Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 2487-VI від 10.07.2010 )

Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів

Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) та сільських, селищних, міських голів.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських,
селищних, міських голів

Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

1. Депутати сільських, селищних, міських рад та сільські, селищні, міські голови обираються громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад. Депутати районних, обласних рад обираються громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються громадянами України, які проживають на території Автономної Республіки Крим.

2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.

3. Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами території відповідної міської громади.

4. Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті.

5. Вибори депутатів районних рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району.

6. Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної області, міст Києва та Севастополя.

7. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим.

8. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної територіальної громади.

9. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

Стаття 3. Загальне виборче право

1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

Військовослужбовці строкової служби не беруть участі у місцевих виборах.

2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу;

7) тимчасове посвідчення громадянина України.

3. Належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем проживання на її території згідно з Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ).

4. Громадяни України, які належать до відповідної територіальної громади, які мають право голосу, можуть шляхом самовисування або через республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні, районні, районні у містах, міські організації політичних партій та їх виборчі об'єднання - блоки (далі - місцеві організації партій (блоки) брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

5. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

6. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Стаття 4. Рівне виборче право

1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь у місцевих виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кожної місцевої ради в межах відповідної територіальної громади, а також сільського, селищного, міського голови, в яких він бере участь, має по одному голосу. Ці голоси у відповідних виборчих округах виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.

Стаття 5. Пряме виборче право

Місцеві вибори є прямими. Громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та які мають право голосу на місцевих виборах, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків) у багатомандатних округах, а також за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) або шляхом самовисування в одномандатних округах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Стаття 7. Таємне голосування

Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.

Стаття 8. Особисте голосування

Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом та сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови

Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 11. Засади виборчого процесу

1. Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності і відкритості виборчого процесу;

4) рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;

5) рівності прав усіх кандидатів у депутати та відповідно кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;

7) неупередженості до організацій партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

2. Початок виборчого процесу оголошує відповідна виборча комісія у строки та в порядку, визначені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

3. Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання списків виборців;

2) формування виборчих комісій;

3) утворення територіальних виборчих округів;

4) утворення виборчих дільниць;

5) висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування (повторне голосування);

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

4. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктами виборчого процесу є:

1) громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах (далі - виборці);

2) виборчі комісії, сформовані відповідно до цього Закону, Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) та інших законів України;

3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови;

4) місцеві організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;

6) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, від кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Організація і проведення місцевих виборів здійснюються публічно і відкрито.

2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи; про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права; про порядок заповнення виборчих бюлетенів; забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, із виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), з передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, з відомостями про кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, з передвиборними програмами кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; сповіщають населення про підсумки голосування та результати місцевих виборів; надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються місцевих виборів та зачіпають законні права громадян, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або у разі неможливості оприлюднюються в інший спосіб у семиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 26 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення місцевих виборів.

Розділ II
Види місцевих виборі
в,
порядок і строки їх призначен
ня

Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення

1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими (у разі формування нових місцевих рад (далі - перші місцеві вибори).

2. Чергові місцеві вибори проводяться у зв'язку з закінченням визначеного Конституцією України ( 254к/96-ВР ) строку повноважень місцевої ради та сільського, селищного, міського голови. Рішення про проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів приймає Верховна Рада України. Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів відбуваються одночасно з виборами народних депутатів України.

3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

4. Повторні вибори депутата (депутатів) призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутата (депутатів) у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання місцевих виборів недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови.

5. Проміжні вибори депутата призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому одномандатному окрузі.

6. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів

1. Чергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 120 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня виборів. Відповідна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу місцевих виборів не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.

2. Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до дня виборів.

Відповідна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу позачергових місцевих виборів не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.

3. Повторні місцеві вибори проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних місцевих виборів приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання місцевих виборів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата або посади сільського, селищного, міського голови.

4. Проміжні місцеві вибори проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про призначення виборів. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі.

5. Перші місцеві вибори призначаються не пізніш як за 120 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніш як за 90 днів.

6. Місцеві вибори призначаються на неділю.

7. Рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних та перших місцевих виборів оприлюднюється відповідним органом, який прийняв його відповідно до статті 14 цього Закону, через друковані засоби масової інформації або у разі неможливості - в інший визначений ним спосіб не пізніш як на третій день після його прийняття і доводиться до відома Центральної виборчої комісії.

8. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються календарними днями, годинами.

9. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

10. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

11. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.

Стаття 16. Визначення загального складу місцевих рад

1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня місцевих виборів.

2. У разі, коли відповідна місцева рада поточного скликання у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не прийме рішення щодо загального складу місцевої ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної місцевої ради залишається у тій самій кількості, що й у поточному скликанні.

3. Рішення про загальний склад місцевої ради, у разі призначення перших місцевих виборів, приймається відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 цього Закону.

4. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради має становити при чисельності:

до 3 тисяч виборців - від 16 до 26 депутатів;

до 5 тисяч виборців - від 20 до 30 депутатів;

до 20 тисяч виборців - від 30 до 36 депутатів;

до 50 тисяч виборців - від 30 до 46 депутатів;

до 100 тисяч виборців - від 36 до 50 депутатів;

до 250 тисяч виборців - від 40 до 60 депутатів;

до 500 тисяч виборців - від 50 до 76 депутатів;

до 1 мільйона виборців - від 60 до 90 депутатів;

до 2 мільйонів виборців - від 76 до 120 депутатів;

понад 2 мільйони виборців - від 76 до 150 депутатів.

5. Загальний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим.

Розділ III
Виборчі округи і виборчі дільниці

Стаття 17. Виборчі округи

1. Для виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніше ніж за 80 днів до дня проведення місцевих виборів утворює виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців у кожному виборчому окрузі (одномандатні округи). Кількість виборчих округів дорівнює чисельності загального складу відповідної ради, визначеному згідно із частиною четвертою статті 16 цього Закону. Орієнтовна середня чисельність виборців у виборчих округах в межах територіальної громади визначається територіальною виборчою комісією на підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). У разі проведення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів орієнтовна середня чисельність виборців у виборчих округах в межах територіальної громади визначається на підставі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення орієнтовної середньої чисельності виборців у виборчих округах в межах адміністративно-територіальної одиниці повинне дорівнювати не більш як п'ять відсотків.

2. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів районних рад поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами сіл, селищ, міст районного значення, що входять до складу району. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.

3. Виборчий територіальний округ для виборів депутатів міських, районних у містах рад має межі, що збігаються з межами відповідної територіальної міської громади, або району у місті. Рішення про утворення такого виборчого округу не приймається.

4. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів обласних рад поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів та міст обласного значення. Рішення про утворення таких округів не приймається.

5. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів та міст республіканського значення.

6. Для виборів сільського, селищного, міського голови відповідний виборчий територіальний округ має межі, що збігаються з межами відповідної територіальної громади села, селища, міста. Рішення про утворення такого округу не приймається.

7. Повідомлення про виборчі округи із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюються відповідною територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації або у разі неможливості - в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття нею відповідних рішень.

Стаття 18. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.

2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, використовуються виборчі дільниці, утворені для проведення виборів народних депутатів України.

3. У разі проведення повторних, позачергових, проміжних чи перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці на території територіальної громади утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіальної громади.

5. Військовослужбовці, які належать до відповідної територіальної громади, голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів.

8. Виборчі дільниці є спільними для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.

9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття цього рішення.

Розділ IV
Виборчі комісії

Стаття 19. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії:

виборча комісія Автономної Республіки Крим;

обласні виборчі комісії;

Київська, Севастопольська міські виборчі комісії;

районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя);

районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у місті ради);

селищні, сільські виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;

2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.

3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.

Стаття 20. Статус виборчих комісій

1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ).

2. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.

3. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.

Стаття 21. Порядок формування територіальних виборчих комісій

1. Територіальні виборчі комісії формуються відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 25 осіб (якщо число суб'єктів подання перевищує 25, то їх участь у виборчій комісії здійснюється за допомогою жеребкування) за поданнями керівних органів (не більш як на одну особу) відповідних місцевих організацій партій (блоків) за умови, що ці місцеві організації партій (блоки) зареєстровані в установленому законом порядку. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі, вносяться до відповідної ради не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів.

2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу районної виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, містах, розташованих у межах району.

3. Міська організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя.

4. Районна у місті організація партії або відповідний блок може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної районної у місті виборчої комісії.

5. Обласна організація партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної обласної територіальної виборчої комісії.

6. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

7. У разі, якщо в установлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше 8, територіальна виборча комісія утворюється відповідною місцевою радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови або голови районної, районної у місті, обласної ради, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.

8. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки подає до відповідних рад кандидатури для включення до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний керівником відповідної місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

9. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

10. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

11. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, їхні близькі родичі (чоловік, дружина, батьки, повнолітні діти, рідні брати і сестри), уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

12. Кожна місцева організація партії (блок) має право на пропорційну частку керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної місцевої організації партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевою організацією партії (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих усіма місцевими організаціями партій (блоками), за формулою:

Кс х Кп
К = ---------, де
Кз

К - частка керівних посад місцевої організації партії (блоку) у територіальних виборчих комісіях;

Кс - кількість кандидатур, поданих місцевою організацією партії (блоком) до складу територіальних виборчих комісій;

Кп - кількість керівних посад у територіальних виборчих комісіях;

Кз - загальна кількість кандидатур, поданих місцевими організаціями партій (блоками) до складу територіальних виборчих комісій.

13. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії (блоку).

14. Рішення про формування територіальних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня їх формування.

Стаття 22. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням керівного органу районної, районної у місті, міської організації партії (блоку) та відповідними кандидатами в депутати по одномандатних виборчих округах, які самовисунулися, а також відповідними кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови.

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше десяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох інших членів комісії.

4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині одинадцятій статті 21 цього Закону.

