Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Загальнодержавну програму підтримки молоді
на 2004-2008 роки

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки;

щорічно, під час розроблення проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1281-IV

Затверджено
Законом України
від 18 листопада 2003 року
N 1281-IV

Загальнодержавна програма
підтримки молоді на 2004-2008 роки

I. Необхідність прийняття
Загальнодержавної програми
підтримки молоді на 2004-2008 роки

В Україні проживає понад 11 млн. молодих громадян, які становлять 22,6 відсотка населення країни. Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства.

Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

Проте проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Порівняно з початком 90-х років скоротилася кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом. Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції. Рівень злочинності та правопорушень серед молоді зріс у 1,5 раза порівняно з початком 90-х років.

Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини, негативно впливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та іноземної масової культури.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі, обумовлює необхідність прийняття Верховною Радою України Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки (далі - Програма), а також щорічного затвердження Кабінетом Міністрів України заходів щодо її виконання.

II. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми - створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.

Основними завданнями Програми є:

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем молоді;

поліпшення координації зусиль органів державної влади та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

підвищення ефективності державної молодіжної політики на регіональному рівні;

зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, закладів, громадських організацій, що працюють з дітьми та молоддю;

підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді.

III. Основні напрями виконання Програми

Основними напрямами виконання Програми є:

1) створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що передбачає:

оновлення змісту освітніх програм, інформатизацію навчального процесу, повне забезпечення потреб навчальних закладів у комп'ютерній техніці, забезпечення середніх та вищих навчальних закладів доступом до мережі Інтернет, модернізацію форм і методів навчання, запровадження стандартів освіти та поглиблення її демократизації;

розробку та впровадження механізму отримання першого робочого місця випускниками вищих навчальних закладів;

підтримку професійно-технічних закладів освіти, оновлення їх матеріальної бази, поліпшення забезпечення навчального процесу посібниками, підручниками;

удосконалення системи кредитування для здобуття освіти;

створення умов для всебічного розвитку особистості, навчання обдарованих дітей та молоді;

створення умов для наукової та науково-технічної діяльності учнівської та студентської молоді;

формування системи підтримки молодих учених;

організацію та підтримку здійснення програм з міжнародного навчання та міжнародного обміну студентами;

створення умов для інформування молоді, яка бажає здобути відповідну освіту;

запровадження системи цільового забезпечення талановитої студентської молоді працевлаштуванням у наукових установах;

підтримку друкованих видань студентської молоді;

створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді;

удосконалення виховної роботи у навчальних закладах, використання українських національних традицій навчання та виховання, посилення соціальної роботи з учнівською та студентською молоддю;

удосконалення нормативно-правової бази щодо впровадження у навчальних закладах системи студентського самоврядування;

сприяння програмам стажування педагогічних працівників України в країнах розселення української діаспори і педагогічних працівників-українців з цих країн в Україні;

підтримку програм, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, їх спілками, органами шкільного та студентського самоврядування;

законодавче врегулювання положення, згідно з яким при встановленні органами державної влади, органами місцевого самоврядування спеціальних стипендій останні є додатковими до основної стипендії та звільняються від оподаткування;

поліпшення умов проживання учнів та студентів у гуртожитках навчальних закладів;

удосконалення системи пільг на проїзд у транспорті для учнів і студентів;

розвиток системи знижок, які надаються підприємствами всіх форм власності для придбання учнями та студентами товарів і послуг;

участь студентів у громадському контролі за наданням освітніх послуг вищими навчальними закладами;

створення умов для інформування молоді про міжнародні навчальні програми;

підтримку програм освіти з питань екології та розвитку свідомості молоді у сфері екології;

2) забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді, що передбачає:

сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді;

стимулювання програм підтримки молодіжних центрів праці, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, створення у вищих навчальних закладах підрозділів з працевлаштування студентів та випускників;

створення умов для праці студентської молоді без відриву від навчального процесу;

нормативно-правове, фінансове та організаційне забезпечення вторинної зайнятості молоді, діяльності молодіжних трудових загонів;

запровадження механізму державної підтримки розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сільській місцевості, відповідних програм; розробку та впровадження освітніх проектів для сільської молоді щодо стимулювання підприємницької діяльності;

створення умов для професійної орієнтації та професійного навчання молоді;

інформаційне та правове забезпечення молоді, яка здійснює трудову міграцію за межі України;

підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на вирішення проблем зайнятості молоді та реалізацію її підприємницьких ініціатив;

3) формування здорового способу життя молоді, що передбачає:

формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя;

підвищення якості проведення щорічного медичного обстеження молоді;

