------------------
| |послуг |вироб- |23 |79 |84 |Усього
| | |ництва |"Вироб-|"Фінан-|Витрати|за
| | |на поча-|ництво"|сові |опера- |дебе-
| | |ток | |резуль-|ційної |том
| | |місяця | |тати" |діяль- |
| | | | | |ності |
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
|--+----------+--------+-------+-------+-------+------
| |Усього | | | | |
------------------------------------------------------

Продовження таблиці

---------------------------------------------
|З кредиту рахунку 23 |Залишок |
|в дебет рахунків |незавер-|
+----------------------------------|шеного |
|26 |79 |15, 20, 23,|Усього|вироб- |
|Готова |Фінан- | 85 |за |ництва |
|продук-|сові |-----------|кре- |на |
|ція |резуль-| | | |дитом |кінець |
| |тати | | | | |місяця |
| | | | | | | |
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
| 8 | 9 |10 |11 |12 | 13 | 14 |
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
+-------+-------+---+---+---+------+--------|
| | | | | | | |
---------------------------------------------

Сторінка 3
Відомості 5-м

Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів
(рахунки 44, 70, 79)

--------------------------------------------------------------
|N |Показники |Сальдо |Усього|З кредиту рахунків 44, 70, 79
|з/п| |--------|за де-|-----------------------------
| | |Де-|Кре-|бетом |30 |31 |37 |40 |70
| | |бет|дит | |Каса|Ра- |Розра-|Влас-|Доходи
| | | | | | |хун-|хунки |ний |
| | | | | | |ки в|з різ-|капі-|
| | | | | | |бан-|ними |тал |
| | | | | | |ках |дебі- | |
| | | | | | | |торами| |
|---+-----------+---+----+------+----+----+------+-----+------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|---+-----------+---+----+------+----+----+------+------------
|1. |Усього до- | | | | | | |
| |ходів від | | | | | | |
| |раелізації | | | | | | |
| |продукції, | | | | | | |
| |товарів, | | | | | | |
| |робіт, | | | | | | |
| |послуг: | | | | | | |
| | | ------------+----+----+------|
|1.1| | | | | |
| | | |----+----+------|
|1.2| | | | | |
| | | |----+----+------|
|1.3| | | | | |
| | |---- -------+----+----+------|
|1.4|Вирахування| | | | | | |
| |з доходу | | | | | | |
|---+-----------+---+----+------+----+----+------|
|2. |Усього | | | | | | |
| |інших | | | | | | |
| |операційних| | | | | | |
| |доходів: | | | | | | |
| | | ------------+----+----+------|
|2.1| | | | | |
| | | |----+----+------|
|2.2| | | | | |
| | | |----+----+------|
|2.3| | | | | |
| | | |----+----+------|
|2.4| | | | | |
| | | |----+----+------|
|2.5| | | | | |
|---+-----------| ------------+----+----+------+-----
|3. |Усього | | | | | | |
| |інших | | | | | | |
| |звичайних | | | | | | |
| |доходів: | | | | | | |
| | | ------------+----+----+------+------
|3.1| | | | | | |
| | | |----+----+------+-----|
|3.2| | | | | | |
| | | |----+----+------+-----|
|3.3| | | | | | |
| | | |----+----+------+-----|
|3.4| | | | | | |
| | | |----+----+------+-----|
|3.5| | | | | | |
| | | |----+----+------+-----|
|3.6| | | | | | |
| | | |----+----+------+-----|
|3.7| | | | | | |
|---+-----------| ------------+----+----+------+------
|4. |Усього | | | | | | |
| |надзвичай- | | | | | | |
| |них | | | | | | |
| |доходів: | | | | | | |
| | | ------------+----+----+------|
|4.1| | | | | |
| | | |----+----+------|
|4.2| | | | | |
|---+-----------+---------------+----+----+------+------
|5. |Усього за | | | | | | | |
| |рахунком 70| | | | | | | |
| |"Доходи" | | | | | | | |
| |(сума | | | | | | | |
| |рядків 1-4)| | | | | | | |
|---+-----------+---+----+------+----------------------+------
|6. |79 | | | | |
| |"Фінансові | | | | |
| |результати"| | | | |
|---+-----------+---+----+------| ------+------
|7. |44 "Нероз- | | | | | |
| |поділені | | | | | |
| |прибутки | | | | | |
| |(непокриті | | | | | |
| |збитки)" | | | | | |
--------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

---------------------------------------------
в дебет рахунів |Усього|Сальдо |Усього |
--------------------|за |--------|доходів|
|10, 13, 14, 15, 18,|кре- |Де-|Кре-|з |
|20, 23, 26, 35, 44,|дитом |бет|дит |початку|
|47, 55, 64, 66, 68,| | | |року |
|69, 79, | | | | |
|-------------------| | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+------+---+----+-------|
|11 |12 |13 |14 |15 | 16 |17 |18 | 19 |
+---+---+---+---+---+------+---+----+-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------+---- |-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |( )|
|---+---+---+---+---+------+---+----+-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| |-------|
| | | | | | | | |
|---+---+---+---+---+------| -----+-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+------+---+----+-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+---+---+---+---+---+------+---+----| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------

Сторінка 4
Відомості 5-м

Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів,
забезпечень майбутніх витрат і платежів
За рахунками N 39, 40, 47

------------------------------------------------------------------------------
|N|Підс- |Сальдо |Усього за |З кредиту рахунку в дебет рахунків 10,|Сальдо |
|з|тава, | |кредитом |13, 14, 15, 20, 26, 30, 31, 35, 37, | |
|п|опера-| | |39, 40, 47, 55, 64, 66, 68, 84, 85 | |
| |ція, |--------+----------+--------------------------------------+--------|
| |дата |Де-|Кре-|Корес-|Су-| | | | | | | |Усього за |Де-|Кре-|
| | |бет|дит |понду-|ма | | | | | | | |кредитом |бет|дит |
| | | | |ючий | | | | | | | | | | | |
| | | | |раху- | | | | | | | | | | | |
| | | | |нок | | | | | | | | | | | |
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 14 |15 | 16 |
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
|-+------+---+----+------+---+---+---+---+---+---+---+---+----------+---+----|
| |Усього| | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер ______________
                                          (підпис)
"___" ___________ 20___ р.

