Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Протокол N 9
до Конвенції про захист прав
і основних свобод людини (укр/рос)

(Рим, 6.XI.1990) (*)

(Статус до Протоколу див. від 05.04.2002)

( Щодо скасування Протоколу додатково
див. Протокол N 11 від 11.05.94
)

_______________

(*) Текст англійською мовою див. видання "Europen Treaty Series", N 140.

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі "Конвенція"), сповнені рішучості удосконалювати процедуру, передбачену Конвенцією, дійшли згоди про таке:

Стаття 1

Для тих учасників Конвенції, які беруть на себе зобов'язання за цим Протоколом, в Конвенцію вносяться поправки, викладені в статтях 2-5.

Стаття 2

У пункті 2 статті 31 Конвенції мовиться:

"2. Доповідь надсилається Комітетові міністрів. Вона також надсилається заінтересованим державам і, якщо стосується заяви, поданої на підставі статті 25, - заявникові. Заінтересовані держави і заявник не мають права оприлюднити її".

Стаття 3

У статті 44 Конвенції мовиться:

"Право передавати справу до Суду належить лише Високим Договірним Сторонам, Комісії та особам, неурядовим організаціям або групам осіб, які подали заяву на підставі статті 25".

Стаття 4

У статті 45 Конвенції мовиться:

"Юрисдикція Суду поширюється на всі справи, які стосуються тлумачення і застосування цієї Конвенції і які передаються йому на розгляд відповідно до статті 48".

Стаття 5

У статті 48 Конвенції мовиться:

"1. За умови, якщо заінтересована Висока Договірна Сторона, коли вона одна, або заінтересовані Високі Договірні Сторони, коли їх більше однієї, визнають обов'язковою юрисдикцію Суду, або, у разі невизнання юрисдикції Суду, за згодою заінтересованої Високої Договірної Сторони, коли вона одна, або заінтересованих Високих Договірних Сторін, коли їх більше однієї, справу на розгляд Суду можуть передати:

а) Комісія;

b) Висока Договірна Сторона, громадянин якої здогадно є жертвою порушення прав;

с) Висока Договірна Сторона, яка передала справу до Комісії;

d) Висока Договірна Сторона, на яку подано скаргу;

е) особа, неурядова організація або група осіб, які подали заяву до Комісії.

2. Якщо справу передано на розгляд Суду виключно на підставі пункту 1.е, вона спочатку розглядається журі у складі трьох членів Суду. Членом журі ех-officio засідає суддя, обраний за поданням тієї Високої Договірної Сторони, на яку подано скаргу, або, за його відсутності, особа, яка визначається на вибір такої Сторони і засідає як суддя. Коли скарга подається на більше ніж одну Високу Договірну Сторону, кількісний склад журі відповідно збільшується.

На випадок, коли подана до розгляду справа не порушує серйозного питання щодо тлумачення або застосування Конвенції і коли за будь-якою іншою обставиною її розгляд Судом буде невиправданий, журі може одностайним голосуванням ухвалити рішення про недоцільність її розгляду Судом. У цьому разі Комітет міністрів згідно з положеннями статті 32 вирішує, чи мало місце порушення Конвенції".

Стаття 6

1. Цей Протокол відкрито для підписання державами-членами Ради Європи, які підписали Конвенцію і які можуть висловити свою згоду шляхом:

а) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття або схвалення; чи

b) підписання, яке підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню, - з подальшою ратифікацією, прийняттям або схваленням.

2. Документи про ратифікацію, прийняття або схвалення здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

Стаття 7

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після спливу тримісячного строку з дати, коли десять держав-членів Ради Європи висловили свою згоду взяти на себе зобов'язання за цим Протоколом згідно з положеннями статті 6.

2. Для будь-якої держави-члена, яка надалі висловить свою згоду взяти на себе зобов'язання за цим Протоколом, Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після спливу тримісячного строку з дати підписання або здачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття або схвалення.