поліпшення матеріально-технічної бази спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та установ, що надають медичну допомогу різним категоріям молоді;

розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", а також таких, які створюються молодіжними громадськими організаціями, підтримку діяльності центрів соціальних служб для молоді та їх спеціалізованих формувань, розширення мережі цих закладів;

підготовку і впровадження в навчальних закладах програм, курсів, навчальних посібників, дидактичних та відеоматеріалів з питань здорового способу життя;

забезпечення інформаційними матеріалами профілактичного спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників, учнів, студентів, їх батьків, представників груп ризику, залучення засобів масової інформації до цієї діяльності;

підтримку програм, спрямованих на створення та забезпечення діяльності спортивно-оздоровчих центрів молоді;

підтримку програм, спрямованих на створення та забезпечення діяльності центрів статевого здоров'я молоді;

здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню та вживанню наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;

створення умов для сезонного оздоровлення дітей та молоді, підтримку дитячих та молодіжних оздоровчих центрів;

забезпечення програм дитячого та молодіжного туризму, відновлення мережі центрів юнацького туризму, туристичних станцій;

підтримку заходів, спрямованих на популяризацію любительського спорту, проведення районних, міських, обласних, всеукраїнських змагань з різних видів спорту серед непрофесійних молодіжних команд;

реалізацію програм, спрямованих на запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД, підтримку та соціальну інтеграцію інфікованої молоді;

підтримку ініціатив міжнародних організацій у галузі охорони здоров'я дітей та молоді, втілення їх у формі "лікарень доброзичливого ставлення до дитини" та "дружніх до молоді клінік";

сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок щодо формування здорового способу життя, залучення дітей, підлітків та молоді до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

впровадження нових стандартів міської забудови з метою збільшення кількості спортивних споруд, майданчиків та закладів;

запровадження механізмів фінансового, в тому числі і податкового, стимулювання будівництва спортивних споруд, майданчиків та закладів, а також діяльності з надання послуг спортивних споруд, майданчиків та закладів населенню;

поступову (до 2006 року) законодавчу заборону рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також торгових марок цих виробів;

законодавчу заборону паління та вживання алкогольних виробів (незалежно від відсоткового вмісту алкоголю) на вулицях та в громадських місцях;

законодавче посилення відповідальності за продаж особам, які не досягли повноліття, тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

законодавче обмеження часу продажу алкогольних напоїв періодом з 11 до 21 години;

підтримку та популяризацію спортивного молодіжного руху України за кордоном;

4) підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, що передбачає:

виховання у молоді почуття відповідальності за виконання шлюбно-сімейних і батьківських обов'язків, подальше зміцнення сім'ї як соціального інституту;

створення системи пільг та розширення допомоги молодим сім'ям при народженні дитини;

забезпечення розвитку мережі центрів планування сім'ї, центрів підтримки дитинства, зокрема центрів "Родинний дім", соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді тощо;

розвиток альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема створення дитячих будинків сімейного типу, підтримку сімей з прийомними дітьми;

подальший розвиток пільгового довгострокового державного кредитування молоді і молодих сімей, які бажають будувати (реконструювати) житло, у тому числі в сільській місцевості;

запровадження пільгового довгострокового державного кредитування молодих сімей для придбання товарів тривалого користування;

сприяння розв'язанню соціальних проблем студентських сімей, зокрема оздоровлення, працевлаштування в межах одного населеного пункту;

інформаційне забезпечення роботи з молодими сім'ями;

пропаганду українських традицій подружнього життя, виховання дітей;

залучення громадських організацій (у тому числі молодіжних, жіночих, релігійних, благодійних) до проведення заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя та соціальної підтримки молодих сімей;

поліпшення матеріального становища молодих сімей, поступове підвищення матеріальної допомоги при народженні дитини з метою наближення розміру цієї допомоги до рівня аналогічної допомоги, яка надається в тих країнах світу, де питанню матеріального забезпечення молоді приділяється пріоритетна увага, поступове підвищення розміру матеріальної допомоги по догляду за дитиною;

5) сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля, що передбачає:

сприяння утвердженню у свідомості молодих людей притаманних Українському народові моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню любові до Батьківщини;

підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих спілок та об'єднань, військово-патріотичних об'єднань, просвітницьких, спортивних закладів та секцій, технічних станцій для школярів, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів та інших позашкільних навчальних закладів, молодіжних та дитячих клубів за місцем проживання;

покращення виховної роботи у лавах Збройних Сил України, оновлення матеріальної бази, залучення до цього представників молодіжних громадських організацій;