Додаток 8

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.06.2003 N 422

_____________________________

Підприємство

Оборотно-сальдова відомість

за ________________ 20___ р.

---------------------------------------------------------------------
|Де-|Сальдо | З кредиту рахунків згідно з відомостями
бет|на |-------------------------------------------------------
| |початок |Відомість|Відомість| Відомість 3-м | Відомість 4-м
| |місяця | 1-м | 2-м | |
| |--------+---------+---------+-----------------+-----------------
| |Де-|Кре-| 30 | 31 | 20 | 26 |37|55|64|66|68|69|10|13|14|15|18|35
| |бет|дит | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
|---+---+----+-------------------------------------+--+--+--+--+--+--
|10 | | х | | | | | | |
|---+---+----| |--+--| -------
|13 | х | | | | |
|---+---+----+---------- ---------- ---- ------+--- ------
|14 | | х | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+---------+--+--+--+--+--| ---+--+--+-----
|15 | | х | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+---------+--+------------ ---- ---- ---
|18 | | х | | | | | |
|---+---+----| -----+----- |--| ---- ---- ---
|20 | | х | | | | | | | | |
|---+---+----| ------ ---- ---- ----
|23 | | х |
|---+---+----| --------- ---- ----
|26 | | | | | | | | | |
|---+---+----+---------- -----+--+--+--+--+--+--- ----------
|30 | | х | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| |--+--+--+--+--+--| |--+--+--+--
|31 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| |--+--+--+--+--+--- |--+--+--+--
|35 | | х | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| |--+--+--| |--+--- |--| |--|
|37 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+----- |--+--+--+--+--+--- ---+--- ----
|39 | | х | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+----+----+--+--+-----+--| ---+--+------ ---
|40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+-------------------- ---- |--| ------------- ---
|44 | | | | |
|---+---+----+--------------- ------------+--+--- ----
|47 | х | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+----- |--+--+-----+--+--- |--|
|55 | х | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| |--+--+-----+--| |--|
|64 | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| |--+--+--+--+--| ----
|66 | х | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| |--+--+--+--+--| ----------
|68 | | | | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----| ---------- ---- ----------
|69 | х | | | |
|---+---+----+----+----- ---- ---- ----
|70 | | | | | | | | | |
|---+---+----+----- -----+--- ---- ----
|79 | | | | |
|---+---+----+--------------+----+--------------- ----
|84 | | х | | | | | | | | | | | |
|---+---+----+----+----+----+----+--+--+--+--+--| ---+--+-----------
|85 | | х | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
|Усього обо- | | | | | | | | | | | | | | | |
|ротів за | | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитом | | | | | | | | | | | | | | | |
|рахунків | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----+----+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
|Рахунки | 30 | 31 | 20 | 26 |37|55|64|66|68|69|10|13|14|15|18|35
---------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 --------------------------------------------------
|Усього |Сальдо |Ра- |
---------------------------|оборо- |на |хун-|
| Відомість 5-м |тів за |кінець |ки |
| |дебетом|місяця | |
+--------------------------|рахун- |--------| |
|23|39|40|44|47|70|79|84|85|ків |Де-|Кре-| |
| | | | | | | | | | |бет|дит | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+---+----+----|
|20|21|22|23|24|25|26|27|28| 29 |30 | 31 | 32 |
------+--+--+--+--+--------+-------+---+----+----|
| | | | | | | | х |10 |
|--| ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | х | |13 |
- |--| |--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | | х |14 |
+-----+--| ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | | | | х |15 |
+--------- ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | х |18 |
+--- ---- ---+--+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | х |20 |
|--| ---- ------+--+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | | | х |23 |
|--| ---- ---+--+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | | | | | |26 |
---- |--| ---+--+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | | | х |30 |
|--| |--+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | | |31 |
|--| ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | х |35 |
---+--- ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | | |37 |
---- |--+--- |-------+---+----+----|
| | | | | х |39 |
- ------+--+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | | | | |40 |
- |--+--| ---+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | | | |44 |
|--+--- ---+--- |-------+---+----+----|
| | | | | | х | |47 |
|--| ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | х | |55 |
---- |--+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | |64 |
---- ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | х | |66 |
|--| ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | | | | | |68 |
---- ---+--| |-------+---+----+----|
| | | | х | |69 |
---+--- |-------+---+----+----|
| | | | | |70 |
---- ---- ---+--+-----+-------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |79 |
---+--- ---+--+--- |--+--+-------+---+----+----|
| | | | |()| | | | х |84 |
---+--| |--| ---| |-------+---+----+----|
| | | | | | | | | х |85 |
+--+--+-----+--+--------+--+-------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+--------+----|
|23|39|40|44|47|70|79|84|85| |Баланс | |
--------------------------------------------------

Головний бухгалтер ______________
                                          (підпис)
"___" ___________ 20___ р.