Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо пестицидів і агрохімікатів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин";

2) частини другу і третю статті 4 замінити трьома частинами такого змісту:

"Забороняються ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту та виробництва дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації.

Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу - за дозволом, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики";

3) частини другу та четверту статті 6 викласти в такій редакції:

"Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження біологічної ефективності нових пестицидів і агрохімікатів порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентів їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм";

"Виробничі випробування проводяться з метою підтвердження біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів у різних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентів і способів їх застосування, санітарно-гігієнічних і екологічних нормативів, розроблення та модифікації методик визначення залишкових кількостей цих пестицидів і агрохімікатів та їх небезпечних метаболітів";

4) у статті 7:

частину третю після слова "застосування" доповнити словами "включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи";

у частині п'ятій слово "п'яти" замінити словом "десяти";

5) назву та частини першу і другу статті 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Ліцензування діяльності, пов'язаної з виробництвом
та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Господарська діяльність у сфері виробництва пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) проводиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.

Ліцензії на виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптову, роздрібну торгівлю пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 10 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

7) у статті 11:

у частині третій слово "Реалізація" замінити словом "Продаж";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством";

8) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

"Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та для застосування авіаційним методом, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики";

9) статті 13 і 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Особливості застосування пестицидів і агрохімікатів

Застосування пестицидів і агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення здійснюється відповідно до законодавства.

На території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій застосування пестицидів і агрохімікатів обмежується в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

У спеціальних сировинних зонах, призначених для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування, пестициди і агрохімікати застосовуються за спеціальними технологіями, які забезпечують одержання продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного харчування";

"Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Повноваження органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, визначаються законом";

10) доповнити Закон ( 86/95-ВР ) статтями 16-1, 16-2, 16-3 такого змісту:

"Стаття 16-1. Компетенція спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища
у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження плану їх проведення;

проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення в установленому порядку державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

розробка та затвердження за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я методик визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості та методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції;

затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

видача дозволів на ввезення, виготовлення та використання дослідних партій незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

здійснення державного контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами норм і правил екологічної безпеки під час транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знешкодження, знищення та захоронення пестицидів і агрохімікатів, у тому числі не придатних або заборонених до використання, за вмістом залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів в атмосферному повітрі (крім повітря робочої зони), морських, поверхневих (крім поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб) та підземних водах, ґрунтах і землях природоохоронного призначення.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-2. Компетенція спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики у сфері діяльності, пов'язаної
з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

визначення потреби (обсягів та асортименту) у пестицидах і агрохімікатах, координація їх виробництва для внутрішнього ринку;

погодження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-3. Компетенція спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань
охорони здоров'я у сфері діяльності, пов'язаної
з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

погодження планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських травах, водних об'єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;

наукове обґрунтування та затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва;

визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;

проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону";

11) в абзаці п'ятому частини першої статті 17 слова "реалізацію пестицидів і агрохімікатів" та "переробку і реалізацію харчових продуктів" замінити відповідно словами "торгівлю пестицидами і агрохімікатами" та "торгівлю харчовими продуктами";

12) в абзаці п'ятому статті 23 слово "синтезованих" замінити словом "створених";

13) у тексті Закону ( 86/95-ВР ) слова "Укрдержхімкомісія" та "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

14) у преамбулі, статтях 3, 6, 7, 9-11, 20, 21, 23, 24 та у назві розділу III Закону ( 86/95-ВР ) слова "Міністерство сільського господарства і продовольства України", "Міністерство охорони здоров'я України", "препарат" та "препарати", а також "реалізація" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "пестициди і агрохімікати", а також "торгівля" у відповідному відмінку.

2. У Законі України "Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310):

1) абзац тринадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"засоби захисту рослин - препарати, які вміщують одну або декілька діючих речовин і використовуються з метою захисту рослини або продукції рослинництва від шкідливих організмів та знищення небажаних рослин або окремих частин рослин";

2) в абзаці п'ятому статті 6 слова "зберігання, транспортування та" виключити;

3) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин є:

Головна державна інспекція захисту рослин, що діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і підпорядковується йому; державні станції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів. Начальник Головної державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин України, а його заступники - заступниками Головного державного інспектора захисту рослин України";

4) у статті 12:

у назві і в тексті слова "Головне управління державної служби захисту рослин (Головна державна інспекція захисту рослин)" у всіх відмінках замінити словами "Головна державна інспекція захисту рослин" у відповідному відмінку;

у частині першій:

в абзаці сьомому слова "зберігання, транспортування та" виключити;

в абзаці восьмому слова "зберіганням, транспортуванням" виключити;

5) в абзаці шостому статті 13 слова "зберігання, транспортування і" виключити;

6) частину другу статті 18 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"допускати до робіт, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення і допуск, що видаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

7) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"Головні державні інспектори захисту рослин України, Автономної Республіки Крим, областей і районів, їх заступники, а також державні інспектори захисту рослин у своїй діяльності незалежні і керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, іншими актами законодавства";

8) частину п'яту статті 25 викласти в такій редакції:

"Плата за навчання спеціалістів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а спеціалістів сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, фермерських господарств та тих, які працюють на підприємницьких засадах, - за рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій і господарств або ж за рахунок власних коштів";

9) текст статті 28 викласти в такій редакції:

"Фінансування та матеріально-технічне забезпечення спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України.

Джерелами фінансування спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України можуть бути надходження від надання платних послуг за проведення огляду, обстеження посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, аналітичних досліджень засобів захисту рослин щодо відповідності їх сертифіката якості, навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із захисту рослин, надання консультативних та інших послуг, реалізації виготовлених ними біологічних засобів захисту рослин";

10) у тексті Закону ( 180-14 ) слова "Державна міжвідомча комісія України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив (Укрдержхімкомісія)" та "органи охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідних відмінках;

11) у тексті Закону ( 180-14 ) слова "Міністерство агропромислового комплексу України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" у відповідному відмінку.

3. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6; із змінами, внесеними Законом України від 3 лютого 2004 року N 1414-IV доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1628-IV