реформування системи допризовної підготовки і поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, залучення до цього представників Збройних Сил України;

підтримку та розвиток організацій Товариства сприяння обороні України, оновлення їх матеріальної бази;

удосконалення організації та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних та дозвіллєвих, туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей молоді;

пропаганду культурних цінностей Українського народу, в тому числі мистецтва, кінематографії, книговидання, поширення кращих світових досягнень у цих сферах і поступове збільшення обсягів бюджетних асигнувань та економічного стимулювання відповідної діяльності;

законодавчу заборону вживання нецензурних виразів у засобах масової інформації, посилення адміністративної відповідальності за нецензурні висловлювання в громадських місцях;

сприяння проведенню державних, народних та традиційних свят із залученням молоді;

створення і підтримку центрів дозвілля молоді та інших форм організації змістовного дозвілля молоді;

удосконалення проведення заходів, присвячених визначним подіям, ювілейним датам вітчизняної історії;

підтримку трудових та волонтерських загонів молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реставрацію та відновлення пам'яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, пам'ятників військової та трудової слави, допомогу соціально незахищеним верствам населення;

сприяння створенню комп'ютерних ігор з патріотичної тематики;

підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного дозвілля молоді;

підтримку програм молодіжних громадських організацій, спрямованих на встановлення міжконфесійного взаєморозуміння;

розвиток та підтримку молодіжного екологічного громадського руху;

створення та підтримку діяльності молодіжних центрів, засновниками яких є молодіжні громадські організації;

6) формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, що передбачає:

розробку та підтримку програм, спрямованих на посилення ролі сім'ї, школи, засобів масової інформації, органів виконавчої влади, громадських організацій у процесі формування правової культури, попередження негативних проявів у поведінці молоді;

поліпшення умов перебування неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх;

удосконалення нормативно-правової бази України стосовно молоді, зокрема неповнолітніх, які скоїли злочин і несуть відповідальність згідно із законом;

створення умов для соціальної, психологічно-педагогічної, медичної, правової підтримки і реабілітації підлітків та молоді з девіантною поведінкою, зокрема шляхом їх залучення до діяльності у молодіжних громадських організаціях, участі у фізкультурно-спортивних, туристичних, інформаційних, розважальних програмах і заходах, таборах праці та відпочинку, молодіжних трудових загонах;

розширення мережі притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації органів освіти, центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров'я, центрів соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, кризових центрів для жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї, консультаційних центрів безкоштовної правової підтримки молоді із залученням до їх створення та діяльності молодіжних та громадських організацій;

залучення молоді до охорони правопорядку на вулицях, у місцях масового перебування та відпочинку громадян;

активізацію роботи з функціонально неспроможними сім'ями з метою виявлення дітей та підлітків, які перебувають у складних морально-психологічних умовах;

проведення загальнодержавних та регіональних оперативно-профілактичних заходів щодо запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;

запровадження спеціальних служб, телефонів соціально-психологічної підтримки для військовослужбовців строкової служби;

запровадження спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді щодо їх громадянських прав та обов'язків;

підвищення ролі служб і органів у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх у попередженні та боротьбі з правопорушеннями у молодіжному середовищі, збільшення чисельності підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх, збільшення їх повноважень та рівня фінансування;

підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки молоді, співпрацю з органами внутрішніх справ, залучення студентської молоді до надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам;

запровадження реклами з соціальних питань на загальнонаціональних та місцевих каналах мовлення, у друкованих засобах масової інформації, спрямованої на запобігання негативним проявам серед молоді;

7) розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, що передбачає:

організаційну та фінансову підтримку на конкурсній основі програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді;

сприяння розвитку волонтерського молодіжного громадського руху;

стимулювання розвитку механізму соціального партнерства між органами державної влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями стосовно розробки і реалізації рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді;

удосконалення практики надання молодіжним і дитячим організаціям у пільгове або безоплатне користування будинків, споруд, іншого майна, необхідних для проведення їх статутної діяльності;

створення центрів молодіжних і дитячих громадських організацій, забезпечення діяльності ресурсних, сервісних, інформаційних центрів та програм, спрямованих на підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;

організацію навчання лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій, організаторів молодіжного руху;

підтримку засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях;

сприяння інтеграції українських молодіжних громадських організацій, їх спілок до світових молодіжних структур, підтримку зв'язків між молодіжними громадськими організаціями України та української діаспори, підтримку діяльності міжнародних українських молодіжних організацій;

проведення щорічних всеукраїнських та регіональних конкурсів "Лідер молодіжного руху", "Молодіжна та дитяча громадська організація року";

