Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з будівництва
та архітектури
04.10.2000 N 220

Введено в дію
з 1 січня 2001 року

Доповнення N 1
Особливості визначення вартості
пусконалагоджувальних робіт
до Правил визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000

Із змінами, внесеними згідно
з Доповненням N 3, затвердженим наказом
Державного комітету України з будівництва
та архітектури від 7 травня 2002 року N 80;

Зміною N 2, затвердженою наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури
від 17 червня 2003 року N
85

1. Формування вартості робіт з пуску і налагоджування устаткування, пристроїв і систем, яке здійснюється на підставі загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи (ДБН Д.2.6-1-2000 - ДБН Д.2.6-9-2000), при вводі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, відремонтованих об'єктів житла, соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування провадиться за "Правилами визначення вартості будівництва" (ДБН Д.1.1-1-2000, із змінами) з урахуванням наступних особливостей.

2. При складанні кошторисної документації на пусконалагоджувальні роботи не допускається використання нормативів, призначених для ремонту устаткування та різного роду послуг.

3. До складу кошторисної документації на пусконалагоджувальні роботи входять:

- зведений кошторисний розрахунок за формою, наведеною в додатку Н;

- об'єктний кошторис за формою, наведеною в додатку П;

- локальний кошторис за формою, наведеною в додатку Р.

4. Ресурси, необхідні для проведення пусконалагоджувальних робіт по устаткуванню, не передбаченому у чинних загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних нормах, можуть визначатися:

- за чинними нормами на аналогічне устаткування;

- по унікальному устаткуванню, що не освоєне, по серійному устаткуванню, що вперше освоюється промисловістю, - за чинними нормами на аналогічне устаткування з коефіцієнтом К = 1,2 до нормативних трудовитрат;

- по устаткуванню, для якого у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм відсутні аналоги, в складі інвесторської кошторисної документації розробляються відповідні індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми за формою, наведеною в додатку С. Ці норми затверджуються у порядку, встановленому ДБН Д.1.1-1-2000, зі змінами (пункт 1.2.5).

5. У випадку, якщо монтажні та пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню виконує одна і та сама ланка (бригада) працівників, до витрат труда, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,8. Цей самий коефіцієнт застосовується до трудовитрат, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, у випадку, якщо зазначені роботи проводяться під технічним керівництвом підприємств-виробників або фірм-постачальників устаткування.

6. При визначенні кошторисної вартості будівництва до пусконалагоджувальних відносяться такі роботи:

- організація та інженерна підготовка робіт;

- вивчення проектної і технічної документації;

- обслідування об'єкта, зовнішній огляд устаткування та виконаних монтажних робіт;

- участь в індивідуальних випробуваннях устаткування, що їх провадять монтажні організації;

- регулювання, налаштування окремих машин, що входять до складу технологічних систем, блоків, з метою забезпечення встановленої проектом їхньої взаємної праці;

- спробний пуск устаткування за проектною схемою на інертному середовищі з перевіркою готовності та наладкою роботи устаткування в комплексі з системами забезпечення;

- комплексне випробування устаткування з наладкою технологічного процесу та виводом на сталий технологічний режим, що забезпечує випуск першої партії продукції (надання послуг), передбачений проектом, у обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей підприємств у початковий період;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи.

7. При розробленні інвесторської кошторисної документації на пусконалагоджувальні роботи розрахунок заробітної плати у прямих витратах виконується на підставі нормативних трудовитрат та вартості людино-години у такій послідовності:

- визначення нормативних трудовитрат здійснюється окремо для робітників-налагоджувальників та інженерно-технічних працівників, які виконують пусконалагоджувальні роботи, на підставі нормативних трудовитрат ланки працівників, що наведено в таблицях норм, та складу ланки і розподілу зазначених трудовитрат поміж працівниками відповідної ланки, що наведено у технічних частинах кожного збірника;

- вартість людино-години робітників-налагоджувальників приймається за відповідними розрядами, вартість людино-години інженерно-технічних працівників, які виконують пусконалагоджувальні роботи, приймається на рівні шостого розряду. Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві наведена у додатку 1 до "Правил визначення вартості будівництва" (ДБН Д.1.1-1-2000, зі змінами).

8. При визначенні вартості пусконалагоджувальних робіт розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки усереднених показників (таблиця 2 Додатка 12 до ДБН Д.1.1-1-2000, зі змінами).

9. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, кошти на додаткові витрати при виконанні робіт у зимовий та літній періоди, інші роботи та витрати тощо повинні враховуватися інвесторською кошторисною вартістю пусконалагоджувальних робіт тільки у випадку, якщо такі роботи і витрати необхідні для здійснення зазначених робіт, що передбачено проектом організації пусконалагоджувальних робіт або відомістю фізичних обсягів пусконалагоджувальних робіт.

10. Якщо пусконалагоджувальні роботи здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, інвесторська кошторисна документація з визначення їх вартості підлягає державній експертизі.

