Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 грудня 2003 р. N 2016
Київ

(Постанова втратила чинність на підстваві
Постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2007 р. N 5
55)

Про затвердження Положення
про Раду з питань реклами

Відповідно до статті 26 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань реклами.

2. Затвердити Положення про Раду з питань реклами, що додається.

3. Затвердити головою Ради з питань реклами Віце-прем'єр-міністра України Табачника Д.В.

4. Раді з питань реклами до 30 липня 2004 р. розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Концепції розвитку та регулювання рекламної діяльності.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 2016

Положення
про Раду з питань реклами

1. Рада з питань реклами (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів рекламного ринку.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи державного регулювання діяльності у сфері реклами, в тому числі законодавства про рекламу;

координація дій органів виконавчої влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу, формування державних рекламних програм та державного замовлення на рекламну продукцію;

вжиття заходів для забезпечення органів виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу, необхідною та об'єктивною інформацією;

визначення пріоритетних напрямів соціальної реклами, яка виробляється і розповсюджується за рахунок бюджетних коштів або за державним замовленням;

сприяння організації взаємодії між замовниками, виробниками реклами, розповсюджувачами рекламної продукції та органами виконавчої влади.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

а) в установленому порядку розглядає пропозиції органів виконавчої влади до проектів державних програм у сфері реклами, зокрема щодо обсягів бюджетних коштів для їх фінансування;

б) бере участь у розробленні Концепції розвитку та регулювання рекламної діяльності;

в) надає рекомендації щодо формування стратегічних та середньострокових напрямів рекламної діяльності;

г) розробляє заходи, спрямовані на створення умов для розвитку механізмів саморегулювання рекламної діяльності, формування норм і правил поведінки на рекламному ринку, а також організовує їх виконання;

ґ) організовує конференції, симпозіуми, семінари та інші заходи, спрямовані на висвітлення рекламної діяльності, підтримку добросовісної конкуренції, творчості у цій діяльності;

д) вживає заходів до проведення незалежної експертизи рекламної продукції стосовно визначення її відповідності вимогам законодавства про рекламу;

е) бере участь в організації підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери реклами;

є) сприяє розвиткові міжнародного співробітництва та забезпечує участь виробників реклами у міжнародних програмах з рекламної діяльності;

ж) розробляє і затверджує:

типове положення про місцеві ради з питань реклами;

звіт про діяльність президії Ради в період між засіданнями Ради;

регламент Ради.

4. До складу Ради входять Віце-прем'єр-міністр України (голова Ради), Голова Держспоживстандарту (заступник голови Ради), Голова Антимонопольного комітету (заступник голови Ради), начальник Відділу виставкової діяльності та реклами Секретаріату Кабінету Міністрів України (відповідальний секретар Ради), член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (за поданням Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Голова Держкомтелерадіо, заступник Міністра внутрішніх справ, заступник Міністра культури і мистецтв, заступник Міністра охорони здоров'я, заступник Міністра транспорту, заступник Міністра фінансів, заступник Голови Державної податкової адміністрації, заступник Міністра юстиції, заступник Голови Держпідприємництва, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також за згодою міські голови або їх заступники, представники об'єднань громадян, об'єднань підприємств у сфері реклами, інші особи за визначенням голови Ради.

5. Персональний склад Ради затверджує голова Ради.

6. Рада з питань реклами провадить свою діяльність відповідно до затверджуваних нею планів роботи. Засідання Ради проводяться в міру потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.

7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради і оформляються у вигляді протоколу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Постійно діючим органом Ради є президія Ради, яка в період між засіданнями Ради забезпечує виконання завдань, покладених на Раду. Склад президії формує та очолює голова Ради.

9. Президія Ради відповідно до покладених на Раду завдань має право:

створювати з числа членів Ради і працівників заінтересованих підприємств, установ та організацій робочі групи для підготовки пропозицій, що належать до повноважень Ради, з використанням досліджень та експертних оцінок Українського експертного центру з питань реклами та виставкової діяльності;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

10. Президія Ради приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів президії, які оформляються у вигляді протоколу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

11. Організаційне забезпечення роботи Ради та президії Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 2016

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 766 "Про Раду з питань координації діяльності в галузі реклами" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, ст. 66).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1997 р. N 1065 "Про внесення зміни до складу Ради з питань координації діяльності в галузі реклами".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2000 р. N 1775 "Питання Ради з питань координації діяльності в галузі реклами (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2123 ).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. N 1161 "Про внесення змін до складу Ради з питань координації діяльності в галузі реклами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 37, ст. 1694).

5. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. N 106 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".