Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 44, ст.416 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3544-XII від 21.10.
93, ВВР, 1993, N 44, ст.417 )

( В редакції Закону
N 644-XIV від 13.05.
99, ВВР, 1999, N 27, ст.221 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 860-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 37, ст.300 )

( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом
N 860-IV від 22.05.2003 )

Цей Закон встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначає засади організації цієї роботи, обов'язки та відповідальність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (далі - підприємства, установи і організації), посадових осіб та громадян України щодо здійснення мобілізаційних заходів.

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Основні поняття

1. Мобілізаційна підготовка в Україні - це комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових і спеціальних заходів, які здійснюються у мирний час з метою підготовки органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - Збройні Сили України, інші військові формування), органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій для своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави в особливий період.

2. Мобілізація в Україні - це комплекс заходів, які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань - на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація в Україні може бути загальною або частковою та проводитися відкрито чи приховано.

3. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України та стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій.

Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися деякої частини Збройних Сил України, інших військових формувань і окремих галузей національної економіки.

Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації.

Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться по закритих каналах до керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація.

У рішенні про проведення мобілізації Президентом України визначаються вид, обсяги, порядок і термін її проведення.

4. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій.

5. Демобілізація - це комплекс заходів, спрямованих на планомірне переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань - на організацію і штати мирного часу.

Рішення про демобілізацію, а також порядок і терміни її проведення приймає Президент України.

Стаття 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та
мобілізації

Правовою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України (254к/96-ВР ), Закон України "Про оборону України" (1932-12 ), цей Закон, інші закони України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти.

Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки
та мобілізації

1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація в Україні проводяться відповідно до цього Закону, Закону України "Про оборону України", інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і є складовими частинами організації оборони держави, за винятком цільової мобілізації.

2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються за такими принципами:

централізоване керівництво;

завчасність;

плановість;

комплексність і погодженість;

персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

додержання прав підприємств, установ, організацій і громадян;

територіальність;

гарантована достатність;

наукова обгрунтованість.

3. Зміст мобілізаційної підготовки становить:

нормативно-правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду;

розроблення мобілізаційних планів органів державної влади, інших державних органів, галузей національної економіки і окремих галузей, адміністративно-територіальних одиниць України, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, підприємств, установ і організацій, а також довготермінових та річних програм (планів) мобілізаційної підготовки;

підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення мобілізації;

підготовка галузей національної економіки до переведення і функціонування в умовах особливого періоду;

створення, розвиток та утримання виробничих потужностей мобілізаційного призначення для задоволення потреб держави, Збройних Сил України, інших військових формувань і невідкладних потреб населення на особливий період;

підготовка органів і сил Цивільної оборони України до переведення з мирного на воєнний стан;

утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі у разі мобілізації до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, а також для забезпечення функціонування галузей національної економіки в умовах особливого періоду;

створення, зберігання та освіження запасів мобілізаційного резерву;

створення та утримання страхового фонду конструкторської, технологічної та проектної документації для забезпечення виробництва озброєння, військової техніки, важливої продукції матеріально-технічного призначення, будівництва та відновлення об'єктів народного господарства;

підготовка і утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі у разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;

створення та утримання в готовності до роботи під час мобілізації та на воєнний час системи управління та зв'язку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

планування і підготовка до нормованого забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичного обслуговування, забезпечення послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами;

військовий облік військовозобов'язаних і призовників;

підготовка та накопичення військово-навчених ресурсів військовозобов'язаних і призовників за військово-обліковими спеціальностями для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань у мирний час та під час мобілізації;

бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації;

підвищення кваліфікації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників мобілізаційних органів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;

перевірка й оцінка стану мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки і регіонів України, підприємств, установ і організацій;

міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки.

4. Зміст мобілізації становить:

переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей національної економіки і регіонів України, підприємств, установ і організацій на роботу в умовах особливого періоду;

переведення Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу;

переведення органів і сил Цивільної оборони України з мирного на воєнний стан;

підготовка і переведення засобів масової інформації до роботи під час мобілізації та в особливий період.