5. Районна, районна у місті, міська чи вищого рівня (для сіл, селищ, міст, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя) партійна організація (блок), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, керівника відповідної місцевої організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку) і скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або печаткою (печатками) організації (організацій) партії (партій) вищого рівня. В цей список районні, районні у місті, міські чи вищого рівня організації партії (блок) включають членів цієї партії (блоку) або безпартійних громадян, які мають право голосу. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) по одній особі від однієї партії (блоку), кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

7. Кожна місцева організація партії (блоку), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови у межах територіальної громади, району, району в місті мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевою організацією партії (блоком), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих усіма місцевими організаціями партій (блоками) кандидатами в депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, за формулою:

               Кс х Кп
К = ---------, де
Кз

К - частка керівних посад місцевої організації партії (блоку) (кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови) у дільничних виборчих комісіях;

Кс - кількість кандидатур, поданих місцевою організацією партії (блоком) (кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови) до складу дільничних виборчих комісій;

Кп - кількість керівних посад у дільничних виборчих комісіях;

Кз - загальна кількість кандидатур, поданих місцевими організаціями партій (блоками), кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови до складу дільничних виборчих комісій.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї організації партії або блоку.

9. У разі якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше десяти осіб, дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості десяти осіб з обов'язковим включенням кандидатур, поданих від районного, районного у місті, міського чи вищого рівня місцевої організації партії (блоку).

10. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.

11. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).

Стаття 23. Повноваження Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ):

1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону;

2) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

3) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", інших законів України або окремих їх положень з питань проведення місцевих виборів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення місцевих виборів;

4) встановлює форми, зразки виборчих документів і печаток;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 24. Повноваження територіальних виборчих комісій

1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень є постійно діючим органом, який забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;

2) встановлює єдину нумерацію виборчих округів у межах відповідно Автономної Республіки Крим, області, району;

3) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, офіційними спостерігачами;

4) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

5) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх уповноважених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

6) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

7) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у депутати до відповідної ради від місцевих організацій партій (блоків);

8) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;

9) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів до відповідної ради, організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації щодо виборів до відповідної ради, у разі необхідності - печаток, штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

11) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради;

13) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати;

16) визнає вибори до відповідної ради або голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтею 75 цього Закону;

17) встановлює результати виборів до відповідної ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної ради;

18) реєструє обраних депутатів відповідної ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них;

19) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення;

21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

22) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати виборів до відповідної ради, сільського, селищного, міського голови;

23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Районна виборча комісія крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування по виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до обласної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки до відповідної обласної виборчої комісії.

4. Сільська, селищна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення місцевих виборів;

2) утворює виборчі округи, встановлює їх межі, публікує ці відомості;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах територіальної громади;

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє кандидатів у депутати відповідної місцевої ради у відповідних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм посвідчення;

7) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;

8) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови;

9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної територіальної громади;

11) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

12) сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови з виборцями;

13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

14) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів єдиного зразка зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного голови, кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців відповідної територіальної громади і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної місцевої ради та кандидатів на посади сільських, селищних голів, місцевих організацій партій (блоків), веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної територіальної громади;

17) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати відповідної місцевої ради, кандидатами на посаду сільського, селищного голови їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;

18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього;

19) встановлює підсумки голосування та результати місцевих виборів;

20) реєструє обраних депутатів ради;

21) реєструє обраного сільського, селищного голову;

22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

23) встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій до районної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки до відповідної районної виборчої комісії.

5. Міська, районна в місті виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;

2) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, офіційними спостерігачами;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах територіальної громади;

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

5) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх уповноважених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

7) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

8) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у депутати до відповідної місцевої ради від місцевих організацій партій (блоків);

9) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

11) організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

12) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

13) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

17) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього;

19) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати;

20) визнає вибори до відповідної місцевої ради або голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтею 72 цього Закону;

21) встановлює результати виборів до відповідної місцевої ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної місцевої ради;

22) реєструє обраних депутатів відповідної місцевої ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної місцевої ради та основні відомості про них;

23) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

24) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної місцевої ради, приймає щодо них рішення;

25) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

26) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати виборів до відповідної місцевої ради;

27) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

6. Міська виборча комісія крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, здійснює повноваження, які визначені пунктами 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 21, 23 частини четвертої цієї статті, щодо виборів міського голови.

7. Сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ, міст, розташованих у межах району, крім повноважень, визначених частиною четвертою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до районної ради у відповідному виборчому окрузі і передає ці підсумки до районної виборчої комісії.

8. Районна в місті виборча комісія крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до міської ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки до відповідної міської виборчої комісії.

9. Міська (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) виборча комісія крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до обласної ради у відповідному виборчому окрузі і передає ці підсумки до обласної виборчої комісії.

Стаття 25. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними виборчими комісіями результатів виборів.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;

2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 70 цього Закону;

11) розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів та організації голосування на виборчій дільниці і в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії здійснюють також повноваження, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).

Стаття 26. Організація роботи виборчої комісії

1. Основною формою роботи виборчої комісії є відкрите засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. Перше засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі відсутності - його заступником не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.

5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає із свого складу головуючого на засіданні.

8. Виборча комісія на вимогу не менш як однієї третини від її складу, а дільнична виборча комісія також за рішенням територіальної виборчої комісії по відповідних виборах, зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня місцевих виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно.

9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірені особи, члени Центральної виборчої комісії, члени відповідної територіальної виборчої комісії, а також офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати (разом не більше однієї особи від однієї місцевої організації партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, рішення про що приймається на засіданні комісії. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не дозволяється.

10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу.

11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).

12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням. Рішення виборчої комісії з питань реєстрації кандидатів у депутати, відмови в реєстрації кандидату у депутати, скасування реєстрації кандидата у депутати, про підсумки голосування або встановлення результатів місцевих виборів, визнання виборів депутатів такими, що не відбулися, визнання підсумків голосування недійсними, проведення повторного голосування, про визнання виборів депутатів недійсними приймається більшістю голосів членів комісії від її складу. З решти питань рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.

14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим Законом.

16. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому разі територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.

17. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку рішенням суду.

18. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або член комісії.

19. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

20. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

21. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 29 цього Закону.

Стаття 27. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ).

2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.

3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням їх стажу.

4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку його повноважень у комісії не може бути звільнений з постійного місця роботи за ініціативою власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу.

5. Член територіальної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території;

4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України;

6) представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

6. Член дільничної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є;

4) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

7. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

8. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 28. Припинення повноважень виборчої комісії та члена
комісії, який входить до її складу

1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту обрання нового складу територіальної виборчої комісії.

2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.

3. Повноваження відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України можуть бути достроково припинені органом, який її утворив, або за рішенням суду в установленому законом порядку.

4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом, який висунув члена комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

5) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України;

6) реєстрацією його довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у народні депутати України, представником партії (блоку), уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), офіційним спостерігачем;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, про що не менш як двічі приймалось рішення виборчою комісією, до складу якої входить особа;

8) порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду;

9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

10) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України;

11) визнанням його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

12) його смертю.

5. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині першій статті 21 і частині четвертій статті 22 цього Закону, відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на сьомий день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом.

6. Відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії на підставі пункту 8 частини четвертої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті.

7. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі виникнення обставин, передбачених пунктами 1, 3, 5, 6, 9-12 частини четвертої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення, а обставин, передбачених пунктами 2, 4, 7, 8, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень органом, який сформував комісію.

Стаття 29. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які
залучаються до роботи у комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір заробітної плати не може бути нижчим середньої заробітної плати за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) в день проведення місцевих виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Робота осіб, зазначених у частині двадцять першій статті 26 цього Закону, при підготовці та проведенні чергових та позачергових виборів оплачується в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та затвердженого кошторису.

Стаття 30. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності,
що стосуються місцевих виборів

1. Суб'єкти виборчого процесу мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті, а виборчі комісії - суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті.

2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, а також акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутріорганізаційної діяльності або до їх виключної компетенції, щодо підготовки та проведення місцевих виборів можуть бути оскаржені до суду в установленому законом порядку.

3. Рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до територіальної виборчої комісії або до суду.

4. Рішення, дії чи бездіяльність територіальних виборчих комісій можуть бути оскаржені до суду.

5. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів, сільської, селищної, міської, районної у місті виборчої комісії та її членів оскаржуються в установленому законом порядку до місцевого суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці чи територіальної громади, а обласної, Київської та Севастопольської міської виборчої комісії та її членів - відповідно до апеляційного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.

6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або до суду в установленому законом порядку в семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня місцевих виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше двадцять четвертої години дня місцевих виборів, а до територіальної виборчої комісії або до суду в установленому законом порядку - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем місцевих виборів. Щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування дільничною виборчою комісією, скарга може бути подана до відповідної територіальної виборчої комісії або до суду протягом двох днів після дня місцевих виборів, а територіальною виборчою комісією - до суду протягом п'яти днів після дня місцевих виборів в установленому законом порядку.

7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги;

3) суть порушеного питання;

4) зазначення вимог;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати.

8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або до суду, розглядається в установленому законом порядку протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню місцевих виборів, а подана напередодні дня виборів, у день виборів чи у наступний за ним день, - невідкладно.

9. Скарга, оформлена без дотримання вимог, визначених частиною сьомою цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи - заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день від дня надходження скарги.

10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у п'ятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за п'ять днів до дня місцевих виборів, у день виборів чи в наступний за ним день, - невідкладно. Рішення виборчої комісії щодо перерахування голосів за скаргою одного або декількох кандидатів у депутати по окремій виборчій дільниці є обов'язковим. Виборча комісія може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня тільки у разі порушення останньою цього Закону або зобов'язати її повторно розглянути відповідне питання.

11. Строк розгляду скарги, що надійшла в день місцевих виборів чи у наступний за ним день і потребує додаткової перевірки, не повинен перевищувати трьох днів.

12. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.

13. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили в установленому законом порядку. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та відповідну територіальну виборчу комісію про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду в установленому законом порядку.

14. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом в установленому законом порядку, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або відповідна територіальна виборча комісія на підставі рішення суду.

15. Територіальна виборча комісія на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення дільничної виборчої комісії стосовно відповідних місцевих виборів та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати дільничну виборчу комісію повторно розглянути порушене питання.

16. Суди, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, в день місцевих виборів та в день, наступний за днем виборів, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.

Розділ V
Списки виборців

Стаття 31. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових місцевих виборів, складають загальні списки виборців на підставі відомостей про місце їх проживання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце проживання громадян, яку мають територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України, а також інші органи, які володіють такою інформацією. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.

2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за 30 днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.

3. Особа, яка підписала список виборців, несе відповідальність за його достовірність, повноту та своєчасність передачі дільничній виборчій комісії. Відповідна територіальна виборча комісія вищого або нижчого рівня зобов'язана і має право перевірити списки виборців за вимогами суб'єктів виборчого процесу (партій, блоків) або кандидатів у депутати.

4. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, члени їх сімей та інші виборці, які належать до відповідної територіальної громади і проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців, які належать до відповідної територіальної громади за місцем розташування закладу, складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, не пізніш як за 30 днів до дня виборів.

6. До списку виборців включаються громадяни України, які належать до відповідної територіальної громади, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу.

7. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

Стаття 32. Порядок внесення змін до списку виборців та
ознайомлення виборців з ним

1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, четвертій, п'ятій статті 31 цього Закону, частині шостій цієї статті, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей.

2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб, уповноважених осіб від місцевих організацій партій (блоків) має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.

3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці на місце проживання після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, які засвідчують їх особу та адресу (місце проживання).

5. Із списку виборців на підставі відповідних документів виключаються особи, які вибули з території виборчої дільниці на інше місце проживання, а також особи, які померли чи визнані судом недієздатними або за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

6. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду в установленому законом порядку допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду в установленому законом порядку до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.

7. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.

Розділ VI
Висування кандидатів у депутати та кандидатів
на посаду сільського, селищного,
міського голови

Стаття 33. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
та кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови

1. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 70 днів і закінчується за 40 днів до дня місцевих виборів.

2. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується виборцями через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

3. Кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати зареєстровані в установленому законом порядку обласні, міські, районні, районні у містах організації політичних партій або виборчі блоки відповідних організацій політичних партій за умови, що ці партії зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до виборів.

4. Громадянин України, який відповідно до частин першої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, може самовисуватися кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подання заяви до відповідної територіальної комісії із зазначенням округу, де громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.

Стаття 34. Висування кандидатів місцевою організацією партії
(блоком)

1. Місцева організація партії (блок) може висунути кандидатом особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцева організація якої входить до блоку), або безпартійного громадянина.

2. Місцева організація партії, що входить до складу блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

3. Районна організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови в кожній територіальній громаді, що входить до складу району;

по одному кандидату у депутати в кожному виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної ради, що входять до складу району;

виборчий список кандидатів у депутати в кожному багатомандатному окрузі по виборах відповідних міських (міст районного значення) рад;

виборчий список кандидатів у депутати районної ради у кількості, що не перевищує кількість депутатів у районній раді.

4. Міська організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду міського голови;

кандидатів у депутати міської ради у кількості, що не перевищує кількість депутатів у міській раді.

Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де створені районні у місті ради, може також висунути кандидатів у депутати до районних у місті рад у кількості, що не перевищує кількість депутатів відповідно у кожній районній у місті раді.

5. Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кандидатів у депутати до районної у місті ради, якщо міська організація цієї ж партії (виборчий блок за участі міської організації цієї партії, виборчий блок за участі міських організацій тих же партій) відповідно не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення списку кандидатів до районної у місті ради у передбачений цим Законом спосіб.

6. Обласна організація партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах обласної ради у кількості, що не перевищує кількості депутатів в обласній раді.

7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості, що не перевищує кількості депутатів у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

8. Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком - на міжпартійних зборах (конференціях) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.

9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна кількість членів місцевої організації партії (блоку), кількість учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, партійність, посада (заняття), місце роботи і проживання), дані про підсумки голосування щодо кандидатів.

Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (керівниками відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня.

10. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідних територіальних виборчих комісій.

Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає організатор заходу.

11. Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як за 90 днів до виборів публікують у друкованих засобах масової інформації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в установленому законом порядку.

Стаття 35. Порядок утворення виборчого блоку місцевих
організацій партій

1. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може бути утворений на загальнодержавному або місцевому рівні.

2. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій та в угоді про утворення виборчого блоку. Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюються на всі місцеві вибори на території України. Рішення місцевих організацій партій стосовно утворення виборчих блоків повинні попередньо узгоджуватися з рішеннями відповідних керівних органів партій вищого рівня.

3. Виборчий блок місцевих організацій партій може бути утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, якщо вони не входять до іншого блоку, для участі у місцевих виборах. Виборчий блок місцевих організацій партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

4. Утворення виборчого блоку місцевих організацій партій відбувається на підставі рішень зборів (конференції) відповідних організацій кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником організації та скріплюється печаткою цієї організації або організації вищого рівня.

5. Керівники або представники відповідних організацій партій, які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками цих організацій або організацій партій вищого рівня.

6. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій партій повинна визначати:

1) назву блоку, яка не може використовувати назви партій, що не входять до складу цього виборчого блоку;

2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

3) норми представництва на міжпартійних зборах (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку;

4) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати;

5) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);

6) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне передбачити в угоді.

7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах Центральна виборча комісія та відповідні територіальні виборчі комісії повідомляються не пізніш як за 95 днів до дня виборів.

8. Місцева організація партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зборами(конференцією) місцевої організації партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід місцевої організації партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом трьох днів передаються до територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку.

9. Вихід місцевої організації партії із складу виборчого блоку, до якого входить більш ніж дві місцеві організації партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості місцевих організацій партій, які в ньому залишилися. Назва місцевої організації партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих організацій партій, що входять до блоку.

10. У разі виходу місцевої організації партії із складу виборчого блоку, до якого входило дві місцеві організації партії, суб'єктом виборчого процесу залишається місцева організація партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва місцевої організації партії, яка не прийняла рішення про вихід із блоку.

11. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, має право висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

12. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті, прийняте пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.

13. Місцеві організації партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги з протоколів зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом трьох днів подаються до територіальної виборчої комісії.

14. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, кожна з місцевих організацій партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцеві організації партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.

Розділ VII
Реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів
на посаду сільського, селищного, міського голови

Стаття 36. Умови реєстрації кандидатів у депутати
у багатомандатному окрузі

1. Територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку);

3) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, поширюються на місцеві вибори;

4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або організації вищого рівня - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;

5) угоди про утворення виборчого блоку - у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій;

6) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

7) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

8) заяв осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;

9) автобіографій осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

10) передвиборної програми місцевої організації партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч друкованих знаків;

11) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, не пізніше, ніж за 90 днів до дня виборів;

12) фотографій осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією;

13) підписних листів.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійної зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів, які висуваються у багатомандатному окрузі.

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати
в одномандатному окрузі

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата у депутати в одномандатному окрузі за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;

2) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних партій, передбаченою Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, поширюються на місцеві вибори;

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

4) автобіографії кандидата обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

5) передвиборної програми кандидата;

6) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кандидата, а також членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів;

7) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, визначеною частинами п'ятою та шостою статті 42 цього Закону, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

8) фотографій кандидата за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією, не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата у депутати в одномандатному окрузі, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та документів, передбачених пунктами 1, 4-8 частини першої цієї статті.

4. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи, висунутої кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, про реєстрацію кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови із зобов'язанням припинити у разі обрання діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом сільського, селищного, міського голови, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання сільським, селищним, міським головою протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;

2) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних партій, передбаченою Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, поширюються на місцеві вибори;

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

4) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

5) передвиборної програми кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів;

7) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, визначеною частиною п'ятою статті 42 цього Закону, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

8) фотографій кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та документів, передбачених пунктами 1, 4-8 частини першої цієї статті.

4. Документи, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються.

Стаття 39. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в
багатомандатному окрузі

1. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за наявності документів, передбачених частиною першою статті 36 цього Закону.

2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі починається за 60 днів і закінчується за 40 днів до дня виборів.

3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії.

4. Представник місцевої організації партії (блоку) подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі документи, передбачені частиною першою статті 36 цього Закону.

5. Представнику місцевої організації партії (блоку), який подав передбачені частиною першою статті 36 цього Закону документи, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання.

6. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви місцевої організації партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до територіальної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку місцевої організації партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви місцевою організацією партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.

7. Особа, включена місцевою організацією партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною з виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевої організації партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії (блоку) не приймається.

8. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків різних місцевих організацій партій (блоків), рішенням територіальної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, про що повідомляються відповідні місцеві організації партій (блоки).

9. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку) видається копія відповідного рішення, і в разі реєстрації списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) публікує відповідне рішення і такий список кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку.

10. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена місцевою організацією партії (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації територіальною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

11. У разі реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі представнику місцевої організації партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати місцевої організації партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється у місцевих друкованих засобах масової інформації.

12. Рішення територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику місцевої організації партії (блоку).

13. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих місцевою організацією партії (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 38 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання місцевою організацією партії (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 31 день до дня виборів.

Стаття 40. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
в одномандатному окрузі

1. Кандидати у депутати в одномандатному окрузі реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 37 цього Закону.

2. Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі починається за 60 і закінчується за 40 днів до дня виборів.

3. Особі, яка подала зазначені у статті 37 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання.

4. Особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом. Повторна заява особи про її самовисування чи про реєстрацію кандидатом у цьому окрузі не приймається.

5. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.

6. Відмова у реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 37 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

7. У разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється територіальною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації або у разі неможливості - іншим способом.

Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови

1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за дотриманням умов, передбачених статтею 38 цього Закону.

2. Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови починається за 60 і закінчується за 40 днів до дня виборів.

3. Особі, яка подала зазначені у статті 38 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів, а також кількості підписних листів у разі їх подання.

4. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом. Повторна заява особи про її самовисування чи про реєстрацію кандидатом у цьому окрузі не приймається.

5. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.

6. Відмова у реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 38 цього Закону, або з підстав недостатньої кількості підписів виборців на його підтримку через неврахування підписних листів та підписів виборців не виключає повторного подання кандидатом заяви про його реєстрацію. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами або з додатковими підписними листами з підписами виборців на підтримку кандидата повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

7. У разі реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови йому разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

8. Перелік зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, зареєстрованих у кожному одномандатному окрузі по виборах відповідної місцевої ради, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється територіальною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації або у разі неможливості - іншим способом.

Стаття 42. Збір підписів виборців на підтримку кандидата
на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидата у депутати в одномандатному окрузі
та виборчого списку місцевої організації
партії (блоку)

1. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати в одномандатному окрузі або особа, яка має намір самовисуватися, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на його підтримку та про видачу підписних листів. Така заява подається до відповідної територіальної виборчої комісії особисто з пред'явленням документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону. До заяви додається автобіографія кандидата обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості.

2. Місцева організація партії (блок), яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) та про видачу підписних листів. До заяви, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку, або місцевих організацій партій вищого рівня), додаються документи, передбачені пунктами 2-5 частини першої статті 36 цього Закону, якщо вони не були подані раніше.

3. Територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня надходження до відповідної виборчої комісії заяви про видачу підписних листів і доданих до неї документів, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, приймає відповідне рішення. Зразок підписного листа видається територіальною виборчою комісією не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про видачу підписних листів відповідно представникам місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.

4. Місцеві організації партії (блок), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право виготовляти будь-яку кількість підписних листів з дотриманням встановленої форми підписного листа.

5. На підтримку відповідного кандидата необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

1) кандидата на посаду сільського, селищного голови - не менш як 50 підписів;

2) кандидата на посаду міського голови (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) - не менш як 100 підписів;

3) кандидата на посаду міського голови (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення (крім міст - обласних центрів, міста Сімферополя) - не менш як 200 підписів;

4) кандидата на посаду міського голови міст Києва та Севастополя, Сімферополя, міст - обласних центрів - не менш як 300 підписів;

5) кандидата у депутати сільської, селищної ради - не менш як 10 підписів.

6. На підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутого місцевою організацією партії (блоком), необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

1) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, крім міст - обласних центрів, міста Сімферополя) - не менш як 500 підписів;

2) виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста Києва, Севастополя, міст - обласних центрів, міста Сімферополя) - не менш як 800 підписів;

3) виборчого списку кандидатів у депутати районної, районної у місті ради, кандидатів у депутати міської ради (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міст Києва та Севастополя) - не менш як 200 підписів;

4) виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласної ради - не менш як 1000 підписів.

Стаття 43. Підписний лист

1. Форми підписних листів на підтримку виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати та на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 85 днів до дня виборів.

2. Підписний лист повинен містити:

1) назву місцевих виборів;

2) повну назву місцевої організації партії (блоку) та повні назви місцевих організацій партій, що входять до блоку, від яких висунуто кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати, чи прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і адресу місця проживання, партійність кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

3) відомості про особу, яка збирає підписи виборців (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, адреса місця проживання, документ, передбачений частиною другою статті 3 цього Закону, за наявності - номер телефону);

4) повну назву населеного пункту, в якому проводиться збір підписів (села, селища, міста, а також району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких входить населений пункт).

3. Підписний лист повинен мати графи:

1) порядковий номер виборця у підписному листі;

2) прізвище, ім'я та по батькові виборця;

3) рік народження виборця (для виборців, яким у рік виборів виповнюється вісімнадцять років, - число, місяць та рік народження);

4) громадянство виборця;

5) адреса місця проживання виборця;

6) назва, номер і серія документа, що посвідчує особу виборця, зазначеного у частині другій статті 3 цього Закону;

7) дата проставлення підпису виборцем;

8) особистий підпис виборця.

Стаття 44. Порядок збирання та передачі підписів виборців
до виборчих комісій

1. Підписи виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі за письмовим дорученням відповідно представника місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів виборців мають право голосу на місцевих виборах.

2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості, передбачені пунктами 3 і 4 частини другої статті 43 цього Закону.

3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця.

4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем), без скорочень.

5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення.

6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також перешкоджати виборцю у підтримці цих кандидатів.

7. Забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях.

8. В одному підписному листі враховуються лише підписи виборців, які є членами відповідної територіальної громади.

9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців.

10. Участь посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком), а також на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови забороняється.

11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання підписів забороняється.

12. Після закінчення збирання підписів виборців на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, представники місцевої організації партії (блоку) підраховують загальну кількість підписів виборців, зібраних на підтримку виборчого списку. Про підсумки збору підписів виборців складається протокол за формою, встановленою територіальною виборчою комісією, який підписується керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку).

13. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі підраховує кількість підписів виборців, зібраних на свою підтримку, складає і підписує протокол про підсумки збору підписів виборців за формою, встановленою територіальною виборчою комісією.

14. Підписні листи, що подаються до відповідної виборчої комісії, повинні бути пронумеровані.

15. При прийманні підписних листів відповідна виборча комісія перевіряє відповідність кількості поданих підписних листів кількості цих листів, зазначеній у протоколі про підсумки збору підписів виборців, та складає акт про передачу-приймання підписних листів, в якому повинно бути зазначено кількість прийнятих підписних листів та заявлена кількість підписів виборців, а також зазначено дату і час їх приймання. Акт складається у двох примірниках і підписується уповноваженим на це членом виборчої комісії та особою, яка передала підписні листи. Перший примірник акта видається представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі, а другий примірник акта зберігається у відповідній виборчій комісії.

Стаття 45. Порядок врахування підписів виборців

1. Територіальна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами виборчої комісії.

2. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, не враховуються підписи окремих виборців:

1) у разі відсутності в підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, передбачених формою підписного листа;

2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, порушено вимоги статті 44 цього Закону;

3) вчинені замість виборця іншою особою;

4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу;

5) які не є членами територіальної громади, де проводяться місцеві вибори;

6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі;

7) якщо підписи вчинені виборцем до моменту видачі виборчою комісією підписних листів для збирання підписів на підтримку відповідного виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

3. При встановленні кількості виборців, які підтримали своїми підписами кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, не враховуються підписні листи:

1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу;

2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;

3) в яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;

4) в яких відсутній підпис особи, яка збирала підписи виборців;

5) в яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи;

6) в яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в установах, організаціях;

7) невстановленої форми;

8) підроблені;

9) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману;

10) що мають підчистки, виправлення без застережень;

11) підписи в яких зібрані за участі посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

4. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, територіальна виборча комісія складає протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. Копію протоколу виборча комісія у триденний строк з дня його затвердження видає представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.

5. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до виборчої комісії, мають члени територіальної виборчої комісії.

Стаття 46. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати
та на посаду сільського, селищного, міського
голови

1. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, а також членів їх сімей за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.

2. Достовірність відомостей, внесених до декларації, зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за зверненням територіальної виборчої комісії органами Державної податкової адміністрації України не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється відповідна виборча комісія.

3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати та підлягають виправленню.

Стаття 47. Відмова в реєстрації кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови, кандидата
у депутати

1. Територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в разі:

1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати;

2) відсутності або неправильних відомостей у документах, зазначених відповідно у статтях 36-38 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата;

4) визнання судом кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати недієздатним, набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону.

2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від якої висунуті кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, або його довіреній особі.

3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, не зареєстрований територіальною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, місцева організація партії (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради.

Стаття 48. Скасування рішення про реєстрацію кандидата
на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидата у депутати

1. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в разі:

1) звернення кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, із письмовою заявою про відмову від балотування. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) припинення громадянства України кандидата;

3) визнання судом кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

4) реєстрації кандидата у депутати сільської, селищної, міської ради кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидатом у депутати в іншому окрузі по виборах до цієї ж місцевої ради, або включення його до виборчого списку по виборах до цієї ж місцевої ради;

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону;

6) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, а так само на його прохання або за його дорученням - іншими особами;

7) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;

8) встановлення судом, що кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, який займає посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучає або використовує для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

9) встановлення у судовому порядку, що кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови крім коштів свого виборчого фонду використовував при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;

10) витрати кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду;

11) якщо кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.

2. Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:

1) звернення кандидата у депутати в будь-який час після його реєстрації з письмовою заявою про відмову від балотування у багатомандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) звернення місцевої організації партії (блоку) про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії, та угоди про утворення виборчого блоку;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття кандидата у депутати за межі територіальної громади для проживання;

5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

6) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку місцевої організації партії (блоку);

7) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським, селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону;

8) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а так само на його прохання або за його дорученням - іншою особою;

9) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу яких є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;

10) встановлення судом, що кандидат у депутати, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.

3. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), у разі:

1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців місцевою організацією партії (блоком), уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), а так само на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;

2) встановлення у судовому порядку, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є місцева організація партії (блок) чи уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;

3) встановлення у судовому порядку, що місцева організація партії (блок) крім коштів свого виборчого фонду використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;

4) витрати місцевою організацією партії (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду організації партії (блоку).

4. Територіальна виборча комісія надсилає (видає) місцевій організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття.

5. У разі порушення інших вимог цього Закону місцевою організацією партії (блоком), кандидатом у депутати територіальна виборча комісія може оголосити йому попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.

6. У разі смерті, визнання судом недієздатним кандидата у депутати відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата у депутати з балотування і про виключення його з виборчого списку місцевої організації партії (блоку).