сприяння формуванню всеукраїнських дитячих і молодіжних організацій та кооперації місцевих молодіжних організацій;

сприяння удосконаленню програм діяльності волонтерів молодіжних і дитячих громадських організацій та запровадженню експертної оцінки їхньої діяльності;

сприяння громадській та політичній активності молоді, підвищенню її ролі у громадському та політичному житті країни через задоволення її інформаційних потреб, створення умов для самореалізації, творчого розвитку, життєвого самовизначення;

забезпечення участі молодіжних громадських організацій та їх спілок у розробці і впровадженні державних програм, що стосуються молодіжної проблематики;

створення умов для обговорення молодіжним загалом подій і процесів, які відбуваються в суспільно-політичному житті країни;

розвиток лідерських якостей молоді;

8) залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, що передбачає:

розширення просвіти молоді з питань державного управління, державної служби, необхідність підготовки державних службовців;

удосконалення системи добору соціально активної, талановитої молоді для навчання в освітній галузі "Державне управління", стажування в місцевих органах виконавчої влади з подальшим залученням до роботи на державній службі та до кадрового резерву цих органів;

сприяння діяльності координаційних рад з питань молодіжної політики, які створюються в системі адміністративно-територіального устрою України;

підтримку спільних програм молодіжних громадських організацій, їх спілок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах державної влади, виховання суспільних лідерів;

сприяння фінансовому та організаційному забезпеченню програм співпраці органів державної влади з всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями;

впровадження позитивного зарубіжного досвіду роботи з молодими державними службовцями;

9) інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, що передбачає:

ініціювання розроблення проектів міжнародних договорів у сфері молодіжної політики та організацію їх виконання;

врегулювання державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України;

розширення можливостей для підвищення кваліфікації та стажування талановитої молоді за кордоном за рахунок фінансової підтримки спеціальних міжнародних програм;

сприяння міжнародному молодіжному обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями та їх спілками;

розширення в Україні обсягів міжнародного молодіжного туризму;

організацію і проведення міжнародних творчих виставок, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів, а також міжнародних наукових, інформаційно-методичних та інших заходів для молоді;

сприяння запровадженню в Україні міжнародних студентських та молодіжних дисконтних карток, які забезпечують надання знижок під час придбання товарів і послуг;

розроблення і втілення на державному рівні програми вивчення іноземних мов громадянами України;

сприяння вступу всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок до світових та європейських молодіжних структур;

підтримку міжнародних програм молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок;

сприяння створенню європейських молодіжних центрів;

сприяння міжнародному молодіжному співробітництву прикордонних областей;

підтримку програм молодіжних і дитячих громадських організацій щодо співпраці молоді України та української діаспори;

10) формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики, що передбачає:

висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації, комп'ютерній мережі Інтернет ходу реалізації державної молодіжної політики, створення в мережі Інтернет єдиної інформаційної бази даних про вакансії для молоді, яка шукає роботу, інтернет-порталів для молоді, центру правової допомоги "on-line";

розширення наукових досліджень у країні з питань реалізації державної молодіжної політики, вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді;

підтримку україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, інтернет-центрів;

підтримку інформаційних та видавничих проектів дитячих та молодіжних громадських організацій;

підтримку молодіжних інформаційних агенцій, інформаційних служб та центрів;

підготовку та видання інформаційних продуктів, які сприятимуть інформаційному забезпеченню державної молодіжної політики, у вигляді друкованих видань, електронних носіїв;

створення умов і проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування молоді про події та процеси, які відбуваються у молодіжній галузі, в суспільстві та державі, у міжнародних відносинах;

забезпечення отримання інформації про проблеми та життя молоді в Україні;

здійснення програм, спрямованих на збір та впорядкування інформації, яка стосується усіх сфер молодіжного життя;

розробку методичної та інформаційної продукції, спрямованої на дослідження проблем молоді та її розвиток;

впровадження програм, спрямованих на розширення доступу молоді до мережі Інтернет, інших інформаційних баз і мереж;

підтримку програм молодіжних організацій, спрямованих на дослідження проблем молоді;

11) забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами, що передбачає:

створення і запровадження системи фахової підготовки інвалідів у середніх і вищих навчальних закладах;

створення системи дистанційного навчання та інформування про суспільні події молодих інвалідів шляхом доступу до мережі Інтернет;

створення умов для професійної самореалізації молодих людей з обмеженими фізичними можливостями;

сприяння підприємницькій діяльності молоді з особливими потребами, запровадження її навчання навичкам підприємницької діяльності;

