Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо впорядкування обігу спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1999 р., N 4, ст. 34; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365):

1) у частині першій:

абзац третій доповнити словами "(для виноробної продукції: "вино сухе", "вино марочне", "вино напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (міцне)", "вино ігристе", "вино газоване", "плодово-ягідне вино", "вермут", "коньяк", "бренді")";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"для горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць";

абзац восьмий після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквами "0,275 л, 0,35 л";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідно до вмісту спирту етилового для маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: "вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25% і більше об'ємних одиниць".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, проводиться на підставі:

довідок про сплату акцизного збору або про взяття на облік податкових векселів, авальованих банком, в яких зазначається сума акцизного збору, розрахована за ставками на готову продукцію, в підтвердження якої надано такий вексель;

заявки-розрахунку кількості марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт підприємницької діяльності відповідно до сплаченої суми акцизного збору або на яку видано податковий вексель.

Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом державної податкової служби.

Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, а також тютюнових виробів проводиться виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації такої продукції відповідно до заявки-розрахунку на необхідну кількість марок";

3) у частині четвертій:

в абзаці другому слова "абзацом першим частини двадцятої" замінити словами "частиною двадцятою";

доповнити абзацом такого змісту:

"При цьому сплата акцизного збору в інший спосіб та інші терміни не допускається";

4) частину двадцяту викласти в такій редакції:

"20. До отримання суб'єктом підприємницької діяльності з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів), такий платник акцизного збору зобов'язаний надати органу державної податкової служби України за своїм місцезнаходженням податковий вексель, авальований банком (податкову розписку), який є забезпеченням виконання зобов'язання цього платника у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя (податкової розписки), сплатити суму акцизного збору, розраховану за ставками для цієї продукції.

При отриманні спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного збору виходячи із фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті.

У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю.

Порядок випуску, обігу та погашення передбачених цією статтею податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, які здійснюють виробництво вин виноградних з доданням спирту та міцних (крім марочних) та зброджених плодових і ягідних напоїв (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напоїв змішаних, які містять алкоголь, та сумішей алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту), сплачують акцизний збір при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виготовленні яких використовується спирт етиловий.

Підприємства, які здійснюють виробництво вин виноградних натуральних з вмістом цукру не більш як 3 г/куб. дм (сухих), вин виноградних натуральних з вмістом цукру більш як 3 г/куб. дм (напівсухих, напівсолодких), вин марочних та зброджених плодових і ягідних напоїв (сидр, перрі та інші) без додання спирту, сплачують акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації такої виноробної продукції.

Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства спирту етилового неденатурованого та його цільового використання встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, N 45, ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267):

1) у статті 2:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Рішення про проектування і будівництво нових спиртових виробництв, а також про розподіл виробництва спирту між суб'єктами підприємницької діяльності залежно від напрямів використання спирту приймається Кабінетом Міністрів України";

частину п'яту доповнити двома реченнями такого змісту: "При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. На акцизних складах постійно діють представники органу державної податкової служби України за місцем розташування акцизного складу";

після частини десятої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"Орган державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу призначає свого представника (представників) на такому складі.

Копія рішення про призначення представника (представників) органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу.

Представник (представники) органу державної податкової служби здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового та сплати акцизного збору з нього.

Порядок роботи представників органу державної податкової служби на акцизному складі встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування. При цьому розпорядок роботи представників органу державної податкової служби повинен відповідати режиму роботи акцизного складу, встановленому його власником".

У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною п'ятнадцятою;

2) статтю 9 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 22 мг, нікотину - 1,5 мг у димі однієї сигарети без фільтра.

Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані згідно із законодавством випробувальні лабораторії відповідно до методик, визначених Міжнародною організацією стандартизації (ISO)".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

3) статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.

Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.

Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві тютюнових виробів та алкогольних напоїв (крім спирту етилового неденатурованого).

Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)";

4) у статті 11:

друге речення абзацу чотирнадцятого частини першої викласти в такій редакції: "Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше";

абзац двадцятий частини другої викласти у такій редакції:

"Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" і "Bag in box". Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше. Розлив вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються";

абзац другий частини четвертої після слова "мови" доповнити словами "(крім додаткової інформації щодо характеристик продукту)" і доповнити реченням такого змісту: "Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати зареєстрований чи поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг або бути його частиною";

5) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна

Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення.

Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України.

Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати.

Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на упаковку тютюнових виробів, призначених для вивезення (експортування) за межі митної території України, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт";

6) статтю 14 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби України на такому акцизному складі. Форма та порядок видачі дозволу на відвантаження спирту етилового встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) надається за умови сплати акцизного збору з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою)".

У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати відповідно частинами шостою - десятою;

7) у частині другій статті 15:

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі: до 75 000 дал (разом) за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2204 (крім виноматеріалів 2204 30), 2205, 2206; до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 (крім 2208 20); до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 20 (крім спирту коньячного 2208 20 89 00) - 500 000 гривень.