Стаття 8

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всі держави-члени Ради Європи про:

а) будь-яке підписання;

b) здачу на зберігання будь-якого документа про ратифікацію, прийняття або схвалення;

с) будь-яку дату набрання чинності цим Протоколом згідно зі статтею 7;

d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або будь-яку заяву, які стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.

Вчинено в Римі шостого дня листопада місяця 1990 року англійською та французькою мовами, причому, обидва тексти є цілком автентичні, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі-члену Ради Європи.

Протокол N 9
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Рим, 6 ноября 1990 года

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой "Конвенция"),

преисполненные решимости внести дальнейшие улучшения в процедуру, предусмотренную Конвенцией,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для Участников Конвенции , которые связаны настоящим Протоколом, Конвенция изменяется, как это предусмотрено в статьях 2 - 5.

Статья 2

Пункт 2 статьи 31 Конвенции гласит следующее:

"2. Доклад направляется Комитету министров. Доклад также направляется заинтересованным государствам и, если в нем рассматривается петиция, поданная, согласно статье 25, подателю петиции. Заинтересованные государства и податель петиции не вольны публиковать его."

Статья 3

Статья 44 Конвенции гласит следующее:

"Только Высокие Договаривающиеся Стороны, Комиссия и лица, неправительственные организации или группы лиц, подавшие петицию на основании статьи 25, имеют право передавать дело в Суд".

Статья 4

Статья 45 Конвенции гласит следующее:

"Юрисдикция Суда распространяется на все дела, касающиеся толкования и применения настоящей Конвенции, которые переданы ему в соответствии со статьей 48".

Статья 5

Статья 48 Конвенции гласит следующее:

"1. При условии, что заинтересованная Высокая Договаривающаяся Сторона, если она является единственной, или заинтересованные Высокие Договаривающиеся Стороны, если их больше одной, подпадают под обязательную юрисдикцию Суда, или, в ином случае, с согласия заинтересованной Высокой Договаривающейся Стороны, если она является единственной, или заинтересованных Высоких Договаривающихся Сторон, если их больше одной, передавать дело в Суд могут:

а) Комиссия;

b) Высокая Договаривающаяся Сторона, гражданин которой предположительно является жертвой;

с) Высокая Договаривающаяся Сторона, которая передала дело на рассмотрение Комиссии;

d) Высокая Договаривающаяся Сторона, против которой подана жалоба;

е) лица, неправительственные организации или группа лиц, подавшие жалобу в Комиссию.

2. Если дело передается в Суд исключительно в соответствии с пунктом 1 "е", то сначала оно выносится на рассмотрение группы в составе трех членов Суда. В ней заседает в качестве члена группы ех-officio судья, избранный от Высокой Договаривающейся Стороны, против которой подана жалоба, или, если такового не имеется, лицо по ее выбору, которое заседает в качестве судьи. Если жалоба подана против более чем одной Высокой Договаривающейся Стороны, то соответствующим образом увеличивается размер группы.

Если дело не вызывает серьезных вопросов, затрагивающих толкование или применение настоящей Конвенции, и не заслуживает в силу какой-либо другой причины рассмотрение его Судом, группа может принять единогласное решение о том, что оно не будет рассматриваться Судом. В этом случае Комитет министров решает в соответствии с положениями статьи 32, имело ли место нарушение Конвенции ."

Статья 6

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию, которые могут выразить свое согласие стать его участниками путем:

а) подписания его без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения;

b) подписания его с оговоркой относительно ратификации, принятия или одобрения с последующей ратификацией, принятием или одобрением.

2. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы.

Статья 7

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении трехмесячного периода с момента, когда десять государств - членов Совета Европы выразили свое согласие быть связанными Протоколом в соответствии с положениями.

2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выражает свое согласие быть связанным Протоколом, он вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока после подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении.

Статья 8

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены Совета Европы о:

а) любом подписании;

b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении;

с) дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьей 7;

d) любом ином действии, уведомлении или заявлении, относящемся к данному Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в г. Риме 6 ноября 1990 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный Секретарь Совета Европы направит заверенные копии каждому государству-члену Совета Европы.