Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 383/2011 від 06.04.20
11 )

Про внесення змін до Положення про
Міністерство внутрішніх справ України

Затвердити зміни, що вносяться до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138 (зі змінами, внесеними Указами від 24 грудня 2001 року N 1248, від 27 березня 2002 року N 304 і від 3 лютого 2003 року N 62, які додаються.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2003 року
N 593/2003

Затверджено
Указом Президента України
від 11 липня 2003 року N 593/2003

Зміни,
що вносяться до Положення про
Міністерство внутрішніх справ України

( 1138/2000 )

1. В абзаці восьмому пункту 3 слова "та пожежної безпеки" і пункт 10 виключити.

2. У пункті 4:

доповнити підпунктом 27-1 такого змісту:

"27-1) виконує відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності";

підпункти 16 і 17 виключити.

3. У пункті 9:

абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:

"9. МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Міністр має перших заступників та заступників, кількість яких визначається Президентом України. Перших заступників та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Визначення ступеня відповідальності та розподіл обов'язків між першими заступниками та заступниками здійснює Міністр".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому:

підпункти 4, 9 і 10 виключити;

у підпункті 5 слова "Державного секретаря", а в підпункті 7 - "за поданням Державного секретаря" і "Державного секретаря" виключити;

підпункти 12 і 14 викласти в такій редакції:

"12) утворює, реорганізовує та ліквідовує територіальні і на транспорті органи МВС України, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути)";

"14) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з Президентом України начальників, перших заступників, заступників начальників Головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівників структурних підрозділів МВС України, начальників міських управлінь (відділів) внутрішніх справ обласних центрів, міських, районних управлінь (відділів) внутрішніх справ, ректорів та проректорів навчальних закладів Міністерства, першого заступника, заступників начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, начальників управлінь територіального командування, командирів бригад цих військ";

підпункт 14-1 доповнити словами "затверджує граничну чисельність цих органів".

4. У пункті 11:

в абзаці першому слова "Державного секретаря" виключити;

в абзаці другому слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України" та доповнити його реченням такого змісту: "Кількісний склад колегії визначає Президент України. Члени колегії затверджуються і увільняються від виконання обов'язків Президентом України за поданням Міністра".

5. У пункті 13:

в абзаці другому слова "пропозицією Державного секретаря" замінити словами "погодженням з Президентом України";

в абзаці третьому слова "Державний секретар" замінити словом "Міністр".

Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК