Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 квітня 2005 р. N 95-р
Київ

Про складання фінансових
планів підприємств

1. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, до сфери управління яких належать державні підприємства та які здійснюють повноваження з управління корпоративними правами держави у акціонерних, холдингових компаніях, інших суб'єктах господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємствах, забезпечити до 20 квітня ц. р. складення фінансових планів на 2005 рік за формою згідно з додатком, погодження їх з Мінфіном та затвердження у строки, встановлені законодавством.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити проведення моніторингу стану виконання фінансових планів підприємств та інформування про його результати відповідних центральних органів виконавчої влади, а також вжити заходів для дотримання фінансової дисципліни, ліквідації збитковості та виконання програм розвитку підприємств.

3. Мінекономіки за погодженням з Мінфіном та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади затвердити порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірніх підприємств.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до розпорядження Кабінету
Міністрів України
від 13 квітня 2005 р. N 95-р

____________________________
(найменування органу, з яким
____________________________
погоджено фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________
(посада керівника органу управління
___________________________________
підприємством)

____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 200 ___ р.


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
___________________________ на 200 ___ рік
(найменування підприємства)

Частина I. Формування чистого прибутку

(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
Найменування показника | Код |Планован| У тому числі за
|рядка|ий рік, | кварталами
| |--------+--------------------
| | усього | I | II |III |IV
------------------------------------------------------------------
1. Доходи

Дохід (виручка) від реалізації 001
продукції (товарів, робіт,
послуг)

Податок на додану вартість 002

Акцизний збір          003

Інші вирахування з доходу 004

Чистий дохід (виручка) від 010
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

У тому числі за основними
видами діяльності згідно з
КВЕД:

011

012

013

014

доходи від інших видів     015
діяльності

Інші операційні доходи, усього 020

У тому числі:

доходи від реалізації:

іноземної валюти 021

інших оборотних активів 022
(крім фінансових
інвестицій)

операційної оренди активів 023

операційної курсової 024
різниці за операціями в
іноземній валюті

суми штрафів, пені, 025
неустойок та інших санкцій
за порушення господарських
договорів, що надійшли від
боржників, у тому числі за
рішенням суду

дохід від списання 026
кредиторської
заборгованості, щодо якої
минув строк позову

 відшкодування раніше     027
списаних активів (погашення
боргів, списаних як
безнадійні)

суми одержаних грантів і 028
субсидій

інші доходи від операційної 029
діяльності

Дохід від участі в капіталі 030
(дохід від інвестицій,
здійснених в асоційовані
підприємства, дочірні або
спільні підприємства, що
обліковується за методом
участі в капіталі)

Інші фінансові доходи, усього 040

 У тому числі:

одержані дивіденди 041

відсотки та інші доходи, 042
одержані від фінансових
інвестицій (крім доходів,
що обліковуються за методом
участі в капіталі)

Інші доходи, усього 050

У тому числі:

дохід від реалізації:

фінансових інвестицій 051

необоротних активів 052

майнових комплексів 053

неопераційних курсових 054
різниць

інші доходи, що отримані у 055
процесі звичайної
діяльності, але не
пов'язані з операційною
діяльністю

Надзвичайні доходи 060
(відшкодування збитків від
надзвичайних ситуацій,
стихійного лиха, пожеж,
техногенних аварій тощо)

   Усього доходів       070

2. Витрати

Собівартість реалізованої 080
продукції (товарів, робіт,
послуг)

У тому числі за основними
видами діяльності згідно з
КВЕД:

081

082

083

084

 за іншими видами діяльності  085

Довідково: наднормативні 080/1
виробничі витрати

Адміністративні витрати, 090
усього

У тому числі:

загальні корпоративні 091
витрати

витрати на службові 092
відрядження і утримання
апарату управління
підприємством

 витрати на утримання     093
основних засобів, інших
матеріальних необоротних
активів
загальногосподарського
використання

витрати на зв'язок 094

інші 095

Витрати на збут, усього 100

У тому числі витрати на:

утримання підрозділів, що 101
займаються збутом
продукції (товарів)

  рекламу           102

доставку продукції 103
споживачам

Інші операційні витрати, 110
усього

У тому числі:

єдиний податок 111

собівартість реалізованих 112
виробничих запасів

сумнівні (безнадійні) 113
борги та втрати від
знецінення запасів

  втрати від операційних    114
курсових різниць

визнані економічні 115
санкції

витрати на утримання, 116
експлуатацію та
забезпечення основної
діяльності об'єктів
соціальної інфраструктури

витрати на благодійництво 117

безоплатна передача 118
оборотних активів

Фінансові витрати, усього 120

 У тому числі:

витрати на відсотки 121

інші витрати підприємства, 122
пов'язані із залученням
позикового капіталу

Втрати від участі в капіталі 130
(збиток, спричинений
інвестиціями в асоційовані,
дочірні або спільні
підприємства, що
обліковуються за методом
участі в капіталі)

Інші витрати, усього 140

 У тому числі:

собівартість реалізації:

фінансових інвестицій 141

необоротних активів 142

майнових комплексів 143

втрати від неопераційних 144
курсових різниць

безоплатна передача 145
необоротних активів

інші витрати, що 146
виникають у процесі
звичайної діяльності
(крім фінансових витрат),
але не пов'язані з
операційною діяльністю

Податок на прибуток від 150
звичайної діяльності

Надзвичайні витрати 160
(невідшкодовані збитки)

Усього витрати 170

3. Фінансові результати
діяльності

Валовий прибуток (збиток) 180

 У тому числі за основними
видами діяльності згідно з
КВЕД:

