Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 серпня 2003 р. N 1380
Київ

Про ліцензування освітніх послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ліцензування освітніх послуг;

Положення про Державну акредитаційну комісію.

2. Установити, що плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг (далі - ліцензія) справляється в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для послуг у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти та двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, а за переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії вноситься суб'єктом освітньої діяльності на рахунки територіального органу Державного казначейства N 3510 в установах Національного банку та N 2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами 1406200, символ звітності банку 069).

3. Міністерству освіти і науки затвердити у тримісячний строк:

ліцензійні умови надання освітніх послуг;

порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг;

положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про ліцензування навчальних закладів та Положення про Державну акредитаційну комісію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, ст. 86).

5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2003 року.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2003 р. N 1380

Порядок
ліцензування освітніх послуг

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про дошкільну освіту" (2628-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про позашкільну освіту" (1841-14), "Про професійно-технічну освіту" (103/98-ВР), "Про вищу освіту" (2984-14), встановлює єдині вимоги до ліцензування освітніх послуг.

2. Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти.

3. Ліцензуванню підлягають такі послуги:

1) у сфері дошкільної освіти:

догляд за дітьми дошкільного віку;

розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку;

корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

2) у сфері загальної середньої освіти:

надання початкової загальної освіти;

надання базової загальної середньої освіти;

надання повної загальної середньої освіти;

3) у сфері позашкільної освіти - навчання за художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним напрямами;

4) у сфері професійно-технічної освіти:

курсове професійно-технічне навчання;

первинна професійна підготовка;

перепідготовка робітників;

підвищення кваліфікації робітників;

підготовка (в тому числі первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання;

5) у сфері вищої освіти:

підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

перепідготовка за спеціальностями;

спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації);

підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців;

підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.

4. Юридичні особи (далі - навчальні заклади) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання послуг, зазначених у пункті 3 цього Порядку, після отримання відповідної ліцензії, а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) - після проведення ліцензування (внесення їх до ліцензії навчального закладу).

5. Послуги щодо професійної підготовки, перепідготовки, курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Державного класифікатора професій ДК - 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257.

Ліцензування підприємств, установ та організацій, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, проводиться з урахуванням специфіки навчання та за умови видачі особам, що навчаються, документа про освіту державного зразка.

6. Підготовка та перепідготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів ліцензується за умови включення напрямів та спеціальностей до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507.

7. Ліцензування послуг з післядипломного навчання у сфері професійно-технічної та вищої освіти (за винятком перепідготовки) здійснюється у разі, коли передбачається видача документа про освіту державного зразка.

8. Ліцензія на освітні послуги іноземцям, які прибули в Україну на навчання, може видаватися лише атестованим професійно-технічним та акредитованим вищим навчальним закладам.

9. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні підрозділи (філії, представництва тощо), що функціонують в Україні, підлягають ліцензуванню незалежно від переліку освітніх послуг, які ними надаються.

10. Ліцензування освітніх послуг здійснюють МОН - щодо надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти і Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (далі - органи ліцензування).

11. Ліцензування послуг здійснюється за заявою навчального закладу. У заяві зазначається найменування послуги, на надання якої заявник бажає отримати ліцензію.

12. До заяви додаються:

1) установчі документи;

2) копії рішення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу про створення навчального закладу. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, подається копія установчого договору;

3) копія свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу та копія довідки про включення його до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - юридичною особою;

4) копія довідки про ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності;

5) концепція діяльності за заявленим напрямом (освітньою послугою), яка базується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, погоджена відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією, на території якої планується надання заявлених послуг;

6) копії затверджених в установленому порядку навчальних, освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів:

7) інформація про кількісні показники матеріально-технічного, науково-методичного та кадрового забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів, відомості про інформаційну базу відповідно до нормативів, затверджених в установленому порядку;

8) копії документів, що засвідчують право власності або право оперативного управління, чи право користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше ніж необхідний для завершення надання послуги;

9) довідка банківської установи про сформований статутний фонд навчального закладу (якщо законодавством передбачено формування статутного фонду);

10) висновок органів державного пожежно-технічного, санітарного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам;

11) копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу: дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь та вчене звання (за їх наявності), першої сторінки паспорта;

12) паспортні дані (прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання), копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності щодо надання послуг у сфері дошкільної освіти;

13) погодження органів виконавчої влади, якщо таке погодження передбачене законодавством і необхідне для організації навчання за професіями, спеціальностями і напрямами підготовки;

14) за наявності у структурі навчального закладу відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо), що надаватимуть послуги, копії рішень про їх створення, реєстрацію та положення про структурні підрозділи, а також інші документи, зазначені у цьому пункті.

13. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні підрозділи, що функціонують в Україні, крім зазначених у пункті 12 цього Порядку документів додатково подають:

копію документа, що засвідчує створення навчального закладу чи структурного підрозділу (філії, представництва тощо) на території України (дозвіл МОН, міжнародні угоди);

документ, що засвідчує дозвіл державного центрального органу управління освітою країни знаходження навчального закладу на створення та діяльність навчального закладу чи структурного підрозділу на території України;

документ, що підтверджує визнання програми, за якою буде проводитися навчання, країною, в якій функціонує навчальний заклад;

програму та навчальний план, за якими буде проводитися навчання, погоджені МОН.

14. Підприємства, установи та організації, що планують проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до заяви додають документи, передбачені підпунктами 3, 6, 7, 10 і 13 пункту 12 цього Порядку.

15. Навчальні заклади, які планують провадження діяльності за освітніми програмами навчальних закладів - іноземних юридичних осіб, крім зазначених у пункті 12 цього Порядку документів, також подають:

документ про реєстрацію навчального закладу - іноземної юридичної особи в країні знаходження, легалізований в установленому порядку;

дозвіл навчального закладу - іноземної юридичної особи на право використання його програм освітньої діяльності та видачу документа за результатами навчання, погоджений з державним центральним органом управління освітою країни знаходження навчального закладу;

довідку державного центрального органу управління освітою країни знаходження навчального закладу про акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності;

програми та навчальні плани, за якими буде проводитися навчання, погоджені МОН.

16. У разі подання заяви про збільшення ліцензованого обсягу документи, зазначені у підпунктах 1-6 і 8-12 пункту 12, не вимагаються.

Ліцензований обсяг навчального закладу - це максимальна кількість осіб, які можуть одночасно отримувати освітні послуги у навчальному закладі на наявній у нього матеріально-технічній базі та за умови кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

Ліцензований обсяг освітньої послуги - це максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, які можуть отримати освітню послугу, виходячи з можливостей навчального закладу у наданні такої послуги відповідно до встановлених нормативів.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення осіб, які робили перерву у навчанні в цьому навчальному закладі з об'єктивних причин.

17. У разі коли заявником подано документи не в повному обсязі чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність установчих документів вимогам законодавства, орган ліцензування повертає їх у десятиденний строк від дня надходження навчальному закладу з мотивованою письмовою відмовою у видачі ліцензії.

18. Спроможність навчального закладу провадити освітню діяльність (надавати освітні послуги) підтверджується експертним шляхом - проведенням ліцензійної експертизи.

19. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 15 днів після її надходження формує експертну комісію для проведення ліцензійної експертизи.

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи затверджується МОН.

20. МОН може делегувати місцевим органам управління освітою свої повноваження з формування експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи.

21. Експертна комісія після отримання від органу ліцензування всіх необхідних документів перевіряє фактичний стан матеріально-технічного, кадрового, навчально-, науково-методичного, інформаційного забезпечення навчального закладу, наявність бібліотеки, достовірність поданої навчальним закладом іншої інформації та готує висновок про спроможність (неспроможність) навчального закладу надавати заявлені освітні послуги.

22. Відшкодування витрат на відрядження експертів для проведення ліцензійної експертизи здійснюється заявником відповідно до законодавства.

Оплата праці експертів здійснюється заявником з розрахунку п'яти годин на день, але не більш як 15 годин (голови комісії - шести годин на день, але не більш як 18 годин) за строк проведення ліцензійної експертизи з розрахунку ставки погодинної оплати праці:

осіб, які проводять навчальні заняття у школах, професійно-технічних навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, - за проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти;

професорів, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, - за проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері вищої освіти.

23. Відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням проведення ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок заявників у розмірі двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Оплата витрат, пов'язаних з ліцензуванням послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, здійснюється заявниками з внесенням коштів на рахунки регіональних експертних рад, а послуг у сфері вищої освіти - на рахунок Державної акредитаційної комісії.

Відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням ліцензійної експертизи послуг, що надаються фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у сфері дошкільної освіти, здійснюється за їх рахунок у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

24. Результати роботи експертної комісії оформляються висновком.

Висновок експертної комісії передається органу ліцензування, що сформував комісію.

Орган ліцензування передає висновок експертної комісії, заяву навчального закладу з доданими до неї документами для попереднього розгляду його відповідною експертною радою Державної акредитаційної комісії або регіональною експертною радою.