Розділ II

Організаційні основи мобілізаційної підготовки та
мобілізації

Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної
підготовки та мобілізації

1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки і регіонів України визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Керівництво мобілізаційною підготовкою та мобілізацією держави, безпосередньо Збройних Сил України, інших військових формувань покладається на Президента України, органів державної влади, інших державних органів, галузей національної економіки - на Кабінет Міністрів України, в Автономній Республіці Крим - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, у галузях національної економіки і регіонах України - на відповідні центральні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях - на їх керівників.

3. Функції щодо координації планування, методологічного, методичного та наукового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у галузях національної економіки покладаються на центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - на Міністерство оборони України.

4. Співробітництво з іншими державами у сфері мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

Стаття 5. Мобілізаційні органи

1. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, виконання і контроль за їх здійсненням в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які мають мобілізаційні завдання (замовлення) або завдання з мобілізаційної роботи, покладається на їх мобілізаційні підрозділи (далі - мобілізаційні органи) або призначених працівників з питань мобілізаційної роботи.

2. Структура та штати мобілізаційного органу визначаються, якщо інше не передбачене законом, керівником відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації з урахуванням характеру та обсягів мобілізаційних завдань (замовлень) або завдань з мобілізаційної роботи.

3. Мобілізаційні органи та працівники з питань мобілізаційної роботи підпорядковуються безпосередньо керівникам відповідних органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

4. Порядок утворення, функції, права й обов'язки мобілізаційних органів визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Військовий обов'язок

Військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особливим складом у разі мобілізації, а також для підготовки в мирний час військово-навчених ресурсів військовозобов'язаних і призовників. Порядок його виконання визначається законами України з питань військового обов'язку і військової служби.

Стаття 7. Військово-транспортний обов'язок

1. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на період мобілізації та у воєнний час транспортними засобами і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів.

2. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку, а також відшкодування державою збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок відчуження транспортних засобів у разі мобілізації та у воєнний час, визначаються, відповідно до закону, актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 8. Фінансування мобілізаційної підготовки та
мобілізації

1. Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.

2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення.

3. З місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

4. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що проводяться за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами.

5. Заходи мобілізаційної підготовки та мобілізації фінансуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 9. Стимулювання заходів мобілізаційної підготовки

1. Амортизаційні відрахування на виробничі потужності мобілізаційного призначення, які законсервовані й не використовуються в поточному виробництві, а також на техніку та транспортні засоби мобілізаційного призначення, які законсервовані і не експлуатуються, не здійснюються.

2. Інші пільги для органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян, що виконують роботи з мобілізаційної підготовки, передбачаються відповідними законами.

Стаття 10. Режим здійснення заходів проведення мобілізаційної
підготовки та мобілізації

Організація робіт і захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12 ) та інших нормативно-правових актів з цих питань.

Розділ III

Діяльність верховної ради України, Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань мобілізаційної
підготовки та мобілізації

Стаття 11. Верховна Рада України

Верховна Рада України здійснює законодавче регулювання питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Стаття 12. Президент України

Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР ) та цього Закону Президент України:

здійснює керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;

визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і терміни проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

координує діяльність органів державної влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу у разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;

приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та демобілізацію, про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

видає нормативно-правові акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

відповідними актами встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час.

Стаття 13. Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

керує мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в Україні у межах своїх повноважень, видає акти з цих питань;

організовує розроблення та подає на затвердження Президентові України проект мобілізаційного плану України на особливий період;

організовує наукове, методологічне, методичне та інформаційне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

розробляє проекти актів, які мають бути введені в дію під час мобілізації та у воєнний час;

затверджує Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки України;

визначає і затверджує основні показники функціонування галузей національної економіки України та мобілізаційні завдання центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, іншим державним органам на особливий період;

визначає джерела й порядок фінансування заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації;

створює мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів та визначає організацію його формування, зберігання і обслуговування;

визначає завдання центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, іншим державним органам на створення мобілізаційних резервів;

встановлює порядок розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, а також порядок відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період;

організовує роботу, пов'язану із створенням страхового фонду конструкторської, технологічної та проектної документації для забезпечення виробництва озброєння, військової техніки, важливої продукції матеріально-технічного призначення, будівництва та відновлення об'єктів галузей національної економіки;

затверджує довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки галузей національної економіки та адміністративно-територіальних одиниць України;