181

182

183

184

валовий прибуток (збиток) 185
від інших видів діяльності

Фінансовий результат від 190
операційної діяльності

Фінансовий результат від 200
звичайної діяльності до
оподаткування

Чистий прибуток (збиток), 210
усього

У тому числі:

прибуток 211

збиток 212

4. Планований розподіл
чистого прибутку

Відрахування частини      220
прибутку (доходу):

 державними, казенними     221
 підприємствами та їх
 об'єднаннями і дочірніми
 підприємствами

 акціонерними, холдинговими  222
 компаніями і
 господарськими
 товариствами та їх
 дочірніми підприємствами
 до фонду дивідендів

  У тому числі на державну   222/1
  частку (акції, паї) у
  статутних фондах

Розвиток виробництва      240

 У тому числі за основними
 видами діяльності згідно з
 КВЕД:

                241

                242

                243

                244

 розвиток за іншими видами   245
 діяльності

Відрахування до фонду      250
матеріального заохочення

 У тому числі:

  керівника підприємства    250/1

  управлінського персоналу   250/2

  працівників         250/3

Інші цілі (розшифрувати)    260

   Частина II. Джерела формування та надходження коштів і
         напрями використання

----------------------------------------------------------------
  Найменування показника  | Код |Планован| У тому числі за
               |рядка|ий рік, |  кварталами
               |   |--------+------------------
               |   | усього | I | II |III |IV
----------------------------------------------------------------
1. Джерела формування та
надходження коштів

Чистий прибуток         270

Нерозподілений прибуток     280
минулих періодів

Амортизаційні відрахування   290

Довгострокові кредити банків  300

Інші довгострокові фінансові  310
зобов'язання

Інші довгострокові       320
зобов'язання

Короткострокові кредити банків 330

Сума авансу (попередня     340
оплата), одержаного для
поставки продукції (виконання
робіт, надання послуг)

Векселі видані         350

Товари (роботи, послуги),    360
одержані на умовах
відстрочення платежу

Цільове фінансування і цільові 370
надходження, усього

 У тому числі:

  субсидії, асигнування з   371
  бюджету (розшифрувати)

  кошти спеціальних цільових  372
  фондів (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)   380

2. Приріст активів
підприємства

Капітальні інвестиції, усього  390

 У тому числі:

  капітальне будівництво    391

  придбання (виготовлення)   392
  основних засобів

  придбання (виготовлення)   393
  інших необоротних активів

  придбання (створення)    394
  нематеріальних активів

Модернізація, модифікація    400
(добудова, дообладнання,
реконструкція) основних
засобів

Довгострокові фінансові     410
інвестиції

Приріст оборотних активів    420
підприємства

Поточні фінансові інвестиції  430

Інші витрати (розшифрувати)   440

3. Повернення залучених     450
коштів, усього

 У тому числі:

  довгострокові кредити    451
  банків

  інші довгострокові      452
  фінансові зобов'язання

  інші довгострокові      453
  зобов'язання

  короткострокові кредити   454
  банків

  інші зобов'язання      455

4. Витрати, пов'язані з
внесенням обов'язкових
платежів до бюджету та
державних цільових фондів

Сплата поточних податків та   460
обов'язкових платежів до
бюджету, усього

 У тому числі:

 сплата поточних податків   461
 та обов'язкових платежів
 до державного бюджету,
 усього

 з них:

  податок на прибуток     461/1

  податок на додану      461/2
  вартість

  інші податки та       461/3
  обов'язкові платежі

Сплата поточних податків та   462
обов'язкових платежів до
місцевого бюджету, усього

 У тому числі:

  єдиний податок       462/1

  прибутковий податок з    462/2
  громадян

  інші податки та       462/3
  обов'язкові платежі

Погашення податкової      470
заборгованості, що виникла
на початок планованого
періоду, у тому числі
реструктуризовані
та відстрочені суми, що
підлягають сплаті в
планованому році

Внески до державних цільових  480
фондів

Інші обов'язкові платежі    490
(розшифрувати)

5. Покриття збитків минулих   500
періодів

6. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати, усього   510

 У тому числі:

 придбані:

  за прямими договорами    510/1

  на біржах          510/2

  на інших умовах       510/3
  (розшифрувати)

матеріальні затрати за видами:

  сировина та основні     511
  матеріали

  придбані напівфабрикати та  512
  комплектувальні вироби

  паливо та енергія      513

  будівельні матеріали     514

  запасні частини       515

  тара і тарні матеріали    516

  допоміжні та інші матеріали 517

Витрати на оплату праці     520

Відрахування на соціальні    530
заходи

Амортизація           540

Інші операційні витрати     550

   Усього           560

   Частина III. Формування доходу від фінансових інвестицій

----------------------------------------------------------------
 Код | Об'єкт | Сума  |Частка у |План доходу від фінансової
рядка|фінансової|фінансо- |статутном|    інвестиції
   |інвестиції| вої  | у фонді |
   |     |інвести- | об'єкта |
   |     |ції, тис.|фінансо- |
   |     | гривень | вої  |
-----+----------+---------+---------+---------------------------
   |     |     |інвести- |на рік | у тому числі за
   |     |     | ції,  |    |  кварталами
   |     |     |відсотків|    |
-----+----------+---------+---------+-------+-------------------
   |     |     |     |    | I | II |III | IV
----------------------------------------------------------------
        1. Спрямування доходу за рядком 030

 010

 020

 030

 040

 050

 060

 070

 080

 090

 100

 110

 120

 130

 140

 150 Підсумок

        2. Спрямування доходу за рядком 040

 160

 170

 180

 190

 200

 210

 220

 230

 240

 250 Підсумок


____________________________ ______________ ______________________
  (найменування посади     (підпис)  (ініціали та прізвище)
    керівника)