Приклад розрахунку
заробітної плати у прямих витратах
на одиницю виміру:

------------------------------------------------------------------
|Збірник N 8 "Деревообробне устаткування" | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Норма 8-1-1, таблиця 1, група N 1 | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нормативні трудовитрати ланки працівників, |- 480 людино-годин. |
|які виконують роботи | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Склад ланки з розподілом загальних | |
|нормативних трудовитрат у долях участі (у | |
|відсотках), що наведено в технічній частині| |
|збірника N 8 для норм групи 1: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інженери II категорії |- 25% |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Робітники V розряду |- 35% |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Робітники IV розряду |- 40% |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Усереднена вартість людино-години за | |
|додатком 1 до ДБН Д.1.1-1-2000 (із | |
|змінами): | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Інженер II категорії (VI розряд) |- 4,93 грн. |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Робітники V розряду |- 4,24 грн. |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Робітники IV розряду |- 3,68 грн. |
|----------------------------------------------------------------|
|Заробітна плата у прямих витратах на одиницю виміру становить: |
|480 х 25 : 100 х 4,93 + 480 х 35 : 100 х 4,24 + 480 х 40 : 100 х|
|х 3,68 = 2010,48 грн. |
------------------------------------------------------------------

Додаток Н
Обов'язковий

                   Форма N 8
__________________________________
(назва організації, що затверджує)

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
Зведений кошторисний
розрахунок в сумі
___________________ тис.грн.
____________________________
(посилання на документ
про затвердження)
"___" ___________ 200_ р.

         Зведений кошторисний розрахунок
вартості пусконалагоджувальних робіт
___________________________________________
(найменування будови)

 Складено в поточних цінах станом на "___" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|N |Номери |Найменування|Кошторисна вартість, |Загальна |
|п/п|кошторисів і|об'єктів, |тис.грн. |кошторисна|
| |кошторисних |робіт, |-----------------------|вартість, |
| |розрахунків |витрат |пусконалаго- |інші |тис.грн. |
| | | |джувальні |витрати| |
|---+------------+------------+---------------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+------------+------------+---------------+-------+----------|
| | | | | | |
|---+------------+------------+---------------+-------+----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Директор (або головний інженер) організації розробника кошторису
__________________________________________________________________
[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту ________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник ______________ відділу _____________________________
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Узгоджено:

Замовник ________________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток П
Обов'язковий

                   Форма N 9

 _____________________
(найменування будови)
Кошторис у сумі ___ тис.грн.
Затверджено
Замовник ___________________
[посада, підпис
(ініціали, прізвище]
"___" _________ 200_ р.

            ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС N

На ______________________________________________________________
(найменування об'єкта)

Кошторисна вартість ____________________________________ тис.грн.

Кошторисна трудомісткість _________________________ тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата _____________________________ тис.грн.

------------------------------------------------------------------
|N |Номери |Наймену-|Кошторисна |Загальна|Кошто- |Кошто- |
|п/п|коштори-|вання |вартість, |кошто- |рисна |рисна |
| |сів і |об'єк- |тис.грн. |рисна |трудомі- |заро- |
| |коштори-|тів, |-------------|вар- |сткість, |бітна |
| |сних |робіт, |пускона-|інші|тість, |тис. |плата, |
| |розра- |витрат |лагоджу-|вит-|тис.грн.|люд.-год.|тис.грн. |
| |хунків | |вальні |рати| | | |
|---+--------+--------+--------+----+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------+--------+--------+----+--------+---------+---------|
| | | | | | | | |
|---+--------+--------+--------+----+--------+---------+---------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Головний інженер проекту ________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник ______________ відділу _____________________________
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав ___________________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Р
Обов'язковий

                   Форма N 10

 _____________________
(найменування будови)


ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС N


На ______________________________________________________________
(найменування робіт та витрат, найменування об'єкта)

Кошторисна вартість ____________________________________ тис.грн.

Кошторисна трудомісткість _________________________ тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата _____________________________ тис.грн.

Складено в поточних цінах станом на "___" ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|N |Шифр і |Наймену- |Оди- |Кіль-|Вар- |Загаль-|Витрати |
|п/п|номер |вання |ниця |кість|тість|на вар-|труда |
| |позиції|робіт |виміру| |оди- |тість |пусконалаго- |
| |норма- |і витрат | | |ниці | |джувального |
| |тиву | | | | | |персоналу, |
| | | | | | | |люд.-год. |
| | | | | | | |--------------|
| | | | | | | |на |всього|
| | | | | | | |одиницю| |
|---+-------+----------+------+-----+-----+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-------+----------+------+-----+-----+-------+-------+------|
| | | | | | | | | |
|---+-------+----------+------+-----+-----+-------+-------+------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Разом прямі витрати
в тому числі:
заробітна плата

Загальновиробничі витрати
трудомісткість у загальновиробничих витратах
заробітна плата у загальновиробничих витратах

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Склав ___________________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток С
Обов'язковий

                   Форма N 11

 Найменування будови _____________________________________________

Індивідуальна ресурсна елементна кошторисна норма N

______________________________________________
(найменування і технічна характеристика
налагоджуваного устаткування)

Склад робіт

Вимірник

------------------------------------------------------------------
|Шифр ресурсу | Найменування | Склад ланки | Витрати труда, |
| | робіт і витрат | (бригади) | люд.-год. |
|-------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | |
|-------------+----------------+----------------+----------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

 Склав ___________________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________________________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]