забезпечення оздоровлення дітей та молоді з особливими потребами;

сприяння організації дозвілля молоді та дітей з особливими потребами;

підтримку програм, спрямованих на соціальне відновлення та допомогу молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі;

сприяння ресоціалізації, психологічній реабілітації молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі;

12) удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері, що передбачає:

розробку пропозицій до проекту Податкового кодексу України щодо:

- пільгового оподаткування доходів молоді, яка розпочинає підприємницьку діяльність;

- звільнення від оподаткування платних послуг, які надають молодіжні та дитячі громадські організації;

удосконалення механізмів економічного стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій та створюють перші робочі місця для молоді;

створення умов для пільгового кредитування підприємницької діяльності молоді;

удосконалення нормативно-правової бази державного молодіжного житлового кредитування, механізмів громадського контролю за діяльністю Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

нормативно-правове забезпечення міжнародної трудової міграції молоді;

розробку законопроектів щодо підтримки засобів масової інформації, які засновані молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

IV. Механізм виконання та контроль за
здійсненням Програми

Розроблення і здійснення Програми покладається на Кабінет Міністрів України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді за участю інших центральних органів виконавчої влади, а також Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій щорічно розробляє заходи щодо реалізації Програми, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням цієї Програми, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді.

Програма здійснюється за участю молодіжних громадських організацій, їх спілок.

Контроль за виконанням Програми здійснюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Кабінет Міністрів України щорічно інформує Верховну Раду України про виконання Програми.

Інформація про виконання Програми публікується в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та інших засобах масової інформації.

V. Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання Програми очікується:

сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики в Україні, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;

забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення молоді, поглиблення її інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для безпосередньої участі у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;

підвищення заінтересованості молоді в здобутті освіти, створення умов для отримання молоддю якісної освіти, зокрема збільшення кредитування на її здобуття, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, залучення учнів та студентів до наукової і науково-технічної діяльності, розширення співпраці закладів освіти з молодіжними та дитячими громадськими організаціями щодо реалізації освітньо-виховних програм, удосконалення діяльності органів студентського самоврядування, поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках, розв'язання побутових проблем;

позитивні зрушення у розв'язанні проблем зайнятості молоді, збільшення кількості робочих місць для неї, забезпечення бажаючих тимчасовою роботою у вільний від навчання час, залучення учнів, студентів та безробітної молоді до громадських робіт, створення умов для підприємницької діяльності молоді, зокрема підтримка її розвитку на селі, посилення контролю, в тому числі громадського, за якістю робочих місць, які бронюються для молоді, заохочення роботодавців, які беруть на роботу випускників навчальних закладів, безробітну молодь, забезпечують студентські та учнівські трудові загони необхідним обсягом робіт, сприяння розвиткові мережі служб працевлаштування молоді;

поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими сім'ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи молодіжних громадських організацій, волонтерів;

здійснення заходів щодо задоволення потреб молоді у житлі, вдосконалення механізму та збільшення обсягів надання за рахунок коштів Державного бюджету України пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво та придбання житла молодим сім'ям і молодим громадянам;

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями Українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді;

створення умов для поліпшення здоров'я молоді, усунення перепон, що заважають доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб'єктів соціального та правового захисту молоді, молодіжних громадських організацій щодо профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат, їх соціальної реабілітації в суспільстві;

активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій, а також загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які займаються розв'язанням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній сфері, звернення особливої уваги на проблеми реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні;

удосконалення механізму добору та залучення молоді до навчання у вищих закладах освіти, які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, створення умов для професійного зростання та просування молоді по службі, поглиблення діяльності громадських організацій, статутним завданням яких є робота з молодими депутатами та молодими державними службовцями;

врегулювання проблеми трудової міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України, розширення масштабу наукового, культурного, туристичного, спортивного молодіжного обміну, поліпшення співпраці українських молодіжних і дитячих громадських організацій України з партнерами за кордоном;

розширення обсягів наукових досліджень молодіжних проблем, поліпшення координації їх проведення, створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу молодіжних і дитячих громадських організацій до засобів масової інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері.

Виконання Програми сприятиме тому, що державна молодіжна політика стане одним із найважливіших напрямів діяльності держави і постійно здійснюватиметься з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях.

VI. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування, не заборонених законом.

Під час розроблення проектів Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік та на наступні роки Кабінет Міністрів України передбачає видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання Програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді, всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання Програми. У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим організаціям, їх спілкам фінансову та організаційну допомогу, здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень.