Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2004 р. N 681
Київ

Про затвердження Порядку здійснення
природно-сільськогосподарського, еколого-економічного,
протиерозійного та інших видів районування
(зонування) земель

Відповідно до статті 26 Закону України "Про охорону земель" ( 962-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. N 681

Порядок
здійснення природно-сільськогосподарського,
еколого-економічного, протиерозійного та інших
видів районування (зонування) земель

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель.

2. Районування (зонування) земель здійснюється з урахуванням природних умов, агробіологічних особливостей сільськогосподарських культур, напрямів розвитку господарської діяльності та вимог екологічної безпеки шляхом обстеження стану земель і ґрунтів, збирання, аналізу, систематизації та узагальнення даних, що характеризують стан та особливості охорони і використання земель за окремими регіонами (зонами, провінціями, округами) або адміністративно-територіальними одиницями, проведення інших робіт.

3. За результатами робіт з районування (зонування) земель складаються відповідні схеми (карти), на яких відображаються такі дані:

природно-сільськогосподарського - структура земельних (у тому числі сільськогосподарських) угідь, ґрунтовий покрив, його якісний стан, наявність особливо цінних, а також деградованих і малопродуктивних ґрунтів, класифікаційні показники придатності земель для вирощування сільськогосподарських культур тощо. Ці схеми (карти) використовуються для визначення екологічно чистих зон виробництва сировини для дитячого і дієтичного харчування та отримання екологічно чистих харчових продуктів і продовольчої сировини;

еколого-економічного - ступінь перетворення природного середовища внаслідок антропогенного впливу, рівень використання (залучення) природних ресурсів, характеристика природно-ресурсного потенціалу, стійкості природного середовища до антропогенного навантаження, рівня цього навантаження, несприятливі природно-антропогенні процеси та еколого-економічна оцінка території;

протиерозійного - стан еродованості ґрунтів, інтенсивність ерозійних процесів, їх динаміка, природні та антропогенні передумови розвитку ерозії. На основі таких схем (карт) здійснюється прогнозування процесів ерозії з метою визначення відповідних протиерозійних заходів;

екологічного - забруднення ґрунтів пестицидами, важкими металами, радіонуклідами тощо.

4. Для потреб сільського господарства здійснюється також районування (зонування) земель за ступенем забезпечення ґрунтів поживними речовинами, мікроелементами та за придатністю для вирощування основних сільськогосподарських культур.

5. Районування (зонування) земель здійснюється за такими критеріями:

природно-сільськогосподарського - ступінь тепло- та вологозабезпеченості території, гідротермічний коефіцієнт, сума активних температур вище плюс 10 град. С, склад і характеристика ґрунтів (питома вага еродованих, гідроморфних, засолених, підтоплених ґрунтів тощо) та ступінь дренованості території;

еколого-економічного - рівень перетворення природного середовища, його стійкість до антропогенного навантаження та ступінь ураженості території негативними геологічними процесами;

протиерозійного - інтенсивність ерозійних процесів, їх причини, ступінь та динаміка еродованості ґрунтів, однотипність протиерозійних заходів;

інших видів - кількісний вміст токсичних забруднюючих речовин (пестициди, важкі метали, радіонукліди тощо), мікроелементів та ступінь придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур.

6. Замовником виконання робіт з районування (зонування) земель є:

природно-сільськогосподарського та протиерозійного - центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

еколого-економічного - центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

інших видів - центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

7. Замовник проводить на конкурсній основі відбір розробників схем (карт) районування (зонування) земель.

Розробник виконує відповідно до вимог Закону "Про землеустрій" ( 858-15 ) та інших нормативно-правових актів роботи з підготовки необхідної документації і в установлений договором строк передає її замовнику.

8. Схеми (карти) природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель розглядаються науково-технічними радами центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та аграрної політики і затверджуються спільно цими органами.

9. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель здійснюються поетапно протягом 2005-2010 років.