Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 травня 2005 р. N 352
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 9
26)

Про утворення Національної координаційної ради
з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2. Затвердити Положення про Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та її посадовий склад, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2005 р. N 352

Положення
про Національну координаційну раду з питань
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Рада) є робочим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України з метою координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідних міжнародних та громадських організацій, включаючи організації людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, для ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно визначення пріоритетів державної політики, програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів різних рівнів і міжнародних та громадських організацій, що призначені для фінансування програм з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного використання;

інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та громадськості про стан справ з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів з питань забезпечення виконання програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

проведення моніторингу за виконанням зазначених програм та заходів.

4. Відповідно до покладених на неї завдань Рада має право:

1) утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших організацій (за згодою їх керівників);

2) заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших виконавців програм та заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Чисельність Ради становить 17 осіб, з них сім представників органів виконавчої влади.

Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України.

Голова Ради має двох заступників, один з яких є представником організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Персональний склад Ради затверджує її голова за поданням МОЗ.

6. За основними напрямами діяльності Ради утворюються постійно діючі комітети чисельністю від 9 до 12 осіб. Комітети очолюють члени Ради.

До складу комітетів входять представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.

7. Голова та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання.

Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Регламент Ради затверджується на її засіданні.

9. Для участі в засіданні Ради її головою можуть бути запрошені експерти, представники громадськості та засобів масової інформації.

10. Засідання Ради є правоможне, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

12. Рішення Ради приймається двома третинами голосів присутніх на засіданні її членів і оформлюється протоколом, який підписує голова Ради, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

13. Зміна до переліку питань, що попередньо визначені порядком денним засідання, вноситься за пропозицією будь-якого члена Ради і ухвалюється шляхом відкритого голосування.

14. Рада здійснює контроль за виконанням власних рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

15. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

16. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади.

17. Рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2005 р. N 352

Посадовий склад
Національної координаційної ради з питань
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу

Віце-прем'єр-міністр України - голова Ради

Заступник Міністра охорони здоров'я - заступник голови Ради

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра у справах молоді та спорту

Заступник Міністра праці та соціальної політики

Заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань

Представник місцевих органів виконавчої влади

Народний депутат України (за згодою)

Представник центрів СНІДу

Представник неурядових організацій (за згодою)

Два представники організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, один з яких є заступником голови Ради (за згодою)

По одному представнику від представництв ООН в Україні та інших багатосторонніх міжурядових агенцій (за згодою)

Представник двосторонніх міжурядових організацій (за згодою)

Представник міжнародних неурядових організацій (за згодою)

Представник приватних організацій (за згодою)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2005 р. N 352

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 116 "Про утворення Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 234).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1401 "Деякі питання Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1966).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 568 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1401" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 929).

4. Абзац тридцять перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. N 106 .

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2004 р. N 912 "Про затвердження посадового складу Урядової комісії з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1893).