Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про зерно та ринок зерна в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2004 р., N 33-34, ст. 403) такі зміни:

1. У статті 1:

1) пункти 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 25 та 26 виключити;

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"Терміни "Аграрний фонд", "заставна закупівля", "державна аграрна інтервенція" використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ).

2. Абзаци десятий та одинадцятий статті 2 викласти у такій редакції:

"застосування режиму державних заставних закупівель;

здійснення державної аграрної інтервенції".

3. У статті 5:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна та державної аграрної інтервенції";

2) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фонд аграрних страхових субсидій України та інші суб'єкти державного регулювання ринку страхування сільськогосподарської продукції".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

4. Статтю 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Суб'єкти державних заставних закупівель зерна та

державної аграрної інтервенції

Суб'єктами державних заставних закупівель зерна є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна, визначені чинним законодавством.

Суб'єктами державної аграрної інтервенції є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державної аграрної інтервенції, визначені чинним законодавством".

5. Абзаци другий і четвертий частини другої статті 9 викласти у такій редакції:

"надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам здійснення режиму заставних закупівель зерна та суб'єктам державної аграрної інтервенції";

"встановлення розміру суми бюджетної позики, розрахованої виходячи з розміру встановленої мінімальної закупівельної ціни".

6. У статті 10:

1) абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"запровадження режиму державних заставних закупівель;

формування державного продовольчого резерву зерна з метою підтримки належного рівня продовольчої безпеки та здійснення державної аграрної інтервенції";

2) абзац четвертий виключити;

3) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"забезпечення фінансування Аграрного фонду";

4) доповнити абзацами такого змісту:

"запровадження системи державних форвардних закупівель;

запровадження режиму тимчасового адміністративного регулювання цін;

надання тимчасової бюджетної дотації".

7. У статті 12:

1) абзаци другий і п'ятий викласти у такій редакції:

"зерна державного продовольчого резерву";

"зерна державного резервного насіннєвого фонду";

2) абзаци третій та четвертий виключити.

8. Статтю 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Ресурси зерна державного продовольчого резерву

Формування обсягів зерна державного продовольчого резерву здійснюється Аграрним фондом шляхом укладання угод купівлі-продажу на аграрній біржі, а порядок його використання визначається законодавством.

Реалізація зерна державного продовольчого резерву за необхідності його поновлення узгоджується із Кабінетом Міністрів України".

9. Статті 14, 15 та 16 виключити.

10. Текст статті 20 викласти у такій редакції:

"Зернові склади зобов'язані щомісячно подавати декларації щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву та іншого зерна, що зберігається".

11. Розділи VIII та IX виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Механізм режиму державних заставних закупівель зерна регулюється Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ).

3. Механізм здійснення аграрних (товарних та фінансових) інтервенцій на організованому аграрному ринку регулюється Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ).

4. Перебіг строку зберігання заставного зерна у зернових складах починається з приймання заставного зерна на зберігання після 1 липня поточного року, але не може бути довшим ніж до 1 липня наступного року.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2611-IV