Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про альтернативну (невійськову) службу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86; 2000 р., N 25, ст. 200) такі зміни:

1. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Види діяльності, якими можуть займатися громадяни, які проходять альтернативну службу, визначаються Кабінетом Міністрів України".

2. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень".

3. У статті 8:

частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:

"відмовлятися від місця проходження альтернативної служби, визначеного комісією";

в абзаці четвертому частини другої слова "роботу в умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня" виключити.

4. Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:

"Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є:

несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори;

відсутність підтверджень щодо істинності релігійних переконань;

неявка громадянина без поважних причин на засідання комісії".

5. У частині першій статті 16 слова "зазначеного у направленні" замінити словами "визначеного наказом про прийняття на роботу".

6. Статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган не має права в односторонньому порядку достроково розірвати трудовий договір з громадянином, який проходить альтернативну службу".

7. У статті 19 слова "скорочення чисельності або штату працівників" виключити.

8. У першому реченні статті 23 слова "та комісії" виключити.

9. Доповнити Закон розділом V такого змісту:

"Розділ V
Контроль за проходженням громадянами альтернативної служби

Стаття 26. Контроль за організацією альтернативної служби здійснюється комісіями у справах альтернативної служби.

Стаття 27. Контроль за додержанням власниками підприємств, установ та організацій або уповноваженими ними органами законодавства про працю під час проходження громадянами України альтернативної служби здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1720-IV