Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 20; 2002 р., N 14, ст. 95):

1) преамбулу викласти у такій редакції:

"Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, в тому числі малотоннажного, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств";

2) у статті 1:

а) у частині першій:

абзаци перший та другий викласти у такій редакції:

"Стаття 1. На період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2012 року впроваджуються такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:

суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів за контрактами, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств. Ці суми не підлягають безспірному (примусовому) списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Суми авансових платежів та попередньої оплати з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), включаються до складу валових доходів таких підприємств у тому податковому періоді, в якому здійснюється здача морських, річкових суден та інших плавучих засобів замовнику, а витрати зазначених підприємств суднобудівної промисловості, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів";

абзаци третій і четвертий виключити;

б) частину другу викласти у такій редакції:

"Перелік суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом Міністрів України за наслідками їх діяльності за попередній період, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

в) доповнити статтею 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. На період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року запроваджується державна фінансова підтримка будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості через механізм здешевлення кредитів шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків.

Кошти на здійснення такої фінансової підтримки суднобудівної галузі щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), передбачаються у законі про державний бюджет та виділяються підприємствам, визначеним відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".

Порядок використання зазначених коштів державного бюджету щорічно визначається Кабінетом Міністрів України".

2. Пункт "ї" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2000 р., N 3, ст. 20) викласти у такій редакції:

"ї) у період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі - товарів), що використовуються для будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики".

3. Пункт 13 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 3, ст. 20; 2004 р., N 17-18, ст. 250) викласти у такій редакції:

"13) у період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ).

4. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83, N 33, ст. 224, N 36-37, ст. 244; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 2, ст. 14, N 3, ст. 20, N 43, ст. 363; 2004 р., N 15, ст. 219, N 17-18, ст. 250):

1) пункт 6.2 статті 6 доповнити новим підпунктом 6.2.9 такого змісту:

"6.2.9. продажу товарів (робіт, послуг), зазначених у специфікаціях суден і призначених для будівництва та ремонту морських, річкових суден та інших плавучих засобів";

2) підпункт 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Відшкодування підприємствам - платникам податків, які визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), здійснюється в першочерговому порядку";

3) у пункті 11.26 статті 11:

в абзаці першому слова і цифри "У період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року" замінити словами і цифрами "У період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року" та доповнити абзац словами "за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики";

в абзаці п'ятому слова "на будівництво суден" замінити словами "на будівництво морських, річкових суден та інших плавучих засобів".

5. Абзаци десятий і одинадцятий статті 206 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2004 р., N 19, ст. 276) викласти у такій редакції:

"морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту;

устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден".

6. У частині другій статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1999 р., N 44, ст. 390) після слова "експорт" доповнити словами "продукції підприємств суднобудівної галузі, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), та".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім статті 2-1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1766-IV