Відсутність представників навчального закладу не може бути підставою для неприйняття рішення Державною акредитаційною комісією або регіональною експертною радою.

25. На підставі рішення Державної акредитаційної комісії, регіональної експертної ради про можливість (неможливість) надання ліцензії навчальному закладу, що подав заяву на ліцензування своєї освітньої діяльності, орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії заявнику.

Орган ліцензування має право перевірити законність та обєрунтованість прийнятих рішень на будь-якому етапі ліцензування.

26. Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення за заявою навчального закладу не може перевищувати двомісячний строк з дати отримання його заяви та всіх необхідних документів.

27. У ліцензії зазначається:

найменування органу ліцензування;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

місцезнаходження навчального закладу або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - платника податків та інших обов'язкових платежів:

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

перелік відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо) навчального закладу, що надають освітні послуги, та їх місцезнаходження;

перелік послуг, які має право надавати навчальний заклад та його відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо). Для підприємств, установ та організацій, що здійснюють професійне навчання кадрів на виробництві, робиться запис: "Професійне навчання кадрів на виробництві" та зазначається код і назва підрозділу класифікаційних угруповань професій;

ліцензований обсяг навчального закладу та ліцензований обсяг послуги для навчального закладу та кожного відокремленого структурного підрозділу (філії, представництва тощо);

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі та строк дії ліцензії.

У разі коли вся необхідна інформація щодо переліку освітніх послуг, на які видається ліцензія, не може бути розміщена на бланку ліцензії, оформляється додаток.

Відокремленим структурним підрозділам (філіям, представництвам тощо), переліченим у ліцензії, видається копія ліцензії, завірена органом ліцензування.

28. Ліцензія видається на строк від 3 до 12 років, але не менше ніж на строк завершення циклу навчання.

Строк дії ліцензії визначає орган ліцензування.

Продовження строку дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її отримання.

Навчальним закладам, що пройшли атестацію або акредитацію, видається ліцензія на строк дії свідоцтва про атестацію або сертифіката про акредитацію.

29. Переоформлення виданої ліцензії здійснюється органами ліцензування у разі зміни:

найменування навчального закладу (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи або новостворений навчальний заклад є правонаступником реорганізованого) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

місцезнаходження навчального закладу або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, якщо така зміна не тягне за собою зміни нормативів його матеріально-технічного забезпечення;

ліцензованого обсягу.

30. У разі втрати або пошкодження виданої ліцензії чи додатка до неї навчальному закладу видається дублікат ліцензії.

У разі втрати ліцензії навчальний заклад зобов'язаний звернутися до відповідного органу ліцензування із заявою про видачу дубліката, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

У разі пошкодження ліцензії навчальний заклад подає відповідному органу ліцензування заяву про видачу дубліката ліцензії, непридатну для користування ліцензію, документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

31. Навчальний заклад, що подав заяву та документи, зазначені у пункті 30 цього Порядку, для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити освітню діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Орган ліцензування протягом десяти робочих днів після отримання заяви про видачу дубліката ліцензії видає заявникові дублікат ліцензії.

32. У разі видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена.

33. Нормативи щодо забезпечення навчальних закладів матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою, науково-педагогічними та педагогічними кадрами, необхідними для ліцензування (далі - ліцензійні умови надання освітніх послуг), затверджуються МОН.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг здійснюють органи управління освітою, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що мають у підпорядкуванні навчальні заклади, власники навчальних закладів.

Порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг затверджується МОН.

34. За результатами перевірки стану дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг органи ліцензування мають право:

анулювати видані ліцензії;

вносити пропозиції навчальному закладу, власникам навчальних закладів про усунення порушень ліцензійних умов надання освітніх послуг.

35. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява навчального закладу або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності про анулювання ліцензії;

порушення ліцензійних умов у сфері освіти, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців;

акт про повторне протягом року порушення навчальним закладом ліцензійних умов надання освітніх послуг або вимог інших нормативно-правових актів;

рішення про скасування державної реєстрації навчального закладу;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих навчальним закладом для отримання ліцензії;

акт про встановлення факту надання освітніх послуг за ліцензією або її копією, переданою іншій юридичній особі або фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності;

акт про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов надання освітніх послуг, вимог нормативно-правових актів, що були підставою для внесення пропозицій про усунення таких порушень.

36. Попередній розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється Державною акредитаційною комісією або регіональною експертною радою за поданням органу ліцензування.

37. На підставі рішення Державної акредитаційної комісії або регіональної експертної ради орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.

