Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 вересня 2000 р. N 1480
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 9
26)

Про утворення Міжвідомчої комісії
по боротьбі з туберкульозом

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 946 від 26.07.20
04 )

З метою оперативного розгляду питань та пропозицій, пов'язаних з проведенням заходів щодо захисту населення від туберкульозу та на виконання Указу Президента України від 11 травня 2000 р. N 679 "Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом та затвердити Положення про цю Комісію (додається).

2. Затвердити головою Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом Віце-прем'єр-міністра України Жулинського Миколу Григоровича.

Голові міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2000 р. N 1480

Положення
про Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом

1. Міжвідомча комісія по боротьбі з туберкульозом (далі - Комісія) утворена для координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на боротьбу з туберкульозом.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням з ураховуванням резолюцій та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і передових наукових розроблень з питань стратегії і тактики боротьби з туберкульозом.

3. Основними завданнями Комісії є:

розроблення стратегічних заходів щодо боротьби з туберкульозом, виявлення і лікування хворих, профілактики захворювання серед населення, виявлення туберкульозу у тварин та оздоровлення тваринницьких господарств, а також координація діяльності відповідних державних органів у цій сфері;

підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо розроблення і вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з туберкульозом;

розроблення на основі міжнародних договорів пропозицій про участь представників України в міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях та інших заходах, сприяння співробітництву з міжнародними організаціями та відповідними органами іноземних держав з метою активізації спільних зусиль і вивчення досвіду їх роботи у цій сфері;

оперативний розгляд питань, пов'язаних із здійсненням заходів щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз;

інформування Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України про ситуацію в Україні із захворюванням на туберкульоз, здійснення протитуберкульозних заходів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує комплексний аналіз ситуації з розповсюдженням туберкульозу та контроль за дотриманням центральними та місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів з питань профілактики і боротьби з туберкульозом;

2) готує та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань профілактики і боротьби з туберкульозом;

3) координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодію з Національним комітетом Червоного Хреста України та іншими громадськими організаціями з питань профілактики і боротьби з туберкульозом, заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з цих питань;

4) подає пропозиції щодо наукових досліджень з проблем туберкульозу, розроблення і впровадження механізмів взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів з питань профілактики і боротьби з туберкульозом;

5) здійснює постійний контроль за виконанням затверджених в установленому порядку заходів щодо боротьби з туберкульозом, подає МОЗ для опублікування піврічні звіти про ситуацію в Україні із захворюванням на туберкульоз, обсяги та якість проведення протитуберкульозних заходів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, окремими посадовими особами, представниками громадських організацій;

6) подає в установленому порядку пропозиції щодо розподілу коштів і матеріальних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів щодо профілактики і боротьби з туберкульозом;

7) проводить експертизу проектів відповідних законів та інших нормативно-правових актів з метою визначення їх впливу на стан профілактики і боротьби з туберкульозом, готує висновки до зазначених проектів;

8) здійснює контроль за виконанням міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади зобов'язань України, передбачених міжнародними договорами у цій сфері.

5. Комісія має право:

створювати у разі потреби експертні комісії, робочі групи, залучати провідних вчених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників) до розроблення пропозицій та рекомендацій, здійснення експертизи у сфері профілактики боротьби з туберкульозом;

вносити пропозиції щодо звернення в установленому порядку до відповідних державних і недержавних організацій іноземних держав з питань двостороннього співробітництва, проведення нарад, симпозіумів і конференцій у сфері профілактики і боротьби з туберкульозом;

одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій, а також від громадських організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. До складу Комісії входять Міністр охорони здоров'я (голова Комісії), перший заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України (заступник голови Комісії), Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, заступники керівників Мінфіну, Мінекономіки, Мінагрополітики, Міноборони, Мін'юсту, Держкомінформу, СБУ, Національної академії наук, Академії медичних наук, Державного департаменту з питань виконання покарань, а також за згодою представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Федерації професійних спілок, Національного комітету Червоного Хреста України. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 від 26.07.2004 )

7. Персональний склад Комісії формує та затверджує її голова.

8. Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи. Засідання Комісії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Для участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її голова, і є обов'язковим для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами і громадськими організаціями.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МОЗ.

11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.