визначає порядок укладення договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), забезпечення зазначених завдань (замовлень) матеріально-технічними ресурсами та їх фінансування;

визначає норми та затверджує ліміти відчуження техніки і транспортних засобів за галузями національної економіки та регіонами України;

організовує роботу щодо підготовки органів і сил Цивільної оборони України до переведення з мирного на воєнний стан;

під час оголошення мобілізації здійснює контроль у межах своїх повноважень за здійсненням заходів щодо переведення Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу;

організовує у разі оголошення мобілізації переведення галузей національної економіки на роботу в умовах особливого періоду;

організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

організовує роботу та взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів у питаннях мобілізаційної підготовки та мобілізації;

здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою в Україні у межах своїх повноважень, визначає порядок проведення перевірок стану і оцінки мобілізаційної готовності галузей національної економіки та регіонів України, підприємств, установ і організацій;

встановлює статистичну звітність у сфері мобілізаційної підготовки, щорічно доповідає Президенту України про стан мобілізаційної готовності галузей національної економіки;

у межах повноважень вирішує питання про надання пільг підприємствам, установам і організаціям, які мають мобілізаційні завдання (замовлення);

планує та проводить військово-економічні мобілізаційні навчання та тренування;

організовує підвищення кваліфікації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників мобілізаційних органів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує виконання законів України, нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України про співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки.

Розділ IV

Повноваження та функції органів виконавчої влади,
інших державних органів, органів місцевого самоврядування
у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 14. Повноваження та функції центрального органу
виконавчої влади з питань економічної політики

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики:

здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки України;

здійснює аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної економіки держави;

здійснює координацію планування, методологічне забезпечення розробки проектів мобілізаційного плану та довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки національної економіки держави;

бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

координує роботу щодо створення, утримання та оновлення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів та мобілізаційних потужностей;

організовує наукове забезпечення заходів мобілізаційної підготовки національної економіки держави та формує завдання для проведення наукових досліджень з цього приводу;

координує формування проектів довготермінових та річних програм мобілізаційної підготовки національної економіки держави;

розробляє проект мобілізаційного плану національної економіки України;

бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період;

аналізує стан мобілізаційної готовності національної економіки України і подає річну доповідь Кабінету Міністрів України;

визначає потреби центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування заходів мобілізаційної підготовки і подає їх для включення у державний бюджет;

розробляє критерії оцінок рівнів та здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій;

зводить баланс та здійснює економічний аналіз основних показників господарської діяльності національної економіки на особливий період;

бере участь у розробці поточних програм економічного та соціального розвитку з метою урахування мобілізаційних потреб;

координує утворення та підготовку спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації;

здійснює контроль за виконанням програм мобілізаційної підготовки національної економіки України;

бере участь в узагальненні практики застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

координує роботу по підготовці пропозицій до державних програм економічного і соціального розвитку України з питань національної безпеки і оборони.

Стаття 15. Повноваження та функції Міністерства оборони
України

Міністерство оборони України:

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань;

здійснює координацію планування, методологічне, методичне та наукове забезпечення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України, інших військових формувань;

розробляє схему мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань у воєнний час, а також спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до складу Збройних Сил України, інших військових формувань;

планує та організовує у мирний час накопичення у непорушному запасі та мобілізаційному резерві Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, продовольства, речового та іншого майна, забезпечує створення і утримання страхового фонду документації та створює резерв військово-навчених людських ресурсів на період мобілізації;

визначає та узагальнює на воєнний час потреби Збройних Сил України в озброєнні, військовій техніці, продовольстві, пально-мастильних матеріалах, речовому та іншому майні, спеціальних формуваннях, призначених для передачі під час мобілізації до складу Збройних Сил України, будівлях і спорудах, об'єктах інфраструктури, послугах, роботах і транспортних перевезеннях і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

формує військово-технічну політику, державні завдання (замовлення) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;

бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки галузей національної економіки та контролі за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

планує і організовує підготовку та перепідготовку військовозобов'язаних;

разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування забезпечує функціонування системи військового обліку громадян;

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

планує і здійснює мобілізацію та демобілізацію у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

розробляє проекти положень про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань та про порядок проведення мобілізації;

розробляє штати та табелі до штатів оснащення матеріально-технічними засобами спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до складу Збройних Сил України, інших військових формувань.