Стаття 49. Порядок висування і реєстрації кандидата
у депутати замість того, який вибув

1. У разі вибуття кандидата у депутати після його реєстрації у випадку, коли за п'ять днів до закінчення строку реєстрації до відповідної ради зареєстровано менше кандидатів у депутати, ніж мандатів у цьому окрузі, територіальна виборча комісія звертається через засоби масової інформації до виборців, місцевих організацій партій (блоків) з пропозицією додатково висунути кандидатів у депутати. Додатково висунуті кандидати у депутати реєструються у порядку, встановленому цим Законом.

2. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати у виборчому окрузі залишається один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату у депутати.

3. У разі, коли у відповідному окрузі не залишилося жодного кандидата у депутати, проводяться повторні вибори відповідно до вимог статті 79 цього Закону.

Розділ VIII
Передвиборна агітація

Стаття 50. Строки, форми і умови проведення передвиборної
агітації

1. Громадяни України, політичні партії, місцеві організації партій (блоки), інші об'єднання громадян мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на посади сільського, селищного, міського голови, а також кандидатів у депутати, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за чи проти того чи іншого кандидата.

2. Передвиборна агітація по виборах депутатів, а також сільських, селищних, міських голів розпочинається за 30 днів до дня місцевих виборів і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

3. Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза строками, встановленими частиною другою цієї статті, забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) або законами України.

4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється у строк, зазначений у частині другій цієї статті.

5. Передвиборна агітація може здійснюватися:

1) шляхом проведення зборів, зустрічей з громадянами, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів;

2) шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів;

3) через засоби масової інформації;

4) в інших формах, що не суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України.

6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій (блоків).

7. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим організаціям партій (блокам) та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих інформаційних матеріалів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.

Стаття 51. Масові заходи передвиборної агітації

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (їх посадові особи) зобов'язані сприяти кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) в організації та проведенні зборів, зустрічей із громадянами, публічних дебатів і дискусій, інших масових заходів передвиборної агітації, які оплачуються за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, виділених для організації і проведення виборів.

2. Заяви про виділення приміщень, що знаходяться у державній або комунальній власності, для проведення зустрічей кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) з виборцями розглядаються та задовольняються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох днів з дня їх надходження.

3. Приміщення, що знаходяться у державній або комунальній власності та придатні для проведення передвиборних масових заходів, надаються безоплатно у користування кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) на час, встановлений територіальною виборчою комісією для проведення зустрічей з виборцями.

4. Кандидати, їх довірені особи, місцеві організації партій (блоки), їх уповноважені особи мають право на договірній основі за рахунок коштів власних виборчих фондів орендувати будинки і приміщення, незалежно від форм їх власності, для проведення зустрічей із виборцями, зборів, мітингів, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів передвиборної агітації. Про час і місце проведення цих заходів вони повідомляють відповідну територіальну виборчу комісію.

Стаття 52. Виготовлення і порядок розміщення друкованих
інформаційних та агітаційних матеріалів

1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити біографію кандидата, його передвиборну програму, а також фотографію, що подається ним при реєстрації.

2. Інформаційні плакати в межах території сільської, селищної, міської ради, а у всіх інших випадках - у межах одного виборчого округу, мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням.

3. Інформаційний плакат місцевої організації партії (блоку) повинен містити передвиборну програму місцевих організацій партій (блоків), подану нею при реєстрації кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку), виборчий список кандидатів у депутати та фотографії перших п'яти кандидатів у депутати, включених до цього списку, із зазначенням їх прізвищ, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності.

4. Інформаційний плакат кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повинен містити біографію кандидата, його передвиборну програму та фотографію, подані ним при його реєстрації.

5. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за двадцять днів до дня місцевих виборів.

6. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови можуть за рахунок коштів власних виборчих фондів виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.

7. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

8. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови зобов'язані подати по два примірники кожного друкованого агітаційного матеріалу не пізніш як через три дні після дня його виготовлення відповідно до територіальної та дільничних виборчих комісій.

9. Друковані та інші агітаційні матеріали розміщуються на стендах лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Стаття 53. Загальний порядок використання засобів масової
інформації

1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів про місцеві організації партій (блоки), кандидатів та в інший спосіб, що не суперечить Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України.

3. Місцевим організаціям партій (блокам), кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови надається право користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів.

4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності, що ведеться за рахунок коштів власних виборчих фондів, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу та одиницю друкованої площі і обмежується лише граничним розміром виборчого фонду.

5. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів депутатів. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату окремим кандидатам чи партіям (блокам), що висунули кандидатів у депутати.

6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з місцевими виборами, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитуваних, метод збору інформації, точне формування питання, статистичну оцінку можливої помилки.

Стаття 54. Порядок використання друкованих засобів масової
інформації

1. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови від місцевих організації партій (блоків) мають право за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації.

2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків).

3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм оприлюднюються в п'ятиденний строк після дня затвердження їх територіальною виборчою комісією у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.

4. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування друкована площа надається в порядку, визначеному законом.

5. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.

6. Оплата за використання друкованих площ для ведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до угод, укладених з місцевими засобами інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.

7. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації.

Стаття 55. Порядок використання електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації

1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.

2. Порядок надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків) за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється територіальною виборчою комісією.

3. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться територіальною виборчою комісією за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб.

4. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності, в п'ятиденний строк з дня затвердження їх територіальною виборчою комісією.

5. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування ефірний час надається в порядку, визначеному цим Законом.

6. Оплата за наданий ефірний час здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.

7. Ефірний час за рахунок коштів власних виборчих фондів надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою і телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди, а також за умови ненадходження коштів на рахунок телерадіоорганізації остання не має права надавати ефірний час для ведення передвиборної агітації.

8. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації як за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, так і коштів власних виборчих фондів мають право за погодженням з відповідною телерадіоорганізацією визначити режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).

9. Телерадіоорганізації здійснюють аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігають ці записи до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

10. Телерадіоорганізації всіх форм власності за письмовими запитами територіальних виборчих комісій, суду зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

Стаття 56. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) особам, які не є громадянами України;

2) посадовим та службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

3) командирам військових частин та їх заступникам серед своїх підлеглих, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;

4) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій.

2. Кандидатам у депутати та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

3. Поширення у будь-якій формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається.

4. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, послуг, товарів та інших матеріальних цінностей.

5. Кандидати від партій (блоків) або їх довірені особи, стосовно яких встановлено факт порушення цієї вимоги у судовому порядку, за рішенням територіальної виборчої комісії знімаються з реєстрації.

6. Місцевим засобам масової інформації, заснованим на державній чи комунальній формі власності, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах забороняється підтримувати місцеві організації партій (блоки), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі.

7. У разі порушення вимог частини шостої цієї статті Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням територіальної виборчої комісії може тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупинити дію ліцензії на право користування каналами мовлення.

8. Засіб масової інформації, що оприлюднив недостовірні матеріали про місцеву організацію партії (блок) або окремих кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, а напередодні дня виборів - не пізніш як за день до початку місцевих виборів зобов'язаний надати на вимогу уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або його довіреної особи, щодо яких поширено недостовірні відомості, можливість спростувати такі матеріали: надати такий самий ефірний час на телебаченні або радіо, а в друкованому засобі масової інформації цей матеріал повинен бути набраний тим самим шрифтом і поміщений під рубрикою "спростування" на тому ж самому місці шпальти, де містилося повідомлення, що спростовується, в обсязі, не меншому, ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту.

9. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Час на телебаченні, радіо, що надається для спростування, не повинен перевищувати часу тієї частини передачі, зміст якої спростовується. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і повинно здійснюватися за рахунок відповідного засобу масової інформації.

10. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останнього тижня перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, партій (блоків).

11. Трансляція передвиборних програм партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на регіональних телеканалах не повинна збігатися в часі з трансляцією таких самих передвиборних програм на регіональних радіоканалах, якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів.

12. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.

13. Забороняється:

1) переривати передачі передвиборних програм місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями;

2) проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України;

3) проведення передвиборної агітації за чи проти місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у будь-якій формі (розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації тощо) за добу до дня місцевих виборів та в день місцевих виборів;

4) оприлюднення в день місцевих виборів до закінчення голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування.

Розділ IX
Гарантії діяльності місцевих організацій
партій (блоків), їх уповноважених осіб, офіційних
спостерігачів, кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидатів
у депутати та їх довірених осіб

Стаття 57. Гарантії діяльності місцевих організацій
партій (блоків), їх уповноважених осіб
у територіальних виборчих комісіях

1. Місцеві організації партій (блоки) з часу реєстрації територіальною виборчою комісією їх виборчих списків мають рівні права під час виборчого процесу на виступи їх кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та інших представників на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації.

2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати від якої висунуті в багатомандатному окрузі, має право делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси місцевої організації цієї партії (блоку) в територіальній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується керівним органом місцевої організації партії (керівним органом блоку).

3. Представником місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої висунуті в багатомандатному окрузі, може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником місцевої організації партії (блоку) член виборчої комісії, довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або кандидата у депутати, посадова особа органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, особа рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, працівник Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

4. Заява про реєстрацію представника місцевої організації партії (блоку), підписана керівником організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою місцевої організації партії (або печатками організацій вищого рівня, що входять до блоку), та копія рішення керівного органу місцевої організації партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до територіальної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі. У заяві про реєстрацію представника місцевої організації партії (блоку) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси місцевої організації партії (блоку) в територіальній виборчій комісії.

5. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, реєструє представника місцевої організації партії (блоку) в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови в реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), чи втрати місцевою організацією партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника місцевої організації партії (блоку) у територіальній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

6. Місцева організація партії (блок) може мати до трьох уповноважених осіб на рівні багатомандатного округу. Уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у багатомандатному окрузі, не може бути кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті. Список уповноважених осіб затверджується керівним органом місцевої організації партії (блоку).

