Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 березня 2002 р. N 415
Київ

Про затвердження Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 647 від 27.07.20
05 )

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду бюджету (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим привести свої акти у відповідність з цією постановою.

3. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 415

Порядок
використання коштів резервного фонду бюджету

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів резервного фонду державного бюджету та місцевого бюджету і встановлює процедури, пов'язані з виділенням коштів резервного фонду відповідного бюджету та звітуванням про їх використання.

2. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

4. Резервний фонд бюджету встановлюється законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет загальною сумою без визначення головного розпорядника бюджетних коштів.

5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду відповідного бюджету провадиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

Напрями та умови використання коштів з резервного фонду
бюджету

6. Кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися на здійснення:

а) заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;

б) інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної ради, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради підстав для проведення таких заходів.

7. До непередбачених заходів, визначених у підпункті "б" пункту 6 цього Порядку, не можуть бути віднесені:

обслуговування та погашення державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим чи боргу місцевого самоврядування;

додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми (функції), призначення на яку затверджено у бюджеті;

капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій; ( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних будинків унаслідок надзвичайної ситуації; ( Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення про надання такої допомоги прийнято Верховною Радою України, Президентом України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною радою.

8. За рахунок коштів резервного фонду бюджету можуть відшкодовуватися витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в минулому бюджетному періоді, але платежі з бюджету не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне рішення.

9. Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймається тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду.

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

11. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються на безповоротній основі або на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

Кошти із резервного фонду бюджету суб'єктам господарської діяльності недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів лише на умовах повернення. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

Подання та розгляд звернень про виділення коштів з
резервного фонду бюджету

12. Звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету подаються:

щодо видатків державного бюджету - міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - заявники) до Кабінету Міністрів України;

щодо видатків місцевих бюджетів - підприємствами, установами, організаціями (далі - заявники) до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

13. У зверненні зазначається:

напрям використання коштів резервного фонду бюджету;

головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонується виділити кошти з резервного фонду бюджету (у разі необхідності);

обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету, в тому числі на умовах повернення;

підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету;

інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного фонду не будуть виділені. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

( Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

15. До звернення обов'язково додаються:

розрахунки обсягу коштів з резервного фонду бюджету;

перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших заходів;

документи, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника про причини непроведення страхування);

інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, а також інших заходів.

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету за напрямами, передбаченими у підпункті "а" пункту 6 цього Порядку, до звернення також обов'язково додаються:

акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих збитків, затверджені в установленому порядку;

узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних та інших невідкладних робіт. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

( Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

17. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду бюджету на цілі, передбачені у пункті 8 цього Порядку, до звернення додаються документи, що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної кредиторської заборгованості. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

18. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради не пізніше ніж у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення відповідно Мінекономіки України, Мінекономіки Автономної Республіки Крим, головному управлінню, управлінню чи відділу економіки місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради (далі - уповноважений місцевий орган) та Мінфіну (місцевому фінансовому органу) для розгляду звернення та підготовки пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету. До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші заінтересовані органи виконавчої влади. ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

У разі потреби Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради дає доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення:

МНС, регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях - щоію визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями; ( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

Держбуду (Укрінвестекспертизі) - щодо технічних рішень та вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які планується виконувати за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

Мінагрополітики (Міністерству сільського господарства Автономної Республіки Крим), головному управлінню, управлінню чи відділу сільського господарства і продовольства місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради - щодо оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та необхідних для їх відшкодування коштів.

( Абзац шостий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

У разі коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки Мінекономіки і Мінфіну (уповноваженим місцевим органам). ( Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

19. Мінфін (місцевий фінансовий орган) розглядає звернення та додані до нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи та надсилає їх у тижневий термін Мінекономіки (уповноваженому місцевому органу).

20. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) згідно з дорученням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради) за результатами розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від органів, визначених у пункті 18 цього Порядку, та пропозицій Мінфіну (місцевого фінансового органу) робить узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду бюджету, а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з резервного фонду бюджету.

21. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 6-9 та 11 цього Порядку, або невідповідності матеріалів звернення вимогам, зазначеним у пунктах 13 і 15 цього Порядку, відповідальний виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету, повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши причини їх повернення, та доповідає про це Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).

У разі коли загальний обсяг коштів, виділених з резервного фонду бюджету відповідно до прийнятих рішень, досягне обсягу призначення, затвердженого в бюджеті для резервного фонду, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) невідкладно повідомляє про це Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) та Мінфін (місцевий фінансовий орган). ( Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

Підготовка та прийняття рішення про виділення коштів з
резервного фонду бюджету

22. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) є відповідальним за підготовку та подання проектів рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) готує відповідний проект рішення, в якому повинно бути визначено:

головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету; ( Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

напрям використання коштів з резервного фонду бюджету; ( Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду бюджету; ( Абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

умови повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету.

23. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) погоджує проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу відповідної ради).

У виняткових випадках (загроза життю людей, об'єктам економіки та територіям) проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінекономіки готується і подається на розгляд Кабінетові Міністрів України на підставі прогнозних розрахунків головного розпорядника бюджетних коштів, якому передбачається виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, з наступним оформленням цього проекту у двотижневий термін в установленому порядку. ( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

24. Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, виконавчий орган відповідної ради) приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету виключно за наявності висновків Мінекономіки та Мінфіну (уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового органу).

25. У разі потреби Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради) може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

Виділення коштів з резервного фонду бюджету,
ведення обліку та звітності

26. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету:

а) головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін повідомляє Мінфіну (місцевому фінансовому органу) коди економічної класифікації видатків державного бюджету (коди тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів) та відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням;

б) Мінфін (місцевий фінансовий орган) під час визначення бюджетної програми з резервного фонду бюджету закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до напряму використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету. ( Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

27. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

28. Державне казначейство, його територіальний орган (а у разі відсутності - місцевий фінансовий орган) після внесення змін до розпису бюджету здійснює його виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду бюджету провадяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділено кошти з резервного фонду бюджету, відповідним органам Державного казначейства переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або інших заходів, погодженого з Мінекономіки та Мінфіном (уповноваженими місцевими органами), а у разі потреби - Держбудом. ( Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

29. Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету і щомісяця інформує Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву держадміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.

Державне казначейство (його територіальні органи) щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає інформацію Мінекономіки (уповноваженому місцевому органу) щодо залишків коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм з резервного фонду бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів - пояснення про причини невикористання коштів резервного фонду бюджету. ( Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

За результатами аналізу фактичних залишків невикористаних коштів резервного фонду бюджету на рахунках головних розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) у разі необхідності готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України (Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів відповідних видатків з резервного фонду бюджету. ( Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

30. Головні розпорядники бюджетних коштів, які використали кошти з резервного фонду бюджету, подають Мінекономіки, Мінфіну та Державному казначейству (уповноваженому місцевому органу та місцевому фінансовому органу) звіт щодо використання коштів у відповідності з переліком робіт або інших заходів, погодженим відповідно до пункту 28 цього Порядку, а у разі виділення коштів резервного фонду бюджету на умовах повернення - також інформацію про їх повернення до державного бюджету. ( Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 647 від 27.07.2005 )

31. Державне казначейство (його територіальний орган) готує інформацію (звіт) про використання коштів з резервного фонду бюджету і подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Мінфіну та Мінекономіки (Мінфіну Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчого органу відповідної ради) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним.

31-1. Додатково кошти з резервного фонду бюджету протягом одного бюджетного періоду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головним розпорядником раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету та подання Мінекономіки, Мінфіну та Держбуду (уповноваженим місцевим органам) звіту про їх цільове використання. ( Порядок доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

32. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду бюджету, здійснюється в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення за результатами проведення ревізій (перевірок) фактів нецільового використання коштів резервного фонду бюджету та неповернення їх до відповідного бюджету органи державної контрольно-ревізійної служби порушують перед Державним казначейством (його територіальними органами) питання про зупинення операцій з коштами резервного фонду бюджету та інформують про це головного розпорядника бюджетних коштів, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) та Мінфін (місцевий фінансовий орган). ( Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

На підставі актів ревізій (перевірок), складених відповідно до законодавства, Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) готує та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування) проект рішення щодо зменшення головному розпоряднику бюджетних коштів обсягу зазначених видатків з резервного фонду бюджету на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням. ( Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

За неможливості здійснити зазначене зменшення обсягу видатків з резервного фонду бюджету Мінекономіки (уповноважений місцевий орган) повідомляє про це орган державної контрольно-ревізійної служби, який виявив факт нецільового використання коштів. ( Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

Державне казначейство (його територіальний орган) щомісяця надає інформацію про повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, Мінфіну (Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовому органу місцевої держадміністрації та виконавчому органу місцевого самоврядування). ( Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 647 від 27.07.2005 )

Прикінцеві положення

33. Під час розгляду звернень, підготовки та прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету функції уповноваженого місцевого органу та місцевого фінансового органу у разі їх відсутності виконуються виконавчими органами відповідних рад. У цьому випадку пункти 18-20, 23, 29 і 31 цього Порядку не застосовуються.