Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 жовтня 2004 р. N 1303
Київ

Про затвердження Порядку визнання
Державним комітетом по земельних ресурсах
статусу саморегулівної організації оцінювачів,
що проводять експертну грошову оцінку
земельних ділянок

Відповідно до статті 26 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2004 р. N 1303

Порядок
визнання Державним комітетом по земельних ресурсах
статусу саморегулівної організації оцінювачів,
що проводять експертну грошову
оцінку земельних ділянок

1. Цей Порядок установлює процедуру визнання Держкомземом статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - саморегулівна організація оцінювачів).

2. Всеукраїнська громадська організація фізичних осіб - оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - громадська організація), може набути статусу саморегулівної організації оцінювачів у разі, коли:

вона утворена і діє на засадах самоврядування, а її діяльність не передбачає отримання прибутку;

її статутними документами передбачено фіксоване індивідуальне членство;

кількісний склад цієї організації налічує не менш як 250 оцінювачів, кваліфікацію яких посвідчено свідоцтвом, виданим Держкомземом на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії;

установлено відповідно до статутних документів процедуру внутрішньої сертифікації її членів.

3. Громадська організація, що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації оцінювачів, подає до Держкомзему такі документи:

копії статутних документів та свідоцтва про її державну реєстрацію;

довідку про її структуру (структура центрального органу управління, перелік місцевих осередків із зазначенням їх керівників, адрес, номерів телефону);

перелік фізичних осіб - членів громадської організації, складений за формою згідно з додатком до Порядку;

копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації її членів.

Для з'ясування повноти та достовірності відомостей у поданих документах проводиться перевірка в порядку, встановленому Держкомземом. Строк перевірки не повинен перевищувати 21 день від дати отримання документів.

4. Процедура внутрішньої сертифікації членів громадської організації (далі - процедура внутрішньої сертифікації) повинна передбачати:

утворення експертної ради, склад і порядок діяльності якої затверджується рішенням громадської організації;

контроль за підвищенням кваліфікації її членів;

визначення механізму рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, підписаних членами громадської організації;

обов'язкове рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок не рідше одного разу на рік;

звітність про виконання вимог процедури внутрішньої сертифікації;

порядок розв'язання спорів, в тому числі пов'язаних з отриманням негативних результатів рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;

вжиття заходів, спрямованих на недопущення невиконання членами громадської організації вимог процедури внутрішньої сертифікації.

5. За результатами розгляду та перевірки документів, поданих громадською організацією, Держкомзем видає наказ про визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів або про відмову у визнанні такого статусу.

Про прийняте рішення Держкомзем повідомляє громадську організацію у триденний строк з дня реєстрації відповідного наказу.

6. У визнанні статусу саморегулівної організації оцінювачів громадській організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав:

невідповідність громадської організації вимогам, зазначеним у пункті 2 Порядку;

неподання громадською організацією документів, передбачених пунктом 3 Порядку, неповноти чи недостовірності документів, що було виявлено під час їх перевірки;

припинення або тимчасова заборона діяльності громадської організації.

7. Саморегулівна організація оцінювачів у разі внесення змін до її статутних документів, процедури внутрішньої сертифікації чи складу членів організації подає до Держкомзему відповідні документи у двотижневий строк починаючи від дати, коли такі зміни відбулися.

8. Статус саморегулівної організації оцінювачів анулюється Держкомземом у разі:

невідповідності її діяльності вимогам пункту 2 Порядку;

неподання або невчасного подання документів, передбачених пунктом 7 Порядку;

припинення або тимчасової заборони її діяльності;

невиконання нею повноважень щодо громадського регулювання професійної оціночної діяльності, визначених статтею 28 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 );

прийняття в порядку, визначеному статутними документами, рішення про припинення її повноважень щодо громадського регулювання оціночної діяльності.

9. Спори, пов'язані з визнанням, відмовою у визнанні чи анулюванням Держкомземом статусу саморегулівної організації оцінювачів, розв'язуються в порядку, визначеному законодавством.

10. Держкомзем забезпечує інформування громадськості про визнання та анулювання статусу саморегулівної організації оцінювачів.

Додаток
до Порядку

               ПЕРЕЛІК
фізичних осіб - членів
______________________________
(назва громадської організації
_________________________________
згідно із статутними документами)

------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, ім'я|Членство у |Кваліфіка-|Місце |Контактний
п/п|та по батькові|громадській |ційне сві-|роботи, |телефон
| |організації |доцтво |адреса, |
| |(рік вступу)|(номер і |посада |
| | | дата |(на |
| | |видачі)* |підставі|
| | | |довідки |
| | | |з місця |
| | | |роботи) |
------------------------------------------------------------------

_______________

* До уваги беруться кваліфікаційні свідоцтва, видані Держкомземом на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії

_____________________________ __________  ______________________
(посада керівника громадської (підпис) (ініціали та прізвище)
організації)

_______________________ 200_ р.