Стаття 16. Повноваження та функції органів виконавчої влади,
інших державних органів

Органи виконавчої влади та інші державні органи:

розробляють мобілізаційні плани, довготермінові та річні програми (плани) мобілізаційної підготовки відповідних галузей національної економіки, регіонів України;

здійснюють методологічне, методичне і наукове забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації відповідних галузей національної економіки та органів, що належать до сфери їх управління;

планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку відповідних галузей національної економіки, регіонів України та їх переведення на роботу в умовах особливого періоду та стійке функціонування;

керують мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) за галузевим напрямом (територіальним розташуванням);

визначають можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, невідкладних потреб галузей національної економіки, а також життєзабезпечення населення в особливий період;

визначають потреби (обсяги) фінансування заходів з мобілізаційної підготовки;

утворюють мобілізаційні органи;

здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, довготермінових та річних програм (планів) мобілізаційної підготовки;

укладають договори (контракти) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями;

забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень);

вносять до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державних довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;

у разі банкрутства (ліквідації) підприємств, установ і організацій, які мають мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюють заходи щодо передачі їх завдань іншим підприємствам, установам і організаціям, які належать до сфери їх управління, або за галузевим напрямом (територіальним розташуванням);

під час мобілізації організовують проведення комплексу заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій на роботу в умовах особливого періоду;

забезпечують разом з Міністерством оборони України функціонування системи військового обліку громадян України, організовують бронювання військовозобов'язаних на воєнний час, забезпечують надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій;

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та у разі оголошення мобілізації;

організовують підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних органів;

забезпечують створення та утримання об'єктів і виробничих потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду конструкторської, технологічної та проектної документації для забезпечення виробництва озброєння, військової техніки, важливої продукції матеріально-технічного призначення, будівництва та відновлення об'єктів галузей національної економіки;

відповідають за створення і утримання мобілізаційного резерву;

розробляють відповідні нормативно-правові акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

формують основні показники мобілізаційного плану галузей національної економіки, регіонів України;

організовують в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційного плану;

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

подають центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності відповідних галузей національної економіки, регіонів України та про хід виконання довготермінових і річних програм (планів) мобілізаційної підготовки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Крім повноважень і функцій, передбачених частиною першою цієї статті:

центральні органи виконавчої влади інформують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у питаннях, що належать до їх компетенції, про характер мобілізаційних завдань, покладених ними на підприємства, установи і організації, які знаходяться на їх території, з метою ефективного використання матеріальних і людських ресурсів та забезпечення виконання мобілізаційних завдань, а також вирішують питання про дублювання зв'язку та управління під час проведення мобілізації і на особливий період;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади здійснюють методичне забезпечення мобілізаційної підготовки відповідних органів місцевого самоврядування;

місцеві органи виконавчої влади на відповідній території керують мобілізаційною підготовкою та контролюють стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Стаття 17. Повноваження та функції органів місцевого
самоврядування

Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:

планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на відповідній території;

організовують розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм (планів) мобілізаційної підготовки, здійснюють методичне та інформаційне забезпечення цієї роботи;

забезпечують на відповідній території виконання підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності, мобілізаційних завдань (замовлень);

під час оголошення мобілізації здійснюють заходи щодо переведення органу місцевого самоврядування і господарства регіону на роботу в умовах особливого періоду;

керують мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності;

утворюють і утримують мобілізаційні органи;

у разі неспроможності (банкрутства) підприємств, установ і організацій, які виконують мобілізаційне завдання (замовлення), здійснюють заходи щодо передачі цих завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на їх території;

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти й у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційного плану;

забезпечують організацію військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних;

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час оголошення мобілізації;

одержують від органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на їх території, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період;

вирішують питання з органами виконавчої влади щодо управління підприємствами, установами і організаціями у разі втрати зв'язку під час мобілізації та у воєнний час;

забезпечують на відповідній території виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Органи місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Розділ V

Обов'язки підприємств, установ, організацій і
громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 18. Обов'язки підприємств, установ і організацій

1. Підприємства, установи і організації зобов'язані:

