Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 8, ст. 67; 2005 р., N 4, ст. 103) такі зміни:

1. У статті 9:

у частині четвертій, в абзацах другому - п'ятому та сьомому частини п'ятої слово "споживачів" у всіх відмінках замінити словами "споживачів та суб'єктів електроенергетики" у відповідному відмінку;

абзац дев'ятий частини п'ятої доповнити словами "та складати протоколи про адміністративні правопорушення".

2. У частині десятій статті 24 і частинах п'ятій та шостій статті 26 слово "п'ятикратної" в усіх відмінках замінити словом "двократної" у відповідному відмінку.

3. У статті 27:

у частині другій:

в абзаці другому слова "у тому числі споживання електроенергії понад договірні величини" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"створення перешкод у здійсненні державного енергетичного нагляду та у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики";

в абзаці дев'ятому слово "електричною" виключити;

у частині восьмій слово "Законом" замінити словом "законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2706-IV