7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі, підписана керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою місцевої організації партії (або печатками місцевих організацій партій вищого рівня, що входять до блоку), та копія рішення керівного органу місцевої організації партії (блоку) про затвердження списку уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку) подаються до територіальної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси місцевої організації партії (блоку) у відповідному окрузі.

8. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині сьомій цієї статті, реєструє уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, та видає представникові місцевої організації партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати місцевою організацією партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб місцевої організації партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

9. Уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі, з дня її реєстрації територіальною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

10. Представник, уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі, мають право у будь-який час до дня проведення виборів звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

11. Керівний орган місцевої організації партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника, у будь-який час до дня проведення виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до територіальної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах четвертій та сьомій цієї статті.

12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини десятої або одинадцятої цієї статті не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі. Копія рішення видається представнику місцевої організації партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі.

13. Посвідчення представника, уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертаються до територіальної виборчої комісії.

14. Представник місцевої організації партії (блоку) у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу може:

1) бути присутнім на всіх засіданнях територіальної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з місцевими виборами, та брати участь у їх обговоренні;

2) знайомитися із змістом протоколів засідань територіальної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;

3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до територіальної виборчої комісії від відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;

4) мати інші права, передбачені цим Законом.

15. Уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані у багатомандатному окрузі:

1) сприяє місцевій організації партії (блоку) в їх участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;

2) представляє місцеву організацію партії (блок) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;

3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій на території відповідного округу;

4) має право бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 26 цього Закону;

5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;

6) має інші права, передбачені цим Законом.

Стаття 58. Гарантії діяльності кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови,
кандидатів у депутати місцевих рад

1. Кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

2. Кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати під час передвиборної агітації не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.

Стаття 59. Довірені особи кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидатів у депутати
в одномандатних округах

1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення та міст, що входять до складу міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) голови може мати відповідно не більше трьох довірених осіб із числа виборців, які належать до відповідних територіальних громад, територіальних громад, що входять до складу району.

2. Кандидат у депутати сільської, селищної ради може мати не більше двох довірених осіб з числа виборців, які належать до відповідних територіальних громад.

3. Кандидат на посаду міського (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, міст Києва та Севастополя) голови може мати не більше п'яти довірених осіб із числа виборців, які належать до відповідної територіальної громади.

4. Довірені особи реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата. Територіальна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

5. Не може бути довіреною особою кандидата представник, уповноважена особа місцевої організації партії (блоку), член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, особа рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

6. Довірені особи сприяють кандидатам під час виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями.

7. Довірені особи набувають повноважень з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або з дня реєстрації обраного сільського, селищного, міського голови.

8. Довірені особи кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.

9. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право в будь-який час до дня проведення виборів звернутися із заявою до територіальної виборчої комісії про припинення повноважень його довірених осіб і подати документи для реєстрації інших осіб у порядку, встановленому цим Законом.

10. Довірені особи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі мають право в будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої чи десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів - негайно відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Копія рішення надсилається кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.

12. Посвідчення довіреної особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, реєстрація якої скасована, негайно повертається до територіальної виборчої комісії, яка його видала.

13. Довірена особа кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати має право:

1) подавати до територіальної виборчої комісії передвиборну програму кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, його автобіографію та фотокартки у кількості та форматом, що встановлені виборчою комісією;

2) отримувати у територіальній виборчій комісії виготовлені передвиборні плакати кандидатів;

3) отримувати у територіальній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, чиї інтереси вона представляє;

4) за дорученням кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати бути розпорядником його особистого виборчого фонду;

5) бути присутньою на засіданнях виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу;

6) отримувати копії протоколів територіальної виборчої комісії про підрахунок бюлетенів, виданих комісією, та про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям;

7) бути присутньою під час голосування на виборчій дільниці;

8) отримувати копії протоколів дільничної та територіальної виборчої комісії про підсумки голосування;

9) складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з дотриманням строків, встановлених законом;

10) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень;

11) оскаржувати рішення, дії або бездіяльність територіальної, дільничної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону.

14. Втручання довіреної особи у роботу виборчих комісій не допускається.

15. Довірені особи здійснюють свої функції на громадських засадах.

Стаття 60. Офіційні спостерігачі

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатних округах. Офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною територіальною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.

3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Закону. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

Стаття 61. Офіційні спостерігачі від місцевих організацій
партій (блоків), кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови, кандидатів у депутати
в одномандатних округах

1. Офіційним спостерігачем від місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі може бути громадянин України, який має право голосу на місцевих виборах.

2. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, зазначених у частині першій цієї статті, реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівного органу місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

3. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

4. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії (блоку) за підписом керівника місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня проведення місцевих виборів. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті.

5. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише недотримання вимог частин першої і четвертої цієї статті.

6. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

7. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі може:

1) перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, пломбуванні або опечатуванні їх, під час голосування;

2) спостерігати за діями членів дільничної виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;

3) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;

4) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;

5) бути присутнім, з дотриманням вимог цього Закону, на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 26 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення територіальною виборчою комісією підсумків голосування та результатів місцевих виборів;

6) отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі відразу після його підписання;

7) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;

8) скласти акт про виявлення порушень цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені цим Законом;

9) мати інші права, передбачені цим Законом.

8. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі не має права:

1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

9. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної дільничної виборчої комісії.

10. Керівний орган місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі мають право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.

11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії з заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі.

Стаття 62. Офіційні спостерігачі від іноземних держав,
міжнародних організацій

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються та проводять спостереження за виборчим процесом у порядку та в межах, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).

Розділ X
Голосування і встановлення результатів виборів
депутатів, сільських, селищних, міських голів
та їх реєстрація

Стаття 63. Виборчі бюлетені

1. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

2. Форма виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатних округах затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 32 дні до дня проведення місцевих виборів.

3. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 25 днів до дня проведення місцевих виборів.

4. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату місцевих виборів, означення (багатомандатний округ), а також позначені місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

5. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, означення (багатомандатний округ), а також позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається відповідно територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 25 днів до дня проведення місцевих виборів виходячи з кількості громадян, внесених до списків виборців на виборчих дільницях у межах виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить два відсотки від кількості виборців.

7. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі повинні зазначатися назви місцевих організацій партій (блоків) із зазначенням назв місцевих організацій партій, що утворили виборчий блок, прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Праворуч проти назви кожної місцевої організації партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої політичної партії, виборчого блоку місцевої організації політичної партії". Праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. Назву місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 35 днів до дня проведення місцевих виборів.

8. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.

9. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.

10. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері і за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.

11. Виборчі бюлетені для голосування у різних видах місцевих виборів виготовляються на папері різного кольору.

12. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

Стаття 64. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
та їх передачі виборчим комісіям

1. Територіальні виборчі комісії забезпечують виготовлення державними та комунальними поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування відповідно в виборчих округах не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами.

2. Підприємства, які виготовляють виборчі бюлетені, визначаються виборчими комісіями, зазначеними у частині першій цієї статті.

3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені умовами договору на виготовлення виборчих бюлетенів.

4. Територіальна виборча комісія не раніш як за 3 дні до дня проведення місцевих виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені відповідним дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).

5. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються (за наявності):

1) вид місцевих виборів;

2) означення та номер виборчого округу;

3) номер виборчої дільниці, кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу;

4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у виборах депутатів у багатомандатному окрузі;

5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені.

6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у двох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник зберігається в територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені.

7. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, що дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого становить два відсотки від кількості виборців.

8. Кожен член територіальної виборчої комісії, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати в одномандатному окрузі або їх довірені особи, уповноважені особи місцевої організації партії (блоку) мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного протоколу.

9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.

10. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на засіданні дільничної виборчої комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона - номер виборчої дільниці.

11. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.

12. Відповідальність за організацію збереження виборчих бюлетенів несуть члени виборчих комісій, які одержують, передають і зберігають виборчі бюлетені.

13. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням виборчої комісії можуть бути внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.

Стаття 65. Приміщення для голосування

1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів.

2. Виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.

3. Виборча скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу. Для голосування на виборчих дільницях з незначною кількістю виборців дільничні виборчі комісії можуть користуватися виборчими скриньками зменшеного розміру.

4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни (кімнати) для таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, передбачені цим та іншими законами України, інформаційні плакати місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані у виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, які виготовляються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Інформаційні плакати розміщуються в порядку розташування місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі у виборчих бюлетенях.

Стаття 66. Організація і порядок голосування

1. Голосування проводиться в день місцевих виборів з восьмої до двадцятої години.

2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення.

3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.

4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу кожної територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування у кожному виді місцевих виборів та окремо у кожному окрузі, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків), кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, в якому зазначені номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами. Їх підписи скріплюються печаткою комісії.

7. Виборчі бюлетені для голосування у кожному виді місцевих виборів та окремо у кожному окрузі, в яких проводиться голосування, видаються виборцю на відповідній виборчій дільниці членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців за умови пред'явлення виборцем передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону документа, що посвідчує його особу. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у визначеному місці на контрольних талонах та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.

8. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.

9. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційних спостерігачів.

10. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняються.

11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі, якщо виборець не підтримує жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата у депутати сільської, селищної ради, він робить відповідну позначку у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата".

12. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, один список кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) у виборчому окрузі.

13. У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.

14. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. При пред'явленні відповідного посвідчення або за наявності вад здоров'я, які не потребують документального підтвердження, виборець має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційних спостерігачів.

15. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою дільничної виборчої комісії у присутності не менш як трьох членів виборчої комісії у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування.

16. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування. Доступ до приміщення інших виборців припиняється, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.

17. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Законом часу голосування.

Стаття 67. Порядок організації голосування за межами
приміщення для голосування

1. Виборець, який за станом здоров'я, що підтверджується медичною довідкою, не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.

2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією із зазначенням дня і часу її надходження, прізвища, імені, по батькові та адреси місця проживання виборця.

3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня місцевих виборів після закінчення терміну подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" робиться запис "голосує за межами приміщення для голосування".