планувати та здійснювати у мирний час заходи щодо підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень);

виконувати мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами) і подавати звіти з цих питань до відповідних органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, які є замовниками цих завдань (замовлень);

у разі оголошення мобілізації здійснювати заходи щодо переведення на роботу в умовах особливого періоду;

утримувати в належному стані техніку, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать до передачі у разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням або призначені для сумісного з ними використання у воєнний час;

сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час оголошення мобілізації;

забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які призиваються на військову службу в разі мобілізації, на збірні пункти та у військові частини;

забезпечувати постачання техніки на збірні пункти та у військові частини у разі мобілізації згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);

здійснювати заходи щодо розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі у разі мобілізації до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, та передачі їх згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);

виділяти будівлі, споруди, комунікації, транспортні та інші матеріальні засоби згідно з мобілізаційними планами з відшкодуванням збитків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

створювати й утримувати виробничі потужності мобілізаційного призначення, запаси матеріальних цінностей згідно із зазначеними мобілізаційними завданнями (замовленнями) та страховий фонд документації;

вести облік військовозобов'язаних і призовників з числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і подавати звітність з цих питань до відповідних органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;

надавати необхідну інформацію відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, яка потрібна для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

утворювати мобілізаційні органи.

2. Підприємства, установи і організації не можуть відмовлятися від виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо з урахуванням мобілізаційного розгортання їх можливості дають змогу виконувати ці мобілізаційні завдання (замовлення).

Стаття 19. Обов'язки громадян

1. Громадяни зобов'язані:

з'являтися за викликом у військові комісаріати для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

надавати на воєнний час будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням з наступним відшкодуванням державою збитків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Громадяни у разі мобілізації та у воєнний час можуть бути, відповідно до закону, залучені до виконання робіт з метою забезпечення оборони держави, а також зараховані до спеціальних формувань.

3. Під час оголошення мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу, зобов'язані з'явитися на збірні пункти в терміни, зазначені у мобілізаційних посвідченнях, повістках або у розпорядженнях військових комісарів.

4. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військового комісара.

Розділ VI

Призов громадян на військову службу під час
мобілізації

Стаття 20. Порядок призову громадян на військову службу під
час мобілізації

1. Призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюється у терміни, що визначаються мобілізаційними планами Збройних Сил України, інших військових формувань.

2. Призиваються на військову службу під час мобілізації громадяни, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

3. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу під час мобілізації, можуть використовуватися для роботи на посадах працівників Збройних Сил України, інших військових формувань відповідно до законодавства України.

4. Військовослужбовці під час оголошення мобілізації продовжують військову службу, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років. Такі військовослужбовці-жінки можуть продовжувати службу тільки за власним бажанням.

Стаття 21. Відстрочка від призову на військову службу під час
мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані тимчасово нездатними до військової служби за станом здоров'я - на термін до шести місяців;

чоловіки, на утриманні яких перебуває більше чотирьох дітей віком до 16 років;

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (можуть бути призваними тільки за місцем проживання у разі їх згоди);

які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України;

які є депутатами Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Стаття 22. Організація призову громадян на військову службу
під час мобілізації

1. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин (призначаються) для проходження військової служби у воєнний час або для використання їх як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань.

2. Громадяни, які приписані до військових частин (призначені у спеціальні формування) для проходження військової служби у воєнний час, призиваються на військову службу під час мобілізації для здійснення заходів щодо переведення військових частин, до яких вони приписані, на організацію і штати воєнного часу.

3. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або для використання їх як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати.

4. Організація і порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації або для використання їх як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Розділ VII

Бронювання військовозобов'язаних на період
мобілізації та на воєнний час

Стаття 23. Мета бронювання військовозобов'язаних у мирний та
у воєнний час

Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі Збройних Сил України, інших військових формувань, здійснюється у мирний та у воєнний час з метою забезпечення на період мобілізації і на особливий період функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій.

Стаття 24. Організація та порядок бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації
та на воєнний час

1. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), чи які вкрай необхідні для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

2. Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Розділ VIII

Відповідальність за порушення законодавства
україни про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Стаття 25. Відповідальність за організацію мобілізаційної
підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей національної економіки, регіонів, Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

2. Посадові особи, винні у порушенні законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3543-XII