38. Інформація, що стосується видачі, переоформлення та анулювання ліцензії, видачі її дубліката, вноситься до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру.

Про анулювання ліцензії навчального закладу органи ліцензування інформують органи державної статистики та органи державної податкової служби за місцезнаходженням навчального закладу.

39. У разі анулювання ліцензії навчальний заклад може порушити питання про отримання нової ліцензії для надання відповідних освітніх послуг, але не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

40. Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії або про її анулювання може бути оскаржене до суду.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2003 р. N 1380

Положення
про Державну акредитаційну комісію

1. Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК) є постійно діючим органом, який забезпечує додержання вимог до ліцензування, атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (далі - навчальні заклади) за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців, післядипломної освіти.

2. ДАК у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також нормативно-правовими актами МОН.

3. Основними завданнями ДАК є:

формування і забезпечення разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні навчальні заклади, додержання ними вимог до вищої та професійно-технічної освіти;

участь в організації ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів, професій та напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців;

розгляд і прийняття рішень з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів відповідно до законодавства;

подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

координування роботи з нагляду за виконанням навчальними закладами ліцензійних умов надання освітніх послуг, на яку видано ліцензії;

участь в організаційному забезпеченні визнання в Україні іноземних документів про освіту (нострифікація);

участь у розробленні нормативів матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення навчальних закладів, внесення МОН пропозицій щодо їх зміни.

4. ДАК відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає експертні висновки експертних рад за результатами проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи, приймає рішення про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію, сертифікатів про акредитацію;

готує у межах своєї компетенції пропозиції до нормативно-правових актів з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

бере участь у формуванні та організації роботи регіональних експертних рад;

бере участь в організації взаємодії та співробітництва з відповідними органами ліцензування, атестації, акредитації і нострифікації інших країн.

5. ДАК має право:

залучати спеціалістів наукових і науково-дослідних установ, органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції, а також до проведення консультацій та експертизи під час ліцензування, атестації, акредитації та нострифікації;

повертати регіональним експертним радам матеріали про ліцензування та атестацію навчальних закладів для доопрацювання, приймати рішення про повторну та додаткову експертизу;

отримувати в установленому порядку звітність про роботу регіональних експертних рад та навчальних закладів;

проводити міжвідомчі наради з питань ліцензування, акредитації та атестації навчальних закладів, нострифікації;

розглядати питання та вносити МОН пропозиції про тимчасове припинення дії ліцензій чи їх анулювання у разі порушення навчальним закладом ліцензійних умов надання освітніх послуг.

6. ДАК очолює голова. Голова Комісії за посадою є Міністром освіти і науки.

7. До складу ДАК входять представники МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідні фахівці навчальних закладів та наукових установ.

Персональний склад ДАК затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Голова Комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на ДАК завдань, визначає обов'язки заступників голови, відповідального секретаря, членів Комісії.

9. Організацію роботи ДАК забезпечує МОН.

10. Склад регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації навчальних закладів за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій затверджує ДАК.

Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів затверджує МОН. Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів затверджує відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

11. Організацію роботи регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації навчальних закладів забезпечують органи управління освітою відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

12. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів при ДАК утворюються експертні ради.

Експертні ради здійснюють попередній розгляд матеріалів з ліцензування, атестації та акредитації за висновками експертних комісій і регіональних експертних рад, готують експертні висновки.

Експертні ради несуть відповідальність за обєрунтованість прийнятих ними рішень і зобов'язані забезпечувати високий рівень проведення ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи.

ДАК створює належні умови для розгляду експертними радами ліцензійних, атестаційних та акредитаційних справ навчальних закладів.

Голова експертної ради призначається рішенням ДАК.

Порядок створення і діяльності експертних рад визначається положеннями, що затверджуються ДАК.

13. Засідання ДАК та її експертних рад проводяться в міру потреби, але не менше ніж раз на два місяці.

14. Засідання ДАК вважається правоможним, якщо в ньому взяла участь не менше ніж половина її складу.

Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ДАК.

15. Рішення ДАК оформляються протоколами та розпорядженнями.

16. Фінансування витрат ДАК провадиться за рахунок коштів, отриманих від проведення ліцензійної, атестаційної, акредитаційної та нострифікаційної експертизи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

Голова ДАК за рахунок коштів Комісії може встановлювати заохочувальні виплати для осіб, які залучаються до роботи у ДАК.

17. Чисельність і штатний розпис апарату ДАК затверджуються її головою.

18. ДАК є юридичною особою, має рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.