4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).

5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.

6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межі приміщення для голосування. Членам дільничної виборчої комісії видаються у необхідній кількості відповідні виборчі бюлетені, витяг із списку виборців та опломбована або опечатана виборча скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії, уповноваженими особами місцевих організацій партій (блоків), довіреними особами кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційними спостерігачами. Їх підписи скріплюються печаткою дільничної виборчої комісії.

7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми офіційні спостерігачі.

8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписується у контрольних талонах відповідних виборчих бюлетенів та у витязі із списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах, після чого відповідні виборчі бюлетені видаються виборцю. Виборець заповнює виборчі бюлетені в порядку, передбаченому частинами одинадцятою - чотирнадцятою статті 66 цього Закону.

9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчі бюлетені, у списку виборців проти прізвища виборця робить позначку "голосував за межами приміщення для голосування", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.

10. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.

11. Виборцям, які голосуватимуть за межами приміщення для голосування, забезпечуються умови для таємності їх волевиявлення.

Стаття 68. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в усіх видах місцевих виборів, в усіх округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, відповідно до вимог, передбачених цим Законом.

3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією відповідно до кожного виду виборів в такій черговості:

1) підрахунок голосів по виборах народних депутатів України (у разі одночасного проведення виборів);

2) підрахунок голосів по виборах відповідно депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласної ради;

3) підрахунок голосів по виборах депутатів районної ради;

4) підрахунок голосів по виборах міського голови;

5) підрахунок голосів по виборах міської ради;

6) підрахунок голосів по виборах районної у місті ради;

7) підрахунок голосів по виборах сільського, селищного голови;

8) підрахунок голосів по виборах селищної ради;

9) підрахунок голосів по виборах сільської ради.

Послідовність підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці встановлена цією статтею.

4. Список виборців для місцевих виборів на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії одночасно з підписанням списків виборців по інших виборах, які проводилися разом.

5. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів та в кожному окрузі, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких бюлетенів у кожному з цих округів оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині тринадцятій статті 66 цього Закону, запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться відповідні написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців.

8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, окремо по кожному виду виборів та по кожному округу, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. Кількість таких талонів у кожному з цих округів оголошується.

9. У разі взаємної відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".

10. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, та кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

11. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, передбачений частиною третьою статті 67 цього Закону, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців для місцевих виборів", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

12. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожному виду місцевих виборів запаковуються в окремі пакети. На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються вид місцевих виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

13. Перед відкриттям виборчих скриньок дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює окремо в кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці, сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому окрузі і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевої організацій партій (блоків), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

14. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.

15. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

16. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

17. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування.

18. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

19. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.

20. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо по кожному виду і кожному округу місцевих виборів. На пакетах робляться відповідні написи "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

21. Виборчі бюлетені для голосування по кожному виду і кожному округу місцевих виборів відокремлюються одні від одних. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів окремо у кожному окрузі.

22. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються назва територіальної громади, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

23. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках відповідно до вимог частини двадцять четвертої цієї статті дільнична виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо по кожному виду місцевих виборів та в кожному окрузі, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин дев'ятнадцятої і двадцятої цієї статті, і таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно в кожному окрузі, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

24. Виборчі бюлетені в багатомандатному окрузі розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви організацій партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх". Після цього виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища кандидатів у депутати та прізвища кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

25. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.

26. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких:

1) відсутня печатка цієї дільничної комісії;

2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав;

3) у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі зроблено більше позначок, ніж кількість мандатів у цьому окрузі;

4) не поставлено жодної позначки;

5) не відірвано контрольні талони;

6) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

27. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.

28. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо по кожному виду місцевих виборів та по кожному округу. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо по кожному виду виборів та по кожному округу. На пакетах робляться написи "Недійсні виборчі бюлетені виборчого округу по виборах депутатів", "Недійсні виборчі бюлетені по виборах сільського, селищного, міського голови", зазначаються вид місцевих виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів у відповідному окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

29. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі.

30. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у багатомандатному окрузі перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці в цьому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в цьому окрузі, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожної місцевої організації партії (блоку), кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку). У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи організації партії (блоку), кандидати у депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від місцевої організації партії (блоку). Підписи скріплюються печаткою комісії.

31. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у виборчому окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.

32. Виборчі бюлетені з голосами виборців у багатомандатному окрузі, поданими за кандидатів від кожної місцевої організації партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідна назва місцевої організації партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)", назва багатомандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

33. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців в одномандатному окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.

34. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати сільських, селищних, районних у місті рад, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

35. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами, поданими за кожного кандидата, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата", вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

Стаття 69. Протоколи дільничної виборчої комісії
про підрахунок голосів виборців

1. Дільнична виборча комісія відповідно до статусу органу, до якого проводяться вибори, на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів.

3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата у депутати в одномандатному окрузі прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів.

4. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, прописом та цифрами заносяться:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від кожної місцевої організації партії (блоку);

8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодної місцевої організації партії (блоку).

5. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник цього протоколу мають право підписати уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків) чи офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які були присутні при підрахунку голосів виборців.

6. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".

8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатних округах, перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, та перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, а за наявності і протокол з позначкою "Уточнений" запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Протоколи", зазначаються вид виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий та п'ятий примірники протоколу невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії. Копії протоколів по одному примірнику видаються членам дільничної виборчої комісії.

9. На прохання кандидатів або їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні комісії, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання.

10. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, висловленими у письмовій формі окремими думками членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно доставляються до відповідної територіальної виборчої комісії.

Стаття 70. Визнання дільничною виборчою комісією голосування
на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування по окремих місцевих виборах або в цілому на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:

1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 66 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу на місцевих виборах; голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більш ніж один раз) у кількості, що перевищує п'ять відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше ніж на два відсотки кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує п'ять відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 69 цього Закону.

4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини четвертої статті 69 цього Закону.

5. Виборчі бюлетені запаковуються в пакети. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються назва багатомандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

6. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах.

Стаття 71. Порядок транспортування і передачі документів
до територіальної виборчої комісії

1. Транспортування документів здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.

Стаття 72. Встановлення підсумків голосування

1. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні відповідної територіальної виборчої комісії.

2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів.

3. У разі відповідності протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, вимогам цього Закону занесені до них відомості оголошуються.

4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією відповідні примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.

5. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з позначкою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 71 цього Закону.

6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевої організації партії (блоку), довіреними особами кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати та офіційними спостерігачами, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.

7. У разі наявності акта або письмової заяви осіб про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а в разі наявних ознак розпаковування запакованих документів зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

8. Протоколи та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.

9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному виборчому окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка прийняла рішення про повторний підрахунок голосів, з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі.

10. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному окрузі, складається територіальною виборчою комісією у кількості чотирьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, та скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються.

12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині сьомій цієї статті, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному виборчому окрузі, складається виборчою комісією у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті.

13. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці разом з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копії кожного з протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.

14. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, поданих за кандидатів у депутати у відповідному багатомандатному та одномандатному окрузі, та про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, у тому числі з позначками "Уточнений", на підставі цих протоколів, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює окремо по відповідному багатомандатному та одномандатному округу такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними.

15. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:

1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

2) кількість голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, проти всіх кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

3) прізвище, ім'я, по батькові кандидатів у депутати сільської, селищної, районної у місті ради, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, які набрали найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному окрузі.

16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:

1) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку);

2) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодної місцевої організації партії (блоку).

17. Протоколи про підсумки голосування у відповідних округах складаються територіальною виборчою комісією у кількості трьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

18. Забороняється заповнення протоколів територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідних виборчих округах олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

19. Протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".

20. Уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків), кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у виборчому окрузі та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної місцевої організації партії (блоку) та кандидата у депутати, зареєстрованого в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

21. Встановлення підсумків голосування в округах, що утворюються в межах багатомандатного виборчого округу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та районних рад відповідно до статті 17 цього Закону, проводиться територіальною виборчою комісією в порядку та черговості, визначених пунктами 2, 3 частини третьої статті 68 цього Закону.

Стаття 73. Встановлення результатів виборів сільського,
селищного, міського голови, депутатів
в одномандатних округах

1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій складає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

На підставі складеного протоколу про підсумки голосування територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів сільського, селищного, міського голови: про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про повторне голосування, про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися.

2. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі, та за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у окрузі.

3. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів у виборах в окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.

4. Вибори в окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів.

5. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, обраного сільського, селищного, міського голову, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи сільського, селищного, міського голови, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікуються у пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови на її пленарному засіданні.

Стаття 74. Встановлення результатів виборів депутатів
у багатомандатному виборчому окрузі

1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підсумки голосування в багатомандатному окрузі не пізніш як на п'ятий день з дня місцевих виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку);

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожної організації партії (блоку).

2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у багатомандатному окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), яка отримала менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів у багатомандатному окрузі не мають.

4. Депутатські мандати у багатомандатному окрузі розподіляються між виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, як зазначено у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті.

5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у багатомандатному окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.

6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної місцевої організації партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї організації партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.

7. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. При цьому першочергово депутатський мандат отримує виборчий список місцевої організації партії (блоку), що отримав три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але відповідно до частини шостої цієї статті не отримав жодного депутатського мандата. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках місцевих організацій партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців.

8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках місцевих організацій партій (блоків) осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій (блоків) відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків).

9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі зазначає:

1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків);

2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів.

10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні територіальної виборчої комісії. На прохання офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) їм видаються копії протоколу.

11. Повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі (в алфавітному порядку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікуються в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні.

Стаття 75. Визнання виборів недійсними та проведення
повторного голосування

1. Територіальна виборча комісія може визнати вибори недійсними по окремих видах місцевих виборів або в цілому по виборчому округу чи по окремих виборчих дільницях у разі:

1) якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати місцевих виборів;

2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування в одномандатному окрузі було визнано недійсним, становить не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, утворених на території цього округу.

2. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата, сільського, селищного, міського голови порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповідному окрузі.

3. Заява до територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, місцевими організаціями партій (блоків), кандидати у депутати від яких були зареєстровані відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами, а також органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування територіальною виборчою комісією результатів виборів.

4. Рішення територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.

5. У разі, коли відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати місцевих виборів по відповідному округу, територіальна виборча комісія за пропозицією відповідної дільничної виборчої комісії призначає повторне голосування на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.

6. Якщо у виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.

7. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніше, ніж на другий день після встановлення результатів першого туру виборів повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців.

8. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 76. Офіційне оприлюднення результатів виборів

1. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі та в одномандатних округах офіційно оприлюднює результати місцевих виборів депутатів у місцевих друкованих засобах масової інформації. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, адреси місця проживання, партійності та назви місцевої організації партії (блоку), від яких обрано депутата, та обраних голів.

2. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.

Стаття 77. Реєстрація обраних депутатів та сільських,

селищних, міських голів

1. Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної місцевої ради.

2. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, до територіальної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.

3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію сільського, селищного, міського голови, депутата відповідної місцевої ради.

4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом у багатомандатному окрузі, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації партії (блоку).

5. У разі невиконання без поважних причин та у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом, сільським, селищним, міським головою, вимог частини першої цієї статті територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання особи такою, яка відмовилася відповідно від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови, та призначає в цьому окрузі повторні вибори.

Розділ XI
Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні
та перші місцеві вибори

Стаття 78. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів

1. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

2. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією з дотриманням порядку, передбаченого статтею 77 цього Закону.

3. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня проведення проміжних місцевих виборів, дільничні виборчі комісії - не пізніш як за 45 днів до дня проведення проміжних місцевих виборів в одномандатних округах, висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 40 днів до дня проведення виборів, реєстрація кандидатів вирішується не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів.

4. Списки виборців, складені відповідно до вимог статті 31 цього Закону, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 30 днів до дня проведення проміжних місцевих виборів, для ознайомлення виборців - подаються не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів.

5. У разі дострокового припинення повноважень депутата менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень діючого складу відповідної місцевої ради вибори депутата замість того, повноваження якого були достроково припинені, за рішенням відповідної ради можуть не проводитися.

Стаття 79. Проведення повторних місцевих виборів депутатів та
сільських, селищних, міських голів

1. Рішення про проведення повторних місцевих виборів приймає територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення виборів або після дня повторного голосування.

2. Повторні місцеві вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців у порядку та в строки, визначені цим Законом.

3. На повторних місцевих виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчинили дії, внаслідок яких місцеві вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 80. Проведення позачергових виборів депутатів
та сільського, селищного, міського голови

1. Позачергові місцеві вибори депутатів місцевих рад та сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення їх повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

2. Позачергові місцеві вибори відповідно депутатів місцевих рад та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів.

Стаття 81. Перші місцеві вибори

1. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою.

2. Перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені цим Законом, з такими особливостями:

1) територіальна виборча комісія утворюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою в порядку, встановленому статтею 21 цього Закону;

2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, а також виборчі дільниці, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені цим Законом;

3) депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський голова у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці обираються на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у правомочному складі;

4) рішення про утворення нової місцевої ради та загальний склад депутатів новоутвореної місцевої ради приймає відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада у чисельності, визначеній частиною четвертою статті 16 цього Закону.

3. Рішення про проведення перших місцевих виборів у районах приймає Верховна Рада України. Районні територіальні виборчі комісії у таких випадках утворюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому законом.

Розділ XII
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
підготовки і проведення місцевих виборів

Стаття 82. Фінансування місцевих виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюються виключно за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. В усіх інших випадках, передбачених цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатних округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати в одномандатних округах для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 83. Фінансове забезпечення підготовки і проведення
виборів депутатів та сільських, селищних, міських
голів за рахунок коштів відповідного місцевого
бюджету, отриманих як цільова субвенція
з Державного бюджету України

1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів і видатків.

2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових місцевих виборів передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної та дільничної виборчих комісій на підготовку і проведення місцевих виборів.

4. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня її сформування відповідно до середніх норм видатків територіальної виборчої комісії складає єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

5. Територіальна виборча комісія розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями на підготовку і проведення місцевих виборів відповідно до середніх норм видатків, затверджених Центральною виборчою комісією.

6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.

7. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів за рахунок відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів.

9. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється місцевими радами, відповідними органами Міністерства фінансів України та Рахунковою палатою.

10. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування місцевих виборів у межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.

Стаття 84. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку),
кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови, кандидата у депутати
в одномандатному окрузі

1. Місцева організація партії (блоку), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі можуть відкрити рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення місцевих виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (далі - виборчого фонду) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за 100 днів до дня проведення місцевих виборів.

3. Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку України, яка визначається територіальною виборчою комісією, за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право відкрити лише один рахунок і тільки в національній валюті.

4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у безготівковій формі.

5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.

6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

7. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити може оприлюднюватися у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду.

8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється за день до дня проведення місцевих виборів. До цього терміну рахунок не може бути закритий, а витрачання коштів з нього припинено чи обмежено інакше як за рішенням суду.

9. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на шістнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

Стаття 85. Розпорядники виборчого фонду місцевої організації
партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів
на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати в одномандатних округах відповідно з числа своїх уповноважених та довірених осіб визначають розпорядників виборчого фонду, які разом з керівником місцевої організації партії (блоку), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. Розпорядниками виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) за рішенням керівних органів місцевої організації партії (блоку) можуть бути дві уповноважені особи, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови - одна його довірена особа.

2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду.

3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду.

4. Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на п'ятий день після дня місцевих виборів подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж за 85 днів до дня проведення місцевих виборів.

Стаття 86. Формування виборчого фонду та здійснення контролю
за надходженням, обліком та використанням
його коштів

1. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку) формується за рахунок коштів місцевих організацій партії (блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі формуються за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб, а кандидата у депутати в одномандатному окрузі, висунутого місцевою організацією партії (блоку), - також і за рахунок коштів цих організацій.

2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) не може перевищувати:

1) для територіальних громад з чисельністю до 20 тисяч виборців - 20 тисяч гривень;

2) для територіальних громад, районів, районів у містах з чисельністю до 50 тисяч виборців - 50 тисяч гривень;

3) для територіальних громад, районів, районів у містах з чисельністю до 100 тисяч виборців - 100 тисяч гривень;

4) для територіальних громад, районів, районів у містах, областей з чисельністю до 500 тисяч виборців - 250 тисяч гривень;

5) для територіальних громад, районів, областей з чисельністю до 1 мільйона виборців - 500 тисяч гривень;

6) для територіальних громад, областей з чисельністю понад 1 мільйон виборців, Автономної Республіки Крим - 1 мільйон гривень;

3. Гранична сума витрат виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не може перевищувати половини суми, визначеної частиною другою цієї статті для відповідної територіальної громади.

4. Гранична сума витрат виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі не може перевищувати 50 розмірів мінімальних заробітних плат.

5. Добровільні внески однієї фізичної особи до виборчого фонду не можуть перевищувати трьох розмірів мінімальних заробітних плат.

6. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону).

7. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.

8. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня.

9. Розпорядники виборчого фонду мають право відмовитися від внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.

10. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.

11. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника виборчого фонду про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до відповідного місцевого бюджету за рахунок коштів цього внеску.

12. Вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.

13. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії (блоком), на підставі рішення вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного органу місцевих організацій партій, що входять до блоку, прийнятого у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії (блоку), місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, у семиденний строк з дня прийняття відповідного рішення вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного органу виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів або визнання виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів недійсними залишки коштів їх виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої комісії перераховуються до відповідного місцевого бюджету.

15. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня місцевих виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а в разі неможливості такого повернення перераховуються до відповідного місцевого бюджету.

16. Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюються територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження до виборчої комісії.

Стаття 87. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і
проведення виборів депутатів та сільських,
селищних, міських голів

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими територіальною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення чергових і позачергових місцевих виборів здійснюється виборчими комісіями за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а проміжних місцевих виборів - за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Розділ XIII
Заключні положення

Стаття 88. Відповідальність за порушення законодавства
України про вибори депутатів та сільських,
селищних, міських голів

1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:

1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним;

2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою;

3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості, що повинні містити ці списки;

4) порушує право громадянина на ознайомлення із списком виборців;

5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати, про кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені правила ведення передвиборної агітації;

7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого процесу;

8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень;

9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;

10) порушує таємницю голосування;

11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;

12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі бюлетені;

13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, передбачених цим Законом;

14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати виборів.

2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства України про місцеві вибори.

Стаття 89. Зберігання виборчої та іншої документації
і матеріальних цінностей

1. Територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів передає виборчу та іншу документацію до відповідної місцевої державної архівної установи.

2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в місцевих державних архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються територіальною виборчою комісією за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою.

3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних і територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавалися на період виборчого процесу.

4. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування у виборчих округах та про результати місцевих виборів, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, після чого знищуються в установленому порядку.

5. Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по місцевих виборах у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ XIV
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2005 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 жовтня 2005 року:

Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3-4, ст. 15; 1999 р., N 15, ст. 85; 2002 р., N 24, ст. 165);

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" ( 118/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 6-7, ст. 24, N 8, ст. 29; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 123; 2003 р., N 27, ст. 209).

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. На період дії Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області" ( 2352-14 ) вибори депутатів Ірпінської міської ради та Ірпінського міського голови проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 12 зазначеного Закону.

5. До набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом України скарги розглядаються за нормами чинного Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

6. Територіальні виборчі комісії, утворені для проведення місцевих виборів до набрання чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження до сформування нового складу комісії.

7. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 6 квітня 2004 року
N 1667-IV