При перевищенні будь-якого із встановлених щорічних обсягів вноситься додаткова плата у розмірі 1 000 000 гривень. Про внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії. За відсутності такого запису дія ліцензії вважається призупиненою".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слова "алкогольних напоїв та" виключити;

8) частину четверту статті 15-3 замінити трьома частинами такого змісту:

"Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може здійснюватися підприємствами громадського харчування, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію.

Продаж вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких підприємств у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ), якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не можуть перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів";

9) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали передбачені цим Законом ліцензії на виробництво або на право імпорту, експорту і оптової торгівлі (крім ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами), подають органу, який видає ліцензії, щоквартально, до 10 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним, звіт про обсяги виробництва (імпорту) та/або реалізації продукції. Форма звіту встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з експертно-консультаційною комісією з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

10) у частині другій статті 17:

в абзаці п'ятому слова "або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі" виключити;

абзац шостий виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного збору - 100 відсотків вартості товару, але не менше 1700 гривень";

11) статтю 18 доповнити частинами такого змісту:

"Термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, визначається виробником або імпортером тютюнових виробів самостійно. При цьому з 1 липня 2005 року виробництво та імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не нанесені максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, забороняються.

Вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 липня 2005 року тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та дати їх виготовлення, знаходяться в обігу до 1 січня 2006 року.

За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.

З 1 січня 2006 року положення частини двадцять четвертої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, не застосовуються.

У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії. Додаток видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Встановити на період до 1 січня 2010 року мораторій на будівництво нових державних підприємств з виробництва спирту".

3. У статті 7 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 48, ст. 359):

абзац перший частини першої після слів "харчових продуктів" доповнити словами "(крім підакцизних товарів)";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Вимоги до маркування підакцизних товарів встановлюються законами України, які регулюють питання виробництва та обігу таких товарів".

4. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" ( 468/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 26, ст. 148; 2002 р., N 8, ст. 62):

1) частину першу статті 4 викласти у такій редакції:

"Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає обов'язковій сертифікації (крім продукції, яка є сировиною для виробництва тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за винятком спирту етилового неденатурованого), санітарно-епідеміологічному, радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) - ветеринарному контролю. При цьому іноземні сертифікати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачено нормами відповідних міжнародних договорів. Підставою для перевезення через митний кордон України продукції першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (крім продукції, яка є сировиною для виробництва тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за винятком спирту етилового неденатурованого) є сертифікат відповідності, виданий уповноваженим згідно з чинним законодавством органом, або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката. Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежувати ввезення сільськогосподарської продукції з країн, де був оголошений або стосовно яких був оголошений Україною або іншими країнами карантин. Рішення щодо зазначеного обмеження має бути оприлюднено";

2) у тексті Закону слова "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; N 43-44, ст. 493):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):

------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14 ) | | у гривнях з
| | одиниці товару
------------------------------------------------------------------
2204 Вина виноградні натуральні 0,25 грн. за 1 л
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2204 Вина натуральні з доданням 0,50 грн. за 1 л
(крім 2204 10, спирту та міцні (кріплені)
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

2204 30 Виноматеріали виноградні 0

2204 10, Вина ігристі 1,6 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00

2205 Вермути та інші вина 1,2 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних
екстрактів

2206 00 Зброджені плодові та ягідні 0,10 грн. за
напої (сидр, перрі та інші) 1 об'ємний
з доданням спирту, напої відсоток спирту в
змішані, які містять 1 л
алкоголь та суміші
алкогольних напоїв з
безалкогольними (крім
зброджених плодових та
ягідних напоїв (сидру, перрі
та інших) без додання
спирту)

2206 00           Тільки зброджені плодові та    1,2 грн. за 1 л
ягідні напої (сидр, перрі та
інші) без додання спирту

2207 Спирт етиловий 16 грн. за 1 л
неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією алкоголю не спирту
менш як 80 відсотків об'єму,
спирт етиловий та інші
спирти денатуровані будь-якої
концентрації

2208 Спирт етиловий 16 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-відсоткового
концентрацією спирту менш спирту
як 80 відсотків об'єму,
спиртові настоянки, лікери
та інші спиртові напої

2208 20 Спиртові напої, одержані 16 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного 100-відсоткового
2208 20 12 00, вина або вичавок винограду спирту
2208 20 29 00 -
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)

2208 20 12 00 Коньяк 3 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

2208 20 29 00 Тільки бренді 3 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту

2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л
100-відсоткового
спирту";

2) статтю 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"тимчасово до 1 січня 2006 року на зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними - код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 2206 00, - 1,2 грн. за 1 л;

на спирт етиловий, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виготовлення виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла, - 0;

на спирт коньячний, ввезений на митну територію України відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року N 981-IV "Про внесення змін до Митного тарифу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 7), та вироблені в Україні спирт коньячний і спирт етиловий ректифікований виноградний, які використовуються при виробництві коньяків (бренді) та вин, - 0;

на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду, - 0".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 4 пункту 1 та підпунктів 1 і 6 пункту 2 розділу I, які набирають чинності через місяць з дня опублікування Закону, а також підпункту 1 пункту 1 розділу I, який набирає чинності з 1 липня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2189-IV