Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про нафту і газ"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV такі зміни:

1. Абзац третій частини першої статті 9 виключити.

2. Абзац восьмий статті 12 викласти у такій редакції:

"погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр умов конкурсів по кожній ділянці нафтогазоносних надр з органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів, а на користування нафтогазоносними надрами з метою промислової розробки - і із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного гірничого нагляду".

3. Частину першу статті 13 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

4. Статтю 14 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"У разі коли, відповідно до законодавства, має місце правонаступництво, спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами переоформляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 днів після надання правонаступником заяви та відповідних документів".

5. У статті 15:

1) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр і затверджуються Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір здійснюється постійно діючою конкурсною комісією при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр";

2) частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"У разі, якщо користувач нафтогазоносними надрами здійснював їх геологічне вивчення з метою подальшої промислової розробки і отримав за наслідками державної експертизи та геолого-економічної оцінки позитивне рішення про затвердження запасів родовища або покладу нафтогазоносних надр, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом".

6. Абзаци другий - п'ятий частини першої статті 17 викласти у такій редакції:

"геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ на суші - не більш як на 5 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - 10 років;

видобутку нафти і газу (промислової розробки родовищ) на суші - не більш як на 20 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;

геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України;

спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років".

7. Частину п'яту статті 19 викласти в такій редакції:

"Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, для ділянок Чорного моря не може перевищувати 1000 квадратних кілометрів. На умовах угод про розподіл продукції площа ділянок може визначатися Кабінетом Міністрів України".

8. Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:

"На ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл, ведення робіт здійснюється відповідно до особливого режиму, який встановлюється власником спеціального дозволу за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відання яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів".

9. У статті 28:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"Переможець конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами укладає із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр угоду про передбачені конкурсом умови користування нафтогазоносними надрами";

2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пропозиції, зобов'язання та гарантії претендента, на підставі яких його було визнано переможцем конкурсу, є обов'язковими для виконання і зазначаються в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

10. Частину третю статті 34 викласти у такій редакції:

"У разі якщо геологічне вивчення родовищ або покладів нафтогазоносних надр, взятих на державний облік і зарахованих до державного фонду родовищ корисних копалин, повністю здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету України, ці поклади передаються в промислову розробку на конкурсних засадах".

11. Статтю 35 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) при дослідно-промисловій розробці повинен здійснюватися в режимах, обсягах і терміни відповідно до проекту дослідно-промислової розробки".

12. У тексті Закону слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках і числах замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 50, ст. 262; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 5, ст. 22; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV такі зміни:

1) доповнити статтею 3-1 такого змісту:

"Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу

Якщо законом з питань користування нафтогазоносними надрами встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі, то застосовуються норми такого закону";

2) у тексті Кодексу слова "Державний комітет України по геології і використанню надр" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1578-IV